Goudsche Courant, woensdag 6 december 1882

Ucnd mar t ig met inaehtDemiiig Tan de noo4fg formaliteiteu en onder aanbieding oi oferlegging vaa de vereiachte bewgattakken bij de betrokken militaire sloriteit daartoe het schriftelgk verzoek in te dienen Ondenteaning Tan dat erzoek door het hoofd der sohool waaraan de belanghebbende is rerbondeu ia zoo al niet uooditkeiyk toch o i geennins overbodig te achten Carr il Ned Ond Gen Staten GeneraaL Tweede Kiueb Zittingen T n 2 en 4 December In de tilting van Zaterdag ia ingekomen een wetsontwerp tot verandering van de grcnsaoheiiling tBBSchen de gemeenten Enschedé en Lonneker Aan de orde wsa daarop de Toortzelling der beraad slagingoTer bet rapport op de inlichtingen van de Regeering belrekkelyk het adres van luiteuanlïeneraal van der Heyden De oonclusién luiden thans A Van de meerjerhtid der Commissie aldus dIo den Minister van Koloniën dank teieggen Toor de Terelrekte inlichtingen 3o zich onthoudende Tan het vellen van een oor deel aangaande de geschiktheid van den luit generaal van der Heyden voor hel voeren van civiel bestuur of aangaande het hein verleend ontslag voorts niet aannemende dat de Minister de bedoeling gehad heeft om den adressant te grieven of in de schatting van anderen te doen dalen ydooh haar leedwezen te kennen gevende over de voorlezing van het verslag eener strafzaak zonder gelgktgdige mededeeling van hetgeen ten voordeele van den luileuant generaal was aan het licht gekomen alsmede over de openlijke mededeeling van geheime klachten van ambtenaren tegen hun superieuren zonder dezen daarop te hooren ais haar gevoelen uit te spreken dat de verkregen inlirhtingen en overgelegde stukken niets aan het licht gebracht hebben dat recht geeft hetzij tot een beschuldiging van wreedheid tegen het Aijehsche legerbestuur helzg tot het in verdenking brengen van adressants eer en goede naam B Van de minderheid om het laaMe gedeelte der hierboven vermelde conclusie te d luiden als haar gevoelen uil te spreken dat met medeweten van den luitenant generaal van der Heyden bg de toepassing der rotanstraf op de in Atjeh aanwezige dwangarbeiders niet is in acht genomen het wettelijk voorschrift hetwelk wil voorkomen dat die straf de gezondheid van den veroordeelde in gevaar stelle doch dat mag worden aangenomen dat de luitenant generaal dut voor de handhaving van de tucht onder de veroordeelden uoodig en mitsdien geoorloofd heeft geacht dat uit de verkregen inlichtingen en overgelegde stukken niets is gebleken hetwelk adressants s eer en goeden naam in verdenking brengt De heer de Vos v Steenwijk heeft de den vorigen middag begonnen rede voortgezet waarvan de doorgaande strekking was om door tal van aanhalingen te bewijzen dat de dwangarbeiders mishandeld zijn en dat de Proc Generaal en auditeur militair meer in hun recht zyn dan het rapport Stibbe o s beter dan Kauffman Nogtans erkende spreker dat de harde noodzakelgkheid van den oorlog een gzeren Tuist noodig maakte Maar tot de conclusie van de meerderheid dat opzettelijk was veronachtzaamd de wettelgke bepalingen betrekkelijk dwan arbeiders had de meerderheid der commissie volkomen gelijk De heer de Savorniu Lohman hield den heer de Vos voor dat hij met zgn geheele boek een tchrijtel ke imtruclie als t ware ter elfder ure ia gekomen hoewel hij daartoe gelegenheid heeft gehad io de commissie zelve is hij