Goudsche Courant, woensdag 6 september 1882

jki mr Soottnsiea die lioh telf by een door hem geproToeeerd koninklgk besluit een nog al belangrijk undeel ran beschikbare staatagelden zou hebben toegevazen in den form fan toeslag op traktement in lyne Troegere betrekking door hem genoten De inliohtingen komen hierop neer Bij organiek besluit fan iS Aug 1881 terwql de heer van Lyndcn fan Sandenburg minister van buiteolandsche lakru was we d wytigiag gebracht in de rangen en in de minima en maxima der btioldigingen ens van het diplomatieke korps Voor zoover hieruit verhooging van beioldigiug voortvloeide vrerd hieraan echter niet tei stond toepassing gegeven omdat eerst blijken moest of de begrootingspost daartoe al dan niei ruimte liet maar toen dit aan het eind van het dienstjaar wel het geval bleek te ziju werd de zaak geregeld en ontvingen de diplomatieke ambtenaren datgene waarop zij krachtens dat besluit aanspraak hadden Onder deze behoorde o k de tegenwoordige minister van buitenlandsche zaken krachtens zijn vroegere kwaliteit De berichtgever van het J Z H voegt hieraan toe dat met deze regeling niets ongewoons of onbehoorlijks is geschied Ue minister Rochusseu heeft eenvoudig een deel der bezoldiging in ontvangst genomen welke hem in zijn vroegere functie met al de overige die het genoten volkomen rechmatig toekwam Sinds Vrijdai voormiddag wordv te Arnhem vermist een meisje van bijna 14 jaren nekleed in blauwe jurk met pellerine zwart strooien hoed met donkerrood lint zwarte stolTen laarsjes met dubbele rijkooopen Zij is groot van gestalte draagt eene bril en lange liehl blonde knilleu en bevindt zich in gezelschap van twee knapen van 15 en 10 jaar de een gekleed in Havaana pak de ander in donkergrijs pak Men heeft niet het geringste spoor van het verblyf dezer kinderen kunnen ontdekken De politie te Arnhem verzoekt dringend bij ontdekking bericht De heer C de Vos te Hazerswoude heeft een adres gericht aan den minister van financiën waarin hij den wensoh te kennen geefi dat DOj in omloop lynde oude oenten en halve centen spOMig worden ingewisseld Onge w feld is deze wensch zeer billijk sehrgft het N v d D doch wg betwijfelen of het wel zoo spoedig zal gebeuren Het is bekend dat de regeering een jaar vóór de invoering van de nieuwe centen nog een groote menigte oude centen heeft doen aanmunten die niet dan met groote schade weder builen omloop kunnen gebracht worden omdat de muntkosten natuurlijk het zwaarst drukken op muntstukken van zulk eene kleine waarde De 38e algemeene vergadering der Gelderache Maatschappij van Landbouw werd door den foorlitter mr C J Sickesz geopend met een belangrijke rede waaruit o a bleek dat op de begrooting van Binnenl Zaken voor 1883 een post zal worden uitgetrokken voor een cursus in de houtcultuur aan de landbouwschool te Wageningeu Nog op tal van andere nuttige maatregelen kon de voorzitter wijzen die door het initiatief van de üeldersche Maatschappij of reeds tot stand gekomen of in voorbereiding waren Een verzoek tot betere regeling van den toulacoijns ten behoeve van den landbouw werd indertyd door den Min van Financien beantwoord met de benoeming eener staatscommissie tot het voorlichten van den Min betreifende de verlangde verbetering Reeds heeft de commissie haar taak volbracht en komen hare voorstellen tot uitvoering dan tullen de landbouwers weldra op zeer eenvoudige wyze accijnsvrij zout voor hun bedrijf kuimen koopen Blqkt uit dit alles zoo vervolgde de spreker wat een enkele gewestelijke vereeniging vermag hoeveel te meer zou dan eene groote Nederlandsche Maatschappij van Landbouw niet vermogen En aan de vernezenlgking van dat ideaal wanhoopte hg niet In Dec kwamen reeds afgevaardigden van verschillende provinciale