Goudsche Courant, woensdag 1 november 1882

gemiddelde grootte der winkels in Oost en Westiqde 5 70 by 1 1S en Zaidi de 5 90 bg 6 50 De galerij heeft een breedte run 57 meter en biedt met hare fraaie ijteren kolommen ingelegde marmeren iloer ea nette toldering ren teer fraai geheel aan Door deie galerq die gelijk mcu weet aan de tyde Tan het Oost eu Westeinde door woonhaiten tullen worden begrensd krqgt Amsterdam in het fraaiste gedeelte eeac sehooue en aamrekkelgke rerbetering Bhl De bernckte dief ran onderwgtersjassen die thans te Zwolle achter slot tit is deielfde persoon die met talsche brieQes tich wist meester te maken te Middelburg van 6 tilrereu horloges en te Alkmaar en Breda fan laaieen en bottine terwgl hg op andere plaatsen tich uit particuliere woningen van jassen en parapluiea meester maakte en ceu en ander elders rerkocht Hij heet R R Stokvieoh en is geboren te Dordrecht Zoowel wegens desertie als wegens het met ralsche papieren in militairen dienst treden en wegens diefstal onderging hij reeds roeger onderscheidene malen gevangenisstraf In igo antwoord op het sectierapport omtrent het ontwerp van wet tot verbooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1882 verdedigt de Minister van binnenlandsche taken de annvragn van gelden reeds na tot dekking van hel tekort op den post subsidién aan gemeenten krachtens art 45 der schoolwet en betoogt hij de noodtakelgkheid der meerdere aanvrage voor tgdelgke subsidién aau gemeenten krachtens art 49 dier wet Op die tijdelijke subsidién overigens hebben i i te ewaar gedrukte gemeenten aantpraak Verder verdedigt de Minister de aanstelling van een hoofddirecteur voor het Rgksmuseum te Amsterdam die verantwoordelijk is tegenover den M uister voor dit groote kunst instituut dat tot veterlei artistieke doeleinden tal gebruikt worden en waarin een aantal vemmelingen instellingen eu vereenigingen gevestigd tullen lijn die eigen directeuren conservatoren of besturen hebben Door de stichting vsD het Rgksmnseam zullen opgeheven worden het Kon Kabinet van zeldtaamheden het Museum voor moderne kunst Ie Haarlem en het Prentenkabinet te Leiden Bindelijk wordt nog f 50 000 meer aangevraagd voor beteugeling van de longtiekle in het spoelingdistrict De algemeene vergadering van het Nederlandsch Tooueelverbond is Zaterdag te Rotterdam gehouden onder vooriitterschap van prof A Pierson De begrooting voor de tooneelsohool is ongewijtigd aangenomen na een schoone rede van den heer Jos Jaoobson die in het licht stelde dat de bezwaren waarmede het verbond te kampen heeft vooraf daaraan te wgten tgn dat rgne bedoeliageu nog allgd niet voldoende begrepen worden Tegenover de meeBlng van hen die deuken dat het hoofddoel vau het verbond alleen is t verschaffen van het meest mogelijke genot onverschillig op wat wgie aangeboden en van welken aard of strekking het tijn mocht deed hg uitkomen dat wat het verbond wenscht bovenal is dat het tooneel zooveel mogeIgk worde dienstbaar gemaakt aan zedelijkheid beschaming en ontwikkeling In den loop der discussie werd verder noch medegedeeld dat de minister van binnenl taken om subsidie aangezocht niet uit gemie aan belangstelling ten slotte bezwaar heeft gemaakt een som op de begrooting te brengen Hg heeft tich zoo waardeerend roogelgk uitgelaten doch verklaard dat de toestand van s rgks financiën geen subsidie toeliet Op voorstel van de afdecling sOravenhageIs besloten nogmaals bij de regeering op