Goudsche Courant, zondag 24 september 1882

V Woensdag 27 September N 38S8 1883 HËDE1 AVOIVD OPEIVIIVG GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken prijs de hier Goadriaan te Cappelle a d IJsel Dat gaf toen reeds nanleiding lot eeu conflict Ie Ic premie de hc r T Zalra te Lekkerkterk de i tnsschen de patroons rn de werklieden waarv vo het M Keizerstraat No 18 te Rotterdam DAMES HAND WECKEN füOüT Leder ea mandewerk 5 WOL FLOBET I 0ORD WASCHBARE ZIJDE ERK M ANTIMACASSERS KUSSENS BBPPDS BANMIN VOOR STOELEN GEBORDUURDE KINDEBJURKBN IOEZELAARS BAV fTTES enz A I M laValliebeS ruohes tEBBE S ASSEN SlTRIKSBN COLÏ 9 I GI LEüriDE 4 L VOOB KOOSEN ABIjN f AND enz e 11 Ons minzaam aanteretend i ft i I ÜEd Dienitw Dienaremn rectalttett in PISSEBIËN fez B1U KMA i e pm 23 Sept J 882 Heden weileifom intvan en de V FEUêWSTE I o I V W BOER 174 h T fet n j ÏTalsü22alooze TTeziil potscli ap VerzekeringfiHaatschappij voor goedgekeurd bg Konimklijk besldit van 4 October 1881 No 25 feantoor te Gouda bl den Heer J W C Van der WERF CRABEl HSTRAAT 240 en bij den Heer P L HESSllilG Korte Tiende eg 8 De Directie bericht aan belanghebbenden dat de deelneming tot bet sluiten van contractep voor PLAAlSrERVANOING OF NUMMVBVEItWiaaELlNOvoox de lichting 1883 is opengesteld Aan Ouders of Voogden ran Jótelingen wordt beleefd in overweging gegeven alvorenseenige overeenkomst aan te gaan nauvrgezet kennis te nemen van den inhoud van etReglement der Maatschappij p j I De Directeur J J KERENS NB Reglementen gratis en franco aan bovenstaande kantoren mm mm en mm wijnen Alle so 9 teii van B O R D E A ü X en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen degerenomeerde BORDEAUXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig Is Ook bij proefELessoben kwart en half ankers verkrijgbaar Frijsoouranten worden op aanvrage gratis en franko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverd Eenig Depot van Wellea s Eoonekamp Elixter FLINEE ASENTEN voor den verkoop van Effecten en Premieloten tegen maandelaksche betalingen worden gevraagd Muime Provisie en by succes vast salaris Franco offerten onder letters Z D S aan het Advertentie bureau van de Heeren NUGH van DITMAB te Rotterdam liii iiii Ondersteimingsfonds bij Ziekte LEDEN en BEGUNSTIGERS van bovengenoemde Vereeniging alsmede z die LID wenschen te worden of belangstellen worden OPGEROEPEN ter Vergadering op MAANDAG 25 SEPTEMBER a s des avonds ten 8 uren op de bovenzaal bg den Heer J WELTER Lange Tiendeweg D 44 Namene het Seituur G ARKENBOUT Penningrm A te STOLWIJKERSLUTS nabü GOUDA j Paarden onder den Mai die nimmer een pr ia ge onnen hebben op Vrijdag 29 eptemberi 18Ö2 defe voormiddags 11 uur onj J Prüs ter waarde van 75qT cnPreile 25 J Aangifte der Paarden tot 10 uur opdendl faer Hard raverü bij C F van dbn BEKGH A naamene de Commiim i I 1 C F VAN oïN BERGH I V ö DEN HOED IaTcTK beick i I Tandarts nieuwe wet voormalig adeistent Van wijlen den Heer A i Wt KOENAABT êngelijks te constdteeren Weste Wagenstraat 54 Botterdam J fde JONG Az Kniperstraat K 227 te GOUDA IMTRUMËfTEËLE ZDIVËRA4R van Huizen Slaapkamers en Meublement met 3 jaar Garantie Meii ziet de dertien Attesten in No 2771 van dit Blad BOESTCAEAMËLS BgKODder asnbeTolcn ïfgen boeit en t rkoodbcid xya verkrijgbstr bij VV RaaUmaakcrs Haven 17 DvieUf zijn alteen rcbt welks papter fno onderaïaaod V tgnet toorziea zijn Borstcaraiue 8 W N Hnaijmaakers GOUDA iMmiiaiiKRmmiMMN HOÜTVEILINCL te ROTTERDAM f van circa 200 000 stuks Turen en Grenen Petersburger Croonstadtscbe Zweedsche Biga Memelsche Wpurger Delen en Platen Geschaafde en geploegde DEZEN Amerikaansche Grenen DELEN en PLATEN