Goudsche Courant, vrijdag 1 december 1882

188S Zondag 3 December IN 2853 J J BONÉPB Hoogf straat 116 G O U ï A Ontvang en eene mime keuze NAAIMACHI NESj alle voorzien mei zelfwerkende garenwindeés en de nifflawste prictische verbeteringen Dof GOUDSCHE COURANT ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i 1 v ortd ii nd gebruik van Pioi Pe irer d Alion vè De inzending van advertentiön kan gescbieden tot één nur des namiddags van den dag der nitgave M f i I Waarschuwing om QUITANTlEö door of namens ApothekerbTËENMELtER geteekeud goed iebewnren daar de ondertteteekeiide in MAAKT aan denZaakwaarnemer MÜRRAIJ betaald heeft en numet open hri kaart door STEENMEIJERweer wordt gelbaiud i j I H MEUlivtAN J Vobrradi KANTEN IRAGENiFICHÜ S OLS UILI1AIRE8 RBCHES BLOEMEN Jen verder alles tot het M idevak l eBoorende rbortdweudl anbevelende voor het mak u van fostumeSi @ i Mantels XeDBlvanHAASBËRGEN vporheen A 0LIFIE4s Hoogstraat 119 Gouda i NTVANÖEN eëne Nffly WE BEZENDING geschikt voir St NI LAAS CADEAUX 3 W V dJ PAVOORDT TIENDEWEG Ë en DIENSTBODE tiEVRAAGD V Adres CRABETHSTRAAT Q 236 Zich aan te melden in persoon s avonds tusschen 6 en 8 uur Wordt GEVRAAGD om met JANUARI a a te betrekken een HUIS met TUIIT Het HUIS bevattende minstens 6 Kamers en de TUIN op het zuiden gelegen Huurprijs ƒ 600 niet te boven gaande Brieven franco onder letters H B bij den boekhandelaar J HEUVELINK te Arnhem PÏANINO Een Indische Familie biedt TJS KOOI aan een zeldzaam prachtige en gebeeldhouwde PIANINO geheel in metalen raam gebouwd en dubbelkruissnarig slechts 4 weken gebrniki en gekost ƒ 700 thans te koop voor ƒ 435 met garantie certificaat kist en vrij spoorkosten Alleen te zien van 9 tot 1 en van 4 tot 6 uur Adres Den Haag N Haven 156 W de WIT Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE Q07BSC1E QLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afisonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Boawkunde te Utrecht Prijs 80 Cents aar l3ëztract baren zich weleer vast hobid ifein eii worjlen de hUten cloet d nienwehafen zich na een kort e Jfd met haar mag v r zetteQ bluft krschtig en Ifriscli ontki m zqodat meibtuikl ii een f aai hiheugen è gebcuiksaanwgzing 40 Prijs W flacon m Cen S Verkrijgbaar Wed Bosman fionda IJVed N Sanders Leiden A Prius Zeveuliuizen w Ligtbelm Voorborg Wed ft WilhelmusWoerd Boe Berkel ADVERTEI iTIEI l 4 in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden doord i Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Talrgke getuigiotiiiften van eerste Geneeekumligeii Op vereoheidene Tentoonstelliiigeu met Medaillei bekroond Het door 30 aar gerenommeerd Ana lierin Mondwater ian Dr J G POPP KK Bof Tandmeetter te H etnen Radikaal geneesmiddel foor elke Tandpijn alsook TOor iedere liekte der Mondholte en ran het Tandvleeioh Beproefde MondspoettDg bij aanhoudende Keelziekte 1 groote flesoh a 1 75 1 flesoh a ƒ 1 20 1 kleine flesch a 0 60 Plantaardlf Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zander ze te beachadigaa Frys per kaki M Anathertn Tandzeep iinpüËen doozen van 1 20 beproefd TnndMintringsroiddel De eobte aromatisobe van Db J G POPP BA ii zij maakt de tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond frisch Het stuk kost 40 ets en is toereikenderoor een half jaar f j TaudplombeerillS praktisch en zekerst Imiddel roor zelfplombeering ran holle kiezen Prijs per e tui ƒ 2 60 Kraidenzeep aangenaam en best middelroor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Puisten Hoofd en Baardsohilrer en Korsten Huidkraakhedeu en alle oureiuheden derborenhnid t Prijs per stuk 35 Ceiltü Het geccrde Publiek wordt rerzocht uitdrukkclyk KK Hof Tandmeester POPF s Geneesmiddel te rerlangeu en slechts die aan te nemen welke van miju Fabrieksmerk zijn voorzien Dépdls zqn gerestigd te Oouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 Ie Rotterdam bg F £ van Santen Kollf apoth en A Schippereijn 8c Co blauwe