rijkssubsidie voor de tooneelschool aan te dringen van dat adres afdrukken te zenden aan de leden der Stateu dreneraal eit adhaefcie daaraan te vragen van sjrmpathiseerende afgevaardigden Het denkbeeld om de contributie te verhoogen keefi het hoofdbestuur laten varen nadat uit de discussie bleek dat vele afdeelingen dnartegen onoverkomelgke lietwaren hadden Besloten is subsidie te vragen aan de Staten van Zuid Holland aan de gemeentebesturen van den Haag en Rotterdam en san htt Nut Echter bleef ook de aansporing om in eigen boezem kracht Ic toeken niet zoniler weer llank tijdens de discussie werd lan twee leden ƒ 75 in eens outvaiigen ten behoeve der tooneelschool en f 85 jaarlijks van eenige anderen Hel voorstel lot weisveranderiug waardoor de gelegenheid geopend wordt studenten afdeelingen Baast bestaande afdeelingeu op ie richten is goedgekeurd Tot ledeo van het liooflbestuur tijn de kaeren prof A Pierson W J ilufdgk en Lod Mulder verkozen De volgende algemeene vergadering tal te Leeuwarden gehoude i orden Wegens gebrek aan tijd moest de discussie zeer sekort werd en over de vraag of het noodig is dat een looneelapeler om hartstochten met julsiheid Ie kun nen weergeveD ze in werkelgkheid heeft doorleefd Over t algemeen werd die vraag ontkenneDd beantwoord de tooneelspelers moeten alle mensohelijke aandoeningen en toestanden kunnen weergeven en dat zg dit doen kunnen zonder ze zelf te hebben doorleefd is hun bgzondere gave Den avond te foren werd voor een uitgelezen publiek Talent en geboorte de NederUndsohe bewerking van Ijegouvé s Par droit de oonquête door de Rotterdamsche aidaeling van het Nederlaudsch tooneel opgevoerd De voorziiter van de Rotterdamsche afdeeliog van het Tooneelrerboud de heer F Ebeling en zgne echtgenoote boden na afloop der voorstelling aan het hoofdbestuur de afgevaardigden en eenige andere genoodigdeii een souper aan in den foyer Vrgdag tegen middernacht zgn de zes matrozen van de equipage van de schuil die te Castricura strandde te Soheveningeu teruggekeerd Van hen vernam meu de volgende bgzonderheden Laatstleden Dinsdag voor den middag voor Scheveningen zijnde braken èn den stormgaffel en giek eu was tanden onmogelijk Men ankerde dus maar was weldra genoodzaakt de ankerketting te kappen In vliegende vaart werd toen het vaartuig noordwaaris gedreven tot het op de Moorbank bg Caatricum bleef vastzitten Tonnen rondhout alles spoelde van dek ook een jong matroos en een scheepsjongen verdwenen in de diepte De schipper trachtte een liju aan wal te brengen wat hem niet getukte een matroos Jau van den Berg een ervaren zwemmer zou hel opnieuw beproeven met een lijn om het middel Zoodra hg de bank over was verdween hij eveneens in de golven Allen zochten nu een schuilplaats in den mast waaraan zg zich xet een riem hadden va tgcbonden te bleven daar tot zes uren iu den ochtend toen zij het strand komlen bereiken Te Wijk aau Zee werden zg door den directeur van het badhuis van andere kleederen voorzien deoverige ingezetenen met den pastoor belastten rich met de verdere verpleging Eerst nadat een autorisatie van den burgemeester van Velsen verkregen wastot lossing kan tot ontscheping der haring wordeovergegaan de eteurharing die eerst op ƒ 500 geschat was bracht toen slechts 50 op De roeesten der opvarenden hebben kwetsuren bekomen daar tg berhaaldelgk legen het spil eu den raast geworpen werden f De invloed van de melk op de verbreiding van besmettelijke ziekten is