Goudsche Courant, zondag 12 november 1882

m VOllENHOVENS STOUT onderscheidt zich door aangenamen smaak WORDT DOOR TAl YA E KE SHODIGEIV AANBEVOLEN wegens rijkdom aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank De uu reeds j vesti de Kunstige reputatie levert het beste kew s dat boveng eiioenide biersoort gescliilit is om liet buiteiilandsclie fabrieliaat te venauir n 1883 Zondag 12 Novemb er N9 2843 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken W mui A r i T iu concurrentie met Engelsche fabriekaten tegen veel lugeren prijs Princesse en Bruine Bieren in onderscheidene qualiteiten Bordeaux Azyu hruidenAzijn Dragon en Wlju Aztja in onderscheidene prijzen Bierbrouwerij en Azijnmakerij DE CfEEROONDE VALE AIUSTERDAIII DORDRECHT sïa 5 2ffl 2 m2 i5j 2 gEp ara J S Y s Si t gM Bffi Het GENERAAL CORRESPÓjnÏeNïÏE K A NTOOR te A msterdam vraagt voor Noord Amorilta en wel hoofdzakelijk voor de Staten Xowa Illinois Michigan New Jersey en Ohio een aantul diverse Werken Handwerkslieden tegen hoog loon Het vervoer geschiedt kosteloos tot op de plaats van bestemming Het vervoer zal plaats hebben begin Maart 1883 Billjjke administratiekosten zonder vooruitbetaling De betaling der passagekosten alsmede de administratiekost n moet geschieden in één termijn op 1 November 1883 met bijbetaling van Zes procent voor interest De gelegenheid tot inschrijving bestaat tot 30 December a s Alle verlangde inlichtingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt Postzegel a 10 cents voor antwoord Heden overleed tot onze diepe droefheid onze waarde Zwager r e Heer HENRI N TAN PRAAG te Rotterdam na langdurig Igden doch onverwacht in den onderdom van 37 jaren Uit aller naam B DK BEER Gouda 2 Nov 1882 Wegens buitenlandeche beirekkingen eerst heden geplaatst et EERSTE CONCERT der Vereenigde Tooiikunstenaren van AMSTERDAM Directeur J G de MAJS zal plaats hebben op Woensdag 15 Nov in de Zaal Kunstmin der SOCIËTEIT ONS GENOEGEN Aanvang s f HH Inteekenaren kunnen tegen den iuteekenprös des avonds nog Kaarten bekomen voor hunne Dames en Kinderen Niet inteekenaren HH Leden en Dames 0 99 Ct Leerlingen der Muziekschool 0 50 Ct Oude en Drooge TUEJ Ueeren SCHIPPERS en TÜRFVERKOOPERS die genegeii zijn deze te KOOPBN vervoegen zich by JA OB VAN SPENGEN Veenman te Reeuwijk Open bare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 14 NOVEMBER 1882 des morgens te 9 uren aan het Huis wijk K No 255 aan de Peperstraat van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Eene part Nieuwe SCHOENEN LAARZEN en PANTOFFELS Eene partg SIGAREN en eenige LIKEUREN En eenig KINDERSPEELGOED En des middags te 2 uren in den Tuin wjjk P No 347 in de Korte Akkeren van Planten en Gewassen 5 BROEIBAKKEN den OPSTAL van eene SCHUUR enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Absbaubbins of Anti Rhumatische Watten Zeker en onfeilbaar middel tegen alle Bhumatisehe aandoeningen door koude ontataau Kramp aaugeilchtapyn kiespijc verstijving in de leden enz ala ook huidziekte van eiken aard Z nemen dadel k alle scherpe deelen uit vleesch en bloed weg zondereenig orgaan stoornis toe te brengen Prijs Sü ot per pakje Verkrijgbaar bij den HoofddepothouderA BREETVELT Az te Delft en verder by r A G vau Deth C B Verheul Oudewater MeJ de Weil Bosiiiau Gouda W F J tiüu Uiji Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Ooudkade Boskoop A Bos Berkel J vac Uorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Schlattman Bodegraven O Hi ogendyk Cappelle K Oosterling Haastrecht S V d Kraats Bleiswijk Wed G Wilhelmus Woerden li Leesbibliotheek van het Departement GOUDA tot Nut van t Algemeen COMMISSARISSEN zullen zitting houden tot INSCHRIJVING van Lezers in het Lokaal der Wbbkvereeniging op ZATERDAG 11 NOVEMBER e k des middags ten 12 uur Slechts zij die den leeftijd van 15 jaren bereikt hebben en door een Lid van het Departement schrifteiyk worden aanbevolen worden als lezers toegelaten Namens de Commissarissen D TERPSTRA Secretaris SCHEÏÏBKALEITDEBS ly SOORTEN A KOK Co Dniverseel ZuiveringsZout is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen msagpvjn maagkramp slechte spijsverteering znur hoofdpijn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook b het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewgst in ieder huisgezin gevonden worden In pakjes a 18 33 en 60 cents Medicinale Levertraan In fl van 30 50 en 90 cents IJzer Levertraan Een eetlepel bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm a flac 50 cents Druiven Borstsiroop met Fenkel Honig werkt genezend en verzachtend b j keelpijn heeschheid hoest p n in de borst kramphoest en kuchhoest in fieaschen a30 60 ets en 1 Te bekomen Gouda J C ZELDENRIJK L SCHENK H voN GIMBORN Emmerik im VERLOREN Maandag avond 11 rjjdende van Oouda over Berkenwoude naar Lekkerkerk een ZWAET ZIJDE PARAPLUIE Die dezelve terng kan bezorgen aan het adres van de Wed W 6RAVESTEIN Bleekerssingel te Gouda zal eeiu behoorlijke vergoeding ontvangen F7 fOOO Eene hoogst gewichtige uitvinding heeft de Scheikundige Doctor LEFRIES gedaan DezelveT estaat in een Jüf gtefOogen Tinetuur welke binnen 3 dagen zonder de geringste pfln ieder Eksteroog met den wortel voorgoed verwgdert waarvoor de uitvinder voor zóóver garandeert dat hjj een ieder die na het gebruik dezer Tinctuur nog Eksteroogen heeft eene premie van Fl 1000 contant uitbetaalt Met recht kan dan ook beweerd worden dat dit het eenige middel is dat met gunstig gevolg kan worden aangewend Prijs per flacon inclusief Penseel en gebruiksaanwijzing Fl 1 Te verkrggen in de bekende Depots en bg den uitvinder Doctor LErR£ES Rotterdam 44 WESTZEEDI JK 44 van E BRAUDSUA Kalverstraat 158 Amsterdam In verzegelde pakjes verkrijgbaar bg I 0 Ö DÜTILH Turfmarkt Gouda In het byzonder wordt de aandacht gevestigd op SOVCHON ü f 1 30 perS On Snelptradruk u BitiNhVAN Goud BINNENLAND GOaDA 11 November 1882 De heer Justus van Manrik jr te Amsterdam ondervindt meer en meer waardeering loowel waar hij optreedt als schrgrer als iraar hy den katheter bestijgt tot het honden eener voordracht Zyue geestige schetsen komen eerst dan ten volle ot hun recht als bij ielf ze ons vertelt eu het mag dua een voorreoht heeten den hrer van Maarik Dinsdag a St hier te tien optreden De leden van bet dep Gouda der Maatschapp tot Nut an t Algemeen zullen zeker door eeu talrijke opkomst toonen hoezeer zij dit roorrecht op prya stellen en hen die niet tot de leden behooren deelen wg mede voor zoover zy het niet eten mochten dat zg legen nttrie deze voordracht kunnen bijwonen Bg kon besluit is aan A J Lindeman op verzoek eervol ontslag verleend als 1 luit bgdedd schutterij alhier en benoemd tot luit bij die schutterij U J P Onslenk thans sergeant Door de poNtie te Gouda is prooat verbaal opgemaskt tegen W L arbeider woneixte