Goudsche Courant, vrijdag 10 november 1882

w f aST€4a4üiiL i rS== 1 W X RAAUMAARERS Haven K Bflionder anbevolen tegen hoeat en verkondheid zjjn ver qquDA i ®® ® ® P P ® ne eMtaandkrggbaar bg OT WIIIIIIIIIIMIIIIwf vignet voorzien zgn Vrijdag 10 IVovembcn N S84S 188S GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Het GENERAAL CORRESPONDENTIE KAJVTOOR t Amsterdam vraagt voor Noord Amerika en wel hoofdzakeiyk voor de Staten Jowa Illinois Michigan Neto Jeney en Ohio een aantal diverse Werken Handwerkslieden tegen hoog loon Het vervoer geschiedt kosteloos tot op de plaats van bestemming Het vervoer zal plaate hebben begin Maart 1883 Billjjke administratiekosten zonder vooruitbetaling De betaling der passagekosten alsmede de administratiekosten moet geschieden in één termijn op 1 November 1883 mèt bgbetaling van Zes procent voor interest De gelegenheid tot inschrijving bestaat tot 30 December a s Alle verlangde inlichtingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt Postzegel a 10 cents voor antwoord Oe inzeading van advertentién kan geschieden tot óén uur des namiddags van den dag der uitgave U het sulTftTsto en meeet ao Ucoope van aUe bekende soorten van Bitter H t is umeaIMteld ait Hop Bnoba Alruin n Leeu entand welke de beila de oadsla en krachidadinte jeneBimiddelen der woreld si n en uitstekende geneeikrachiige eigensrhappen beiitten hetgeen met Kodert soorten van Bitter niet het geval ib Het it de beite reiniger van het bloed en regelt de anotlee van da lover hot geoft een nieuw leren en henlelt degewndfaeiil Gecne nekte of liechte geiondheid die met door dit Bitter oTerwoonen wot den iijae werking u even verschillend als heiliaam Het geeft kraohten en een nieuw leven aan oade ofiwakko lieden Voor hen die lijden a B itonng in ile werking der vertenngs of waterlooiingsorganen en bij gevolg een krachtig en rersterkend Bkidilel nuodig hebben om den oetlaat op tu wokken ndit Bitter uiterst heiTsaamdaar dejietrseigentcbappen bi uitstek tonisch opwekkend en g nco9krachtig iijn zonder te bedinrelmen Wat gij OQk moogt gevoelen of aan welke iickle t ij ook moogt tijden gebruikt HOP BITTEB W irht met totdat jjij bedlegerig njt bij de minste storing lio gg gevoelt moet bij B0P BITT£R kebrii k n Het kah u het le en redden tooali hetdat duizenden andoren gedaan heeft Het is bi exen li d lu Bitter allo uekten Keoeest of verlichting aanbrengt Het is eene a inegi nime en rerfrisschende drank oor de zieken en kan met water of andere dranken vermengd gebruikt worden Lijdt niet en belet uwe vrienden te lijden gebruikt en raadt anderen aan het HOPBITTER te gebruiken Verliest vooral met uit hot oog dat het HOP BITTER geen knoeimiddel of geheime geestrijke ilrankli het IS intef endeel het beste geneeimiddel wat ooit bestaan heeft bet ie de vriend en hoop van den Bleke Het moest in geen eon baishoaden ontbrekan Neemt er van at heden de proef van Verkrijgbaar m de voornaamste Droghten en Apothekers aOP BITTERS Maiiulaotwriag C Breda n te LosdeB Utweryti lew Tork 01 TtrtiUJ Depot te Gouda bij THII E PIANINO Een Indische Familie biedt TE KOOP aaneen zeldzaam prachtige eii febeeldhouwde PIANINO geheel in metalen raam gebouwden dubbelkruissnarig slechts 4 weken gebruikten gekost 700 thans te koop voor é35 met garantie certificaat kist en vrij spoorkosten Alleen te zieu van 9 tot 1 en van 4 tot O uur IJ Adi es Den Haag N Haven 156 W de WIT Me elulied tiaD lteekeiiJDgd flr aa Depot te Gouda blJ B SCHOLTEN Colffenr Sociëteit ONS GENOSaEN 2 Abonnement Voorstelling DONDKBDAG g NOVEMBER 1882 Kon Nederlnndsch Tooneel Afd Rotterdam De Rantzau s Tooneelspel