aanvankelgk tot dezelfde ooncinsie gekomen En wettigden de laatst overgelegde stukken nu zulk een acte van beschuldiging Beeds bad de heer Rutgers geconstateerd dut die nieuwe stukken hoegenaamd niets beteekeuden De gevolgtrekking bleef dus bestaan welke uit de oorspronkelijke atukken is gemaakt dat niet alleen geen mishanilelingen hebben plaats gehad miiar zrlfa dat door Kauffman op last van den iouv Grn handelende werd gezorgd dat de dwangarbeider misbruikt werd voor de werkzaamheid door dezelfde officieren die later zooveel medelijden met die dnaugarbeiders betoond hebben De heer Heydenrijck sloot zich in hoofdzaak bij dat betoog aan aantoonende dat er eeeu enkel feit was hetwelk het gerechtigd oordeel van een minderheid der commissie rechtvaardigde De heer Winlgens pfotesteerde tejren de openlijke lijdelingsche verdachimaking van den triumfeerendrn generaal tan der Heyden die wel verre van onrecht te verdienen aanspraak heeft op een manifestatie en hulde der Kamer over zijn klockraoertig beleid De Minister hoewel de handelingen der Indische rechterlijke antoriteilen niet kuuncniie afkeuren erkende echter ook dat niets geschiedde wat de eer en den goeden naam van vaa der Hey len wien het vaderland de meeste balde venchuldigd ii kon schaden Na verdediging van bet rapport der minderheid door den heer W van Dedein en van dat der meerderheid door den heer Rutgers werd het debat gesloten doch de ttemmiug tot den volgenden dag verdaagd wegens onvoltalligheid der Vergadering lu de zitting van gisteren it de beslissing in de zaak van generaal van der Heyden verdaagd tot Donderdag Na verwerping met 41 ttgen 10 stemmen van het voorstel van den heer B rgsmn tot gewgzigdc behandeling is hel algemeen debat over de staatsbegrooting aangevangen De hh rratama en Oorver Hooft protesteerden tegen de uitdrukking van den minister vair financiën dat hij niet verantwoordelijk zou zijn voor de uitgaven zgner amblgenooten De heer Viruly drong aan op speoifiuatie der begrooting De hh Wintgens en van Baar voerdeu politieke beschouwingen en zochten verbetering van den pohtieken toestand in betere partijformatie en juiste afbakening van de verhouding der liberalen en der liberale pers Heden voorlzelting De minister van koloniën beeft medegedeehl een Atjehbericht ontvangen te hebben aan de Noordkust is in de vorige maand Radja Psssanguu meermalen door onze oorlogachepen getuchtigd ook kampcngs bij SamalangHU zgn beschoten Naar Piang en Moenroe zijn tochten gemaakt ISene vgandelgke bende is uit hare atelling verdreven Onzerzijds zijn er 1 6 gewonden kapitein Botter sneuvelde De Parkichmwliurg Ie Jmtterdam We hebben indertgd uitvoerig medegedeeld zegt het HandelMad hoe de Parkschouwburg zou worden Het kolossale gebouw is wal het in ruwen steen optrekken betreft gereed en de terdeeling is dus thans leeds na te gaan De bekleeding der naakte wanden de bevloering der trappen enz moet nog volgen Hel blgkl dat de plannen volmaakt zgu nagekomen Ter herinnering diene het volgende Drie gedeelten vormen het geheel het voorste aan Je Parklaan met zgne overdekte galerij van 7 bogen voor bezoekers en ryfuigen de vestibules en de trappen het middenstuk dat geheel door de schouwburgzaal wordt ingenomen en het achterslei Je N Heerengraoht uitsluilend vqor het tooncel De toegang ia aan de Parklaan welke door de aohteruitboilwing van den schouwburg