Goudsche Courant, woensdag 9 mei 1883

1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave De Centrale Vrijzinnige Kiesvereening in het Hoofddistrict GOUDA heeft Toor de aanstaande Verkiezing van Diue Lbden voor de Provinciale Staten van ZüiDHoLi AND welke zal plaats hebben op DINSDAG 8 MEI e k tussohen 9 5 uur tot hare Candidaten gekozen de aftredende leden Mr A A van Bergen IJzendoorn G A van Houweninge Gzn R Blok en beveelt genoemde Heeren aan alle Kiezers dringend aan De Algemeene VooreitUr J A Roest van Limbubg te Gouda De Eiesvereeniging i te Gouda A ROEST V LIMBURG Pm POST VAN DEE BURG M NOOTHOVENv GOOR De Eiesvereeniging Taderland en Oranje te Oudewater A O VAN AELST President M J J NIELSEN Penningm A VAN AELST J A VRIESMAN J BOER Secretaris De Eiesvereeniging tWOEBDBNt te Woerden H v LOON V lïERSON Pres H VAN debLEE Vice Presid A KNIJFF Hzn Penningm H W BAELDE Mr G H FüBRI fl JAGER Secretaris SNETHLAGE Secretarü OiDnlbus Onderneming Moordreclit Goiida vice versa De ondergeteekende bericht dat van heden af alleen en uitsluitend geldend zjjn de plaatskaartjes die door hem onderteekend zijn doch dat tot 20 MEI a s de ongeteekende kaartjes nog in betaling worden aangenomen Moordrecht 5 Mei 1883 J H PERK mm mm m Trottoir Tegels in verschillende soorten voorhanden by MULDER i EAEZEE in Bouwmaterialen GOUDA BLEEKEKSSINGEL Mevrouw van BERGEN LJZENDOORN vraagt zoo spoedig mogeljjk EEN De uHgave dezer Cotmnt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De pry 8 per drie maanden i 1 25 Tsneo per post 1 50 Woensdag 9 Net K 3919 ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN GHOOT BADHUIS SCÏÏEVEmiTGEK 1SS3 ABOMEMENTEK voor INGEZETENEN van ZUID HOLLAND Het abonnement verstrekt toegang tot het afgesloten terras de tot publiek gebruik bestemde zalen in het Badhuis en Bals zoomede voor halven prjjs tot Fransche en Hollandsohe Comedieen Operetten Voorstellingen en Concerten ten getale gezamenlgk van 45 De abonnementspr s is per jaar Voor een Persoon 10 Voor elk lid der Familie bovendien 2 50 als Familieleden worden beschouwd de onder hetzelfde dak wonende a nog niet meerderjarige inwonende mannelijke Personen b alle vrouwelpe inwonende personen en vrouwelijke Loges Kinderen beneden de 15 jaar hebben vrijen toegang mits vergezeld van een geabonneerde f Alle abonnementen zjjn streng persoonlijk geeu toegang wordt verleend dan op kaar ten waarop de eigenaar zgn handteekening heeft geplaatst Alle anderen dan ingezetenen van Zuid Holland hebbeu toegang tegen betaling van den kurtax voor Badgasten bepaald Hoofdkaart ƒ 15 Hoofdkaart 8 o I Bijkaart 5 K I Bijkaart 3 Dagkaarten worden afgegeven tegen betaling van ƒ 1 De abonnemenskaarten zgn verkrijgbaar van af 9 Mei 1883 van s ochtends 10 tot s middags 4 uur aan het Badhuis te Scheveningen en na schriftel ke aanvraag ten Kantore van de Heeren HELDRING en PIERSON Tournooiveld te s Gravenhage Kurtaxkaarten zyn uitsluitend verkrijgbaar aan het Badhuis De prijüten van de Zee en Binnenbaden blijven even al8 voorgaande jaren lEOEÏJ BESTUUR Kiesvereeni ing KRIMPE ËRWAAKD In