onderzocht door Ernst Hart hoofdredacteur van het BrilüA medical Jmrnal Uit het nagaan TBa 72 epidemieën die aau besmette melk konden wAMen toegeschreven en waarvan 50 bctre kking hadden op typhus 15 op roodvonkeu 7 op diphtherilis bleek dat de besmettinglüeestal werd teweeggebracht door het water dattot hel schoonmaken van het gereedschap of ooksoms wel tot het aanlengen van de melk zelf wasgebruikt en met welk water in aanraking warengeweest afvalstoSen van Igders In andere gevallenwerd de ziekte verspreid door personen of goedereu die met ile melk ia aanraking waren gekomen De meeste patiënten hadden de melk ongekookt en onvermengd gedronken In vele gevallen brak deziekte in verscheiden woningen tegelgk uil iuwelke woningen uit dezelfde melkerg melk wasgebruikt terwijl in andere woningen er naast dieandere melk hadden gekookt de ziekte niet voorkwam Met het niet meer gebruiken vau de besmette melk hield de ziekteverbreiding op Militair lager onderwijs Overgenomen uil het Volkêhlad Mijitkeer dt Redacteur Naar aanteidiug van het stuk vau den heer Korevaar iu het uo van 15 Oct 11 zie Ooudiche Courant no 2833 zij het mg vergund u te verzoeken het onderstaande in uw weekblad op te nemen De huishottdelgke school bg de infanterie is gebaseerd op een kon besluit van 35 Sept 1826 waarjii voorgeschreveB is welk ouderwgs gegeven moet warden en wis daaraan tulten deel nemen In hoofdzaak blijk er uit dat de schoot dient tot opleiding van soldatea lot korporaal en van dezen tot onderoIBciers Iu 1868 daarentegen verscheen een ministerieele aanschrgving waarin men het volgende leest bij iuiuuterie aocleii iu den regel ouk de miliciens de school bijwonen wanneer het blgkt dat zg niet genoegzaam in hel lezen schrgven en rekenen tijn onderwezen Deze maatregel verdient ontegenzeggetgfc toejuiching Jammer dHaroni d it de uitrocrinu er an zooveel Ie wenscheu overlaat iloor gebrek aau goed onderwijzend personeel Kon men hg he besluit van 1826 ten deele volslaan met het unnwyzen vau onder offioieren tol het geven vait onderwijs in de militaire vakken het grootste lefl vnn liet leerprogramma uitmakende bij het herliahnge eu iu halirgsonderwgs bedoeld in de aanschrijving van 68 moet men geéxaiaineerde onderwgzers hebben Dit is naar mgn meening bg het in de wereld zenden van die nauschrijving voorbij geiien Men heeft geen rekening gehouden met den beslaanilen toestand mei de aanschrgvinx van 1868 bail tevens in het kon besluit van 1826 wgziging moeten worden gebracht Ia afwachting dat zulks alsnog geschiede geeft de heer Korevaar eenige wenken hoe het wetlioht mogelgk zou zgn te voorkomen dal Chnlp onderwijzers door het lot voor den dienst aaugewezeii een plaatsvervanger nemen eu te zorgen dat trrwgl tij ouder de wapens zijn van hun bekwaamheid als onderwgter partg gelrokken worde Uit eigeu ervaring kaïi ik wgten op een voorbeeld in den geest als door den heer K wordt bedoeld Weinige jaren geledea was ik belast met het toelicht op de huishoudelgke school van eea der bataitloMB hier in garnizoea Aan een der miliciens holp onclerwijzers werd hel ooderwijs opgedragen aan de leerlingeu die lezen noch schrijven konden de onderwijzer kweet zich van zija taak mei lust en opgewektheid en had voldoening van zgn werk Met groot verlof vertrokken en aan een der schoten hier ter slede geplaatst bood hij voor den winter zijn diensten op de huishoudelijke school aan mite hg vrggesleld weril van de herhalingsoefeningen