landbouwmaatschappijen Ie Utrecht bijeen om dit gezamenlijk belang te bespreken Als vrucht laarvan hoopt hij op het houden eeuer Internationale Landbouwtentoonstelling in Nederland waartoe het pliin van het bestuur der Geld Maatsch van Landbouw is uitgegaan De dag waarop die eerste tentoonstelling jal gehouden worden zij ook tevens die waarop de Nederl Landbouwvereenigingen tioh tot een krachtige Maatschappij mogen vormen Komt zij tot stand wanneer de groote tentoonstelling in 84 mocht doorgaan dan aan Gelderland de eet het initiatief Jnarloe genomen te hebben Inmiddels zij om de toekomst het heden niet vergeten En dat heden dringt bij den landbouwer aan op kennis op ontwikkeling Menigeen droomt van protectie maar zij zou meer schaden dan baten Viiugt de landbouwer terecht aleun v an de Reg die steun mag niet ontaarden in een alle energie doodend protectioniltisah stelsel Veeleer moet die energie worden opgewekt moet gebroken worden met de sleur moet de boer begrijpen dat het beste veevoeder de beste melk de beste boter geeft dat een rundveestamboek geen voorwerp van weelde maar van noodzaak is dat hq acht heeft te geven op het melkgevend gehalte vao zijn vee en op de veredeling van het ras niet door kruising mei vreemde stieren maar door alleen de beste exemplaren van het eigen vee voor de voorteling te gebruiken tot de kennis der eerste vereisohten voor den landbouwer moet het lager onderwga ten platlelande meewerken het landbouwkundig onderwijs te Wagen ugen alleen voldoet niet in alle behoeften Kan een Ncderi Maatsch van landbouw de oogen der Beg openen voor de eigenaardige behoeften die het lager onderwijs ten platte lande heeft aan de afdeelingeu aan de provinciale vereenigingen de taak op de ontwikkeling van den landbouwer aan te dringen zijn kennis te bevprderen hem de oogen te openen voor het goede dat men elders aantreft voor wat te verbeteren valt in eigen kring Zoo mogen energie en zorgzaam waken der besturen van de verschillende landbouw maatschappijen steeds meer en meer het hunne doen om den landbouw te bevorderen en daardoor de concurrentie het hoofd te bieden Het internationaal postbureau te Bern heeft onlangs eene statistiek der wereldpostvereeniglng over 1879 in het licht gegeven Zij behandelt het postvtrkeer der 25 belangrijkste landen die tot de wereldpostvereeniglng behooren De vermelde getallen zijn werkelijk kolossaal Er hadden 8280 millioen postverzendingen plaats waarvan 4900 millioen brieven en briefkaarten of dagelgka meer dan 13 millioen en overigens drnkwe k monsters hnndelspapieren en dagbladen Op Europa het kleinste werelddeil komen de meeste verzendingen nl 6624 millioen dan volgen Amerika met 2386 millioen Azië met 205 millioen Australië met 73 millioen en eindelijk Afrika met slechts 12 millioen verzendingen Gemiddeld komen op lederen meusch de bevolking der aarde op 1400 millioen mensohen gerekend 6 9 verzendingen en wel 3 5 brieven en briefkaarten en 2 4 drukwerk ent Engeland neemt met 1526 millioen verzendingen de eerste plaats in daarop volgt Duitschland met 1200 millioen Het grootste aantal briefkaarten werd in Duitschland verzanden nl 123 millioen in Engeland bedroeg dit getal 114 millioen Ook het aantal poalreizigrrs 4 mtUioen en pos akkelten 63 6 millioen is in Duitschland het poetste In Engeland komen 36 3 in Zwitserland 23 2 in Nederland 16 8 en in Duitschland 15 9 brieven en briefkaarten op lederen inwoner Het minst wordt gecorrespondeerd door de SerVftrs Turken en Bulgaren bij deze volken komt gemiddeld nog niet ééne verzending op iederen inwoner Koepokinenting in China Uit een voordracht van Sir John Pope Hemraessey den gouverneur van Houkoog blijkt dat de vaccinatie in geheel het Chineescha rijk heucbelijke vorderingen maakt Daaf aan