in 4 bedr van Erckmank Chatrian Schrflver van Vriend Frits daarna I I€HTJE S ROMAIC Blnspel in 1 Bedrgf naar tFransch door Mr J N VAN HALL Sa Aanvanir 7 s uur V Gewone bepalingen en prijzen Openbare Verkoopingf te GOUDA op VRIJDAG 17 NO rEMBER 1882 dea voormiddags ten elf ure in het Ko£Sjhuia cde HARMONIE aan de Markt aldaar van xVo 1 Een WINKELHUIS PAKHUIS en ERF aan de Wachterstraat te Gouda wflkP nrs 188 en 189 No 2 Een perceel BOUWGROND daarnevena No 3 Ben HUIS STAL en ERF aan het Jaagpad te Ooiida wijk Q nr 11 En nr 4 Vier HUIZEN met BOVENHUIZEN SCHUREN en ERVEN aan den Bleekerssingel te Gouda wijk R nra 208 209 209a 210 211 212 212a en 213 Geneeskundig aanbevolen En op DINSDAG 21 NOVEMBER 1882 des voormiddags ten 9 ure voor en in het Huis en Pakhuis aan de Wachterstraat Wijk P DOS 188 en 189 te Gouda eenen 8 ö o levensgevaaelijke hoest vaa Kinderen Kuchhoest Zoogenaamde blauwe Hoest Kruideniers en andere WINKEL VLAKEN Nadere inlichtingen rijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda TERSTOND wordt gevraagd een Broodl akkersleerliiig Adres onder No 768 aan het Bureaa dezer Conrant C van HOLK Gzn ZAANDAM in RAAP en LIJNKOEKEN RIJST RIJSTMEEL MAÏS en aanverwante VOEDERARTIKELEN onmiddelijke afwending van het gevaar en snelle zekere linlp door de sedert vele jaren bjj deze kinderziekten eenig goed bevonden DRÏIVE BOllST eONIG Alleen echt verkrijgbaar in flacons van fl 2 die van jiee e flacons fl 1 die van roode en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzien ziJn waarop nevenstaand fabiieksmerk Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bij J D den Hartog Oudewater bij F Jouker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stolwjjk bij C G V d Berg aül A LAROCHE QF KINA WIJN VAN IvRl£P£LIEi HOLM Apothekers te Z i8t is verkrflgbaar in flacons a 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bjj den Heer C THIM Apoth te Gottda Snelpersdruk van A Beinemjin t Gouda z Sociëteit Ons G enoegen Commissarissen der Sociëteit Ons OiKoiotd brengeil ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheid van de 2de Abonnemcnts Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 9 NOVEMBER 1882 de SOCIËTEIT van dea avonds ZES UUB af al GESLOTEN Un Namens hkt Bbstüue J C IJS8EL8TIJN Secretaris Gouda 7 November 1882 ADVEBTEL TIEi in alle Binnen en BuUeiOandsehe Couranten worden dadeiyk opgezonden doordeo Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda JKoofflEWomNi 45 ï2 8 Elf lsche of Ainonkaaniche BAABHBIIf f U liare voorlioMiJ ihi M ojiieMol Hlu verkregen heen oj ie TentoonstelUns te arniscl in laao Het geeft onfeilbaar aan iTtizo haren de natuurlijke kleur weilor het belet onmlddelljk liot uitvallen van het haar eon het ouin nieuw leven en kraclfllgcn groei VluM De Boyal nrindsoT vervangt h aJle andere haarherstellera L o Het 18 geen verf Verkrijgtaar in Keele en Mine essche Ut Kappers en Parfumeurs lATTMT Van D W PILLETTE 10 lloulpnnl 1 Uilip Pjrij R y i f erktna vmi de Boyal Wlndaor U too ffunsua tal ik het mortiuienil aan Mtj u Cltentelle tal aamevelen welke aicl op desa DEPOT VOOR BELOIE EN NEDEHLAN NQRBERTDEKEYN 57 Hm Foss iuï Loses BRUSSEL De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prys per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 9 November I88iï Uitfllag Ier Verkiezing va een Lid voor de Tweede Kamer der Staten Generaal op üiusdag 7 November jl Uitgebracbte Stemmen 2615 vau onwaarde 20 Geldige Stemmen 2595 Alzoo folitrekte roeerdefheid 1298 Daarvan verkrefteD ile bh Jbr Mr K A Goiiio Ie BeanCgrt 1690 temmen en Mr J Fortaijn Drooglèerer 887 si terwgl Mr P J