De minister van oorlog stemde met het verzoek in en andermaal werd van het ouderwgs door deten miticien gegeven mei goed gevolg gebruik gemaakt Sleedt wanneer hulp onderwgzers als lotelinges onder de wapens tgn wordt aan dezen iu dit garnitoeu wg iwgfelen er niet aau ook in andere het onderwijs in de laagste klasse toevertrouwd Vinden uu die miliciens ouderwgiers wanneer zg met groot verlof tgn hun werkkring iu gemeeuten waar zich garnitoen bevindt zoo tgu zij in vele gevallen vermoedelgk bereid gedurende het schoolseizoen aan hun jongere en slecht of niet onuerweten kaineraden onderricht te geven ouder voorwaarde dat tij niet meer onder de wapenen behoeven Ie komen voor herhalingsoefeningen De aandacht hierop ie vestigen is hel doel van dit schrijven Hoogachtend Maastricht i8 Ooi 1882 P F Dï KoK kapitein der infanterie TÖOÏNrEEBix De ongesteldheid van den heer Bouwmeester gsf aanleiding lot de opvoering van een looneelsluk dat ons in de gelegenheid stelde eens Ier dege kennis te maken met de jeugdige krarhten der Vereeniging Het Nederlaiiduik Tooneel Het is waar niet zelden kwamen tg ook iu andere stukken tot ons maar dan meest in kleine rotten borendieo au eens deze dan geue Donderdagavond echter bgna slln tegelgk en in een stuk Onze Vrouwen van voi Moser en von Schönthan waarin tg vrij uitvoerige rollen te vervullen hadden Alzoo was deze voorstelling bg uitstek geschikt out te doen tien of wg voor de toekomst van hel geselschap te hopen of Ie vreezen hebben Welnu lij die Donderdagavond in Kunstmin waren zullen ongetwgfeld ons gevoelen deelen dst iu hetgeen wg ie tien kregen een tohoone belofte ligt opgesloten voor de toekomst Bg dete jeugdige acteurs en actrices was veel op te merken dat ons bewondering afdwong eu met grooten lof mag worden gewaagd van de beschaalde manieren hel ntttturlgk spet eu de ongedwongen gestes die veten hunner eigen tgn Ook het samenspel liet sleehls in enkele tooneeleu te wenscheu over Uit den aaril der taak volgt dat de een door meerdere routine beter voldeed dan de ander maar geen hunner bedierf een tooneeltje en telfs de jeugdige actrice die slechts sedert een paar maanden de planken betreedt en die eerst in luli II de Tooneelsohool verliet nl inej W Welman gaf verschillende bigken vau studie en aanleg die het recht geven veel van haar te doen verwachten Dit laatste is evenieer toepasselijk op mej Iiorjé die ons een aardige rrelhe deed tien vooral in de samenspraak met Paiil De twee jeugdige echtpaartjet die ons reeds dadetgk bg het begin van het eerste bedrgf werden voorgesteld werden teer aardig en recht levendig vertolkt door de dames Hössing en van Biene en de hh Schuize en de Jong dete laatste alleen is te houterig te stgf in tijn spel Hg gaat te weiweinig op in den persoon dien hg voorstelt hg is eu blg ft steeds Ie veel een tooneelspeter die een rol opzegt en wordt niet genoeg den heer deze of die uil hel zink waarin hg optreedt De heer Schutte daarentegen was uitstekend tot iu de kleinste dëlnils was zgn rot goed verzorgd en ook tgu stil spel trok de iiandochl Nog te veel kan men opmerken telfs bij eene vereeniging als iet Nederiandech Tooneel dat de personen die gedurende eenige oogenblikkeu buiten de dialoog Zgn er bij stann alsof zij nu ook buiten de han deling staan Bg den heer Schalie is dit niet het geval deze speelt ook zwggend wel degelyk mede eu verhoogt daardoor den indruk van het geheel Hg behoort reeds tot die leden van