Goudsche Courant, vrijdag 15 september 1882

ohillende bladen reeds op de benoemiDg eener commiasie aangedrongen De leden der JapaDaohe reKeliogacominisaie hebben U Vrüdagochtend onder leidin van het uitvoerendeomité de tentoonatellingsterreinen bezocht en daarna met dit coinité en met d beer Bergama wethouder Tan publieke werken san een dejeuner in het Am itelHotel aangeuten De Commiaaaris Generaal voor Japan de heer Masana Maéda herinnerde bg die gelegenheid an de handelabetrekkingen die eeuwenlang ree p s chen Nederland eu Japan bestonden toen dit land voor alle overige volken gealoten was Hg hoopte dat de tentoonstelling strekken moge omdie relatiën uit te breiden en tot den vroegerenbloei terug te brengen en beloofde daarvoor zijuerigds tga best te zullen doen De heer Maéda vertrekt binnen weinige dagen over Marseille naar Japftt om daar de noodige toebereidseleu te makenroor de Japanache afdeeling die volgeoa de inlichtingen der Avut Cl hoogst belangrgk zal zgn Waarschgnlgk keert hij einde Februari naar Amsterdam terug In t verslag van onzen consul te Koningsbergen leien wg betreffende een paar belangrijke Nederlandache nitvoerartikelen het volgende Haring werd iu 1881 tot een bedrag van 228 14J ingevoerd tegen 206 100 ton iu 1880 Hiervan was veifreweg het grootste deel Noorweegsohe haring namelgk 128 469 ton en 94 808 ton Soholsehe tegen 38 363 Noorweegsohe en 168 879 Schotsohe in 188 0 Aan I ederlandsohe haring kwata in 1880 slecht 3448 ton aan en in 1881 nog minder namelgk 2944 Die invoer zou ongetwijfeld veel belangrgker sgn als geen eischen aan de leveranciers gesteld waren die moeielijker dan men meende waren te vervullen De Schotsohe tonnen zijn als verpakkingswgze het meest gewild Nu aoMjoeu de ree ls roor veriending gereed staande Hollaudsche tonnen iu allerijl en waarsohgijlijk bij te warm weer Terpakt te zijn iu Scbotsche waardoor het uiterlgk en de frisohheid der visch achteruit zijn gegaan ook waa de verpakking niet stevig genoeg Hierdoor kwam het dat de haring schoon de als monsters gezondene iji Hollandsohe tonnen verpaktte alleszins voldeed in weinig oogelijken toestand naar traan riekend en smakend aankwam waardoor de verkoop moeilgk ging en leveranciers en importeurs op verlies te staan kwam Het ia aan te raden dat men door deze ondervinding wijs geworden de Hollandsohe haring in HoUandsche verpakking Van Hollaodsche kaas neemt de invoer van jaar tot jaar op bedeukelgke wgze af De couaul moet kurhirieo dat de jarenlang durende gebrekkige bediening de hoofdoorzaak is dat het vertrouwen der grossiers is verbeurd en deze zich meer en tneer neigen tot de in Pruisen zelf gefabriceerde zoogenaamde Edammer kaas Hel heeft allen schgn dat de Nederlandache producten de kaas uit vrees dat de hitte der zomermaanden bij het transport nadeelig is in te verscheu toestand verzenden Deze voorzorgsmaatregel berust echter op de dwaling want de hier gevorderde partijen kunnen in stoombooten gemakkelijk zoo gestuwd worden dat de toegang van schadelijke hitte wordt vermeden De te versohe verzending brengt naar de ervaring leen te weeg dat de kaas bg het opensugden donkere ringen vertoont die eerst verdwgnen na opslag in een bewaarplaata gedurende 1 of 2 maanden Een delicatessenhaudel alhier die jaarlijks 100 a 150 KG Qoudache kaas betrekt doet uit beginsel zgn inkoopen eerst tegen Augustus of September en is steeds tevreden maar vindt toch nog dat de qualiteit bg zorgvuldige behandeling en gesciiikte plaatsing gedurende den winter belangrijk wint De Nederlandsche bandelaars moeaten daarom hun waar wat later verzenden De atgging in prijs die een gevolg moet zijn van langer liggen is geen bezwaar als de waar werkelgk beter is Men kan niet vorderen dat de grossiers f kleinhandelaara alhier al te vroeg verzonden kaas bewaren lot tijd en wgle zij vour den verkoop geschikt is het is