Goudsche Courant, zondag 26 november 1882

er regard op gealageu aan lulke treuri e gevallen fuor goed een eiode maakt Er i hier te laude opgericht eeue Verefniging HKntioiiale Cbriateu GeheelüDibouders VereeDigiDg Het doel deter Vereeaiging is onder den drang der liefde ran Chri taa overeeukomttig de roepiug der Cliristelyke gemeente den strijd te voereu tegen de heerscheude drinkgewoouleu in welke een der niiiclitigste hinderpalen roor den bloei dier geigeeute en harm invloed iiaar buiteu gevbuden wordl De leden der Vereeniging achten het als middel tot het voorgestelde doel volstrekt noodtukelgk dezen strgd te voeren door gcheele onthouding van alle bedwelmende draukeu De Vereeuiging wordt vertegenwoordigd door eenhoofdbestuur plaatselijke afdeeliugen proviuciale en bij oudere correspondenten De hoofdzetel is te Amsteidam en de statuteu tün by kouiuklgk besluitgoedgekeurd Een tweede verslag is versoheueu van het comilé Ie Amsterdam tol oudersleuuing der vervolgde en hulpbehoeveiKle Israëlieten uit Rusland met ceu uitvoerig rapport van het comité tot j tijdel ke verzorging en Het eerstgenoemde oomilé legt o a yvTern l wij deze commissie oiiun dank betuigen willen wy het tevens gaarne met erkentelijkheid uitspreken dat onze roepstem in de slad onzer inwoning en bij geheel ons volk weerklank lieeft gevonden ouder alle rangen en standen en bij de meest uiteenloopende richtingen Dat wg in slaat waren tnt heden 800 vluchtelingen te verplegen te bevorderen en te onderhouden dat wij in de maand Juni 430 Russen konden herbergen die op eenmaal en onverwachts voor ons stonden dat ondanks den grooteu toevloed niemand troosteloos is afgewezen eu er geen ongeregeldheid voorviel dat is een heerlijke vrucht van de milde liefdadigheid en van de sympathie die deze zaak bg het bestuur der hoofdstad heeft gevonden Hèt is ons een behoefte om ook dit laatste openIgk te vermelden Hebben de ingezetenen van Nederland gegeven beeft het y j zorgiugscomitc de gelden goed besteed aan B en W van Amatenlain komt de lof toe van geschikte lokalen in onzen dienst gesteld en op allerlei wijze tot de goede zaak mede gewerkt te hebben Wij eindigen dit inleidend woord met den wen ch dat eeu liefdewerk als het door ons oodernomene in de toekomst nooit meer noodig zal tijil Moge de laatste weerloozen gevallen de laatste gruwel gepleegd tgn in naam eencr barbaarsche onverdraagzaamheid Moge noch geloofsijver noch rassenhaat de menschen tot hun schande meer verleiden om hunne naasten te vervolgen te dooden op grond van de lasterlijksle anulggingen Moge de anti seraietische beweging dezer dagen die zulke noodlottige gevolgen heeft gehad door een tgdperk van liefde en waardeering gevolgdj worden I Godsdienst en national teit zijn heilige goederen Doch wie ze voor zich zelven begeelen behooren ze ook te eerbiedigen bij anderen Het tou heerlijk zgn als de vervolging der Russische Israëlieteo alom loo werd verafschuwd dat voortaan slechts dit betere humane beginsel warme vooralanders telde Louise Michel gaf gisterenavond in het Paleis voor Volkvlijt te Amsterdam stof tol een origiueele vermakelijkheid Ecu vrij talrijk publiek was lot bgvoning daarvan opgekomen schier alle stoelen op den eersten rang waren besproken Toen de spreekster zich eenige minuten liet wachten deed zich een enorm getrappel hoorcu eu weerklonk den uitroep La fièceJ Eindelgk vi rscheeu de heldin van den avond in stemmig zwart gekleed en