het getelschap welke men op het programma eener vooisielling ongaarne mist De dames Rössiug eu vau Biene voldeden eveneens uitstekend zg speelden zoo natuurlijk en eeuvoadig dat het denkbeeld van pel bijna verdween eu men zic i verbeeldde in de omgeving der dames 8tein en Hiltwg Ie virkeeren Zoo behoort het I De heer Tourniaire was als Paul Oroiur goed op zgn plaais en de heer Clous kweet zich eveneens voldoende vau zgn taak terwijl de heer Jacques de Boer die in eea stuk van von Moser onmogelgk gemist kan worden in veler oog de held van deu avond was Het moet erkend dat hij de meeste aardigheden goed tot haar recht deed komen hoewel hij hier en daar vooral iu de scène bij roerr 13oru zich o i eeoigszius meer had moeten matigen Mej Poolman was geheet de brutale dienstbode die zg voor Ie stellen bad eu de heer Morin beneveus mevr Stoetz toonden ons opnieuw buu talent dat wg telken male dat zg optreden moeten toejuichen Het spel was derhalve veel tof waardig en het stuk amuseerde hel publiek blijkbaar uitstekend üat is voldoende I tal menigeeu Pfeffermanuit Onze vrouwen nazeggen Wij voor ons echterachten dal niet voldoende Voorzeker men zoektamusement in den schouwburg doch dal is ook iuandere stukken niet buitengesloten die wat meertot het gemoed eu het verstand spreken Wg gevende voorkeur aan tulke ttukkeu die als van zelf tot goede golachten aanleiding geven eeu heilzamen indruk teweeg brengen opwekken tot hetgeen goed eu edel is at intnsscheu niit wegneem dal eenonschuldige klucht als nOnte vrouwen een enkelemaal kan ge lutd vooral als ziekte van een acieur plotseling verandering van programma noodtakelgk maakt Buitenlandscil Overzicht De bey van Tunis is overleden Alibey de wettige troonopvolger heeft het bewind aanvaard eu is plechtig gemslalleeid Nader wordt aan R O uit Tunis geseind dat de Frausche vertegenwoordiger de heer Camtx n bij dete gelegenheid tgne gevoelens van eerbied en verknochtheid betuigde en verklaarde dat de Franscke regeeriug evenzeer op de gehechtheid van den nieuwen Bey rekent als dit bg zgn voorganger het geval was Dat wedeizijdsoh vertrouwen zeide hg tal de voltooiing verbaasten van de nieuwe hervormingen welke hg Cambon zonder onderscheid van landaard zal helpen invoeren De heer Cambon heeft voorU utn de vertegenwoordigen der mogendheden mededeeling gedaan van het orerlgden van Sadok en de troonsbektimming vau Ali bey Volgens telegram uit Cairo wordt aldaar spoedig de bgeenkomst van de oommissie voor de lechtertgke hervorming verwacht Voor zooveel bekend is bestaat het plau om een rechtbai k vau eersten aanleg te Cairo Alexandrié eu in eeue derde uog uiet genoemde tlad te vestigen met een hof van appel en een van rtvisie Men denkt dat ze reeds den aanstaanden winter iu werking tallen zgn Ze zul ten Ëuropeesche rechters hebben en langzamerhand zulleu ook in de provinciën rechtbanken van gelgken aard gevetligd worden Dit plan t welk als de eerste en onvermgdelgke slap voor ds wedergeboorte van Egypte beschouwd wordt is men grootendeets verschuldigd aan sir t Malei die het reeds vóór drie jaren trachtte te verwezenlgken In Frankrgk duurt het woelen der anarchisten iu sommige streken vau het land vwrt en werd daarover in den laalsteii ministerraad opnieuw beraadslaagd Verscheiden leden van hel Kabinet waren voor grootere gestrengheid legen de aanhitsingen vau zeker deel der pers en tegen de redenaars die tot omverwerping van het bestaande aaniettan De