de zaak van den producent die ze iinpoi leert ze zoo te behandelen en ie bewaren dat voor den verkoop gesohikte waar wordt geleverd Als het niet officieel uit de mededeelingen van het Duiiache Rijks dejj artenient voor openbare gesondkeid was gebleken ton men misschien niet gelooven dat de eerzame Hannoverauen reeds sinda jaren sioh hebbeu achuldig gemaakt aan he bedrog van Amerikaaoache hammen iu den handel te brengen als Westfaalsche Duizenden centeuilars hammen worden nl jaarlijks door Haiiuoversche firma s nit NoordAmerika ingevoerd en onder de valsohe vlag en gros naar alle kanten ook naar Nederland vertonden na nog eerst opzettelijk geprepareerd te zgn De viering van dan 70en jaardag van onze beroemde romancière mevrouw Bosboom Toussaint belooft teer luistertijk te zijn Ruim 600 Noord en ZuidNederlanders gaven door het inzenden van albumbladen blgken van sympathie De alen van Diligentia te s Hage zullen a s Zaterdag een recht feestelijk aanfien hebben rijk versierd door tropées en bloemen Iu de eerste zaal zal op daartoe bekleede tafels de rgke inzending van at narellen calligraphische werken en musicale compositiën van onze eerste utlisten voor de deelnemers worden tentoongesteld terwijl in de tweede zanl een schat van schriflelgke bijdragen door vele voorname letterkundigen op de besterade albumbladen gesteld zal uitgespreid liggen Aan geschenken van autoriteiten en particulieren zal het bovendien niet ontbreken terwgl zooals men algemeen zegt de Kegeering van haar kant niet in gel reke zal blijv en om de begaafde sohrgfster een blgk van waardeering te gWfa Het feest zal worden by ewoond loor deputatiën uit le gemeentebesturen van s Gravenhage eu Alkmaar hare geboortestad van de maatsohnppij van Nederlandsche Letterkunde het Willemsfonds van België en Hooger zij out doel vau Amsterdam terwgl tevens uitnoodigingen zgn gericht tot de Miniaters den Commiaaaris dea Kouiuga in Zuid Holland enz Ook de burgemeester van Amsterdam wordt verwiichl Ten 3 ure zal mevr Toussaint worden binnengeleid voorafgegaan door 4 in t wil gekleede meisjes bloemen strooiende op haar pad terwijl Verhuist zgn voor dit feest gecomponeerden marsch zal uitvoeren Te Vlijmen heeft Vrijdagavond bij de herberg van A K een vechtpartij plaats gehad die aanvankelijk geen ernstig karakter had doch aanleiding gaf tol een betreurenswaardig feit Drie der vpchtersbazen zijn de woning van het gemeenterandalid N V O terwijl deze afwezig was binnengedrongen en hebben aan het inwonende dienstmeisje gevraagd of haar vrijer er was Deze hield zich schuil dooii op het ontkennend antwoord van het meisje dat door de indringers gealageu werd kwam hg voor den dag en wilde zijn meisje te hulp komen Kr ontaioud een worateling waarbg de vrijer met een blaaspijp zóó ernstig aan het hoofd trd gewond dat het bloed hem langs het gelaat gudate De belhamels zekere v H en twee gebroeders M zijn wel aanvankelijk gearresteerd doch later weer losgelaten Men zal zich ongetwijfeld nog de Engelsche broeders Davenport herinneren zoogenaamde spiritialen van profeaaie die overal van zich deden aprcken doordien zij zich lieten binden en weinige oogenblikken later i een gesloten kast weder ongebonden Ie voorschgn kwamen ferwijl zij in de kas teruggekeerd weldra weder op dezelfde wijze gebonden werden gevonden als toen zij er de eerste maal in verdwenen Dat heetten de geesten te doen en toeu het publiek er achter kwam dat die geesten in de lichamen van de Davenports aelven schuilden konden dezen met lichaam en geesl hun biez n pakken wilden zg niet in onzachte aanraking met hun vroegere bewonderaars komen Op het oogenblik geeft zekere heer Baldwin met zijn vrouw in Engeland dergelijke séanoes met dit verschil evenwel dal zij ten aanschouwen van het publiek zich losmaken en vastbinden eu dus wat dit geval betreft de geesten buiten spel laten Een