wordt het door den geneeskundigen dienst der kolonie toegeschreven dat het groot gevaar waaraan Hongkong te allen tijde blootstaat ten aanzien van het insluipen der pokken zoo gelukkig pleegt af te loopen Het is liekend dat de aloude inoculatie in China evenals in andere landen van het Oosten sedert onheuohelijke tijden is verricht Maar eerst sinds de laatste jar n is men er met de vaccinatie begonnen en wordt die met kracht doorgezel Er zijn te dien einde in Ohina reizende vaccinateurs werkzaam In het laatste jaarverslag van onzen consul te Koniii jbergi i Iceat ineiv over de Scheepvaart met Nederlandsche schepen o a Er vertoont zich een betreurenswaardige vermindering van jaar tot jaar in het aantal Nederlandsche schepen die hier binnenloopen namelijk 116 schepen in 1878 114 in 1879 105 in 1880 en 85 in 1881 Hoe het nu verder worden zal kan men met tamelijke zekerheid vooruittien want het verbod der kustvaart voor schepen onder Nederlandsche vlag moest buiten ecnigen twijfel nadeelig werken Dat de Nederlandsche schepen zeer gewiU zijn is voldoende bekend en dat ze om haar bouwtrant boven andere schepen worden voorgetrokken blijkt o a uit het feit dat in den laatslen tijd Stettiner en Danziger couranten opstellen geven ten gunste der Nederlandsche schepen welke de onttrekking der bevoegdheid om kustvaart nit te oefenen aan deze schepen niet erkennen willen en met onvermoeiden ijver daarop aandringen dat het door hen als ongemotiveerd ja onverklaarbaar aangeduide verboil weder worde opgeheven Op een petitie door de oudsten der EIbinger koopmanschap aan den minister van koophandel ingediend waarin de vrees werd uitgesproken dat de houthandel bepaald zwaar moest Igden wanneer de Nederlandsche schepen niet meer tot de vaart van en naar Duitsche havens worden toegelaten ontvingen zij het bescheid dat die vrees ten volle ongegrond was omdat naar des Rijkskaaseliera inzicht schepen uit Emden Papenburg enz ook geen grooter diepgang badden das het verkeer met Elbing evengoed lEonden bedienen en dat derhalve die schepen bevoorrecht moesten worden Overigens had men ook bepaaldelijk het doel in t oog zooals het verder in dit antwoord heet de Duitsche reders en scheepstimmerwerven aan te sporen om te streven naar navolging van dien bouwtrant en om in geval van nood nieuwe vaartuigen te bouwen Zulk een opwekking ter verheffing van de Duitiohs handelsvloot is te Elbing als elders overbodig en niet meer van pas want erv iren in den scheepsbouw en roemvol bekend door de voor binnen en buitenland geleverde schepen inzonderheid stoomschepen ton Elbing niet nalaten voor eigen rekening pusende schepen te bonwen als men tich daarvta heden ten dage nog voldoende winsten beloven kon wat bij de tegenwoordige concurrentie door stoomschepen en de door dete gedrukte vrachten blgkens de ervaring niet meer te wachten is Er tijn dus bijzondere gronden waarom voor houtladingen de Nederlandsche schepen als alleen geschikt en ouontbeerlgk voor een bepaalden vorm van hout worden genoemd Als geen schepen van andere natiën treden in de plaats der Nederlandiehe dan kan men er op rekenen dat de Duitsche schepen als alleenheerschers hoogere vrachten zullen eischen waardoor menige anders foordeelige zaak verijdeld tal worden Te Baarn is Zaterdag eene vergailering gehouden van personen belangstellenden in onderwijs en opvoeding belegd door de heeren mr R A Kerkhorei en J A Bienijes met het doel om een genootschap te vormen onder den naam van Algemeeüs Olympiavereeiiiging Het doel dezer Vereeniging is Het brengen va evenwicht tusschen geest en lichaamsoefeningeu b j de opvoeding der jeugd in Nederland door middel van a vermeerdering en verbetering van gelegenheid tot gymnastisohe oefening tot kracht en vlugheid