politie vau Courbevoie bg Parijs heeft eergislereu vele aauplakbiljelteu afgescheurd welke door het braiidsticbtercomilé te Pargs geteekend waren en waarin gedreigd wordt dat men de buiten eu de kazerne van Courbevoie in de tucht tal laten springen Onmiddellijk werden voorzorgsmaatregelen genuinen maar loi dusver is niets ontdekt wat aanleiding tut argwaan zou kuuneii geven Te Monlceau tgn weder verscheidene pereouen iu hechteuis genomen eu te Macon wordt het gebouw der prefectuur bewaakt oindut dreigbrieven bg het bestuui outvaiigen zijn De Regeering heeft besloten een vaat garnizoen in Montceau les Mines te leggen en het Journal offiaêl beval een decreet tot regeling van bet gebruik van dynamiet Over het algemeen blijft op sommige punten zekere woeling ticerscheu lioewel zg voor het oogeublik geen voroutrustend ki riikler heeft De Zwitsersohe iidsraad lieeft de staatsbegrooting voor 188S welke door den minister vanfinaacieo was aangeboden aan een herzieniug ouderworpen Er zijn eenige veraiiideringen aangebracht zoodat het tekort nog slechts 392 000 fr bedrogen zal Een deel der pers is oulevredeo omdat voor de landsverdediging 16 592 000 fr nawelijk het derde der geheele uitgaven is uitgetrokken terwijl voor landbouw slechts 220 000 fr wordt aangewezen Bovendien tal oog vijf mitlioen voor den aankoop van geschat noodig ziju Het mitiiaire butget tal dus waarschgntijk in de Kamers lot levendige diecnssiën aanleiding geven Van de Pruisische verkietingen worden thans de laatste cijfers meegedeeld de uitslag U als volgt 140 19 couservalieven 46 48 vrijconservaiieven 85 22 nationaal liberalen 23 J 4 secessionisten 37 37 Forlsohriitspartij 97 2 Centrum en Welfen 17 2 Polen 2 Denen 3 wilden liberaal Hel aantal secessionisteu wordt verschillend opgegeven naarmate er meer of minder liberalen wilden bg gesteld worden In het algemeen ton meu dus kannen leggen dat de conservatieven ten koste van de nationaal liberalen een twintigtal zetels gewonnen hebben en de andere frastiea vrijwel dezelfde zijn gebleven Men verzekert te Bertgn dat de Regeeriug zoo ingenoiuen is met deu uitslag dat er gedacht wordt aan een ontbinding van den Rijksdag De Pruisische lihernleu zijn dus met rede neerslachtig na de verkiezingen veel draagt daartoe bij de overweging dal de oud coueervatieveu met het centrum dus zonder de vrij couaervatieven en zonder de nationaal liberalen de meerderheid kunnen maken reactionaire maatregelen zouden dus mogelijk zijn indien de Regeeriug dal wil De Landdag zal volgens de Kreuzzeit tegen 13 November worden bijeecgeroepen De beraadslagingen in het Eogelsche Jjzerhuis over het reglement vorderen langzaam Aan amendementen is zooats men weet geen gebrek fiadstone neemt er nu eu daa een over maar die der conservatievrn werden tot hiertoe alle met groote meerderheid verworpen Opmerkelgk is de verdeeldheid tusschen de conservatieven eu de eoogeiiaamde vierde partij waarvan lord Randolph Churchill de leider is die zich zelfs door aanvallen vau Churchill tegen Nortbcote openbaart Het spreekt van trif dat de kans van oanueming van Gladstones voorstellen daardoor nog grooter wordt CORRESPONDENTIE Ds EmcTSMBLCas deze Awk dtor btjtoodere omsUadighedeo niet oDlvaogeo Dl Redactiie B n r g e r 1 triE e Stand Gtouda GEBORKN 29 Oct Cbriilin Wiihelaiia ouden H F SoalTr eo L dea Holl ader OVERLEDEN 1 27 Oei A Si re 7 w 29 D II o der Lwat 1 n Burgerlgke Stand van onderstaande gemeenten van 19 tot 26 