andere toer hierin bestaande dal Baldwin zich ook van hem door een in burgerkleediug aanwezigen politieagent aangelegde echte handboeien weet los te maken liet hij evenwel in het duiater alsof daarbij de geesten werkelijk een handje medehielpen i De Zwitsersohe Bondsregeering heeft afwijzend beschikt op een adres der gemeente Grosa Lautenburg waarin verzocht werd voor den tgd van 10 Oct tot 20iNov de zalravangst in den Rgn doormiddel van fuik toe te laten omdat zoolang Nederland bij zijn roofstelsel in de zalravangst volhardt alle n atregelen van Zwitserland en de Rijnoeverstaten Wr beaoherming der zalmvisacherij toch niets zullen baten Als motief voor hare afwijzende beschikking heeft de Regeering aaugevoerd dat de voldoening aan het verzoek in strijd zsu zgn met de artl 4 en 6 der overeenkomst van 14 Juli 1877 en dat er voorloopig ook nog geen grond bcataat om over te gaan tot een wijziging dezer overeenkomat daar de onderhandelingen met Nederland over conceasiën ter zake der zalmvisacherij nog niet zgn afgeloopen Ouder het opschrift Een paar karaktertrekken der Nederlanders wordt door den heer Jul es van Hasselt te Kampen iii het Algem HandeUhlad hulde gebracht aan de hulp en otferraard igheid der Nederlanders daar wnar het geldt de gevolgen eener ramp te lenigen of te verzachten Die liefdadigheidszin is zoo algemeen bekend dat ze zelfs in het buitenland spreekwoordelgk is geworden Uie Hollander sind niemals kuauserig Een tweede karaktertrek dien hij echter minder schoon en voorbeeldig vindt bestaat hierin dal over het lgemeen in on land de berichten omtrent het vergaan van schepen met hunne bemanningen telkens zoo doodleuk worden opgenomcE ui dat men in de feilen zelve kalmberust zonder zich ernatig af te vragen Wat moeter geachieden om eene herhaling van dergelijke rampen te beletten Op grond van hetgeen de ondervinding heeft kunnen leeren betwijfelt de schrgver ten zeerste of de voorbehoedmiddelen die er genomen worden in eenige verhouding staan tot de gevaren waaraao men op zee voortdurend is blootgesteld Zoo stelt schrijver o a de vrngeu Wordt d zeewaardigheid van al onze schepen behoorlgk geconstateerd eg worden ze aan een streng onderzoek onderworpen alvorens ze zee kiezen Wordt er toegezien dat ie niet overladen zijn dat er eeu voldoend getal deug lelgke reddingboolen en practische redilingtoestellen alsmede goede mist signalen aan boord zgn Deze en meer andere vragen durft schrgver niet bevestigend beantwoorden doch zij zgn van het uiterste gewicht Voorts zouden de ongelukkigen ter zee evenals dit bg de apoorwegrampen geaohiedt voortdurend streng onderzocht worden waartoe eene permanente commiaaie van enquête beataande uit deakundigen aangewezen worden l Doel van den achrgver ii zooala hg aan het slot van zijn stuk zegt de scheepsbemanning en passagiers meer veiligheid te verschaff dan waarover zij tol dusverre te beschikken hebben gehad Eigen Haard bevat deze week een zeer inlereisanle grapbische statistiek betreffende le toenemende duurte van levensmiddelen in de jaren 1863 1879 Dat toenemende is slechts gedeeltelijk juist en kan alleen in zeker opzicht van rundvleesch gezegd worden Dit kostte in 1873 slechts 70 centen per kilogram en nu iels meer dan 90 wat minder ii dan in 1877 toen het zgn hoogsten prijs ƒ 1 per kilogram behaalde Het daarop volgend duurste jaar was 1873 prijs 96 centen per kilogram Het brood is in prijs niet toenemend duurder geworden roggebrood was in 1879 even duur als in 1863 nl 10 cent per kilogram alleen in 1871 was bet 11 en in 1888 lU j a 12 cent Ongebuild tarwebrood kostte in 1873 16 cent per kilo en in 1879 slechts 13 ii na in 1868 18 oentea en in 1871 1873 en 1877 I6Vi a 16i centp r kilo gekost te hebben Gebuild tarwebrood kostte in 1863 21 cent en in 1879 slechte IS j oeot per kilogram De broodprijzen zgu dus allen ver miuderd na gedurende