Goudsche Courant, vrijdag 1 september 1882

Minister liet recht te verleeieu na de derde w a r schuwing het blad iet Ie schorten maar der redactie ie gelatten om elk noinmer voi5r de uitgifte aan het oftrdefl der censuur ic onderwtirpen Ov r de olko en schorting van een blad zou eene opperste contniissie beslissen in welke de ministers van binueulandsche zaken oi derwgs en justitie l ueveutde procureur der 8yu6de zitting zouden hebben De redactie van een aldtts opgeheven blad verliestde bevoe dbeid m ooit weder een blad uit tegeven De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weleii dat door dén Baad dier Gemeente in zgne Vergadering van den 23 jglijl is vastgesteld de volgende t VERORDENING ter tojdoening aan Art 178 der Gemeentewet De RAAD der gemcfnte Gouda iqelet qf art 178 der Wet Van den 29 Juni 186Ï Staaliblai No 85 tooals die is gewgtigd bij de VVetovan den 7 Juli 1865 Stoo sSTorf No 79 Heeft besloten Je erklareu dat de VfJ rdeuingen tegen ier overtreding sirat is bedreij d en die nog gelden zijn de v lgende Verordening vSu Politie op Ae markten vastgesteld den 18 December 1S55 voor tooveel betreft de arlt 1 tot en met 10 en de artl 12 tot eu met 14 Verordening van Politie op het bevaren van de wateren der Gemeente Gouda vastgesteld n 11 December 18Ï7 Verordening op de wijkeu en het dpeu van aangifte tot bet bghoudeu der bevolkingsregisters vastgesteld den 27 Juni 15 Juli 1862 en gewijzigd den 23 November 1870 Verordening Op de la d en losplaatsen voor de Stooinbooten die de Tnrfsiugetgracht bedaren vast gesteld den 18 December 1863 Verordening bp het verkoopen van viscb vastgesteld den 26 Februori 1864 Verordeuing op de brandweer vastgesteld den II November 9 December 1864 7 Ma4rl 1865 gewijzigd den 26 Juni 1371 en den lrS Juli 1§76voor zoover betreft de artl 1 lot en met 2 ende nrit 25 tut en met 78 Verordeuing van Politie vastgesteld den 18 A guttus 1869 betrekkelgk bet openen eu sluiten der schuiven Waarmede de lookers of dnik Onder particuliere woniugen of gestichten op det Oostfita Westhaven tijn voorzien Verordening op het begraven van Igkeii vaslge teldden 26 Octobtr 1S69 gewijzigd den 9 December 18 Verordening op het tniver honden vun wateringen slooten en andere wateren die aan bijtondere personen tdebehooren vastgesteid den l4 Juni Verordening t r voldoening aan Sift 9 alinea 1 der Wet tol voorziening tegen besmettelijke liekten vastgesteld den 29 Oclober 18 November 1873 Verordening regelende het politielAeticlit op de buiten van outncbt en de publieke vrouwen v tge iteld den 23 Juni 1816 Vèroi dening ter instandhouding van de goede orde op het buitenplein van en de toegangen tot iiet Station ran den Nederlandschen Rgnspoorweg vastgesteld den 20 Attgustus 26 September 187J Verordening op bet bouwen en d verplichtingenvan eigmaars van gebouwen en van nabniigeerven gesteld den 4 Juli 3 October 1879 engewgtigd den 11 Juni 188 0 f Verordening houdende strafbepalingen tegen fiet Initbandplen van dieren vastgesteld den 30 December 1879 Verordening tot wgtiging van die op het boowen en op lie verplichtingen van eigenaars van gCi bonveu en vai naburige er eu vastgesteld den 11 Juui 1880 Verordening op dè logementen koRiebuiien bierhuiijen en tapperijen te Gouda vattgetteld den 16 December 1880 Verordening op de slachtergen het keuren 4raA slachtvee vleesi h of spek en het verkoopen van vleeach of spe in de gemeente Gonda vastgesteld den 16 Deoember 1881 Verordening van Politie voor de gemeente Gouda vastgesteld den 30 Deoember 1881 Vastgesteld door den Baad der gemeente Gobda in tgne Vergadering van 28 Juli 1882 De Secrtlam De Foot zttter B K O U W E K Van BERGEN IJZENDOORN gnde dete Verordening aan de Gedebuteerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 8 14 Augustus 1882 in afschrift medegedeeld f a is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 25 Augustus 