daalde zij van het hoogsie punt van het orkest neder tot de plaats waar het spreekgestoelte stond Een algemeen stilzwijgen begroette haar optreden Zg hield vervolgens een rede over de rechten der vrouw veelal op een eu denzelfden loon uitgesproken weraelende van gemeenplaatsen en voor zoover allhans hoorbaar geen ander middel lot verbetering van den toestand aangevende dan réeoUe Zg was van oordeel dat er moest kenen détnolitioH de la aoci të m pat iet droitt de Vindividu De meusch en vooral de vrouw kon niet vrij zijn als de maatschappij ia slavernij verkeerde De vrouw moest hare verheven roeping unnen bereiken als de gezellin van den man de moeder van hare kinderen en niet bigven een objet itamutement Oot deu man Met het ftog vooral op het toekomstige geslacht behoorde zij al hare vermogens te kunnen ontwikkelen en op te treden als gelgke van den man De spreekster was voor haar doen zeer gematigd in btiie uitdrukkingen en werd zeifs daardoor ietwat vervilei d voor velen die haar liever met een roodevlag in de hand hadden hooren bulderen va vrijheid en bloed iV R Ct Op hrt gevaar dat kinderspeelgoed soms voor de kleinen k m opleveren is reeds honderden malen gewe pn maar de waar chttwing blijft als zoovele andere altijd nieuw Een geval dat onlanjs te Weenen vporkwam bewgst weder hoe voorzichtig men te dien aanzien moet zijn Daar leed een driejarig knaapje sedert eenige weken aan maagpiju diarrhee gebre i aan eetlust en brakingen zonder dat meu in het eerst de oorzaak van tgu ongesteldheid kou ontdekken Maar na eeuig onderzoek bleek het dat het kind een popje van gomelastiek had welks kop het dikwgls iu den mond tak eu dat bg proeven die men er mee nam azijn zuurzink eeu lang niet onschadelijke stof bleek te bevatten M hoopt dat de kleine door bet gebruik van de noodige tegengiften weldra de nadeelige uitwerking van het gevaarlijke speelgoed te boven zal komen N V d D Te Philadelphia heeft zich eene iWaalschappij gevormd die naast trams en omnibussen een soort van wagen wil in dienst stellen niet gedreven door stoom of paarden maar door een sulen veer die aan le eindstations zal worden opgewonden en door de ontspanning het arbeidsvermogen moei ontwikketen noodig tot het voortbewegen der wagens De maatschappij heeft te Pittsburg 8 stalen veeren laten maken die zeker de groolsten zijn op aarde Elk is lang 100 meter breed 16 cm en 6 mm dik en weegt ongeveer POO kilogram JAARLIJKSCH VERSLAG van de Vereeniging lot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingeL van verongelukte visschers der Ueedergen te Katwijk aan Zee en Noordwgk aan Zee In bet afgeloopen boekjaar zijn ontvangen aan oontributién van de reeders die zulks gedeeltelgk van de inkomsten der visscliers afhouden van 5B bomschuiten te Katwijk a 8 165 vanlfi te Noordwijk a ƒ 3 48 ƒ 213 aan jaarlgksoh bijdragen a 50 cents en hooger 1 068 40 aan renten 1 520 92 aan giften voor de zeerampen in de maand Ooiober laatstleden 10 607 82 gift van N N 2 000 legaat van Mejuffrouw C E van Bever laatst wed G vau t Riet 1 000 16 400 14 Dit jaar zijn ouder teund te Noordwijk aan Zee 5 weduwen eu 5 weezen te Katwijk aan Zee 32 weduwen 38 weezen en 1 bejaarde zgnde de nagelaten belrekkingen van de verongelukte bemanning der bomschuiten de Induttrie de drie Oeiroedert Zorg en vlijt FrouK Hieltje Katwijkt Ifelvareu de Jonge Dirk de Adriaxa Katwijkt Jf eUijn de vier Qezuiteri de drie Oebroedert fidor Jacob Prouw Jacob de