JUFFERS KOLDERS SPARREN en SPARJIOVTEN enz liggende op de werf Botterdamach Welvaren en in de Loods in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeed k te Rotterdam Amerikaansche BALKEN liggende in de Bnizenwaal te Delfthaven i ieu vje Aanvoer circa 2S 000 stuks geschaafde en geploegde Vuren DELEN verschillende restanten PLATEN BADD1NG8 en een partg Petersburger Vuren Delen I zullen coulant verkocht worden op WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1882 des namiddags ten 12 ure in het Verkooplokaal aan den Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bg wien op aanvrage Notitiën te bekomen ziin Saelptrsdruk van A Brinkman t Gouda l jf Ê i October PH r begint eennieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verMfthijnende Nommers tot dien datiim GRATIS BINNENL roT GOUDA 26 September 8ü2 Uet was te voorzica dat Mr J O Piitijn na zpne beiioeroing tol Burgemeeiter na Grarenhage zyu ODlslag zou aemeu als Lid der Tweede Kamer Aanvankelijk f leide men zioh ilat die geachte afgeraardigde althjtna tot de periodieke aftreding io 1883 zijn teiel zou blijven behouden ddch tot ons en veler leedwezen vernemeD re dat hij reeds eeratdaa e z n ontslag zal semeo Veimoedelgk zal teeda in October of bet begin van November de verkieeiag voor zijn opvolger in odi district plaats hebben Achten we hel voor de Eegeeriug en de Tweede Kamer een verlies dat Mr Patiju zijn ze el verlaat roor ons district dat hg sedert 1874 vertegenwoordigde betreuren we hel ten zeerste De heer A L Schmidt Jr Iteraar aan de Bgks Hogere Burgerschool alhier is benoemd tut Lid der Commissie belast met bet afnemen van het examen in de Hoogduitsohe taal waarvan bet programma is vastgesteld bij Kon besluit van 3 Aug 1879 welke Commissie zitting zal houden te Ütreeht Het ï jarig knaapje dat op aandrang zijner moeder uit do bof et lade van een koffiehuis alhier geld stal zal tot ign achttiende jaar naar een verbetsringageslichi worden gezonden Het Haegsche Oereohtshof bevestigde nl gisteren het vroeger door ons medegedeelde vonnis der Rotterdamsohe rechtbank Zaterdag 30 September a st heeft des voormiddags to uren eene vergadering plaats der onderwgzers in het Arrond Gaada in de Sodeteit nOns Oenoegen alhier Daarop zullen behandeld worden Herhalingsonderwgs iu te leiden door denheer J Kiewiet de Jonge Het adres van de onderwijzers en hootd onderwijzersvereeniging aan Z Ëxc den Ministervan Binn Zaken in te leiden door den b eer H W J Huber Te Haastreoht zal Ds G J Pare Zondag 1 Ootober des morgens te half tien uren bevestigd worden door Ds Benit van Medemblik en des namiddags te 8 ure lyn intreede houden Naar wg vernemen zal de ninterdieust op de Staatsspoorwegeu met 1 November aanvangen en op de overige sporen met 15 October Het bestuur der Maatsohapug tot Exploitatie van Staatsspoorwegen heeft niet alleen met de Nederl Centraal maar ook met de Zuid OosterspoorwegMaattohappg eeu overeenkomst gesloten tot overneming der exploitatie Zondag 11 beeft er een zeilwedstrijd op de rivier de Lek jplaats gehad Een talrijk publiek was daarbg aanwezig Het traject van Krimpen naar Lekkerkerk en terug naar Slikkerveer moeat afgelegd worden Des namiddags ten 4 ure was de wedstrgd afgeloopen met deu volgenden uitslag In de 1ste categorie oenterboard twee mededingers de prijs een zilveren voorwerp behaald door de Johmna van den heer L Smit te Rotterdam In de 2de categorie boeier twee mededingers de prgs anneroido barometer door de Piet Hein van den heer Lans te Cappelle a d IJsel In de 3e categorie boeier acht mededingers de Ie prijs de heer G Braad van Oudshoorn de 2e 2e premie de hh Aalbers en Smit te Kinderdijk