meerdere jaren duurder ge weesl te zijn Gebuild tarwebrood is eveials het ongebuilde thans zoo goedkoop als het Sedert 1B6S slechts driemaal was en wel in de jaren 1869 ea 1875 uiteen vergelgkende statistiek van de prg zen der levensmiddelen voor i gesticht Meerenbefg over 1852 1882 hg aanbesteding bhjkt alleen eet vermindering in prijs bi aardappelen en rgst de eersten gingen van 30 centen per chepel terug lot 27 centen na in 1862 en 1878 de beide duursta jaren voor dat artikel 40 cent gedaan te hebbo Rijst liep terug vau 18 cent per kilo tot 13 en deed van 1866 1856 de beide duurste jaren voor dit artikel 22 cent Rijst was iu die dertig jaren niet goedkooper dan thans aardappelen alleen in 1864 en 1874 1876 In die jaren liep de prgs van 22 tot 27 centen per schepel Boter gold in 1862 85 cent per kib en in 1882 97 oenten de hoogste prija werd beateed in 1858 nl ƒ 1 20 per kilo goedkoop dan thans wai dit artikel sedert 1855 slechts iu 1868 91 cent en in 1879 1880 95 cent Een merkwaardige uitbreiding an de diensten welke pdstdniven kunnen verleenen komt ter sprake in bet volgend sohrijveu ons toegezotiden door den heer A J Bronkhorat Jr te Haarlem Daar in den laatsten tijd de postduif meer p den voorgrond treedt en in vele landen belsngrgke diensteii bewgst als op lichtschepen in verbinding met de kust en voor andere gewichtige zaken gebruikt wordt zoo meen ik toch dat cte postduif van meer nut kan zijn indien zg als heen eH wedervlieger afgericht wordt Reeds vroeger had ik een paar postduiven die dagelijka van Leiden naar Haarlem vlogen en uit eigen beweging naar hun hok te Leiden wederkeerden Thans heb ik opnieuw een paar afgericht Het groote voordcel ligt hierin dat de duiven zelden verloren zullen gaan en door elke weêrageateldheid berichten heeb en weder kunnen brengen Doen zg op lichtschepen in verbinding met de kust dienst of moeten zij van of naar belegerde plaatsen berichten brengen behoeven zij niet eerst in manden per boot of per spoor of op welke wijze ook verzonden te worden maar eiken dag zal men op de bestemde plaatsen berichten kunnen zenden en terug ontvangen Den gr otsl mogelijken afstand bg het heen en weder vliegen met goed aucoes te bepalen kan ik niet met zekerheid ddlt eV zgn gegevena dat dit kan op een afatand vnn 20 uren ganna men zoo om dit te weten proeren moeten nemen In elk geval is het wel de moeite waard om hei heen en weder vliegen op een afstand van pi m 30 kilometer afstand Haarlem Leiden gade te slaon H H liefhebbers eu belangstellenden wil ik gaarne biertoe in do gelegenheid stellen N e d D Buitenlandsch Overzicht Uit Egypte komen belangrijke tijdingen Tel el Kebir ia gisteren door de Engelaohen ingenomen de aanval begon giateren morgen half vijf en de atrgd schijnt apnedig besliat teziju Heileger van Arabi reeds tegen den centen aanval niet bestand is geheel uiteengeslagen zoodat de strijd als beslecht kan worden beschouwd Welke ook de verdere loop van zaken moge wezen In zoover gedeelten van Arabi s macht nog hier en daar kannen stand honden en hij zelf misschien nog over de grenzen moeilijkheid maken kan de vraagstukken die nu hangende zijn worden door eene zoo afdoende overwinning zeer vereenvoudigd Over Arabi s streven moge men donken zooals men wil uu eenmaal de krggskana moest beslissen is het voor alle partijen gelukkig dat de beslissing zoo spoedig viel Hel land en zoovele groote belangen zullen er te minder door Igdeii en wat ook de Engelaohen met Egypte mogen voor hebben nu tij er eenmaal zgn en de eersten zijn is er wat de stofftlijke welvaart b treft altijd oneindig beter vooruitzicht dan onder de vroegere bcileeling toen iedere groote natie aan baar eigen streng trok en de groote gang van zaken slechts met kunsten vliegwerk loopende kon worden gehouden De toekomst zal moeten leeren of deze natie op te voeden is tol de zelfstandigheid