evenala de Doklaan minatens 12 a 16 M aan breedte wint Van uit de overdekte entree komt men iu de ruime vestibule vandaar langs wit marra ren trappen rechtuit in het parterre en gaat men rechts en links naar de loges en balkons Deze zgn in de schouwburgzaal uitgebouwd de ioge onder de balkons en de laatste zonder plafond De stulles worden langs afzonderlijke wegen bereikt Boven de balkons is eene galerij Het is eene wandelgalerij waar de grond met tapij en belegd is om de aandacht niet te storen In het midden recht tegenover de scène is de foyer gebouwd lu Oosterschen stijl versierd met allerlei afbeeldingen van Indische goden enz Boven deze galerij vindt men de 2e en daarmede tevens de hoogste galerij van de schouwburgzaal die aan twee zijden door een breede wentellrap bereikt wordt Over l algemeen is naar onze meening voor gelegenheid tot spoedig verwgdering van het publiek uitstekend gezorgd De geheele za l zal circa 2530 personen kunnen bevatten die op de wandelgolerij niet medegerekend Het tooneel dat 22 M breed is de opening voor het gordijn houdt ethter slechts 10 M is behalve naiuurlgk de opening door een brandvrijen muur geheel van de schouwburgzaal afgescheiden Voorts zal een brandweerpost in t gebouw aanwezig zijn Prof Adolf Mayer directeur van het proefstation te Wageuingeu bracht op het 3Se landhuishoudkundig congres dezen zomer te Wajieningen gehouden een nieuwen volksdrank ter sprake die den jenever zou kunnen vervangen Daarioe heeft hij de aandacht gevestigd op den appelwijn een verfrisschende dorsllesscbende drank in bedwelmende eigenschappen tussehen het bier en den wijn in staande in smaak op dezen laalsten gelijkende en in vele streken van Frankrijk en Midden Duitschland werkelijk als volksdrank in gebruik De jongste oflevering van de A csnomtó beval over dezen nieuwen volksdrank een nadere studie van zijne baud Vier appelsoorten twee zui e en twee zoete zijn door hem voor du doel onderzocht eu beproefd Alleen de zure zijnde Goud renetten en Brllrflcnrs worden door hem aanbevolen De bereiding van de oppelwijn is zeer eenvoudig en kan geen grooie raneielijkheden opleveren De kosten bi rekent prof Mayer als volgt 1 heclol appelen van 70 kilo a ƒ 3 levert 5B kilo snp daarbg 10 1 kilo suiker ƒ 7 67 kosten voor het fijn maken der appelen ƒ O 40 te inmen ƒ 10 97 waarvoor men na bijvoeging eener gelg ke hoeveelheid woter als het np 112 liter ap pelwgn verkrijgt De liter komt dan op ongeveer 10 cent te staan wat bgna met de goedkoope inlandsche bieraoorten overeenkomt Overwegend ii echter het betwaar dat van iederen Uier vruchten wgn 20 cent aecijnt geheven wordt Uit de invoer rechten kan die accijns niet verdwijnen dewijl dan ouder den naam van vrnchtenwgn druivenwgn lou kunnen ingevoerd worden Maar t ton wellicht mo gelijk zijn den binnenalanda gefabrioeerdeu cider van den accgoa vrg te stellen of dien terug Ie brengen tot het bedrag van den bier accijns 3 per hectoliter De overweging biervan behoort naar de Uidd Cl doet opmerken voor t oogenblik nog tot de onvruchtbare beapiegelingen dewgl er in ons land geen appel wgn gemaakt wordt en onder de tegenwoorte accijnsbepaliufien ook gren gemaakt zal word Ontegenzeggelijk heeft echter het betoog van prof Moyer waarde wanneer naast de wenschelijkheid vat het vinden van een geschikten volksdrank in aanmerking genomen wordt dat hel verderfelijk