poroeleinwinkel te s Hage bg J L F Snabilië apoth j te Delft bij A J ran Rgn te Schiedam bij C Malta Gr te Leiden bg E Noord gk te Amsterdam bij 1 van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Sohoonhoveu bij S Wolff en Zoon te Alphen bij L Vnrossieau en Zoon te Utrecht bg G H N ran Spanje idem Labry Porton Droogisteo KRAEPELlEN hÓLM S Cigaretten legen Asthma Pröjl per Ètf 80 en 50 Cents plossend 1 verzachtend bg Hoest en Ver oudheid ftrys per fleschje 20 Cent Verkrijgliar bn de meeste Apoth en DrO3sten Crt EPEW jN HOLM Apoth te Ihut Nederland Sckrijfinkt KMzaxin EeiSpr Sobrilf en Copieör itakt Sulon en andere inktsocurten ondersjiheiden zich door hunne levendige eur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andei inktfabrikaten Emmerik a d Rgn H voii GIllBORBf Te bekomen Gouda A BRINKMAN H GORISSEN t P C MAAS B H MAASKANT A KOK Co e C EDAOW DER LUDEWÜEMENSCHHEID Dê Itnr dé maag iamtn én d nhrén Ztfn ooftU bekeod I de natuiiili ke reialg n ran het lijrohaaro Werken deze edele orcaiwo refelmatlK loo Is de menseh gezond itorlngn derselre reroorzaken talrijk n dikwijls nnartelljk lijdia ver$tc infff opgehlazmhetÜy gebrek aatt eet N f Èoofdpijnetit ptjnen m de t onnm maaff 1 2ftwr m galt opstijging van Jut bfoni duitf i ligheid eongestteê geelzucht Aatfibtthtf jrefU en rhumaÜimuê huitziekfen ptjn in rf nifren 1 en ll ohaamssmBrten van eiken annl ontstaandMt door d t nftescheiilen stoffen in het ti ohMm of wel giftfltoffen in het bloed teruifblijYen In l ts van door voornoemd orgnnen aftpeleid te WOTd n IHTet eenlKe sreneeHftilddel dat terens op de w rkinf al dezer oTgtMtu yierki en de DOimale toeotand dcrzelve zeer mêl t mf roert altimede het MJdan In tfen wtrtel Hn rM f tfkMrt zfin de zoo beroemd Kfl Aordene en mi OToral met bet grootste succes gebniiAt wwdenae Zwitsersche Pillea vtn tn Apothtkcr Metiird Brunit UtMiti il H hMi rHuliw4 n nlitn uu hM Mimik Anclfi tf Uraiktfr hiinntr itioxdhtltf WMtrom dan te lyden en onTtnohUlfKalle marfen otot zich laten komen welke zoo ligt tot de ernsti te ziekten die het lereii tot een treurig en eltendifJT bestaan I lelden wanneer men zich op zntk eeno zekere i gemakkelijke en ffoedkoope wyze zelf genezen en het rerergeren der kwalen jroorkomen kanr Niemand die met eene der Jfenoemde kwalen aangehaald is moot dns nalaten onmiddelijk zijne toerlucht te nemen tot de Zwfrtieersehe Piflen van Richard Brandt die immer helpen xooaU men bl i eene proefneming alras bospeuren zal i tflhi Pillin van RIeliird iraiidt U ktkomtn want i slechts deze helpen Dezelve zijn verpakt tn blikken doozen voorzien van eenw etifïucttp vritonnende i het witte Zwltserschn kruis up rooden frnind en Toorzien van do hondtceklng van Rloharil Brandt De doos 7witstrioh Pillen van RIohaN irf ntft ost 070 cents en is soldui ndp voor 5 weken oodat de dngolijksche kosten ifflitt i t t cnts bedragen zi ijn benevens gfliiiulc auiwijzmK en een groot aantal medische aiteitteu in de meeste Apotheken verkrijgbaar Te Gouda tij Hoef hamer ApotL Snelperidmk van A Brinkman te Gonda L D uitgave dezer Courant geschiedt ZONOAO woensdag en VRIJDAG In de stad Igeschiedt de uitgave va den avond van C INÖDAG DONDERDAG en ZATERAG De pr s per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 50 deze Coonuit behoort een BUvoectel IJJJJEJJLAND7 GOanA 2 December 1882 VeKOAUEEING Van dïn GEMEENTKRAAD l iu dag den 6 December 1 83 de namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De Kelceniiig ran bel Voormalig Armbeatuur an Stein dienal 18 1 De Uckening der Slads Librye dienst 1881 Een toorstel tot wyiiging der Gemeeutebi roa ting roor 1883 Het Tooraiel tot vaslalelliu van eeu Beglement TOor de Inrichting ter opleiding van beirasrschoolhonderessen Te benoemsD Een lid in kt üollegle van Regenten van hel Vereenigd Weesen Aeimoesenienhuis Wf wtigen de amdasht op achterstaande tennisgeving van den Direotenr van bel Postkantoor dat morgen Zondag bet Postkantoor