die Arabi s pang haar zoekt te geven maar waarvoor zij zeker op dit tijdatip nog niet geschikt waa eu waartoe zg slechte had kunnen komen onder veel gunstiger omstandigheden dan waarin de nationale partij nn verkeerde Ouder de wetsoutwerpeu die gereed zijn om aan de Fjanache Kamers bij de hervatliug harer zittingen aangeboden te worden Jjehooreu die op de benoeming bezoldiging en bevordering der onderwijzers en onderwijzeressen de wederinvoering v m de ondcrwgsattesten ile overeeukorast met de OrieansSpoorwegmaatsohappij over de exploitatie van een aantal Ignen de weltelgke erkenning v in koopcu op tijd enz Éij den aanvang der zitting zullen waarschijnlijk de rapporten gereed zijn over de volgende onderwerpen strafbepalingen ter aanvulling van het C onoordaat inrichting eu bevoegdheid der gemeenteraden ouvereenigbaarheid van het mandaat van afgevaardigde met het bekleeden van sommige ambten Verder moeten behandeld worden hét door den Senaat gewgzigJe ontwerp op de werkliedenvereenigingen en het door den Senaat aangenomen ontwerp van strafverordening De eommissiën hebben nog in behandeling de wetsoutwerpeu op dm eed den verkoop der kroondiamanten en de echtscheiding Gelgk wg reeds mededeelden zal de Kamer in de eerste plaats de begrooting van 1883 moeten afdoen Botsingen met den Senaat zijn overigens nu ook in dit lichaam de republikeinen de meerderheid hebben niet meer te duchten althans wanneer de Kamer niet omtrent i o begrobling vnn eerediensl een beslnil neemt waarmede uooh de Regeeriiig noch de Senaat kannen instemmen De NorideutKhe Mig Zg brengt verontrustende berichten aangaande den toeslanil van prins Bismarck wien het door zijne geneesheeren is verboden zich met de zakeu bezig te houden Achterdochtig als men tegrnover een ofBoieus blad altgd het recht heeft te zgn oppert de Kölnitche Zg eenigen twgfel aan de waarheid dier beriohten waarmede het Berlijnsohe blad plotseling uit de lacht piamx vallen Algemeen wordt vermoed dat de rgkskanselier de verantwoordelijkheid voor de maatregelen te nemen bg de aanstaande verkiezingen geheel wit laten aan den minister van binnenUudschê taken den heer von Pultknraraer wgl hij hel beter oordeelt zgn eigen naam ditmaal niet met kieamanoeuvrea te pareu Nog in deze week zal wanrschijnIgk de datum worden bepaald waarop de kiescolleges tullen worden gekozen die aan het koninkrijk Pruisen een nieuwen lauddag moeten schenken Men denkt dat de verkiezing reeds in het begin van October zal plaata hebben Omtrent de aanstaande verkiezingen voor het Prnisiache Huis der Afgevaardigden achrijft de Nat 116 Corr Het Huis telt 433 leden en de meerder heid is dus 217 D nationaal liberalen hebben in het thans te vervangen Huis 86 de Portsohriltipartij 37 leden 23 vrgzinuige afgevaardigden behoorden tot geen bepaalden groep Er ontbraken dus voor eene libernie ineertlerheid 71 stemmen en deze moeten thana gewonnen worden indien men de conservatiefclerioale meerderheid meester wil worden Ten Icoste van centrum zal dit niet kunnen geschieden maar miasichien wel ten koste van de conservatieven Deze pnrtg telde in de afgeloopen zittiug 109 de vrg conservatieven 49 te zamen 168 leden De helft van deze steramem te veroveren meent de Corretpondtnt is voorzeker geene lichte taak maar men mag niet vergeten onder welke ongemeen gunstige omstandigheden de conservatieven iu 1879 den verkiezingsstrgd aanvaardden hoe gering in vele kiesdistricten de antiliberale meerderheid waa in hoeveel districten vroeger de liberale meeater waren en thana een nieuwe omkeer ten voordeele dezer laatsten kan voorkomen Iu de voorlaatste Kamer beatond de geheele conaervatieve macht uit niet meer dan 67 leden en iu de daaraan voorafgegane uit 61 leden Het zal nu moeten blgken zegt de Corretpondem of deze laatste cgfers dan wel die van 1879 de normale verhouding weergeven Nopens het conflict