bevorderende spelen en wedstrijden oog en hand oefenenden arbeid leerrgke wandeltochten eu anders soortgelijke spierkracht ontwikkelende en zintuig scherpende oefeningen i verbetering van onderwgsmethodeii gepaard met besnoeiing en corceutratie fsa ouderwgsproxramma s eu leerstof c fermindering van den tijd die thans onafgebroken zittend in diê echool wordt doorgebracht d beperking der eiameoi tot het onvermijdelijk noodtakelgke De vergadering werd bijgewoond door een vgllijtal personen waaronder eenige dames afgevaardigde van den geiiersknndigen raad van Noord Brsbant ea Limburg en van het Nederlandsch Gymnastiekvcrbond Onder aanwezigen waren o a de oogarts professor Gunning en ilr Allelië De zaak werd iii eleid door den heer Kerkhoven die voornamelijk uiteenzette dat het nul van betgen de te slichten vereeniging bedoelt nagenoeg algemeen wordt erkend Hg wees op hetgeen door mannen als Fruin van der Wijck Peringa Luboch Allehé Evers Charles Boissevain Metger Boodhuizen Coronel en Bientjes dienaangaande is geschreven op de erkenning door de geneeskundige raden en op het streven van het Nederlandsche Gymnastiekvetbond Er ligt echter een blok dwars in den weg fsn onze nationale welvaart men ij t niet eens over de middelen om dat te verwgderen Welnu om een en dezelfde richting tot verbetering te vinden om de disharmonie tusschen intellectueele eu physieki ontwikkeling te doen verdwijnen dient de niea s vereeniging die daartoe de middelen zal hebben te beramen De heer Bientjes zette daarna ook de beteckenii van het streven dat tot de bijeenroeping dessr vergadering aanleiding had gegeven uileen met aanhaling van hetgeen door bevoegden dienaangaande ii geschreven Er moet verandering worden gebraolit in de school en examen tyrannic het dogma fao den alleentaligmakendenl geest mag niet langer o den gehandhaafd er moet evenwicht zijn tusschen geest en lichaamsoefening Bij de beoordeeling daarvan zoo ging apr verder behoort aaii de gymnastiek in de meest uitgebreid beteekenis even veel plaats te worden ingeruimd sli aan de verbetering der methode van onderwgs Voorts maakte hij melding van de ontvangen bewgzen m instemming van den heer Neelmeger directeur der school Willem III te Apeldoorn van luit Schreek van het Instructiebataljon van dr Meigér vandi hoogleeraren Snellen en Cornelissen dr Biigelbregi prof Boot ds Hugenholtz dr Kollewijn en vel anderen Te Arnhem gaat reeds een adres vani stemming rond met het adres door de heeren Kerkhoven en Bienijes tot de regeering gericht evensli te Eist en te Groningen Stoatknndige en coufcssi oneele geschillen zoo eindigde spreker komen hierby niet ter sprake Besloten werd 1 Ken oommissie te benoemen tot redactie van twee prijsvragen en tot het vaststellen van de wijze waarop de gewenachie antwoorden tullan watden beoordeeld en gekeurd welke prijsvragen zullen moeten strekken tot het verkrijgen van een antwoord op vraag I Wat oader de bestaande wetgeving in Nederland gedaan kan worden tot het zooveel mogelgk bereiken van het aangewezen doel en lot toepassing der daarbij voorgestelde middelen vraag II het samenstellen van een ontwerp van wet op het middelbaar eu gymnasiaal onderwijs in overeenstemming met het beginsel van evenwicht tusschen geesten llchaanlsocfening en met aanwijzing tevens der wijzigingen die in de wetten op het hoogeren lager onilerwgs noodig tullen zijn om ze iu een goed verband te brengen met dit ontwerp 2o Een dringend verzoek te richten tot hen die belang stellen in een grondige voorbereiiling der noodzakelijke verbetering onzer onderwijswetten om door vrgwillige bijiiragen het bestuur derOlympiaVereeniging in slaat te stellen om voor de beantwoording dezer prijsvragen premién uit Ie loven eenigstius in verhouding slaande