Goudsche Courant, vrijdag 6 oktober 1882

H StoomlDierTjroiLwerij de POSTHOOHU Leiden Depot te Gouda Groeneweg De ondergeteekenden berichten hiermede dat W KOSTER van af heden voor hen te GOUDA werkzaam is 1 October 1882 JAPTKSE SCHALKWIJK Zondag 8 October N 2828 188S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ondergeteekende ingevolge bovenstaande advertentie door de Heeren JAPIKSE k SCHALKWIJK als DBPOTHOÜDER aangesteld in de BIERHALLE op de Groeneweg beveelt zich beleefdelgk aan tot het LEVEREN van vele soorten van BIEREN tegen concurreerende prgzeu belovende eene prompte en civiele bediening Met alle achting W KOSTER is om beiwareu tegen de gerraa de rerjtunning in te brengen n dat gedurende drie dagen v 5ór dien dag op de Secretnrie der Oemeeute van de ter Eaken ingekomen Sohrifiuren kan varden kennis genomen Oonda den 4n October 1382 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seorelaris BROl WER Schuttersraad te Gouda Bij vonnissen van 3 October jl syn veroordeeld C V V C d R H C V J C C J d K J V O P V T D d B en M Z wegens niet tijdig lich voor de sohutlerü te hebben doen inschrijven ieder in een boete van ƒ 0 50j A C J T d P schutter wegens plichtveriuim afwesigheid van de exercitie onder verzwarende omstandigheden in len boete van ƒ 15 en bovendien allen in de kosten MARKTBERICHTEN OOUda 5 October 1882 Voor de beste Zeeuwsohe tarwe werd ƒ 10 50 a ƒ 11 besteed goede ƒ 9 76 a ƒ 10 25 en mindere benevens poldersoort ƒ 9 76 a ƒ 9 geringe daar beneden Rogge als voren De enkile drooge en redelyk goede partijtjes konden tot ƒ 6 76 a ƒ 7 opbrengen verreweg de meeslen der aaSgebodenc was echter loo gering van kwaliteit dat de prijsen uileenliepen van ƒ 6 tol ƒ 6 Gerst ƒ 6 2o a ƒ 5 76 een enkel partijtje daarboven Haver ƒ 4 10 a ƒ 4 76 naar kleur en gewicht Hennepuad ƒ 9 60 ƒ 10 Bruine boonen ƒ 15 a ƒ 17 in de besie soort Overige granen ïonder handel van beteekenis De veemarkt met gewonen aanvoer den handel in alles vlug varkens geschikt voor Londen van 22 a 24 ets per half kilo magere varkens en biggen vlug biggen van ƒ 0 96 a ƒ 1 40 per week veile schapen en lammeren vlug verkocht Aangevoerd 101 partijen kaas eerste qualiteit ƒ 30 a ƒ 33 tweede qualitcit ƒ 25 a ƒ 29 Noordhollandsohe ƒ 29 a ƒ 31 60t Goebotér ƒ 1 65 a ƒ 1 75 Weiboter ƒ 1 40 ii ƒ 1 50 Kaas noteerïng van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 101 partijen Ie kwal ƒ 27 50 lƒ81 2e kwal ƒ 25 a ƒ 27 Handel gewoon Burgerlijke Staad GEBOREN 2 Oct Magdalen ouderi C Hoogendoorn en G Heg Femiiii Pietronella onderi a Smit en P de Hoog 8 Oenrds ouden C Bakker en J Blanker 4 Hendrik ouders W Boer en P C an dfr Ben OVERLEDEN 2 Oct D Rijnhont T m 1 Ncderhof hnisvr van A van Dam SO j 11 m S G Voordonw 87 A Baas huisvr van H J Franken 40 j 4 A van Spengen hnisvr van J van den Heuvel 26 j 5 m GEHUWD 4 Oct L J Donktr en A I uünenburg APVERTENTlfiW Behalve de vermelde ƒ 20 50 nog voor de Ramp te SAVOEdoor Ds VoBSTMAN van N N ontvangen 2 50 f 28 Mevrouw de JONG Smits Gouda Westhaven B 196 VERLANGT met NOVEMBER eene 700RMQ MIGIT Bü genoegzame deelneming hebben de VJiREENIGDE TOONKÜNSTENAREN van Amiterdam plan om dezen winter nog 2 Concerten te geven in de Zaal Kunstmin Inteekenlgsten zullen de Heeren worden aangeboden De dagen zullen nader worden bekend gemaakt Aangeboden 3400 tegen 4V perct als EERSTE iHYPOTHEEK Brieven franco onder No 761 aan het Bureau dezer Courant De Winterdienst der BADIimiCHTIUa is met