tusschea Turken en Grieken aun de grenzen dnt nu van dat terrein naar dat der politieke onderhundeliugen is overgebracht gaven de eerste lelegrammeu vrij onünideluke voorelellingen De correapondent van de Kölniicie Zlg heeft zich te Konalantinopel op de hoogte dezer quaestie gesteld en deelt de toedracht der zaak mede Ten noorden van het gebied van Volo ligt nabij de zee een klein district dat nog niet door de Turken was ontruimd De Turken hadden nog twee punten bezet gehouden welke ten zuiden der vastgestelde grenslijn liggen en dus aau Griekenland oekoinen Het noordelijkste dezer punten is Zorba of Zereba het meer nidelijk gelegene Karaly Derbeud en beide zijn met elkander verbonden door eeu bergpas ter lengte van 5 a 6 kilometer De plaatsen zijn van zoo geringe beteekenis dat ze ook op de beste kaarten niet worden gevonden Het zijn niet veel meer dan wachtposten zoodat het nog niet recht wordt begrepen waarom de Turken ze niet sedert lang hebben ontruimd In het begin van Augustus begon de Grieksche reireeriug ernstig er op aan te dringen dat de Turken haar die enkele vierkante kilometers zouden overgeven en toen ilaaraun niet spoedig werd gevolg ge even deden reeds den 16u Augustus d Griekscbe soldaten een aanval op Zorba dat zij de Turken onlnuraeo die te Karaly Derbend dus ingesloten waren De bezetting aldaar werd i ekelijks uit eeu nabgzijud garnizoen afgelost en deze aflossing moest nu door bet door Grieken betette Zorba trekken om haren post te bereiken Dan werden er tnssohen de soldaten van beide zijden vele beleedigende woorpcn gewisseld en eindelijk op den 27 n Augustus verloor de Turksche oflicie r Redscheb zijn geduld Hij deelde den Grieken meile dat zg aanstonds Zorba hadden te verlaten en toen tg het niet goedschiks deden verdreef hij hen met geweld De Grieken kwamen met versterkingen terug en de reeks kleine gevechten nam een aanvang waarvan men in de lelegrammeu heeft gelezen ivaarbij beide partijen beurtelings den zegepalra wegdroegen Dit duurde totdat den 2n September een wapenstilstand werd gesloten De Turken waren toen in bezil van Zorba en Ie Grieken hadden Karaly Derbeud in handen Deze wapenstilstand werd gesloten op hoog bevel van beide regeeringen en de beide troejijes moesten den toestand van voor 27 Augustus herstellen zood it de Grieken weer iinar Zorba en de Turken naar KaralyDerbend trokken Het gebeurde bepaalt zich dos tol scherraulielingen van een paar legertjes van enkele honderden manschappen aan iedere zgde Toch is het jammer dat om zulk eeu lapje grond nog meoscheiilevens verloren gaan De Grieken schijnen wat te driftig te ign opgetreden en voeren in dezen getieele zaak een zeer hoog woord Zg aprokent reeds van legers naar de grenzen te zenden terwijl de Porie zich in de onderhandeling zeer tot iuschikkelijkheid geneigd betoont Er is van het ganache geval misschien wel wat meer leven gemaakt dan de zaak verdiende maar het Oosten is zulk eene opeenhooping van zeer teêre internationale verhoudingen dat een wolkje daar aan de lucht gansch Europa bang maakt voor onweder ING BZONOEiN De landbouwfeesten bg gelegei heid van de alhier gehouden tentoonstelling werden Dinsdag geëindigd met eeue mooirgderg vnn paarden bespannen voor een tweewielig rijtuig Talrijk was de deelname groot de belangstelling moeielgk de taak van de commissie om een juist oordeel gegrond op kennis van zaken Uittebrengen Mooi wns het gezicht van dCj vüle schoone paarden die naar de prijzen dongeui Jammer echter dat de Goudsche baan de raftr Et daarvoor niet gesohikt is dat door do ootfjilijssie de gevaarlijkste bochten niet beter voorzien waren en nog meer te bejammeren is het dnt dnanloor aan één van de schoonste mededingers een ongeluk overkwam Waarom toch in die bochten geen laagje zand gestrooid ten einde de paarden bg het zwenken voor glijden en vallen te behoeden hetgeen