hopende Vittcker Vrouw Johanna Vrouw Ctttharina Leendert de Goede Verwachting Landbouw en Zeevaart de Vrouw Arendje In dit boekjaar is uitgekeerd f 2632 55 gedurende de zomermaanden per week f 1 26 voor elke weduwe ƒ 0 25 voor elk kind ƒ 0 87 i oo 1 bejaarde gedurende de wintermaanden 1 50 voor elke weduwe f 0 36 voor elk kind ƒ 1 05 voor 1 bejaarde Het kapitaal bedraagt aan inschrgving op het Grootboek der 2V8 pCt Nationale Werkelijke Schuld ƒ 49 000 nominaal aan belegging in de Leidsche Spaarbank f 2900 aan belegging a deposito ƒ 15 218 07 en aan contanten ƒ 836 De Vereeniging betuigt hare erkeutelgkheid aan allen die hare pogingen hebben ondersteund en wensoht dat men blgve medewerken om het fouds door janrlijksche bijdragen giften en legaten te steunen te meer daar de gedurende deu laatslen winter zou ruim totgevlöeide giften toch nog onvoldoende lijn ter voorziening in de behoeften ontstaan door de laatste zeerampen De Vereeniging voornoemd Samukl Le PoÓle Voort M J EiGEMAN Secr Penningm Leiden 13 Juni 1882 De ondergeteekcuden leden der Goudsche Subcommissie van de bovengenoemde Vereeniging maken hiermede bekend dat over het vorig jaar werd ontvangen aan Contributiéu 61 50 bijzondere giften 98 97 ƒ 145 47 Binnen eeniitt dagen zal over de jaarlgksche oontributién opnieuw per kwitantie worden beschikt Met het oog op de zoo menigvuldige zeerampen van de laatste manuden is het de oprechte wensch der Subcommissie dat het bedrag der contributiéu en bgzondere giften uit Gouda moge toenemen zg beveelt danrom de goede z uik dringend aan en zal gaarne van de ontvangst an nieuwe giften iu dit blad per advertentie mededeeling doen De Sub Commissie M A G VOÏSTMAK A ScHONEVELB V D CloeT H IJSSIL DE ëcHIPPEK Gouda 24 November 1882 Buitenlandscli Overzicht Na ceu driedaagsch debat heeft het Rritsche La gerhuis Woensdag de negende piiragrnaf van het voorstel betreffende de wijziging van het huishoudelijk reglement aangenomen nadat ile Regrering bare toeslemming had gegeven om eenige der door haar voorgestelile bepalingen te verzachten De verdedigers van Arabi toouen zich overtuigd dat de openbare mrening iu Engeland veel kan doen aan de uitspraak van het Egyplisch rechlscollege en zij beginnen hunne pleidooien iu sf waohtiug vau de zitting in de Londensche dagbladen In de Timet van Woensdai zeggen de heereo Broadley en Napier dat zu bewgzcn zullen dat Arabi werkelgk aan het hoofd slond vau eene nationale beweging die den feitelijken en ledelglten steun g noot van gansch Egypte en dat men hem enkel iu deu steek liei omdat hg in de verwezenlijking zijner plannen nicl gelukkig was Wanneer de behandeling van het proces zal aauvangen wordt nog niet gemeld De Fransche Kamer der Afgevaardigden heeft de begrooting van binneiilandsohe zaken aangeuoraen Woensdag is de commissie voor het ouli erprechlerlgke organisatie vergaderd geweest om de lezing van het veralag vau den heer Lepere le hooren De onniiddellgke toepassing tan het algemeen stemrecht sc ieen der oommissie voorbarig toe Terecht bracht meu tegen de toepassing van het algemeen stemrecht op de rechlerlgke macht de onbevoegdheid en de hartstochlen der kiezers in zooincde den weerzin van zekere u ndeerde persouen om zich aan een stemininfP onderwerpen Te Beiign is dr belastingpoliliek nog aligd aaa de orde bg de eerste lezing der begrooliug welks Woensdag aanving werd wel een en ander daarover gezegd maar de hoofdilag zal natuorlyk