Snel 15 I eu cenige andere per tpnrn 1 stem verkregen Zoadat gekoien is Jbr Hr Godin dr Beaufort Reeds gisteren per Bulletin aan onze abonnees binnen de stad medegedeeld Oreriiobt der uitgebrachte temmen ia het HooW kietdiairict Gouda Onderkiesdiitricten Oetili OpgekomeD Kiezen kiexcra Gouda 541 410 Oudewater 107 89 Hekendorp 36 27 LaDKernige elde 45 31 Bodegraven 199 138 Fapekop 25 18 Woerden 18 1 115 Rietveld 36 24 Waarder 49 87 Barwoutswaarder i 33 28 Boskoop 113 80 Zwammerdara 82 4r Aarlandérveen 141 96 Alphen 182 142 WaddinxTfeo 165 102 Zevenhuizen 119 78 Bleiswyk 78 58 Bergsohenhoek 56 33 Reenwgk 137 73 Moordrecht 89 67 Nieuwerkork a d IJiel 70 42 Oapelle a d IJsel 68 41 Lekkerkerk 129 91 Krimpen a d Lelc 17 46 Ouderkerk a d IJsel 128 80 Berken woude 38 21 Gouderak 53 24 SoboonboTen 178 187 Stolwyk 124 57 Bergambacht 133 86 Ammeritol 27 21 Haastrecht 82 66 Vlist 33 24 Zegveld 59 48 Linsehoteu 113 70 Moutfoort 129 79 3839 raad te B 2616 Tot lid van den gemeente eeuwyk i gekozen de heer Willem Stol ijk Sr Bij de te Zevenhuizen gehouden verkieting van twee leden voor den Gemeenleraail zyn 20 stemmen uitgebraclit op den beer W h Preaijt 17 op deu lieer B C D van Leeuwen 13 opd nbeerC van der Wild ei 13 op den beer B C D van Leeuwen zoorlal er een herstemming moet plaats hebben tusscben genoemde heereii Tot ondci wijzeres aan de jopeubare school te Gou derak is benoemd Mej H i Last te Amsterdam In een aantal baisgeziiineii te Ouderkerk a d IJsel rertoonen zich de mazelen De ziekte is echter tot beden niet van een ernstig karakter Staten OeneraaL IJwkpi KAME zi iting van 8 November In deze zitting heeft de beer Sickesz met iogaog van deu 13dcn deier ontdag als lid der kamer geiioineii De heer van By jidt is als lid toegelaten Ingekomen is een ontwer tot bekraohtigiug eener nieuwe overtciikomst met te Neoerl handelmaat chappy Ken vooratal van 4£n beer van der Hoevm om de kietiret wqtifiog niet in de seclien Ie onderzoeken is verworpen met 37 tegen 18 stemmen Dinsdag heeft de Najaarszitting der Provinciale Siaten van Zuid HoUaud onder voorzitterschap van den Commissaris des Koniags plaats gehad Als lid werd toegelaten en beeedigd de heer mr S A Veniiig Meinesz De voorzitter wijdde een woord van hulde aan de nagedachtenis van w len bet lid W J G Scheurleer De heer Bcgram besprak het feit dat op de Staatabegrooiiug wederom geeue verhooging der provinciaal gouveruementatraklementeu ia voorgedragen ofschoon betreurende de door den Minister opgegeven reden namelijk de wenscbelgkbeid tot beperking der uitgaven vooral ook omdat van die zucht naar beperking der tractementen vau andere ambtenaren op de taatsbegrooting niet bleek deed het hem althans genoegen dat de Miniater niet meer zooals sommigen zijner voorgangers de behoeften aan die verhooglug ontkent H hoopte dal igue opmerking bij de Staten generaal weerklank zou vinden eii dal door wijziging der provinciale wet de provinciale ambtenaren uit de provinciale geldmiddelen zouden worden bezoldigd De subsidie aanvrage der gemeente Wilnis en het voorstel lot verbetering der haven te Stcllendam werden evenals de subsidie aanvrage voor de in 1884 Ie Amsterdam Ie houden landbouwtentoonstelling m banden van commissien gesteld Van Ged Staten werd praeadvies gevraagd op een adres van Kijswgksche ingezetenen o a betreffende de toomtiam Nog was ingekomen bet rapport der commissie in Juli benoemd om te adviseeren over het besluit des Ministers waarbg deze bleef weigeren goed te keuren de aanvulling van het reglement op de wegen met bepalingen omtrent den aanleg van tramwegen De comm adviseerde de verordening