mi braik van sterke dranken slechts dan wezeulgk met vmoki te bestrijden is wanneer men op iels wijzen kan dat de plaats ervan zou kunnen innemen In onze dagen van reclame die zich van alles meealer maakt tot den gronil dien wij betreden tot de publiejte ruatbanken waarop wij ona neervlijen tot lie apiegela in onze café a toe ia bel iels bijzondere van een nieuwe vinding iu deie te kunnen gewagen Gieteren bezichtigden wij in t atelier van het Panopticum Ie Amsterdam de beelden die weldra in de Sieteoscopenzaal als plastische annonces eena plants zullen vinden Bg de meeaten is de vinding zeer aardig Ëen handelaar in kleeren poseert een onberispeliik gekleed heer een ander een dame in smaakvol oostonm een Japannees dient om Cbinoiseriea en antiquiteiten iu herinnering te brengen terwijl eldera een kolossale planter tabak en sigaren moet aanbevelen Een elegant dametje tit aan de toetsen van een prachtige pianino i reioHnatttt mélallique een lief jong meiaje til aan eeua naaimachine een flinke bakker presenteert eenbrao een proefje uit eene chocolaadfabriek ia b j giudaeke jonge dame aan haar verkooptatelije te bekossen eu een aardige tweede meid toont u bij bet atrqken der wosch de voortreffelijkheid van tekcre stijfaelsoort De beelden zijn ovet t algemeen goed gelukt N V d D Buitenlandsch Overzicht Behalve de oeschuldiging van gewapenden opstand heeft men alle punten van aanklacht tegen Arabi laten vallen Met toeslemming van zijn verdediger Broadley is Aiabi Zondag te 9 ure voor den krgglraad gebracht die onder voorzilting van Rsoef bijeengekomen is in de taal van het oude Dairigebouw Arabi verklaarde zich schuldig en de preaident antwoordde dat de rechtbank daarvan acte nam De bealiaaing ia lot bedeu namiddag uitgeateld Sleehti weinig Europeanen woonden de zitting bg die trouwens slechts vijf minuten dnnrde s Namiddags te 3 ure lus de president de verklaring voor van Arabi er bij voegende dat de krijgsraad dientengevolge Arabi slechts Ier dood veroordeeleii Icon De Khedive echter heeft dit vonnis veranderd l levenalange verbanning waartoe Arabi werd veroordeeld In dit decreet waarbij Arabi a doodatraf wordt veranderd in levenslange verbanning huitenalandi wordt gezegd dat het oorspronkelijke vonnis weder van kracht wordt ala hij in Egypte terugkomt Hel Engelsohe Parlement ia gealolen met een troonrede De nlgemeene toon van dit itok i zfer bevredigend en hoewel uit den aard der zaak over Egyptische aangclegendhedcii met omziehtigheid gesproken wordt blijkt er toch uit dat de belrekkingen met Frankrijk gelijk trouwens met alle vreemde mogendheden van vriendachappelijken aard zijn De laatste gebeurleniiseu in Ierland trekken bij voorldnring de bijzondere aandacht der Brilsche He geering i Geldt hier een moeilijk vraagstuk want de moordaanalagen moeien krachtig onderdrukt worden ronder dat de sinal von beleg op de goedgeainde en rustige burgers drukt De Regeering aarzelde zelf de vrijheid vjn vergadering op te heffen ondanks de heftige redevoeringen van Dnvitt Huly en Redmond Hare gematigdheid scheen echler geen ander gevolg Ie hebben dan deze S rekers nog meer aan te moedigen want de heer Healy kondigde dezer dagen in hel Lagerhuis aan dat hij eerstdaags n inr Dublin dacht terug Ie keeren om de Regeering te braveeren Een Re uler lelegrnra uit Dublin van gisteren meldt than dat de Regeering de meeting