urnen geleveid bij de behandeling van de weliootwerpen zelf waarvan de indiening bg den Landdag spoedig kan worden verwoo it Men weet dat de Bferaming in conservatieve en ultraraontaansche knagen reeils merkbaar veranderd is en met hel oog daarop de aanneming van de plannen der Regeering volstrekt niet onmogelgk it De natiooulliberalen zullen als naar gewoonte een afwachtende houding nanueraen De Duitsoh conservatieven Iqii bezig aan een outwcrp van een beursbelasling dat in den Rgksdag moet worden ingediend en waarvsa de opbrengst misschien zoo groot zal tgu dat eeo nieuwe belasting in den Landdag niet noodig zog zijn Gewoonigk was het bekeude lid der Forlschriltsparlg Richter de eerste spreker bg hel begrootingsdebat bij welke gelegeuheid de Minister ynö Financien altijd geheel werd uitgekleed Richter sprak ditmaal niet maar namens de Forlschrilttparlij werd thans het woord geveerd doorRIckert Men sohrgfl dit daaraan toe dat hel geschil tnsschen Richier en Hanel waarbg de eerste door de overgroote meerderheid van de parlij in het ongeljjk werd gesteld alleen voor het nilerlgke is bijgelegd Rusland s minister van buitenlandsche zaken von Giers moet zich volgens bericht uit Berign zeer voldaan hebben verklaard over den uitslag van z jn bizoek aan prins Bisnarck te Varzin Iels zeken over den aard van het onderhoud tusschen beide staatslieden is niet bekend en wat in de dagbladen daarover wordt medegedeeld berust uit deu aard der zaak op onderstellingen Zoo wordt verhaald dat vooral over den tegen woord igen revoltitionnaireu toestand in Rusland van gedachten gewisseld ii Niet onwaarschijnlijk klinkt de bewering van den Fetter Uoyd dat de zending van den heer voB Giers over het algemeen de bevestiging de r goede verstandhouding niet slechts met Duitschland maar ook met Oostenrijk ten doel heeft ofschoon tg overigens geen bepaalde strekking moet hebben De Italiaausche Kamers zgn door den Koning geopend De zitting is van bijzonder gewichl vgl zg de eerste is van de Kamer van afgevaardigden welke naar uitgebreider grondslag van kieibevoegdheid is geko Een gcmengil stelsel van census en capaciteit heefl het kiesrecht in Italic wel nog niet algemeen gemaakt maar toch to07 eer uilgebreic dat het aantol der kiezers ongeveer werd verdubbeld Of bet waar is wat de koning in zgne troonrede zeide dat daardoor de naliouale vertegenwoordiging versterkt is moeien wg afwachten Koning Humbert zng in dat uilgebreider kiesrecht ook hel blijk dat het Italiaausche volk rijp is voor de vrijheid waardoor aan de regcering de plicht wordt opgelegd om de vreedzame veroveringen die ons tot de ware grootheid zullen brengen tot eeu goed eiude te brengen Recht duidelijk is dat verband niet doch vooral voor Romeinsche hoorders wordt in een plechtig staatsstnk als eene troonrede een tekere hoeveelheid groole woorden vereischt die indruk maken onafhaukelijk van hunnen zin De troonrede spreekt verder den lof uit van de vorige Kamer die de siaatsfinauciëu heefl geregeld de belastingen verminderd een einde gemaakl aan de wanorde in den omloop van hel geld de voortbrengende kracht des lanilt outwikkeld eu de inrichting der sirgdkrachten verbeterd heeft Nieuwe ontwerpen van wet worden aangekondigd betreffende de nijverheid deu landbouw de koopvaardij de ipuorwegfu en de openbare veiligheid Wat de uitvoerende inachl aangaat legt de regeering de belofte af dat zij met kracht de openbare ru t zal handhaven