lo OCTOBER aangevangen en eindigt 30 APRIL 1883 dezelve is alsnu GEOPEND van s morgens 9 tot s avonds 6 ure uitgezonderd des ZATERDAGS als wanneer dezelve het geheele jaar door tot 9 ure geopend biyft P VAN HOFWEGEN D van STA VEL UITDRAGER Vogelenzang heeft tegen aanstaanden ZATERDAG of MAANDAG een schip met BESTE EACHELEOLEN Prfls ƒ 0 57Vj per H L vrö aan huis Goed of geen geld IEMAND met de behandeling van Drooge en Hatte WASSCHEN bekend vraagt 3 a 4 WASSCHEN aan huis tegen billgken prgs Brieven franco oiider Letters P O aan het Advertentiebureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda Alle lichte rhumalieohe aandoeningen worden na een kortstondig gebruik Tan de Abshaubbin s of ANTi RïïïIMATISCHEWATTEN hersteld alsof tij nooit bestaan hadden Prijs 80 ets per palfje raet gebruik aannwijzing Hoefddepot bij A BREETVELT Az te Delft en verder bij T A e van Deth Me de Wed Bosman Oonda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop C B Verheul Ondewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Schlattraan Bodegraven O Hoogendijk Cappelle K Oosterling Haastrecht S ï d Kraats Bleiswijk WM G Wilhelmus Woerden SLUM en MAAGPILLËN SCHBEUDEH S PILLEN zgn MAAG VERSTERKEND zacht LAXEREND bgzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIjSVERTEERING 32V Ct per doos verkrggbaar te GOUDA alleen bfl L SCMENK HaattrechtK Oo iliaglZevenitiheii A Frirs Stoltayi H Zijderlaan en de bekende depdts Hen wachte zich voor namaaksels I f Elk doosje is gfewikkeld in een billet iüet de naamteekening van deu vervaardiger J J Schreuder Apotheker IN KTPREP ARATEN Nederland Schrljflnkt Alizarin Keizer Schrijf en Copieër inkt Salon en andere inktsoorten onderscheiden zich door hunne levendige klenr groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten Emmerik a d Rgn H Ton GIHBORN Te bekomen Gouda A BRINKMAN H GORISSEN P C MAAS B H MAASKANT A KOK k Co H C EDAÜW Openbare Verkoopingp te REEUWIJK om Contant Geld vóór en in de Herberg bewoond geweest door A TURKENBURG staande in het Dorp binnen de Gemeente Reeuwijk op VRUDAG den 13 OCTOBER 1882 des morgens ten 10 are van een KOFFIEHUIS INVENTARIS en IITEOEDEL enz voomamelyk bestaande in Een Billart met toebehooren Tafeltjes Stoelen Hoekbn£Eet Klokje Karaffen Glazen Flesschen Kruiken Vaiea Tafels Stoelen Kasten Kiiten Spiegels Schilderijtjes Klok Lampen Kachels met toebehooren Koper Tin Blik Glas en Aardewerk Bmmers Tonnen Kuipen Bedden met toebehooren Ledikanten VooETS Kar Sleden Varken met Hok en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR ten zgnen Kantore aan de Kerkweg te Waddinxeeen K OK siiii fi s GOEDEOOFE MÏÏZEE No 1 900 is voorhanden in den BINNBNen BUITENLANDSCHB BOEKHANDEL van A Brinkman Lange Tiendeweg I Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BB mm QLA2SH of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOS CHRISTIAAN KRAMM Pr s 80 Cents Snelpersdrnk van A Brinkman te Gonda BINNENLAND GOUDA 7 October 1882 VERGAUERING van den GEMEENTERAAD Dinsdag den 10 October 1882 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De begrootingen der gesubsidieerde Instellingen tan Weldadigheid dienst 1883 Hel adres van C J de GIdts betrekkelijk hel rioleeren eener loot langs de Derde Kade Kei adres van de Agenlen van Politie der 3e klasse houdende verioek nm verbetering hunner beioldiging Te benoemen Eenen leeraar in bet rekenen en de beginselen der meetkunde aan de Barj eravondsobool Eenen onderwijzer aan