roor hel renenden van postpakketten is opengesteld op deielfde nren iA roor de brferenpott Donderdag had ten Raadhoize dezer gemeente de inaohrijriiig plaats roor a een perceel wei of hooiland langs den Baeiral te fieeuwgk Ingeaohrercn werd door H Klerk roor 87 60 per jaar i een slak Rietland en Wiler onder Gonderak Ingejiohreien werd door C ran der Hee roor ƒ 1 60 per jaar De rerpachliog ran het puin en railnis in dezegsmeenla Ingeaohrercn werd door C Farrer voor ƒ 112 p er jaar Donderdag 7 December e k heeft de derde abonnementsloMwelroorstelling plaats ran Het NederUmiKh Toaénl De RottenUmschc Afdecling zal dsn oproeien AI PH0N8I Toonaelspel ia 3 bedr vai Alex Dnmas Daarin treden op merr Catk Beersmans merr BnrlageVarwoert jongejafrr Paaline en de hh D Haspels Charlea de la Mar Poolman en van d r Logt Tot aastukje wordt gegeven Hu u MIXT lAMiuoH bly spel in 1 bedr naar t Hoogduilsoh door Hosier Fauiea Daarin tredea op merr fiurlageVerwoert en de hh Rosier Faassen pnolman en ran der Lngt Gisterenmiddag omstreeks half 4 is uit de kolk der Mallegatalais opgehaald hèt Igk van vrouw r V die sedert 17 daag vermist was Hedenmorgen omstreeks 9 a ir is aft de Turfsingelgraoht opgehaald het Igk ran F die sedert ruim 3 weken rermist was lien roorloopig onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het Generaal Correapondentie Kantoor te Amaterdsm dat in verschillende annonces in dagtiladeu een aantal diverse werk en handwerkslieden tegen hoog loon rraagt roor Noord Amerika en wel hoofdiakelgk voor de Staten Jowa Illinois Michigan New Jersey en Ohio niet in It minst eenig vertrouwen verdient en de zoogenaamde directeur Jetzo van den Berg geen relnlica heeft in NoordAmerika In de ntliug der Eotleidtmsclie Arr Reohtbani ran Donderdagmorgen werd o a veroordeeld P B A landboawer t Moordrecht bekl van het tonder rergunning loopefi langs den spoorweg lot 8 of 2 dag ger Verrolgens stond o a tenebl J A r d H slachter te Schoonhoren bekl ran zekeren O een jongen ran 12 jaar welke hem sarde met een sUichtersme aan den enkel rerwoud te hebben Ëisch 1 maand ger cell en ƒ 8 boete of 1 dag ger cell Donderdagarond had in de Doelenf ie Oudewaier de eerst Nuts rergaderiog plaats Als sprekers traden achtereenrolgens op de heeien J Kiewiet de Jonge A C ran Aelst en P J Bahms de eerste met Aleida tan Po lgeeêl ran N Beeta de tweede met de WttcUeiule i ran L 1 v d Bergh de derde met Ben PmluUriaterdagi ran W J Hofdijk Voor het mncikale gednlte zorgden mej U Zytatra en de heer P J matitendam die samen in 2 gedeelten de eerste symphonic ran Beethoren speelden terwgl laatatgenoemde aan bet slot nog de Nocturne ran J Leybach ten beate gaf Al deze roordracbten werden met geooegen door de aanwezigen aangehoord Staten Generaal Twude Kamik zittingen ran 30 November en 1 December In de zitting van Donderdag zijn aangenomen met 48 tegen 11 stemmen het subsidie roor de Amaterdamsche internationale tentoonstelling in hel belang der Nederlandsche nijrerheid met 43 tegen 9 stemmen de onteigeningswet roor de stoomtramverbinding ran het Uollandsch spoor den Haag Sohereningen en met 34 tegen 20 stemmen het voorstel van den heer Rombaoh tot rerrangin ran den rerpliohlen gasmeters ijk door den facullaiieren Bij die gelegenheid bracht de heer de Casembroot hulde aan den oud strgder Rombach en herinnerde aan het Citadelfeesl in Amsterdam gerierd Hg boopte dat waar de onafhankelijkheid en het recbt ran Nederland bedreigd werden hel nageslacht erenzeer als het roorgeslacht die zouden weten te rerdedigen Voorts is aangenomen de orereenkomtl mat de maatschappij de Schelde te Vlissingen orer de harenexploitatie aldaar na eene discussie ortf de roorgestelde rerhooging met 3 t ton roor scbsidien Krachtens art 49 der schoolwet werd het debat orer de OBtwerprerhooging ran hoofdstuk V de loopende begrooting tot den rolgenden dag rerdaagd In de zitting van gisteren is na nitvoerige discussie aangenomen