der Nationale Liga te Limerick verboden heeft De Frnieische kamer viin afgevaardigden heifi bel ontwerp van wet ontvangen waarin de vier laagale klassen der inkomstenbelasting worden opgeheven en vervangen door eene belaatiug op spiritualiën en tabak Dit ontwerp bevat 37 artikels Op een jaarlijkschen verkoop van 10 000 mark zal voor bier 128 voor wijn 160 labakl92 brandewijn 256 mark moeten betaald worden Eu de voorgestelde schrapping der fier klasaen zou nu reeds met April 1883 moeten geschieden Deze belasting zal zeker niet zonder groote moeilijkheden aangenomen worden Reeda nu weet men dat de rechter conservalieven en het clericale ceuirnra niet gunstig gestemd zijn De Kölniscke Ztg noemt haar als stoatabelasting onaanneembaar doch meent dat zij te bilijken is als bij bijzondere plaatselijke verhoudingen passende gemeenubelasiing Hetzelfde blad hoopt dat voor de voorloopige dekking der vier laagste klasseu der inkomsten lx lasting ook zonder belastingverhooging de noodige middelen tullen gevonden worden De leden der Portschritts parij die in den Pruiaiachen Landdag zit ing hebben zijn opnieuw bijeengekomen om uitspraak te doen in hel geschil tnaacben de twee aanvoerders der partij de heeren Hanel en Richter Eerstgenoemde is iioor de meerderheid in het gelijk gesteld er werd terstond besloten zooveel mogelijk tussehen alle liberale ook de iiatiooaal lilieraleii overeenstemming te verkrijgen Het is echler de vraag of de fractie der parlij die in den Rijksdag zitting heeft tich daarmede vereenigen al Ook hier zijn Hanel eu Richter aanvoerders maar de aanhangers van lantslgeuoemde die de natinnale liberalen nog alerker dan cjnaervaliven of nitramontaiien verfoeit zijn in den Rijksdag talrijker dan iu den Pruiaiachen Landdag De langzame eentonige gang van hel openbare leven in Conatantinopel is plolaeling afgebroken door een menigte belangrijke gebeurtenissen Ahmed Vefvyk paeha die als afgevaardigde naar Egypte lou worden gezonden om een oog Ie houden op lord Dnfferin is benoemd tot eersten minister Aarifi paoha lot president van den staatsraad en Hussein Haani tot minisier van oorlog Mnnir bey is minister van financiën geworden terwijl Assynipacha de nieuwe minister van baiteulandaohe taken ter vervanging van Said door Safvel opgevolgd wordt D e geheele ministerieele revolutie moet io verband gebracht worden met eene vermeende aameiizwering door den adjudaut des sultans Fnad pacha op touw gezet Deze jongste maarschalk vnn het Turkache leger zou aan een diner van tele hooggeplaalate ofHciereii en beambten het plan beaproken hebber om den sultan af te zetten en zgn jongeren broeder Rnsohid op den troon te plaatsen Hg tou er de ineening verkondigd hebbeu dat Turkije aan den rand des afgronds is en dat de redding alleen mogelijk is door den sultan uudere raadgevers in zijne omgeving te bezorgen Hij wekte allen op om onltlag te nemen indien deze weg niet werd ingeslagen ten einde aan den achteruitgang van hel rijk niet de behulpzame hand te bieden Misschien is evenwel het gerucht van deze samenzwering voor een groot gedeelte het resnlinai van de listige tactiek der reactionairen die handig genoeg den naar hervormingen atrevcudeu auttan bij tqne zwakke tijde aangrijpen namelijk zijn vreea voor zijne peraoonlgke veiligheid De verkiezingen voor het Storthing in Nooiwegeu zijn nu zoo goed ala afgeloopen De