te Ouderkerk a d IJsel wrgens diefstal van slib of bagger uit een zelling toebehoorende aan de gemeente Gouda Ue Ie luit Q V vin der Qarden van het 5e bat 4e reg inf alhier wordt gedetacheerd bij de militaire verkenningen Ie s Hage Gisteren had te s Grarenfaage de opening plaats van de 4e najaantetitoonttelling der Grarrnbaagsohe Tuinbouwvereeniging under hen die bekroond i jn komen voor de Heer H W Ollo alhier lie den l pr Verg Zilv Med eu ƒ 10 verkreeg voor zijne inzending Kamerplanten en de Heer F L Klink alhier die den 1 pr Zilv Med verkreeg voor Blad Begonia s en den 1 pr Zili Med roor een Grafkrans e i den 1 pr Z M voor een gewonnen krans Woensdag 15 November e k viert de heer H C N van Amerom predikant bg de Ned Herv Gemeente een beriuneringsdag dan is het nl 25 jaar geleden lnt hy in deze gemeenie als predikant werkzaam is Het eerste concert der Pereehigie Toonkunilenaren van Amsterdam heeft plaats Woensdag 15 November e k Wij vestigen daarop de aandacht onzer lezers daar de uitvoeringen van dat gezelschap inderdaad alle waardeering verdienen Inteekenaren kunnen den avond der voorstelling nog kaarten bekomen tegen den inteckenpriji lerwgl voor Leerlingen der Muziekschool nog déze gunstige bepaling is gemaakt dat zg legen een verminderden entreeprijs toegang kunnen bekomen In dit nr onzer courant komt een verzoek voor van eenige dames uil deze gemeente die hare sladgenooten verzoeken hen te willen helpen om eenige in moeiievolle omstandigheden verkeereude weduwen eenigeu bgstand te verleencn Wij vestigen daarop de algerai ene aandacht en hopen dut het verzoek niet Ie vergeefs moge worden gedaan De Oomniissic lot keuring van leven middelen ten behoeve van het leger is gedurende 1883 samengesteld uit den majoor P J Straatman alhier den kapileininlendnut J C Ubbcna ie Utrecht en den 1 luit E G Wiuckel te s Hage Uonderdag had te Oudewater de aanbeste ling plaats van de e bouwen nieu e openbare school Er waren 36 inschrijvers de hoogste was de heer Groenewegen van Rotterdam voor ƒ 40 848 de laagste de heer llozenburg van Naald ijk voor ƒ 30 998 Hot werk is nog niet gegund Uil Oudenaler schrijft men ons Woensdagavond had de algeraeene vergadering plaats van de leden der Oudewatersche IJsclub Uil de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek dat er een batig saldo beslaat van ƒ 178 57 Verder had de gewone jaarlijksohe uitloling plaats van vgf nandeelen betreffende de geld leening indertijd door de IJsclub aangegaan en werden de aftredende besMiaraledeu nl de hoeren A Jongeneel H van Wijk C van Blarionm M C Thier en J Kiewiel de Jonge herkozen Mededeeling werd tevens gedaan van een geschenk der Vereeuiging aangeboden doAr den heer S Monlijn bestaande in een aierlijk geverfd schild met het insigne der IJsclub en van een subsidie uit de gemeentekas ten bedrage vaif ƒ SO s jaars Uuim veertig leden woonden deze vergadering bg Naar wij veruemeu is d Begeering voornemens den aanstaanden gedenkdag van het bombardement der citadel van Antwerpen 3 December roor de weinige overgeblevenen vaa de ciladel verdedigers tot een waardjg herinneringsfeest te maken Staten Oeneraal Tweede Kameb Zitting van 9 November In de Donderdag gehoudln tilting der tweedekamer is ingekomen eeu voorstel ran den heerVermeulen tot wgziging van de artt 56 61 en 65 der schoolwel strekkende om de wiskunde te doen vervallen uit de verplichie examenvakken