oorzaak van gemeld ongeluk was en waarom dat beest na dat ongeluk van de verdere mededinging uitgesloteu Dit zijn twee punten waarover onder de verschillende ooi vele deikuxdige toeschouwers een levendig debat ontstond Vooral over het tweede punt liep het oordeel van de toeschouwers met dat der Comm saie zeer uiteen en kan niet ontkend worden dat de handelwijze vau de Commiasie de ware niet was Wie toch zoo luidde de vraag der toeschouwer die toch even goed oordeel en verstand hebben als de Commissie hetwelk in dit speciale geval wel degelijk behoorde geraadpleegd te worden wie toch was aansprakelijk voor het ongeluk Het paard en de rijder of de slechte gelegenheid Het antwoord ligt voor de hand Was het ongeluk gekomen door onkunde van den rijder of een of ander gebrek aan t paard welk ook voorzeker waren dan paard en rijder aansprakelijk maar daar volgens het oordeel der toeschouwers de oorzaak van het ongeluk te zoeken is in de ongeschiktheid van de baan waarom wordt dan het paard van verdere mededinging uitgesloten Moest de rid niet worden overgereden als zijnde gestoord want al ware het geval geweest dat het paard op het oogenblik van zijn val de minste punten hadde behaald had zijn kans van overwinnen op het nog afteleggen gedeelte van de baan niet kunnen veranderen door eenig toeval aan de zijde van de tegenpartij Een eu ander leverde veel stof tot discours en wps het meerendeel zeer ontevreden over de genomen maatregel van de Commissie Hoe het ook zij het is voor de goede verstandhouding te wenschen dat bij andere dergelijke gelegenheden de leden der Commissie meerdere zorg aanwenden en mau en vrouw zoowel als het gewonde paard geene gevolgen van hunnen val overhouden en zich ten opzichte van eerstgenoemden alleen bepalen tot schrik en teleurstelling GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een zwart Schortje een ledige Portemonnaie groen een streng bloedkraleii met gouden Ton een blauw kinder Oorbelletje met goud een Portemonnaie zwart een gouden Caohei met steen een zilveren Horologie met stalen ketting een zwart kinder zakje waarin eeuige voorwerpen een geruit Schort een fantasie Armband een gouden medaillon met steen eeu gekleurd Kiiiderschoenlj een gouden Ring een Bracelet van twee toeren bloedkoralen met gouden slot een gouden medaillon twee Duimstokken twee Sleutels aan een touw en een Sleutel Laatste Berichten IiOndeO I3 September Eeue df êche van generaal VVolaeley uil Ismailia van isffezer meldt dat Telcl Kebir heden morgen genomen en het leger van Arabi sterk 20 000 man geregelde soldaten onder welke 2600 navaleristen en 6l 00 Bedouiuen totaal op de vhichl geslagen is De vijand w is voorzien van 70 kanonnen Wolsety had onder zijne bevelen 11 000 man infanterie en 2000 man cavalerie met 60 kanonnen Daar zijne strijdmacht niet zoo sterk was als die van Arabi besloot hij den vijand vóór zonsopgang aa n te tasten Hg heeft iu de duisternis een afstand van zea mglen tuaschen zijn kamp en Til el Kebir ofgelegd Het kamp te Kassassin heeft hij verlaten ten l a ure s nachts De cavalerie trok de vgandelgke linién om Bij het ochtendkrieken yerd het legerkamp van Arabi aangevallen De aanval was onwederstaanbaar De troepen vochten bewonderenswaardig Al de vestingwerkeo en kanonnen werden genomen met verscheidene treinen en een grooten voorraad Icrensmiddelen en ammunitie De vijand vluchtte bij duizenden en wierp de jrapens weg toen de cavolerie hem overviel Het verlies van KElMJMISGEi lJMG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspscteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 9 September 1832 is executoir verklaard Een voljaars herzieningskohier voor de belasting op hel personeel dienst 1882 83 Dat voormeld Kohier ter iniotdering is gesteld in handen vnn den Heer Ontvanger dut ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen eu dat