tot het gewicht van het onderwerp de wetenschap en de studie die voor een grondige beantwoording noodig tullen z ju premién b v van ƒ 1000 voor iedere prjjsvraag 3o Een commissie te benoemen lot hel ontwerpen der statuten van de Algemeene Olympia Vereeniging met opdraoht om in Dcoember e k rapport uit te brengen 4o Een voorloopig bestuur der Vereeniging te kiezen in December e k door een definitief bestuur te vervangen Enkele wgtigingeu door eenige sprekers besproken zullen bg het opmaken der stukken worden overwogen Zoo wees de heer M Dentz op de dampskleedij die in het belang der gezondheid hervormd moet worden de heer Hulscher uit Deventer las een hoofilsluk voor uit een eerstdaags te verschgoen werkje van Jan Holland getiteld Set tobben nut onte jongeni In het N v d D wordt het denkbeeld besproken van een uniform tarief voor spoorwegreitigers die als pakjes behandeld wordende minstens ook van die herschepping voordeel dienen Ie hebbeu Da mensch zal evenals zijn konfraler de brief of het pakket voor uniforra porl worden vervoerd Dit ligt geheel in de spreuk deter eeuw Er tqn geen afstanden meer Het ou teer eenzgdig wezen die alleen op zulke levenloote voorwerpen toe te passen wij mensohen kunnen er ook iu deelen Een mensch is zwaarder dan een brief en moet dus meer kosten maar niet in verhouding van het gewicht want wij hebben geen postkommiezen geen sorteerders geen kondakïeurs ter begeleiding noodig wg behoeven niet getaxciird gewogen gesurtaxeerd te worden wg verlangen noch eischen bestellers eu zullen de wagens die ons vau hel station afhalen telven betalen wg gaan op den trein zitten en klauteren er tonder iemands hulp weder uil Geen enkel beambte heeft last yan ons zelfs geen spoorwegkassier of kondukteur want in elke aigarenwlnkel of brooddrpot of koffiehuis kan men een kaartje of merkje koopen en gaat njaar iu den wageu tillen Dat er met dit stelsel te veel gereisd tou worden denkt Schr niet dewijl het binnen de landgrenzen beperkt tou weten en de aardigheid er diTs gauw af tou tijn en voor toepassing van het unifermtarief alleen 3e klasse rgtuigen beschikbaar gesteld zouden moeten worden Alleen in het noodige moet voorzien worden maar de maatschappelijke gang van taken brengt mede dat men tioh vrg bewegen kunne een harde bank en gewone snolheid is daartoe voldoende mits men slechts veilig tiju doel bereikt Ten betooge van de uitvoerbaarheid van het stelsel wordt de afstand van het centrum tot de grenien van ons land gemiddeld op i 20 kilometer geschat Om dien afstand af te leggen kost een gewone trein per jaar ongeveer ƒ 30 000 ed per keer 82 60 Bekent men dat elk reiziger Seraiddel j an dien afstand aflegt zon dit eene vergoeding noodig maken volgens den Schrgver van ƒ 27 50 per trein en als men dan den prgs van het kaartje op 25 cents bepaalde was men reeds door 110 persenen gedekt dus 2 s wagon want deze mag men stellen op een maximum vau 40 passagiers Meer dan twee tulkh treinen tonden dagelgks niet behoeven te rgden op elke lijn eu de groote voordeelen moesten gemaakt worden met passagiers der Ie en 2e klassen De reis tusschen zeer naburige stations zou daardoor wat duurder worden maar dat zou t publiek tioh wel getroosten De Schr is vast overtuigd dat al spartelen de spoorwegdireotiën nog too heftig tegen deze stroom zij toch eindelijk dien weg op moeten hoewel het zich Iaat voorzien dat het uniforratarief eerst zijn vol bealag kan krijgen wanneer de Staat de spoor egen exploiteert De Schr vertrouwt op de toekomst eu gelooft aan geen blijveoden teruggang dien hij nn waarneemt op bet gebied van het bionenlandsch verkeer daar trekschuiten en beurtschepen verdwenen tijn en de mindere standen daarvoor geen voldoende vergoeding vinden in den tiranniteerenden