de Tusacheuschool Eeue onderwijzeres aan de Ie Kostclouze School In de zitting der Rotterdamsche Arrond Rechtbank vap Donderdag werd o a veronrdeeld J van R arbeider alhier bekl van mishandeling tot 8 dagen gev eent Donderdag 12 October e k heeft de lenltvoering plaals in dit seiioen van de Omdiehe Zangveremiging Op de Nnuvergadering van Dinsdag 10 October e k lal ia plaats van den vmcger genoemden spreker die verhinderd is optreden de heer P H Ijamberts Jr uit Amsterdam Op deze vergadériiig tal een zilveren medaille worden uitgereikt aan H M Mol n Donderdagavond bad in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen eene voorstelling plaats door het Ulre lsch Variétés Oezelsohap onder dir der hh Charlier en J G Stoete waarin opgevoerd werd Janus Tulp van Justus van Maurik Jr De keuze van dil stuk verdient lof het is er aardig geschreven bevat een aantal gezellige tooneeltjes heeft een goede alrekkiug en houdl den toeschouwer aangenaam bezig Wat bet spel betreft bier en daar was dit verdienstelijk Mevr van Dam de Koning en de heereu van Ollefon en Charlier verdienen een aftonderlijke vermelding Wanneer het Utrechtsche gezelschap ook in het vervolg stukken opvoert in den trant van dal waarmede bet de voorstellingen van dit jaar opende dan zal zijn komtl zeker steeds door een gedeelte van het Goudsche publiek met vreugde worden begroet 1 1 In de gemeente Stolw k heeft ziob een geval van Tjrphns mét doodeiykeo afloop voorgedaan Als letters van s rijks dir belastingen lyn benoemd te Haastrecht de heereu T J den dartog en J Slujjs en te Vlfat de heeren J Kaabergen en A Nelcman Gisteren werd te B rg Ambacht de eerste der 3 vrije nijaarsvtemarkten voor dit jaar gebonden De aanvoer wat niet groot maar de handel vlug Men besteedde vooi vurkoeien van ƒ MO tol ƒ 200 gu ete vaarzen ƒ UO kalveren van ƒ 30 tot ƒ 70 Gisteren avond omstreeks half acht ure ontstond er in de bouwmanawoning bewoond door Lakenman in den Znidplaspolder brand die zoo hevig toenam dat binnen een paar uren de geheele hofstede in den asoh lag Alleea eeoige kazen en een bed zjjn uit het huis kunpeo gediagen worden Huis ea inlioedel waren verzekerd De oorzaak wordl toegesohrcven aan bet broeien van hooi Behalve een geheele tas is ook nog een voorraad van 65 balen karwei verbrand Alleen een hooiberg is blijveu staan Uit Ouderkerk a d IJsel schrift men hel volgende Eene voor polderbesturen en ingelanden niet onbelangrijke quaestie houdt reeds geruimen tjjd bier veler aandacht bezig Zij betreft eene vervolging op grond eener polderkenr ingesteld tegen een der ingelanden en thans aanhangig by den Hoogen Raad die by zijn arrest eerstdaags te wijzen o a zal hebben uit te maken hoever polder besturen kunnen gaan in bel vaststellen van politieverordeniugeu eii of daarbij slooteii enz particulier eigendom van ingelanden kunnen worden opgenomen onder de watergangen aan schouw onderworpen en tevens in het beUng der vrije en onbelemmerde doortaart kan worden bepaald dat bruggen daarover hoezeer reeds vóór bet afkondigen der keur gelegd door de eigenaren zullen moeten worden gemaakt en gebracht ter holste van eeue el boven bet zomerpeil Men meldt om uil Den Baag dal de heeren F Schwiep c s Ie Amsterdam hunne aanvraag voor oonceasie van eenen spooruKg van Anuterdam viaGouda naar Dordrecht hebbeu ingetrokken dochzich met de heereu J B Snelleii c s te Winterswijk gecombineerd hebben voor de aanvraag der concessie voor de spoorweglijnen