1882 Burg meesler en Wethouders voornoemd j LUIJTEN L B j De Secretaris brouwi r de dopeatl igner jod d4 w toegeflaisterd Werken m Ai ialig lei de moeder somt met een traan in het oog wanneer t haar dochter de wereld in en onder de meiiichen lond om daar t leeren dat vreesde oo het beH dwingefi en niet de armoede was toen de ooraaak dat de kinderen buiteu de dear geioftdeu werden om op fatsoenlijke gic inr eigen onderhoud ie voorzien Zoo werd eenmaal die stand gevormd loo werd er in den lande welvaart tevredenheid gevonden En thans Be eenvoudige burgermaoi uit de goede oude sohpol voortgekomen aarzelt thans lijn lo w in het handwerk op te voeden dat liem tag grijieu daartoe heeft de jongen te vgel geleerd De huismoeder lal zich wel wachten haar dochter onder de meusohen te zenden wapt de tijden zijn nu too veranderd bg vroeger en tiet de voorr hjc lc van het groote leger der armoede wordt gevormd en gaat een ongelukkige toekomst in VwSr tgn versoheiden heeft de dichter J L Wertheim nog een laatst en i duurzaam blijk van tgne liefde voor de dramatisehe kunst gegeven Een kapitaal van ƒ 7500 4 pot Werkelij ke Schuld werd door hem bestemd voor de Tooneelschool opdat begaafde maar onvermogende leerlingen die sckpol zoudenr kunnen bezoeken of tg op andere wgte in hunne on yvikkeling tot dramatisch kuiiste ooar tonden kunnen wordati geiteund De weiisch van den heer Wertheim was dat dit de grondslag ton worden van een fonds i aaruit de opleiding van meerdere begaafde en onvermogende leerlingen j kunnen worden bekostigd Als men zich herinnert uit welke kringen gewoonlijk de acteurs en actrices in spe komen en hoe moeilijk het soms viel om hen in staat te stellen te Amsterdam te worden opgeleid zal men te meer de edelmoedige en goede gedachte van den heer Wertheim waardeeren De Amerikaan dwingt deter dagen door de enorme pfg en welke hij biedt aan verschillende Noordhollandsche veehouders huu praohtexemplaren af wel vétende wnt hg doet J0 verkocht de heer J Bakker te Wieringerwaard twéé kalveren getoren half ApriUfoor ƒ 160 per stuk een stierkalf va den zelfden Teeftijd voor ƒ 300 en ti ee pinken voor f 250 per stuk Ook bij andere veehoudenaJtaffiktjsdeAraerikaaii Toor hogge prijzen vooral jong vee dat even als het bovengenoemde afstamt van den bekenden stier mUm na 82 vanh tNed Kundveestamboek Het Aanbod van den Amerikaan om zijn besten stier met ƒ 200 toe voor H illem in ruil te geven werd door den heer Bakker afgeslagen f Naar aanleiding van het verslag over de zaak van generaal v d Heiden herinnert het T If dat het steeds met beslistheid voor den generaal partij getrokken heeft en het deed co ninore daar we zegt het de volle overtuiging hadden dat er in onze Oost geknoeid was en de generaal zoowel door den minister van Ooltstein als door de overheid in Indic miskend ea mishandeld was geworden We vroegen dan ook niet wat sommige organen onser parlij er van ieiden die het van der Heijden maar niet konden vergeveiï Mat hij voor de Mohammedanen een prachtigen tempel gebouwd had O i was djt iets bgkomstigs dat met de hoofdzaak niets te maken had t Was maar de vraag wat is recht Heeft de generaal zich naar behooren gedragen ja of neen Met ingenomenheid plaatst het blad een uitvoerig uittreksel uit het verslag en vertolkt daarna den indruk dien het er van omving loor met volkomen instemming qver te nemen een uittreksel van een artikel in de Am t Cl Eu voeg nu roept het blad daarna uit aan al deze ongerechtigheden van hen die te hoog staan om ze van hen te hebben kunnen verwachten den desolabelen toestand toe waarin de onzen Ie Atjeh verkeeren Om dien desolabelen toestand tesbbetsen neemt het blad eenige der laatste ongunstige berichten uit Atjeh op en eindigt daarna aldus Neem nu aan dat deze berichten de zaken van den donkersten kant opvatten én vBorstellen ook dan nog is het in verband met andere berichten