In de 4de categorie akeo drie ranledingcrs cle Iste prijs wed BoogaÈfdt Ie Krimpen a d Lek de 2e prijs de heer P ölavimaas Ie Ijselmonde Iu lie 5de categorie zalmvaartuigen 7 mededingers de ste prgs de he r P KaSkman Johz te Krimpen a d Lek de 2d prgs de heer B Mudde te Lekkerkerk de premie de heer A Pols te Lekkerkerk Iu de 6de categorie roeizeilbootcD 12 mededingers 1ste prijs de heer J Nfcf te Lel kerkerk de 2de prgs de heer J SpeeuhoK Ie Krimpen a d Lek de Isie premie ƒ 5 de heer Johs Staat te Krimpen a d Lek de 2de preftie kon niet uitgereikt worden en wenl daarom bij dt 1ste gevoegd De namen hier genoemd ia de 3e 4e öe en 6e categorie ziju ds namen van ife eigenaren der prgswiunende vaartuigen No 4 van de Officitele OotPM der inlemationair koloniale en nitvoerhandel tentoonstelling die in 1883 nl worden gehouden bevat eeu afbeelding van den gevel van hel hooUgebouw der expositie die in Oosterschen stgl opgetrokken een eigeuaardigen indruk belooft te maUen Het hoofdgebouw is bgna voltooid de laatste lisod wordt gelegd aan het timmer e rk Binnen weinige dagen zal het gebouw geheel afgesloten zgn en men zal dan zonder overhaasting de inw ige betimmering en versiering gedurende den winBr kunnen gereed maken Het gebouw voor de ederbindsche koloniën dat niet minder dan 4000 Jf oppervlakte zal beslaan is in aanbouw De aannemer van de parken en tuinen verplaatst duizenden M grond ten behoeve van de uitwendige versiering der omgeving van hel paleia en de bf geb ren der tentoonstelling De commissie belast met de samenstelling van de nieuwe exercitie reglementen voor het wapen der infanterie door de onlangs gehouden najaarsmsuoeuvres en hare werkzaamheden gestoord is echter zoover met haren arbeid gereed dat in het begin van bet volgend jaar eene uitgave van die nieuwe voorschriften in druk zal verschijnen en aan de scbuttergen en de verschillende infanterie regimenten ter uitvoering en beproeving toegezonden Wegens de meerdere sterkte die in de laatste jaren de compagnie infanterie verkregen heeft waardoor hare kracht en hare zelfstandigheid zijn verhoogd eu hare werkkring uitgebreid zal voortaan de compagnie en niet meer zooals un het bataljon de tactische eenheid van dat wapen uitmaken De bataljonskommandant zal in het gerecht meer de leider zijn van zijn bataljon de kapitein daarentegen de aanvoerder van zgne compagnie Daar de ondervinding geleerd heeft dat de menscbelgke stem niet toereikend is om zich te doen verslaan en te doen gehoorzamen over eene uitgestrektheid als die welke een voltallig bataljon vooral in linieformatie beslaat zullen de bataljons commando s en bewegingen hoogst zelden meer geschieden en de verschillende bewegingen vuren enz coropagnie sgewgze worden uitgevoerd Diepe colonnes zullen wegens de meerdere verliezen die zg bij gesohiitvuur ondergaan weinig meer worden gevormd maar zal binnen het hereik van de uitwerking van vgandelgk geschut indien het terrein ontwikkaling van troepen toelaat dmr ondersteuningstroepen reserves enz de bataille vorm of wel de verspreide orde worden aangeboden Omtrent de aanleiding lot de nieuwe werkstaking op de fabriek van de heerea de Heyder en Co te Leiden deelt de Werhnmibode het volgende mede Sedert jaren is voor een zeker werk het drukken van dekenspreien een loon betaald van ƒ 7 50 per 100 Hel behoorde tot het slechtste werk Om die reden beproefde een der weiklitden toen hij in de maaud Juni II dat werk ouder handen kreeg er eenige beterschap in te brengen en vroeg aan den patroon om wat meer Hetgeen beantwoord werd met ik zal je wat minder geven aan welk antwoord de patroon zich ook hield door vermindering van