Amsterdam via Koudekerk naar Rollerdam en van Koudekerk naarDen Haag en naar Dordrerié N R Ct Het onderzoek in de aÜIttlingen der Tweede Kamer ever de Indische begruoling de herziening van het Reglement van Oflle van deu heer Van Eek eu Ie leeniugswet is thfns afgeloopen Aanstaanden Dinsdag tal een pegin worden gemaakt met het onderzoek van de Slaatsbegrooting Tot rapporteurs over de leeningswet zjjn benoemd de heeren Schimmelpeniiinck Borgesius Gleichmaii Carver Hooft en Pe Bruyn Kops In de AniMlen iet jtttmmta FeriieienifiKeten Irest men De Verzekeringtbode Het Hollandsch vakblad De yeriekeringthoie heeft du een jaar bestaan Wat in twaalf nummers kan geleverd worden werd op de mectt voldoeade wyie lên tezen aUn tebod ai Van den tweeden jaargang af zal bet blad tweemaal a maands verschijnen en wel iu een geschikter formaat Dit zijn waarlqk bealullen is overeenstemming met de eisohen des tyds eo wy vergissen ons zeker niet als wij beweren dat het blad op deze wijze een goede toekomst te gemoet gaat Overiftens is bet voor ingewyden geen geheim dat Dt Veraktringêiode in het Nederlandsche Verzekeringswezen nu reeds een frisscbeu geest heeft gebracht en door de nooilzakeiykheid gedwongen zal veel verkeerds uit den weg worden geruimd als De Verzekerinj tMe er sgn slem tegen verheft De heer J G Engels lid van den gemeenteraad van Amaterdam van de Provinciale Staten van Noord Holland en van de commissie van den graanhandel te Amsterdam heeft Woenedag de stad verlaten zonder orde op zyue zaken Ie hebben gesteld Het is onbekend waar by zieb bevindt HM De 83ste algemeens vergadering der Vereenigiug vau en voor Nederlandsche Industrieelen den 4den dezer te s Gravenhage gehouden onder voorzilting vab den vice president den keer Em Koechlin leverde slof tot vertehillende gedacbten isselingen Allereerst gaf het periodiek overzicht van den secretarie aanleiding tot een eenigermate gedetailleerde oriliek over bet pas verschenen eerste deel der Statistiek van Nederlands in uit ea doorvoer over 1881 de gevolgtrekking in bet voorbericht uit de daar verzamelde totalen van den aigemeenen invoer en den invoer tot verbruik den aigemeenen uilvoer en den uitvoer uit het vrq verkeer den doorvoer met en zonder overlading Hel jaar 1881 vergeleken met 1880 zouden deze totalen lot bet besluit leiden dat de algemeene invoer is toegenomen met 4 81 de invoer tot verbruik met 9 52 de algemeene uitvoer met 6 12 de uitvoer uit bet vrye verkeer met 9 63 doorvoer zonder overlading met 16 17 doorvoor mci overlading met bgna 2 08 verminderd Naar dit taferaal te verdeelen zduden handel en nyverheid In 1881 een jaar van aigemeenen voorspoed hebben beleefd in lyurechte tegenspraak met het oordeel der Kamer van Koophandel en Fabrieken zie o a bet jaarverslag van die te Amsterdam doch in tegenspraak ook niet de waarheid want na een onderzoek der elementen waaruit deze totaal cijfera in de verschillende rubrieken zyn gevormd stuitte men wederom op de bekende dwalingen en valaohe vooratelllngen De invoer tot verbruik is op talrgke en belangruke arlikelen vermengd raet den doorvoer en de aangenomen waarde tol herleiding der hoeveelheden in guldens is op de onde schaal meerendeels overdreven soms veel te laag genomen maar doorgaans onjuist Lellende op den arbeid dien dit boekdeel vertegenwoordigt wordt hel zoude en jammer geacht dat lie vruchl niets anders is dan bedrog De aan de orde gestelde punten van behandeling leidden lot de