onweersprekelgk dat in Atjeh de oorlogstoestand voortduurt en dat een man als van der Heijden daar onmisbaar moet geaeht worden Zel mag men aannemen dat als de generaal niet was heen gegaan het in Atjeh rustig zou zgn gebleven En nu zegge men niet dat dit van achteren beschouwd lioht den hh van Lansberge en van Golthtein voor de voeten kan geworMn worden want het is ook van toren beweerd van der fieyden heeft uitdrukkelijk verklaard dat il de eente tijden het krggsbestuur de teugels moest in handen honden Maar neen Ie Batavia wat het anders bepaald van der Heijden moest vertrekken en werd bovendien tot loon voor al tijn moed beleid en Iron nog in t openbaar te schande gemaakt Het beniiid van den gouv gen van Lans berge over onte schoone ea kostbare Ooit Inditohe beiittingen zal in de gesc iedenit met een tirarte kool worden aaogeteekend Melville vroeger eerste machinist aan boord van het Poolachip Jn eUe at in de Pooltefr door het ijs heengedrukt ten grande is gegaan heeft dr lijken gevonden van den voormaligen gezagvoerder van genoemden bodem luitenant Delong Ambler vroeger de soheeptdoctor en van acht matrozen Zij maakten indertijd de bemanning uit van een der sloepen die het gezonken vaartuig hebbeta verlaten Bjj de lijkopening is het gebleken dat die tien mannen zgn bezweken wegens gebrek aan voedsel gepaard gaande met den invloed der geduchte koude waartegen zij geene middelen hadden om Ie strgden In een kookketel vond men overblgfselen van leder en boombladeren dat sedert eenigen tijd hun voedsel is geweest indien aan dergelijke zelfstjndigheden die henaming mag worden gïgeven Daaruit verklaarde zich dan ook het feit dat gjieii hunner schoenen of laarzen aan de voeten had Ue lijken zgn aangftroft en op een onbewoond eilend een eiland aan de bevolking dier streken zoo onbekend dat het zelfs geen naam heeft het ligt in den Lena archtpl op een afstand van 1 0 wersten van het naastbggelegen derp Koemoktsoerkl dat in uoordelgke riehling van daar is gelegen De laatste aauteekeuing in hun dagboek ia van 30 October van t vorige jaar De Igkeii zgn ter aarde besteld in een gemeenschappelgk graf lu een rotsktoof bekend onder de benaming van ICenoelkloof op 10 wersten afstands van deoverwinlerniKsplaats van Matwejeff en 270 wersten van het doipBoeloem op den linkeroever der Lena len groot houten kruis is geplant oy huu graf f Uit Pretoria wordt gemeld Er komen weder uitstekende berichten ni de Kaap goifdvelden Verscheidene personen ia er vau daan zgn gekomen zgn bijzonder tevr en met de vooruitzichten en maken zich thans gereed om er weder heen te gaan Zij brachten monsU mede die inderdaad zeer goe lwaren Bijna feder der 200 delvers vindt er goud De afstandyder velden van Pretoria is van 250 tot 275 mijUnT en de wegen zgn verschrikkel k slecht de wjf s slaan meermalen om voor zij èr aankoEen gouvernements oommissie bestaande uit Tie beereu P J Joubert M y Preiorius W A B Cameron C Joubert en H Hoolbuom goadoommissaris vertrekt naar de Goudvelden on de taken tb regelen Men zegt d t de delvers niets willen te doenhebben mét oonoesslie en bepalingen hebben Opgemaakt die zg ter goedkeuring en bekrachtiging naa de Kegeering hebben opgezonden Negen plaatsen een in Zoutpansberg zes in Waterberg en twee lu Ltjdenburg hebben de voorlaatste week gemiddeld £ 430 opgebracht Een igd gi leden werd voor llente zamen slechts £ 90 geboden Ëene Lgdenburgseheplaats met £ 150 reierve bracit £ 310 op Te Pesth is dezen dagen een internationale wedstrijd gehouden van meisjes die naar den palm der schoonheid dongen De commissie van beoordeeling heeft zich met haar werk twee dagen lang bezig gehouden De prgs voor de allesovertrelfende schoonheid is ten deel gevallen aan een meisje van twintig jaren Cornelia Szekely dochter van een ttaattbeambte Cornelia is eene brunette rai t schitlerende oogen en eene gestalte slank als eene