met 37 tegen 26 stemmen de post van 3V ton rgor rerhooging der subaidien voor hel lager onderwgs aan e zwaar gedrukte gemeente rolgeos art 49 der wet In de discussie rerweel de minister den heer Schaepman dat deze had Ie kennen gegeren als de schoolstrijd ben niet verdeelde met pak en zak naar ran Houten te zullen ovrrloopeo De heer Schaepman protesteerde legen die aantasting van zgn politiek karakter De minister verzekerde geene kwade bedoeling te hebben gehad De interpellatie van deo heer Gleiohman over de nietbekruchliging der benoeming ran professor Kosensteiu is afgeloopen De minister hield vol kgeuorer Amsterdam wettig te hebben gelnudeM daarbg verdedigende het onbeperkt bekrachligngsrrchl van den koning lu de toekomst zou hij evenmin eene verplaatsing van hoogleeraien ua ir Amsterdam ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsruimte Afzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN belemmeren De handeling ran het adres van generaal ran der Heyden is aangerangeo Benoemd tot onderwijzer aan de openbare tusschenschool te Gorinchem de Heer J J A ran der Starren Ie Zerenhuizen De Minister ran Halerstaal enz heeft breedroerig beantwoord het verslag der Tweede Kamer over zijne begrooling roor 1883 Hij kan zich niet vereenigen met het plan tot hel in het leren roepca eener algemeeoe rertegenwoordiging der handelsen ng rcrheidsbelangen Hij acht het niet raadzaam beschermende maatregelen te nemen in het belang der ngrerheid De nijrerheid heeft getoond ook zouder bcaoherming tegen bailenlandsehe mededinging bestand te zijn Hg is bereid om zgne aan dacht op het onderwerp der octrooien te vestigen Met wettelijke regeling ran het waterstaatsbestuar wordt geregeld voortgegaan Dat wettelijke bcpslingea aopeoa de tramwegen argeat loöden ign wordt door den Minister ontkend Er zgn maat regelen in het leren geroepen om de apoorwegmaataohappijen tot gebruik van goede remtoestell n te rerpliohten Hg hoopt spoedig in te dienen een ontwerp tot bekrachtiging en uitroeriog der internationale orereenkomst betreffende de politie op de risscherg in de Noordzee Het voornemen bestaat oa met 1 April dea dienst van de pakkelpost algemeen uit te breiden Ook ia rondgedeeld het antwoord op het verslag orer de begrooting der Staataspoorwegen 1883 en orer bel ontwerp tol bekraohtigiag ran eene prorinoiale heffing in Ovengael De beide vorige dagen is het oitadelfeett in Amsterdam met Inisler gerierd Donderdag ochtend waren zg die ter bijwoning naar de hoofdstad ws ren opgegaan reeds rroeg op den Dam tegenwoordig Op de Beurs werd het welkom toegeroepen door den kolonel Hardenberg president iet feestoom missie Na de oud sirijders bartelgk toe gesproken te hebben en Z M den Koning die reel sympathie voor deze herdenking betoond had en zelfs de vlag der Citadel afgestaan had om by de parade tegenwoordig te zijn zijn dank gebracht Ie hebben bracht de roorzltter terena hulde aan hel hoofdbestuur ran landen zeemacht en vooral aan hel gemeentebestuur van Amsterdam Hierna rcr elkamden de jongens ran de Wataenaer de ond strgdere in een forsch lied onder leiding ran hun onderwgzer hetwelk door de oud strijders met een luid hoezee besloten irerd De heer Engehanrt oud Mintaler van oorlog bedankte de feestcommissie Behalve generaal Engelraart in groot uniform was er nog generaal vanExier en niet te rergeten de graaf ran LimburgSternm die verscheidene handdrukken ran zy neoude kennissen ontving en op de Beurs met eenluid hoera der Citadelatrgders ontvangen werd De optocht trok in atoel naar Artia voorafgegaan door een afdeeliug caralerie verder de jongena ran de Faisenaer eii de muziek der artillerie gevolgd door de fersloommissie De vlag drr Citndelstrgders werd gevolgd door p de uudatpgdtrs tol slot reracheidene ryluigen met ioudstnjdcrs die niet verkozen te luopen in het eerste rytuig de generaals Engelvaart en van Limburg Stirum In Artu stonden tafda rol ververscfaingen wuiAf