beslissiug dat ook naar hel oordeel dezer vergadering gecii nicLwe haudelstraclaien door Nederland mogen worden aangegaan voordat naar den eisch der omalandigheden en op den grondslag der organieke wet van 1821 algemeene tarieven voor Nederland en Nederlandscll Indiè gullen zgn vastgesteld Ter verzekering van meerdere veiligheid in hel verkeer over onze spoorwegen achtte de vergadering In de eerste plaals noodig meerdere gestrengheid in de opsporing en bestraffing van den schuldige in geval van onheil ten andere de verwyderlng van al hetgeen de mogelykheid van gevaar vermeerdert speciaal het achterwaarU verplaatsen der telegraafgeleidiiigec zoodat palen en draden hg omstorting de spoorbaan niet kunnen bereiken eiodeiyk abeoluie wering van onbekwaam personeel Voor de zekerheid van een regelmaligen telegraafdienst werd bij vernienwing aang rongen op ondergronds geleidingeti ie meer nu de Minisier van oorlog deze ook voor s lands ve dediging onmisbaar acht De goede naam der Nederlandsche industrie werd van alle blaam gezuiverd wat de ramp betreft aan de W r overkomen en voor het regelmatig aandeel van de nationale nyverheid aan de openbare aaubealedingen werd by vernieuwing aangedrongen op de ceriyke loepataing van de miuiaUrieelc diapoaitie van 31 Januari 1880 uaraens al zyn ambtgeuooien op s Konings last genomen door den Minister van waterstaat enz doch waaraan zelfs die Minister zich niet gedraagt het departement van koloniën geeu de minste aandaobl schenkt marioe daarentegen trouw de baud aan houdt Den 9den dezer zal by t departement van koloniën weder eene aanbesteding plaata hebben van spoorwegbrnggen metalen bovenbouw die zeer goed door de binnenlandsohe fabrieken kunnen worden geleverd Men leze voor meerdere byzonderbeden het verslag dezer vergadering in de eerstvolgende nos van het weekblad der Vereenigigg Htt PolitienieuKi waarschuwt legen Iwee oplichters die zich onder voorwendsel getluchie Israëlieten uit Rusland Ie zyn bij de goedgeloovigen als kooplieden aanmelden met stalen van linnen tafelgoederen enz die zy voor fabelachtig lagen prys van de hand willen doen voorgevende dat ly die in te grooten getale van de algemeene liefdadigheid ten geschenke ostvingen en zy dus alvorens naar Amerika te vertrekken liever die artikelen te gelde willen maken Behalve die stalen die slechts tot lokaas dienen hebben zy doorgaans oog een coupon bukakin laken katoen of linnen bij zich dat volgens hunne bewering eveneens voor een spotprys te koop is doch wat later biykt met het weinige dal men er voor gaf nog veel Ie duur betaald Ie zyn De goedkoope artikelen die men op staal bestelt komen echter nimmer 1 De arrondissements rechtbank te s Hage behandelde Donderdag eene overtreding van bet in de drankwet opgenomen verbod au tappen aan personen beneden den leeflyd inn 16 jaren De politie te Delft had deswege prooes verbaal opgemaakt legen den stukadofc Z die zyne vrouw op den drukken Zaterdagavond van de kermisweek in bet bedienen der bezoekers byslaande aan twee knapen de een 13 de andere 16 jaren oud voor 12 centen twee borrels aan de toonbauk van de tappery had toegediend Deze adsisteut lapper werd by jenever verkoop aan kinderen op heeterdaad betrapt door een polilie agent wien door zyn chef belast was op deze kroeg het oog te houden nadat een knaapje van 12 jaren smoordronken aan de politiewacbt was overgegeven bedwelmd door drank welken hy van meergenoemden tapper in een fleschje had bekomen ftS