linne Zij wordt beschreven als de volmaakte type der oude Grieksohe standbeelden Er waren 150 mededingsters Behalve Cornelia hebben nog 10 andere meisjes getuigschriften van schoonheid gekregen De aan Cornelia toegeweten groote prgs bestaat in een met diamanten betetten armband met het volgende inschuift Internationale wedslrgd tan 1882 om den palm der schoonheid Aan de schoone Cornelia De leden der commissie hebbeu de bekroonde vertocht om haar photografische afbeelding ten einde er eene menigte afdrukken van te laten maken en een exemplaar er van te doen teekomen aan alle geïllustreerde tijdschriften in de Oude en Nieuwe Wereld Maar Cornelia heeft eenige dagen uitstel gevraagd Zg heeft namelijk een lluweelen kleed in Ae maalc waarin tij lich wil laten photografoeren en dit moet dus eerst gereed tgn Zaterdag jl had de algemeene vergadering plaats van den Volksbond Vereeniging tegen Drankmisbruik zij werd ten 11 ure door den voorzitter van het Hoofdbestuur den heer mr H Gaemnn Borgesiut geopend met eene rede waarin hij er op wees dat gewichtige dagen voor de zaak der drankbettrgding zgn aangebroken gewichtig niet alleen voOr de beweging hier te lande inaar gewichtig voor nagenoeg alle landen waar men zich door de verwoestingen door den sterken drank aangericht genoopt heeft geiien strijd te voeren tegen den gevaarlgken vgand Spreker beriep tich daarbij op et voorbeald van Engeland Amerika België Duitaohland in welk laalste land Jiet voer een oogenblik scheen alsof de sterke drank zelfs op het bier de crverwinniug zou behalen nf tr waar de publieke opinie tioh too duidelyk H pii hoogen cijns op de dronkenschap heeft vflHVrd dat de Bgktregeeriug haar plan om het bier Ri niet den sterken drank hoog Ie belasten wel zal moeten op geven Overal leven en beweging overal teekenen die de aandacht wekken maar tooh het meest is de aandacht gevestigd op ons vaderland Allen die lu en builen Europa in de zaak der drankbestrgding belang stellen en daarin meeleven hebben bet og gericht op Nederland en wachteu met spanning af wat hel gevolg 7al tgn van de wettelgke maatregelen welke tinda November van het vorige jaar hier in werking tgn getreden Zal het geloof van de ware voorstanders worden bevestigd of tal het blijken dat nog veel krasser maatregelen noodig zgn Zal nu het Nedeflandsche volk meewerken ten goede of tal het zich bg de wet neerleggen ut de meeniug dat ei nu voorloopig genoeg is gedaan Wg weten legt spreker dat de eindresultaten van de drankwei eerst over lange jaren Ie bereiken tgn en toch gelooven wg dait wat in de eente jaren voorvalt in velerlei oplicht beslistend tal tgn Moest het lang duren voor dat de goede werking van de wet in het oog viel dan zouden de iegt i standers hoogmoedig en de voorstanders ongeduldig worden Het geloof in het welslagen der goede laak tou weer vermindertn en zonder geloof zonde het vertronweu dat eindelgk de tege beliiinld zal worden is geen overwinning mogeigk Maar juist daarom is hel van te meer b lBog dat nu reeds kan geconstateerd worden dat er geen reden it om dièt angst de toekomit tegemoet te tien Vig algemeen trordt erkend dat de voorloopige resultaten met ongunstig zijn Als de wet in de eerste jaren maar dit goede gevolg heeft dat het drank misbruik opdanks de vermeerdering van bevolking niet langer toeneemt dan tal men reeds tevreden zijn Welnu het drankmisbruik is niet alleen niet toegenomen maar ondauks de vermeerdering van bevolking afg omen Dat bewgten de maandstaten belrelfende d opbrengst van den acogus op b t gedistilleerd In de eerste zes maanilen heeft die accgns reeds anderhalve ton minder opgebrachl en Anderhalve tan accgns vertegenwoordigen dan toch meer dan 260 000 liter sterke drank De verwachting dat Ueeda het eerste jaar tal van kleine inrichtingen zouden verdwgnen is ook niet beschaamd Spreker gelooft niet ver van de waarheid te zijn wanoe