spoorweg Bnltenlandsch Overzicht Aan de foH Corr wordt uit Rome gemeld In de staalkundige kringen alhier wint meer en meer de meening veld dat bij de eindregeliug van het Egyptische vraagstuk noch de oeiangen van Europa noch in het bijzonder ie van Italië zullen gekrenkt worden De verklaringen welke lir A Paget de Engelsche ambassadeur bij het Italiaaosche hof vóór het aanvaarden van zijn verlof in dit opzicht namens tijne regeel ing heeft afgelegd luiden zeer bevredigend eu strekken tot waarborg dat Engeland er niet aan deukt uit het Engelsche vraagstuk vooi zich zelven ten nadeele der overige mogendheden voordeel te trekken De Engelsche regeering erkent ten volle het Europeesch karakter dezer quaestie en zal dit ten allen tijde eerbiedigen Op dit oogeiiblik wordt nog tusschen de verschillende mogeudhedeu van gedachten gewisseld over de uitvoering van het Italiaansche voorstel betreffende de veiligheid der scheepvaart op het Suef kauaal Het verdient de aandacht zegt de berichtgever ten slotte dat Engeland telf op eene zoo spoedig mogelijke bekrachtiging vau het Ilaliaansche voorstel aandringt Men geloof niet dat de schermutselingen aan de TnrkschGrieksche grens over hel bezit van een paar plaatsen waaromtrent verschil bestond ernstige gevolgen zullen hebben Over de vraag wie de aanvallers waren loopen de gevoelens nog al uiteen Te Berlijn wordt beweerd dat de Grieken de schuldigen tgn daar zij in elk geval de taak aan de commissie voor de grensregeling hadden moeien overlaten De quaestie zal naar men in de Pruisische hoofdstad meent wel langs diplomatieken weg geschikt worden Eene Reuter dépêche uit Konstantinopel van 1 Sept zegt dat de Porie heeft voorgesteld een onzijdigeu gordel te vormen rondom de betwiste punten totdat de quaestie geregeld zal zgn Dit voorstel is echter verworpen en de vijandelijkheden wordt voortgezet De Engelsche regeering van hare zijde heeft bij het Grieksche kabinet nadrukkelijk aangedrongen op het staken der vijandelijkheden De Corr Hamu meldt iuA het plan beslaat om in de Fransche Kamer der Afgevaardigden twee groepen te vormen welke alle hans bestaande tullen omvatten De eene zul den naam van groep der liberalen voeren en alle liberale fraotien der Kamer in tich opnemen j de uiterste linkertgde de radicale linkerzgde en de democratische unie zullen daartoe hehooren De andere zon gevormd worden uit de voormalige republikeiusohe unie waarbij tich alle anloriteilen der andere groepen touden aansluiten De eerste tou niet minder dan 300 leden lellen wat voldoende zou tijn om eene regeeringsmeerderheid te vormen voor de andere wordt op ten hoogste 150 leden gerekend Het persoonlijk oaderioek van den OostenrgkHongaarscheu Mininter Kallay naar den toestand in Bosnië heeft een minder aangenaam resultaat Het is den Minister gebleken dal het geoccupeerde land nog niet in tijn eigen behoefte kan voorzien de opstand heeft het zeer verarmd toodat aan het invorderen van al de belastingen niet kan worden gedacht daarbij kan de bezetting niet worden verminderd en de dringend noodige forten zullen 20 millioen kosten Kallay tal dus een aanzienlgke vermeerdering aanvragen en van de aanneming door de Delegaties een portefcuille quaestie maken De Effectenlseurs XXXIV Amsterdam 4 September 1882 De toestand der beurs is in de jongst verloopen 14 dagen weinig veranderd De week van 21 28 Augs kenmerkte tich door een tamelijk willige stemming voor Slaalsfondseu doch een onbehagelijke voor Amerikaansche sporen iu de laatste week waren de laatste gunstiger gestemd terwijl de eersten juist fl iuwer waren BiNNENLANDSCHE TVAAKUEN Staalt pronnc tali en gemeente ondien Voor staatafondsen is slechtsvoor drieën een verlaging van a vermelden lerwgl obl amort syii j stegen Overigens