in gesobil te Inten rusten totdat de regeering te dien opzichte van zienswijze zou zijn veranderd Hieromtrent beslissing in eene op ÜO dezer Ie houden vergadering Onder de weldadigste en nuttigst werkende instellingen van de Vereeniging Eigen Hulp bekleedt ongetwijfeld de nfdeeling Zekerheidstelling voor ainbleiiaron eu beambten ten doel hebbende voor personen m betrekkingen met geldelijke verantwoordelijkheid bij voldoende waarborgen van aolidiieit ADVERTENTIE N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzoaderljjke Nonuners VIJF CENTEW en eerlijkheid de vereischte borgtochten te stellen een eeraie plaats Dat die afdeeling uitstekend erkt bewijst bel feil dat de eerste serie van het kapitaal pas betrekkelijk kort geleden geplaatst reeds geheel voor bel goede doel is aan eHeod zoodat thans tot de uitgifte der 2e serie ad 250 000 wordt overgegaan ƒ 100 000 is daarvan reeds geplaats en voor de resieerende ƒ 150 000 wordt de inschrijving thans opengeiteld Zy is verdeeld iq stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 eu geeft 4 i pCl rente Men raag vertrouwen dal de tweede serie even gereedelijk als de eerste geplaatst zal worden eenerzgds als eea oliede geldbelegging maar vooral ook om een voor velen hoogst weldadig doel te bevorderen De ontvangsten der posterijen in de provincie ZuidHolland over 1881 bedroegen ƒ 1 157 450 30 Hiertoe werden bygedragen o a door de kaoloren Kotterd ƒ 532 597 lO j s Gravenb ƒ 221 340 46 Leiden ƒ 82 675 14Vs Dordrecht ƒ 58 760 77 Delft 36 950 28V i Gouda 29 78 irVs Sobiedam ƒ 24 498 94 Gorinchem 21 378 98 Vlaardingen ƒ 15 094 06 Alpben ƒ ll 685 41Vj Scheveningeu ƒ 10 933 00 Schoonhoven 10 828 07 Brielle ƒ 10 368 76 Te Ngmegen zijn in het eerste leveosjaar der Drankwet 30 proceeseu verbaal opgemaakt tegen tappers die B n reeds betchonkenen nog meer drank leverden Van Nijmegen wordt du gemeld Daar menechter mag aannemen dat de Ngmeegsche tapper niet slechter zijn dan de andere in Nederland eomen hopen mag dat de overige polilieambteuarenin Nederland met slechter zijn dan de Ngmeegsche zoo zal hel ttilaal al wel een eerbiedwaardig ogfer vormen waaruit men dus mag conoludeeren dat de heilzame bepalingen der drankwet fliuk worden gebandhaaft Dagblad Volgens de Nat Ztg speelt tegenwoordig de Berlijnsobe oonfeclie industrie een der voornaamste rollen op de wereldmarkt Men berekent dat zg dit jaar voor 50 millioen Mark heeft omgezet De beteekenis van dezen groothandel ligt vooral hierin dat verscheiden andere takken van industrie er zeer groote voordeelen door genieten zooals de pasaementerieen carionnage iudnstrie Een Berlgnsch oonfectiehuis niet het grooisie verbruikt geregeld eijje maand voor 1200 M doozen en 3000 M kisten In shawls en mantels geeft Berlijn tegenwoordig den toon ian en heeft het Pargs reeds overvleugeld Noord Araerik Engeland Frankrgk voor het middelsoort artikel Nederland België en Zwitserlaud in den laalsten tgd ook Brazilië behooren lot de groote afnemer van Berlijn Tegenwoordig zgn de imitatiepels ar tikelen zeer en vugue astrachan en pluche worden voor schier alle man els gebruikt Zuid Amcrika wordt nog grootendeels uit Pary bediend maar veelal met Berlgnsohe artikelen De Pargsche koopers zgn thans te Berlijn de Noord Amerikanen zijn in den jongsten ïoiner tairyker dan ooit te voren te Berlijn geweest om te koopen De voorraad der grossier is dan ook geheel uitgeput en men maakt zich nu gereed om voor de voo jaarscampagne te werken In de Tweede Kamer betwijfelde men of bet reed van voldoende algemeene bekendheid i dat volgen de net van 11 Joli 1882 de quitantien met 1 j