October 1882 Moordrecht Geene ikcgiftea hebben pluta gehad Oouderak GEBOREN TeDnii ondvs H Blom en D Verboon Neehje ouders K Vink eo N Kilkosa OVERLEDEN J SchoaUn 2 w Stolwük GEBOREN f Jan ouden B HoDtod en A Honkoop Eliisbetb oodert J Soal en Ë na Zgl 8 jahsrt ouden K Boom ca P Verwul Haastrecht GEBOREN Piettrtje oodtn H de Kwsadstsuiet eo N Haiimto OVERLEDEN D Version 79 J I EHllWDs W Henlehop eo M Oikim Vllst GEBOREN Elinbclh ouden O Nobel en C Boere Reeuwljk GEBOREN Pietje Cornelia ouden J Vil 00 K vin dsrSlsrre OVERLEDEN C Bood 67 j l W Kwaksiiuk 9 j P fto Ooaterom 8 j GEHUWD A Boef CD N Bonoik Waddiuxveen GEBOREN klaasje oodrii C Hofmau en U van leeuwen JaoübuB Cornelia ouden C van Dijk en C van Oordt Hendriks Maria ooden H Val en M Verzgden Vlargaretha Jacoba ooden P Hoogeodooru en G Krom houl Cornelia oodera H Aaecbemao eo H Hagoort ONDERTROUWD C J tan Oi eo A Scherpel i Touw en O Hoogerdijk N Verweg en I H Blok GEHUV O K Butter en W Kotter ADVERTENTIÊN De ondergeteekeflde brengt haren innisen eu weigemeenden dank aan den WelEd Heer H G VRIEND Kinderen en Behuwdkinderen voor de vele weldaden en het prachtig Cadeau dat haar geschonken is ter gedachtenis aan ZEd Echtgenoote p D i CytyiJk Liss Naar aanleiding der verandering vao mgn koffiehuis in Sociëteit op 1 NOVEMBER gevoel ik mfl gedrongen aan mgn geachte Stadgenooten welke mg hnn begonstiging en vriendscliap Bchonken daarvoor bij deze mgnen hartelijkeu dank te betuigen UEd Dienaar W G V D GEEST ÜPMA 3v CENTS SIGAAB BIJ LEIOSCHG SCHKOEFSTOOMBOOT M 44T SCHAPPM VOLHARDIi G 99 9 Winterdienst aanvang nemende WOENSDAG 1 NOV 1882 Leiden AmsteriiLeiden Amsterdi Vau Leiden Van Amsterdam Zondag nm 2 Maandng vm 4 nm 2 Overige dagen vm 5 nm Zondag vm 6 30 Maandag vm 6 30 nm 1 Overige dagen vm 6 30 nm 2 De dienst 6 30 vervalt Zaterdag Ciedurende de maanden December eu Januari Zondags geen dienst Gfouda Amsterd I Amsteri Gouda Van Oouda Maandag Dinsdag i Woensdag Donderdag Vrgdag Zaterdag Van Amsterdam vm 3 vm 6 4 5 30 Maandag nm 2 Dinsdag i Woensdag j 1 Donderdag Vrijdag 2 Zaterdag I Leiden Gouda I Gouda Leiden Van Gouda Zondag vm 7 20 nm 5 10 Maandag i Dinsdag vm 7 20 11 05 Woensdag nm 5 10 Donderdag Vrgdag vm 4 7 20 11 06 nm 6 10 iiaterdag vm 5 30 7 20 11 05 nm 6 10 Van Leiden Zondag vm 6 45 nm 4 45 Maandag Dinsdag f vin 6 45 nm W ensdag 12 15 eu 4 45 Donderdag Vrgdag vm 6 45 nm 12 15 1 30 4 45 Zaterdag vm 6 45 nm 1 4 45 Nog daarenboven dagelijics gelegenheid van Boskoop naar Gouda s voorm 6 45 uur en van Gouda naar Boskoop s nam 8 10 edurende de maanden Deeemlter en Jannari Zondafcs geen dienst Zaterdags van Dithoom naar Leiden Van Uithoorn n Lei len I Van Leiden u tMlhoornvm 5 I en Amsterdam urn 2 GEEN DIENST Nieuwjaarsdag eerste Faaschdag eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag LIGPLAATS DEE BOOTEN Te Leiden in de Haven te Gouda aan t Bolwerk te Amsterdam Binnen Aoistel bg de Achtergracht waar een ligter zich bevindt on de go eren in ontvangst te nemen Bestelgoederen kunnen bezorgd worden aau de Factory Barberstraat N 4 tusschen de O Z Voorburgwal en Nes Alle inlichtingen betreffende de Leidscbe Stoomboot Maatschappij eVolharding zgn verkrijgbaar bfl de Agenten de Heeren DE ZWART Co expediteurs en scheepsbevrachters Barberstraat N 4 tusschen de O Z Voorburgwal en Nes die ook te spreken zyu op den Ligter en aan de Beurs voor pilaar N 22 en overi5ens bij de Commissarissen aan de verschilende stations DE DIBEQTIE