en zoowel d staatsinstellingen als de betrekkingen mei buiteulaudscbe mogendheden ongeschonden zal houden Wij onlvaugeii ging de koning voort betuigingen vau sympathie en welwillendheid van alle regeeringen en beantwoorden die door een nauwgezette inachtneming der tructaten en door eene zuivere eerlijke politiek die zich het behoud van den vrede en hel brengen van overeensleniming tusschen de nationale belangen en algemepue helaugen van Europa ten doel stelt De troonrede roept in de herinnering hoevelc moeilijkheden Italië hi eft le overwinnen geliad eer het zijn eenheid bereikte Ilalië s lot is in uwe handen geen vreemde macht noch builen noch binnen het rijk belemmert de volle vrijheid uwer handelingen Rustig kunt gg de groote siaatkumlige eu maatschappelijke vraagstukken bestudeenn en oplossen Zo j tuil gg bijilragen tol Iialie s alouilen roem rn lol de vreedtaiite glorie van bedcudaagsch Ilaliël De koning werd inrt groole warmte toegejuicht men houdt in Italië van den iwijgendeii doch hoogst oulwikkeldeii vorst eu naar het voorkomt terecht De bcleekenis der troonrede welke wij trouwens slechts uil eeo kort telegram kenneu moet zich ontwikkelen uit deu inhoud der in te dienen wetsontwerpen De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door d n Heer Provincialen Inspectenr der Directe Belattingen ent te Rotterdam op den 28 Norember 1882 is executoir veiklaard Het 2 kworjaals kohier vau bet patcHtreohl dienst 1882 83 Dat voormeld Kohier ter invordering is getleld in handen van den Heer Oiitvauger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zgueu aantl g op deu bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de lermgn van DHIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren le worden ingediend GOUDA den 26 November 1882 De Borge ees er voornoemd VAN BERGEN IJZRNDOORN CORRESPONDENT £ E Hrt venUg der zitting an het kSDtoogerccht wordt inoni volgfDil ur geplutst Dt Redactie Burgerliike Staad Gouda OEUORENi ii Nov fuur ogderi W krom en C A Smiti i Oersrd Kvcrt oudir 1 II via Hsn ca C A Prisce Jan lYillcm onderi A H Dooroik en J Schooien Theodoras ouden J Slrsveren Ë 11 S Spijkermia OVERtEUENi 28 Ko O de Hoop 1 j n 23 P vso der Heg 1 m T van der Wolt C j 24 3 M fioihoir S 8 m A de BuKhere 12 w N Bietveld S m Burgerlgk Stand van onderstaande gemeenten van 16 tot 23 Nov 1882 Hoordreoht GEBOREN Coroelli ouden J Verbooo en K Slsvenhorg OVERLEDEN tV J van der Hoeve 8 ra ONDEltTROUWD H vsn Grieken en A Perk i E Hemvout en H Talma Ooudemk GEMOREN Cornelii ouden A via Vliet ea L Ver loep Pieter ouden i I lik en M Ksiknin Hendrik onderi A HerreuiBU en rt ven der Poel OVERLEDEN J H Kool 19 j Stolwljk GEBOREN Jacobui Johanaei ouders ouden J de Vreugt en 1 Viiter Mftrinni ouders M Zijderluio en N Fyen OVERLEDEN B Verkaik i m HaAstreoht GEItOREN Rerrigje ouden B Smit en A kok OVKRLBDEN I au der Uan 2j Reeuwijk GEBOREN Wijnanda oudm Q Verhoef en C an Rijn Pieter ouders P Hoekse en A ïsn Duiken Adnnna ouders L Slolk en C Slouthart OXDElnitOi tü A Pellekoren in I Oosirnm A Sloiilhart en J van Donselnar T Hagen en VV tnii Welzenis K Wensiccn en I Brtcdijk Waddinxveen GEBORK N Wilbelmina ouders M de Hoog co G tan der Haven Maria Hermioa oaders C de Rooij en J Olg Coroelis ouders K de Rooij en J Alblss Dirk ouders K Sehaap en H J Zijdemao I eeulje oodcrs G van Dijk en A Vermeulen Maria J O Tiele eu IJ van Willigen Heodrika ouders H tan Maanen eu F Woudenberii