vallenhier slechts een paar onbeduidende veranderingen te oonatateeren i Premieleemngen Amat loten b Kolt V Paleisloten l j hooger gemeente or s lager SpooricegUeningen Hooger noteeren obl AkenMaastr j aand Holl IJz sp 1 6 pCl obl do tt aand Centraal Vs S ft do 2 aand Rijnsp volg f hl do gest obl Boxtel en 2e Hyp do j Aand Haari Zandv gaven j prijs Tramicagleeningm Nederl tram bleef steeds rijtende Zaterdag uoteerde tij 88 2V4 hooger dan 14 dageu geleden 90 werd echter reeds bereikt N I train verbeterde 2 Rott Afuh ging 7 pCt aohteruit Gooiscbe 3 6 pCt obl Omn mij 2 Rijtuigv 1 InduttrUtle uaarden Aand Afr Hv zgn zeer gestegen 1 13 pCt 206 Voorts ver oeterden aand Kanaalmg l i Stoomv Java do Nederl 1 en een paar andere minder Lager sloten o a Havenst en Java Rameh 7 Kol Bk 1 Ned Bk 1 N I Hnndelsbk EuBOPïBSCHE WAAKDEN Stoatifondua 2 jpCt België Vis minder Hongaren waren gemiddeld beter behalve goudl die een paar fractiën verloor Cert Italië Lamaison 1 pCt lager Alle Oostenrijkers ongeveer hooger Rusten zeer verdeeld Oude Russen Hamb cert I i Londen 22 j obl 62 1 do 64 s do 66 do 60 1 pCt beter Ie Oostersche leening n 72 V 73 Va cert Hope lager Spanje houdt zich vrij wel de 1 V waren 1 de 4 pCt j beter Ook Turken waren williger de gereg 5 pCt stegen l a do 6 pCt 1 de overige circa j Van Egyptenaren sluiten de 4 pCl I pCt hooger 59 s doch zij stond in den loop der 14 dagen hooger De spoorwegl steeg tot 83 j dus een avana van 11 pCt tPremieleeningen Hone staatsl U g Theissl Oostenr 54 2 64 3 j 58 l j Weenen l j Russen 66 1 Madr i s Turken 1 4 hooger Spoorwegleeningen Victor Em verbejerde 21 WarschauWeenen ging zoowel voor aand als obl 4 pCt achteruit Warschan Bromb j Russen teer willig Obl Chark Az V Orel Vit iVi hooger andere soorten Ai doch vrg algemeen Baltiache 4SV Induitrieele naarden Aand Duitsche Bgksbk I circa l j lager Hong pandbr en Oost Hong Bk l j beter Amerikaansche waarden Staati ondse Omtrent de V St valt siieis Ie vermelden Brazilianen blijven willig 65 V 75 s j 63 s 79 hooger Florida j oude Mexicanen 1 CJolnmbianen l 6 pCl Peru l j Venetuela s hooger Nieuwe Mex Vs P minder Spoornegleeningen De volgende soorten avanceerden Buff Pillab Winona st Peter 4 Obl Gr Tr IVi Clev A en C l i Blinois 1 Kans Pac Inc bnda Louis Cairo 1 2e p f 8 Louis en S Pr 1 Milw S Paul 12 jfies K en T Vs Ontario s Oreg Cal j do pr st iVa St Paul Minn S obl do 1 Dakota IVj Pensylv 3 Wabash l j De meeste anderen verloren Va a 1 i Calif Pac en Canad S l j Mad Ext en Menom l Burl Quinc 7 Rio 3 Louisv en Nashv 21 4 St Louis Wich 2 Braziliaanache spw 2 pCl lager InduUrieele vaarden Cert Colorado minder Cert Louis Cit bk 1 Maxw ij Vskooger PaOLONQATIE REÏilï S j T KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA brengen ter kennis van alle PatentplwHige ingezetenen dat de Patenten voor het dienstjaar 1882 83 in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente voor hen verkrijgbaar tijn wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden van MAANDAG den Un September 1882 tot en met Z VTERDAG den 23n daaraanvolgende des voormiddags vau 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd tuitende overeenkomstig Z M besluit van 17 Octolier 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde Patenten door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien centen worden uitgereikt Zij die les gevraagd wordende hnu Patent of een afschrift van hetzelve niet kunnen vertoonen vervallen in eene boete van vijftien gulden Gouda den 5 Sept 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaria BROUWER Burgerlijke Stand OEBORSN 2 Sept Elisabatb oudsra F Kromme ea J Vuik OVERLEDEN 2 Sept 1 Bredie 3 w P G vsd Klaveren 5 m 3 P C Dubbel 2 m A A Hnrtog 8 d 4 M C HoDkoop 19 j 3 m