uitalag zal t n dat de eonstitutioneele partij bestaat uit 31 de radicale uit 83 leden iu de ouderstelliug dat nog twee verkieticgeii die in steden moet gehouden worden ten voordeele van eerstgenoemde partij uitvallen wal voor zeker gehouden wordt Vergelijkt men hiermede de sterkte der conttitniionneele partij op het einde van het voorgaande tntingalijdvak dan heeft deze 9 etemroen verloren Zy lelde toen 40 tegen 74 vnn de andere pang Zeventig linkermaniien kwamen van het platteland 13 van de steden 6 reohlermannen van het platteland 25 van de ateden De Effectenlïeurs XLV Amalerdam 4 December 1882 De hoojc prolongjtierente die tot Vrijdag 6 pCl bleef en de ttoorniaain iu de telegrafiscbc gemeenschap in t laatst der week rieden haren Invloed gevoelen op den suind der beurs De neiging tot verbetering werd veelal door vermeerderd aanbod gevolgd en had alzoo gerne voortgang daar koopera ontbraken Met uiltondoriug van Donderdag toen er eenige levendigheid heerschle was de markt gedurende de gansche weck lusteloos Slaaisfondsen hielden zich vrij wel op vorige koersen duch Aiuerikaansche Sporen die aanvankelgk in suusiige stemmiiif verkeerden gingen Vrgd ig en Zaterdag wfêr aolilcruit HiNNESLANDSCHE W 4ABDEN Staats Provinciale en Oemu ieJo dun Staalafondaen aluiten ieta lager integralen noteerden 66Vai drieën 79 vieren lOÏ a i Amort Syn 96 8 en entrepöt dok 104 In de andere soorien kwam ala gewoonlijk geen verandering Premieleeniagen Deze aoorten aioten meerendeels hooger Zij noteerden Ambt I 106 j lU j Rolt do lül j Credieil 96 en Puleial IH a Spooraegleeningen Weinig belangrijk zg n ook hier de variatiëu Aand StaaUspoor i lager 119 do Rijnsp Vs 137 en do Ind Sp heler US Ook in Centraal en Boxklwaarden zgn de veranderingen weinig belangrijl van de eersten daalden gestemp obl en stegen uitg soh l j waardoor de achteruitgang der vorige week werd hersteld de laatste bleven op de flauwe koersen der vorige week ja geatemp obl gaven nog prija TramKayleeningen Iu deze aoorten zijn weer een paar belangrijke verminderingen te vermelden Rijtuigv verlo r 2 Nederl 8 N en Z Holl na in ie vorige week 4 pCl verloren te hebben en Weatlandsche 4 Industrieele Kaarde Ook in deze hoek was t stil Aond Afr Hv 1 do Kanaalmg g do Panopl 2 do Ontv en Bclaalk 1 pCt hooger Aand Hv Amst verloor l do Koloniale Bk 2 s Aand Stoomv Zeeland noteerden 90 EUBOPEESCUK WAABDKD Slaat tfondten Deze oorten zijn voor zoover tij verhandeld werden meerendeels hooger Van Hongaren verbeterde leening 67 l s 9 Va n de gondii reap i Vs si papierrente ging S pCt achteruit 7 l s Orig Italiauen beter Van de OoalenrijkerB ategen Aprilrente ia i goudreute l a Rusaen verbeterden a Va obl 64 ff 94 Ie Ooaterl 52 80 66 j Spanjaardeli verbeterden voor 2 en 4pCl f Turken a g behalve geregiatr 5pCt die verbeterden 4pCt Egypte aloot Vs 5pCt 1 lager Premieleeningen Ook deze soorten waren meerendeels gunstig Russische loten verbeterden Vj a 2 126 121 Madrid 1 44 Ooatenr 64 gingen na de December loting S achternit en noteerden I43V4 SpoorKegleeningen Ook hier zijn eenige kleine verbeterirgen te vermelden zooals voor Victor Em Va Fr Oostenr aand Warschau Weenen voor de meeste Russen V a Groote Russ 4 aand MorschSysran 2 do Z W 1 pCt beter Obl Jel Orel Kursk Ch At aand Orel Vit en obl Poli Tifl Induêlrieele aarden Zoo als gewoonlijk valt ook thans over deze soorten weinig