voor de hoofdooderwyiers en de aéten voor de talen niet langer afhankelijk te steUen van het bezit der hoofdonderwijzersacte Re heer van Nispeii zal nuder den minister van waterstaat interpelleeren over den loeslaud van den Kgnspoorwrg speciaal van dedwarsliggers Maandag is de Indische begrootiug aan de orde en daarna het ontwerp betreffende de verlenging van den Maasmond Het onderzoek in de afde ogcn der Tweede Kamer van her eeimis onlwrrp Meieii afgcloopeu ürbehandeling van bet ontwerp in openbare vergadeis echter naar wij vernemen niet Ie verwachten vóórdat de andere toegezegde voorstellen der Begeering betreffende het kiesrecht ook in de nfdeelingen zullen onderzocht zijn fiii De Provinciale Staten van Noord Holland hebben tot lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal gekozen den heer rar M J Pijnappel oud lid der Tweede Kamer met 36 stemmen bij herstemming legen den heer mr Visser van Hazerswoude die 25 stemmen verkreeg De voornaamste beteekenis van de thans aan de bekrachtiging der wetgevende macht ontworpen nieuwe overeenkomst met de NedcrI Handelmaatschappij ter vervanging van die welke bekrachtigd is in ls73 ligt hierin dat het commissieloon voor het ie gelde maken van koffie en kina met s pCi ia verlaagd en dat niet is bestendigd de speciale betaling van ƒ 70 000 s jaars voor de werkzaamheden der factorij Ie Batavia Hierdoor wordt eene besparing voor s lands schatkist verkregen die te tellen is op een gemiddeld jaarlijksch bedrag vau ƒ 308 755 annerr men de uitkomsten der laatste vgf jaren en van ƒ 308 940 wanneer men die der laalsie 10 jaren tot maatstaf van de berekening neemt De Handelmaatschappij heeft zich niet dan noode tot eene zoo belangrijke concessie laten bewegen maar de regecriug vond wel termen tot het bedingen in volgende jaren van gunstiger voorwaarden der Handelmaalsohappij Een commissieloon van U s pCl acht de ministir uiterst matig in verhouding tot de zeer omvangrijke werkzaamheden eu de risico s vcor de Handelmaatschappij verbonden aan te gelde making der O I gouvernements producten De Minister brengt lof aan de H M dat zijsteeds hare verplichtingen tegenover den staat inden meest ruimen en loialen zin heeft opgevat en nimmer geschroomd heeft den handel zooveeldoenlijk tegemoet te komen Evenals in het oudecontract is in het onderwerpelijke bedongen datde Maatschappij ƒ 5 000 000 aan den slaat iupand geeft voor de getrouwe naleving harer verplichtingen In bet ontwerp is aangenomen dat het nieuwe contract vóór 29 Dec a s door de wet wordt bekrachtigd Aanvankelijk wensohte de minister een contract voor tien jaren te sluiten maar bij nader inzien heeft hij de oude regeling behouden zoodat de overeenkomst in geval van goedkeuring van kracht blijft tol 20 Dec 1889 Bij het seotia onderzoek vau de begrootiog voor 1883 in de tweede kamer achtten vele leden wat betreft de wet op de middelen de raming dier middelen vrij hoog mei het oog op de neiging tot teruggang van de belasting op het gedistilleerd en van de registratiebelasting Betwgfeld werd of er voldoende aanleiding bestaat om op voortdurende stijging der middelen te rekenen Enkele leden stonden afschaffing voor van den vrijdom van grondbelasting bij het bauwen van huizen Er werd gevraagd of de bestaande wetgeving op het personeel wel in staat is om de huurwaarde voortdurend in overeenstemming te houden met de werkelijke huurwaarde