r hij beweert dat er op dit oogenblik 9 a lO OOO vefkoappl ialsen van sterken Anak minder tgn du vroeger drankpalenleu werden uitgegeven Te ontkennen valt het verder niet dat vooral in de groote steden orde en rust op straat zeer zgn toegenomen en dat het aok in de kroegen en herliergen telt veel rustiger toegaat De dronkaards beginnen tioh in Nederland minder tbuii te gevoelen Vooral il er maar één roep dal met het oog op feesten tentoonttellingen wedrennen veemarkten ent de wet reedt uitttekend werkt Meer dan vroeger dringt de noodzakelgkheid van bettrijding vtn drankmisbruik door tot alle klasten vap de maattohappg iets wat spreker in bijzonderheden trachtte aan te toonen Als men de werking der drankwèt nagaat ontbreekt het alzoo niet aan liehtzgden maar helaas I ook de schaduwzijden ontbreken niet De uitvoering der wet laat op vele plaatsen te wensohen over In sommige provincicn worden vele vergunningen gegeven boven het maximum ja boven het dris ep vierdul bele van dat maximum dat volgens de wet regel moet worden Tot zelfs deie Bond stuit nog op onverschilligheid en tegenstand waar hg die het minst mocht verwachten Maar toch het goede dat met veler hulp reeds tot itaiid kwam verdient in de eerste plaats gehuldigd Ie worden en het zou met het oog daarop misdadig tgn niet roet verdubbelden moed ten strgde te trekken Tbt dien Strijd roept tpreky Hen met kracht op een strgd waarbg eendrachtige tamenwerking ook met anderen de leuze moet wezen herdenkende spreker daarbij onder meer de Afschaffingsmaattohappg al is haar program een ander dan dat van den Bond De Afsohafiingsmaatsohappg zal eerstdaags haar veertigjarig jubileum te Haarlem vieren en spreker reikt haar namens den Volksbond reeds nu de broederband toe In de hoop dat de zaak der drankbestrijding in Nederland voorgoed de tege zal bevechten heette spreker de aanwezigen welkom en verklaarde de algemeene vergadering voor geopend Deze rede werd met levendige toejuiching bekroond Do algemeene secretaris de heer A van der Voort Azn bracht alsnu verslag uit omtrent den toestand van den Bond Daaruit bleek dat de vrijzinnige bepalingen van het nieuwe reglement verbetering in den toestand der Vereeniging hebben gebracht Dit blgkt vooral uit de belangrgke ve meerdering van het aantal leden hetwelk dat vnn het vorige jaar met 300 overtreft Zoodra de drankwèt waa tot stand gekoman stelde het Hoofdbestuur het tich tot ernttigén plicht de erktaamheden van den Bond tooveel mogelijk uit Ie breiden en te traéhteu den volksgeest wakker ie lehudden De brochure Draukbesirgding tn drankwèt vai de hand des V oortitters van bet Hoofdbestuur werd uitgegeven Bovendien deei bet Hoofdbostuur van zijne tgde al hei mogelijke om de gfiode uitvoering vaU de wei te beforderea en tlelde bet ziêh daartoe ook met andere besturen In betrekking Waaneer men de aandacht Vestigt op de aanvankelijke resultaten die werkelijk niet onbeviedigeiilj zijn dan kan het niet anders tegt bel jaarverslag of de Bond moet er zich geluk mede wensohen Jat hij zoo krachtig op de aanneming van de wet beeft aangedrongen Toch mag men zirh niet outleinieu dal de resnllnleu van de invoering der wet nog veel gunstiger zouden zgn indien overat met kracht ai n de uitvoering der wet de hand werd gehouden Hierop wenscht het Hoo fdbcstunr vooral luvloed uil te oefenen ten goede maar om dit Ie kannen is bet lu de eerste plaats noodig dal hel zooveel mogelijk op de hoogte worde gehouden van hetgeen lu de verschillende streken des landt op H gebied der dfrankbeatrijding voorvalt Het dringt daarbij aan op de iiiedewerkiiig van zijne correspondenten De taak der draukbesti ljding in oiiS land beeft reeds tie aandacht getrokken van een der naburige staten en wel tóó dal ook daar ernslig wordt overwogen in hoever bet raadtaam ia de wettelgke maatregelen die Ihans bljj oué van kracht ign lil hooldtaak ook dair loe le