Willem ouders D Korlhouwers cii t van der Bt rg OVERLBOEN II W Blonk 7 m C de Roijter 38 j ONDERTROVWD M de Hoolj er H de Heer W van l eenisen en N van lloogdalen OEHl WI W van Roogrn lU G Zwakhals D van Kleef eu J van Rkijn ADVERTENTIËN 50 JARIGE l JOHANNES ipEODORUS van SARK EN HENDRIKA JOHANNA V ENNEKES öouAi 1 Dec 1882 Hannife dankbare Kinderen Befaawden Kleinkinderen Bevallen van een Zoon J H P WB8SELS geb Babmjzïb Rotterdam 23 Nov 1882 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mevrouw de Wed A KOOREVAAfi geb HiTiJSEB in den onderdom van ruim 74 jaren J S KOO iEVAAR O A KOÜREVAAK A VAN ÜVEN Gouda 21 November 1882 Vtrioektvan rouwbeklag venehoondte blijven Voor de vele bewyzen van deelneming bg het overlgden van onzen Broeder en Behuwdbroeder betuigen wg onzen dank r W J WBRNINK k E P W M WETOlKVAH Lakervxl Blanksn Voor de bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van mgn oudsten C C08IJN Zoon betuig ik mgnen dank Gouda 25 Nov 1882 Voor de vele bewgzen van deelneming bg het overlgden mgner geliefde Zuster Mejufvrouw CORNELIA HELENA KNAAP ontvangen betuig ik mgn oprechten dank Gouda 25 Nov 1882 C KNAAP De ondergeteekenden betuigen hunnenharteiyken dank voor de vele blgken van belangstelling betoond gedurende de ziekte en hetoverlgden van hun eenig geliefd Zoontje A R SEIBERT E W SEIBERTGoüda 83 Nov 1882 Brasselaar Al die rets te vorderen heeft of onder zich heeft van of te bfetalen heeft aan de Nalatenschap van Mevrouw de Wed van DUURA geb van Rist laatst gewoond hebbende aan den Bleekerssingei R No 203 te Gouda en aldaar overleden den 18 November 1882 wordt verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór 5 December 1882 ten kantore vSn Notaris Mr KIST te Gouda TSTSf r I ITT TT Volkomen genszing door DjAÜi U IiijJ N ide Bandcü pgulateuryAU Dr Wakrsegeus gebreveteerd fifflakmeeater der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats 3Ü te Antwerpen En f 2400 aat ieder jaar naar Sint Jan Fakscliuit op Leiden De ondergeteekende maakt bekend dat van af heden de winterdienst begint Afvaart VHIJDAG 10 ure 45 min Turfmarkt Schipper KABEL Gouda 26 Nov 1882 lUAAUMAAZERS DINSDAG a s I St Ficolaas Etalage De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het LEVEREN en MAKEN van alle HEliSREN en KmDEE KLEEDINGSTUZEM J C VAN DK KASTEELEU Lange Tiendeweg D 27 Er worden GEVRAAGD Beschuit en Eleingoedslijters TEGEN flOOGE PHOVISIÊN Adres franco brieven onder No 771 aan het Bureau dezer Courant BANKETBAKKER 154 MARKT 154 Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van GOED GEVULDE dagelijks versch Chocolaad Suikerwerken FIJNE CARTONAGES en BEST St NICOLAA 1 Tevens versch voorhanden APPELBOLLEN ROOMHOORNS KONINGINNEBROOD KATTENTONGEN Klein gebak Gczondheidspocderchocolaad Openbare vrUwilllge verkooping te Waddinxveen op MAANDAG 4 DECEÉÖER 1882 de veiling des morgens ten 11 ure de afslag des avonds ten 6 ure in het Koffiehuis van A Vekheül van Een HtnS met EEF en GfEOND met twee vrge POORTEN staande aan de Zuidkade binnen Waddinxveen gemerkt wgk D 235 en 236 groot 2 aren 80 centiare In twee gedeelten bij de week verhuurd voor ƒ 1 75 per week Aanvaarding bg de betaling op 2 Januari 1883 en op MAANDAG 4 DECEMBER 1882 des middags ten 1 ure vóór en in het huis gemerkt D 72 aan de Zuidkade te Waddin vveen om contant geld Van MEUBILAIRE m I BOEDELGOËDERËN Breeder bij biljetteu en nader onderricht te bekomen bg Notaris MOLENAAR