den reeds Ie laag bevonden prgs met één gulden volg werd dal de patroons belooldeu dei onden prgs te zullen Wijten betalen Maau dag 18 dezer werden vier der werklieden weder met ditzelfde werk lielast zonder eenige nieuwe voorwaarde dus naar hun en aller meening voor ƒ 7 50 per 100 Dat duurde lot Woensdag jl den betaaldag den morgen van dieu dag vernamen zg dat hun maar ƒ 6 50 per 109 drulca zou worden uilbelaald Zij verzuimden niet den patroon daarover aan Ie spreken en deze stelde hen in het bgzijn van alle andere drukkers tevreden hij be loofde kun ƒ 7 50 te zullen uitbetalen doch gaf hun toen bet op uitbetalen aankwam maar ƒ 6 60 Daarmede stelden zich de vier werklieden niet tevreden er volgde eene correspondentie tnet de patroons die verklaarden dat de geringe opbrengst van het goed met toeliet meer loon ie betalen en het slot was dat 80 werklieden die niet tevreden waren met het bepaalde loon de fabriek moesten verlaten De herpschnlters vereenigingeii Claudius Civilis Eendracht en Neerlands Burgerwacht hebben volgens de jimit Ct een schrijven ontvangen van het Gouvernementskantoor te Pretoria waarin eene beschikbaar gestelde som van ƒ 706 68 dankbaar aangenomen werd voqt de commissie tot admiuistratie van de fondsen voor weduwen weezen en vermipklen De commissie heeft reeds meer dan 10 000 p si ter barer beschikking en gebrnikt slechts de rente Voorts leest men in dien brief Het HoogEdele Driemanschap en de Regeering der ZuidAfrikaaneche Republiek draagt mij speciaal op ÜEd opmerkzaam te maken met verzoek zqlks onder de aandaoht van alle uwe leden te brengen het nooit genoeg te waardeeren voordeel dat er in gelegen is in een oorlog op werkelijk geoefende schutters te kunnen rekenen Een schutter zeker van zgn schot is steeds bedaard en moedig en zal nooit aan gevaar kannen denken zoolang zijn voorraad ammnnilie strekt eu zijn geweer hem niet uit de handen wordt geschoten In dezen oorlog is zulks weder op treffende wijze gebleken de artillerievnurpglen dynamiet eu alle mogelijke andere vernielingswerktuigen zgn niet te vergelgken bg hel effect dat een goed gericht snelvuur heeft van geoefende sehatlers Wij durven geroste te veriekeren dat geen 2 pCt van onze gesneuvelden en gewonden gevallen zgn door kanonnen bommen vnnrpijlen dynamiet als anderszins De wezenlijke paniek die telkens het Engelsche leger aangreep vanneer hel met onze geringe macht in butsing kwam was naast God nergens aan toe te schrijven dan aan de overtuiging dat slechts weinig kogels bet doel misten en geen schot gevunrd werd zonder korrel te hebbeu gehad Bg Koninklijk besluit van den Uden September 1882 is bepaald dal met den aanvang in 188S van den lomerdienst op de spoorwegen hel tweede lid van art 84 van hoofdstuk IV van het algemeen reglement voor den dianst op de spoorwegen vastgesteld bij kon besluit van 27 October 1875 Slaaliilad no 183 vervangen Wordt door de volgende bepaling Voor de sneltreinen rgdende ngiet grootere snelheid dan die van 60 kilometer per uur moeten de locomotieven tenders rgtuigen en wagens voorzien zijn van een doorg nden en zelfwerkenden remtoestel volgens een door den Minister vu waterstaat handel en ngverheid goedgekeurd of voorgeschreven stelsel Van zelfwerkende remtoestellen volgens het aldus goedgel eurd of voorgeschreven stelsel zullta mede moeten voorzien worden de locomotieven tenders rgtugen en wagens in piersonentreinen die met geen grootere snelheid Jan die van 60 kilometer per uur rgden waarvoor dit door den Minister van waterstaat handel en ngverheid wordt voorgeschreven Aan den Minister van Walerstaat ia een adres gericht door Waalsteenfabrikanten in de provincie