patten Dat de invloed van den Bond op bet let i and komen der wet ook bnitentlandt de aandacht heeft e rokken kan hieruit blgken daf de vertegenwoordiger eeuer buitenlandtche mogendheid cioh tot den voorzitter van den Bond heeft gewend ten einde omtrent de uitvoering en de werking van eVet te worden ibgeliobt Evenalt in vorige jaren werden ook in de afgeloopen whiter in vertchilleude plaalten voordrtfchlen gebonden door tprekers daartoe namens bet hoofdbestuur uitgenoodigd in ilt afdeeli geu die dat geerden Deze maatr egel blijft goede vruchten dragen Ook werd in den lodp van dat jaar het aantal correspondenten met 76 veriieerderd en alzoo tot op 176 gebracht Het aantal afdcel ngen i met ééa vermeerderd Het verslag omschrgfl verder de lotwisseliugen van den Boud en bet verhandelde in de afdeelingen en besluit met den wentob dal de Vereeniging steeds in bloei moj y toenemen Tot leden van het Hoofdbestuur werden verkozen de heer mr ri Goeman Borgetiut dr L 1 Egeling A van der Voort Azn Volken van der Wil ligee dr L Ali Cohen L V Schmidt en P M Keiler van Hoorn t Bg aiSolamatie werden tot eereleden verkozen de keereu mr Modderman imnitter van juttttie en mr H Goeman Borgeaiut Beide benoemingen ttèunden op de overweging van de g oote verdientleii van beide benoemden ten aanzien der bettrgding van het drankmitbrnik Het Wfekhlad toor drchUeelm en Ingenieun in DmtMhland deelt mede boe in Amerika tbaiit buiten worden gebouwd uit dei afval van boomwol en van stroo en wel volgens een gepateuteertle methode die beide sloffen tot brg en daarna langs den scheikundigen weg zoo hard maakt alt tteen Het zop verkregen materiaal it waterdicht veel goedkooper dan gebakken tteen laat veel apoediger bonwen toe kan met beitel en zaag behandeld worden enz In plaatt van gewoon bout wordt vaak gebruikt be zoogenaamde tiroohout dat uit ttrookattonbladcn wordt gemaakt die up elkander gelégd scheikundig behandeld engeweldigtterk samengeperst worden Veelal worilt een huis gebouwd op de wgte als ook hier ten platte lande uit vakwerk van hout nut leem en muren daartuttoSen DeYamen worden nl uit atroohout en het muurWetk uil het katoen hout samengesteld Dat ïèt stroohojit geechikt is voor het meubelraaken draaien ent is teker evenals i dat het naar believen kan worden gekleurd en teel goedkooper te leveren is dan gewoon menbelhout De laajf sohgnt alle aandacht ook ten onzeht te verdienen Buitenlandsch Overzicht Het volgende bericht van het oorlogjtooneel iu Egypte is ontvangen Eene dépêche van Wolseley uit Caioassin meldt dat de Bngeliohen den 2 Sen werden aangevallen door acht bataljons Arabieren met twaalf kanonnen D Eogelsohen hadden slechts drie en een half bataljon met eene afdeeling ruiterg en vgt kanonnen later versterkt door nog een bataljon Zg tastten den vijand in het front aan terwgl hunne ruiterg bemin de flank bestookte Een groot aantal vaanden werden gedood Arnbi wat op het slagveld tegenwoordig De ruiterij slaagde er niet in de vg andelgke kanonnen te vermeesterep uithoofde van4e duitternii De vijand trok i des pachta meeterug doch liet al zgne munitie achter De vcf lieten der BngeUobeu tijn gctiieBveUl n chirurgijnmajoor een onder ofiïcier en zes artillertsteu ge 1 kwetst vijf officieren en 66 man 1 De kkedive beeft intusscbeu een nièuw ministerie I gevormd waarvan Cherif de minister vau bujtei j landscbe taken het hoofd is terwijl fiiaz pacha etn oud vriend van Europeétche iunfenging 5n het Ëgyptisok bestuur de portefeuille van biiiiienlaudsobe zaken beeft aanvaard De andere miniütert zgn del pacha s Omar Lufii Fakri Haidar Khairi Zekieu Ali Moubarek allen althant b j uime bekend nit vorige Uiaisterieele combinaties van dSten khedive Tefvik pacha heeft aan generaal Wolseley een civje len staf gezonden bestaande nil Sultan pacha den president van de kamer van notabelen ipet eenige nmblenaren om in de veroverde