Verscheidene leden betoogden de onhoudbaarheid van de tegenwoordige regeling au den suikeraccijns en wenschten daarvan herziening Tegen de door velen aanbevolen verhooging van den wgnaccijns bestond bij auderen bezwaar Sommigen wenschten verhooging van den bieraccijns Op meerdere bekendmaking van de voorschriflen der nieuwe zegelen registratierechten werd in het belang van het publiek aangedrongen De staatsloterij werd op de bekende gronden bestreden en verdedigd Sommigen konden zich in beginsel wel vereenigen met maatregelen lot beperking der aanzienlijke voordeelen der collecleurs door den inlegprgs ten bate van het rijk aljengs van ƒ 60 tol ƒ 66 te brengen anderen lachte zoodanige regeling minder toe Van beide zijden drong men er op aan geen ingrgpende wijziging in de staatsloterij Ie brengen zonder vooraf de kamer te heblien geraadpleegd £ en lid droug an op fschafling der klassicale loten Als en van de praktische opmerkingen die men ook wel in de verslagen der Kamer vindt zal men de volgende erkennen Enkele leden der Tweede Kamer zijn van oordeel dat de apeculatiebouwery iu de zich uitbreidende steden niet behoeft te worden aangemoedigd en willen daarom den vrgdom van grondlasten zien afschaffen welke voor nieuwgebouwde huizen is toegestaan Nu ware het hoogsteenvoudig de wet waarbij die vrijdom verleend wordt te wijzigen Niemand zou er zich tegen kunnen verzetten want niemand koopt of verkoopt een huis omdat hij niet of al grondbelasting te betalen heeft Toch mag men aannemen dat het nog vele jaren duren zal eer deze eenvoudige wijziging tot stauo komt die wel beschouwd een privilegie is dat door niets meer wordt gerechivaardigd De som moge misschien zoo groot Liet zijn onze schatkist is ook zoo rijk niet om kleine bijdragen Je verwerpen Amh Ct De Luxemburgsche Minister van Staat baron de Blochausen dezer dagen het traditioneel banket gevende dat bü de opening van de wetgevende zilling steeds door Z K H Prins Hendrik placht aangeboden te worden beefl naar het Bhl bericht bij die gelegenheid een belangrijken toost uilgesproken De Minister verklaarde dat Z M de Koning Groothertog zijn voornemen heeft te kennen gegeven om bij de vcrdecling der nalatenschap van Prins Hendrik het Koninklijk domein in Luxemburg weder in bezit te nemen en dat HH MM de Koning en Koningin tevena bet plan hebbeu jaarlijks een maand op het kasteel van Berg te komen doorbrengen De Vereeuiging Handel en Nyverheid in den Haag heeft een odres aan den Minister van Waterstaat gericht waarin zij onder herinnering dat zij reeds op 18 Januari 1381 een adres aan dien Minister zond dat lot op dit oogenblik onbeantwoord is gebleven nogmaals er op aandringt dat in plaats vau millioenen te besteden voor een open waterweg van Rotterdam naar zee een waterweg die naar het oordeel der Vereeuiging nimmer aan het doel zal beantwoorden door bel Rijk zal warden gemaakt een haven te Schevcningen met een groot scheepvaartkanaal naar Rotterdam De Vereeuiging meent dat door het aanleggen van die haren en het maken van dat kanaal aller belangen behartigd zouden worden en dringt er op aan dat de Minister de Kamers in de geleueoheid zal stellen om over die quaestie een oordeel uit te spreken De Tuinbouw Vereeniging Beemtter i Onutreken die in de wijze van het snceieu der boomen aan de openbare wegen verbetering wil brengen geeft in de Pumertnier Courant van 6 November een ne