Ie zeggen De pandbrieven der Rnaa Centrale Bk sloten IV4 lager 63 AHEBlKAANSCUe WAARDEN Stoals ondien Van de Braailiauen verbeterde 60 j IO Florida s stegen 2 si oude Mexicaneji Columbianen s Venezuela a l e Spoormegleeniitgen Hoewel de koersen van ZaI terdag lager waren dan de vorige dagen ia er voor de meeaten een avans van 1 a 2 pCt te vermelden in vergelijking met de naleering der vorige week Meer dan 2 pCl veibeterden Rio cerl 4 do gecous 5 en St Paul Miun eert 4 Achteruit gingen Kans Pac l 4 Si Louis en S Fr comm SI 3 Bpdt obl do 1 TbI Peor I Ook Braz Spwl sloot IV4 loger SfS g Indttilrieele aarde Colorado s gingen ruim 2 pCl MaiweU s a de hoogte Prolonoatiebente 5 pCl T P3 Er was bedeu meer handel zoodal de markt al dadelijk een levendiger aanzien ha l Ook was de stemming flink Egyplenaren stegen tot 70 Bgna alle Slaatsfondsen s Va hooger Russen iets lager behalve 64 die a stegen en Mexicanen die a daalden Am Sporen openden flauw doch herstelden tich ten deele Illinois l s Inger Canada South l 4 hooger Maxwell s a hooger Van binnenl waarden waren Stnalsfondseu vast aand Holl Sp 1 Boxlelwnarden s a minder N en Z Holl tram 2 pCl hooger Havensl 3 eu Kol Bk l g zz = z n r BurgerliJJce Stand GEBORË Vi 1 Dec Juhnn Erast Hendrik ouders 2 H Brink en J de Jong JoKanues ouders b OVERLEÜEN 1 Dec C J Laasmans huis r van G fan Vhct 65 j 2 H Prie 49 j 8 P tan Werkboo CD 8 j L Vermeulen 2 m I sa si Xi s f i M i i ADVERTENTIfiN Voorspoedig bevallen vaa een Zoon A P BAKKER Bbüix Gouda 3 December 1882 Heden overleed onze eenige Broeder JAN WILLEM STRAATMAN in den ouderdom van 57 jaren P J STRAATMAN J W STRAATMANVAN HoOGENHUUZB Eenige en algemeene kenniageting Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven De aanmerking van den Apotheker STEENMEIJER op mijn vorige Advertentie is gfeheel ongegprond Ik heb QUITANTIB van zijn praktizfln MURRAIJ en hij had das dezen moeten manen in plaats van mg H MEULMAN TERSTOND GEVRAAGD in een klein Gezin een R C DIENSTMEISJE liefst boven de 15 jaar Adres onder No 773 aan het Barean dezer Courant IEMAND z b b h h zoekt zoo spoedig mogelgk Eost Inwoning en Eewassching Brieven franco onder No 772 Bnrean dezer Courant De rente van deposito s bij het Ontvang en Betaalkantoor L Droogfleever Fortuijn te Rotterdam is tot nadere aankondiging verhoogd als volgt voor éen maand 4 twee maanden 4 drie 4 zes 4 l 0 twaalf 5 0 van E EEAUDSliIA Kalverstraat 158 Amtterdam In verzegelde pakjes verkrggbaar bij I C G DÜTILH Spieringstraat F 50 Gouda In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHOJIf a f 1 30 per 3 Ons ARTICLE de CONFIANCE Van alle met veel ophef geadverteerde Baarden Haarkleurmiddelen zijn er maar 2 in Nederland waarmede men de Baard kan kleuren maar No 1 is zeer dun en omslachtig terwijl het kleurmiddel THEOPHILE aller eenvoudigst en tevens het goedkoopste is Heeft men Wit rood of eene onhebbelijke kleur van Haar of Baard zoo is dit preparaat het doeltrefièndst en wat meer beteekent geheel onschadelijk Neem er dus de proef mede het is eefa artikel van vertrouwen Franco aanvraag a 2 de flacon bij de firma THEOPHILB in Parfumeriën Fréderikspleia No 32 te Amsterdam TSüT TTTnï W Volkomen genszing door DiAJU U JkUiiiH de Bandage Régulateur m Dr Waersehehs gebreveteerd Breukmeester der Hospitalen Commandeur eu Ridder van verschillende Orden Groenplaats 35 te Anttoerpen