plaatsen dailelgk bet civiel getag van den khedive te vrriegenwoordigen en er als de V roomannen der ËngellolT n ledieneuw Reeds eitelgke ekeiï lang komen uu en danberichten omtrent groote opwinding der gemoederen onder de Mohammedanen van Tripoli Syrie eu Arable waarhij ziob thans het bericht jiee l vaii een strijd Itlttebeu Hindoe t Mohainmedanijn teSaUin IU het pretidenttchap Madras vali Engelschlodie Wel is dit laatste van geheel pnderen aird want te Sal pi waren de Hindoe t de tterkereirende aanvallers die met ongehoorde wreedheid déMohummedaden tol vrouwen eu kinderen toe vermoordden maar dit vooral IhCeft de talrijke Mohammedaueu lu Engelsch Iiidië ten zeerste verbitterden iu ecne ktemmiug gd rachti welke ken vriendscbappelgk er dan poit doet gu voor hunne Egyptische geloofsgenoglen Uit Syffe en Arabic komen van de consuils teer ernstige beriphteii De beweging ondsr de Mohammedanen schijnt voof ecn deel tegen den snlliin te tgn gericht eu deels ook lefen de Europeanen maar ook hl ioiht er een luiver politieke opsl nd tegen de TuVksebe heerschappij tot uitbreken dan wordt bet voor Europeanen alleens de hartstoebten tgn losgelaten zaak hun bieteii te pakken In Djeddah btebfen de consuls den wensch uitgesproken dat de Europeesche regeeringen schepen uaar de Koode Zee tullen zenden om zoo noodig de Europeanen iiau boord te nemen Als altgd koestert men in deze zaak wantrouwen tegen de Porte en men verdenkt ha tr dat zij in het geheim deze beweging tegen baar zelve aanwakkert om haa als dwangmiddel tegen nrbpa te jebruiken Daarom hebben de mogt ndheden er laer sterk op aangedrongen dat de l orte uiett un doeu dat eene dergelijke verdenking ton kttocen reoblvaardigen De heer vou Hirechfeld de Duittche zaakgelastigde deelde du in onbewimpelde termen aan den particulieren secretaris des ultaiis mede De verdaging van alle vraagstukken welke slechts de ver deeldbeid onder de repubiikeineii in Frankrgk gaanile houden toiler tot eenigen nuttigeb uitslag te leiden sehgut hét wachtwoord te zulle zgn bij de aanstaande heropening vi n het Franscke Parlement Veisobillende dagbladen betoogeu dat dit het eenige middel ie om de eendracht Ie herstellen en er buitendien neg genoi wetsontwerpen zijn welke dringend afdoijniug eischen en waarmede de politieke verdeeldheid niets te maken heeft tooals de wetsvoordrachten op het leger op het recht van vereeniging de regeling der koloniale wetgeving ene Evenwél hebben de dagbladen van de groep der publikeinscbe Unie tich nog niet afdoende over dit plan uilgtlaten Mjochten tg zich vereenigen met het gevoelen dat door La Paix Ie Siècle en de and e organen der Democratische Unie verkondigd wordt dan tou nog alleen de uiterste linkerzgde dit plan beatrijden en tot nu toe blgft zg daarmede met U gebreke Twee zaken banden in Prniten bij voortduring de aandacht geipanuen namelijl de aanstaande verkiezingen voor den Landdag en de verhouding tot de Cijrie Wat het eerstgenoemde onderwerp betreft sobgnen de liberalen kant te hebben om met goeden uilslag tegen de vereenigde conaervatieven en dencalen in het strijdperk te treden En wat de tweede quaestie aangaat hebben de pogingen tot schikking in den laatsten tyd weinig vorderingen gemaakt Te Berlijn moet zelfs in regeeringskringen de vraag in overiveging genomen zgn of het aan de waardigheid van Fruiten voegt om langer een vertegen woordiger bg het Vatikaan te behouden De beer von Schlozer slaat als een bekwaam dip1omaat te boek en daarom zon het meent menT wpi iig balw hem een optrolgér te geven wanneer hg niets van het Vatikaan heeft kunnen verkrggen Volgens den Ook houdt het Russische miilister comité linh thans bezig met de wgziging der et op d drakp Krachtens de tegenwoordige bepalingen ia d betrokken minister bevoegd om nn de derde waar irii ing een dogblnd vopr den tijd van drie maanden te schorsen Thans is voorgesteld den r