de op 25 April 1883 gehoudene vergadering van de Eiesvereeniging cERIMPENERWAARD zijn als Candidaten voor de Provinciale Staten van Zuid Holland Hoofdkiesdistrict O OU DA met algemeene stemmen gekozen de aftredende Leden Mr A A van BEHGEIT IJZEl DOOHIT te Gouda G A van HOUWENIITGE Gzn te Moordreclit H DLOK te Lekkerkerk die aan de Kiezers ten dringendste worden aanbevolen M A Schoonhoven 4 Mei 1883 f f 1 Bet Bestuur i y Mr S GRATAMA Bz Voorzitter M BOOGAERDT BERNzooK Dr W FRANCKEN Penningmeester W de GRUUTER H A BOECK C H van SCHERPENZEEL Secretarü fl A SCHALIJ A TTEST Wi ondergeteekenden verklaren bfl dezen dat door J de JONG Az Kuiperstraat K 227 Instrumenteele Zniveraar te Godda in eer korten tjjd op de meest oliede wgze aan ons behoorende of onder ons beheer zijnde Woningen heeft gezuiverd zonder later het minste spoor van onreinheid te ontdekken Redenen waarom wjj hem ten zeerste kunnen aanbevelen terwijl de stipste geheimhouding wordt in acht genomen en wg gaarne andere isformatiën aan belanghebbenden willen verstrekken get B J VAN DEK REE Koopman 1878 1880 4 pand G W VAN DUJJN Smid in 1878 4 J J VERDRIES Smid in 1877 en 1878 4 K VAN RHIJN Koopman in 1878 1881 4 B WAGENAAR Fabrikant in 1878 1 Bovenw W BEGEER Koffiebuishoud 1878 1 J H DEüMERS Bleek in 1880 1 Meidenkamer F HERMANS Tz Koopm 1879 1880 5 woning L BÜRGERSDIJK Gem Architect te Goudain 1880 en 1881 aantal panden en gestichten H KONINGS Architect in 1878 en 1879 9 pand H LUGTHART Schild in 1877 tot 1880 5 1 G BOEKER in 1878 1 Turfpraam H N DS JONG in 1879 1 Aardappelschip J A NIEUVVVELD Metselaar in 1879 2pand A J V VELZEN Fabrikant 1877 1880 6 Saelpersdrak van A Brinkman te Gond die ook huiswerk moet verrichten Stoomtramweg Maatscliappij AAUBESTEDmC oi DINSDAG den 15n MEI 1883 des namiddags te 2 uren op het Bureau der IJael StoomtramwegMaatschappö BUITENHOF 38 te s Gravenhage van fiestek No 12 Het maken van een STATIONSGEBOUW met RIJTüia en LOCOMOTIEFREMISE en bijbehoorende Werken te ooüdj met de levering der benoodigde Materialen Bestekken zjjn ad ƒ 0 50 per stuk verkrflgbaar ten Kantore der Maatschapp bovengenoemd alwaar ook de drie stuks bjj bet bestek behoorende teekeningen te bekomen zgn tegen betaling van 3 per stel Inlichtingen worden gegeven Maandag 7 Woensdag 9 en Vrgdagll Mei des namiddags van 1 4 uren Aanwjjzing op het terrein zal geschiedenop Zaterdag den 12den MEI 1888 des voormiddag te 11 uren Openbare Verkoopmezen te GOUDA op DINSDAG 8 MEI 1883 des morgen te 9 uren aan het Huis wjjk B No 18 aan de Uosthaven van goed onderhouden Meul elen en Huisraad waaronder een groote soliede BRANDKAST Mahoniehouten en IJzeren LEDIKANTEN KABINETTEN SECRETAIRE CHIFFONNIÈRE LINNENen KLEÊRENKAST MANGEL BAD fraaie HAARDEN enz Daags te voren op de gewone uren te zien En op DINSDAG 15 MEI 1883 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van den Heer A C COSIJN aan de Markt van nette f waaronder 2 Mahoniehouten CANAPE S EASTJB flinke BRANDKAST KANTOORLESSENAAR CYLINDERMANGEL IJzeren LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED en eenie HUISRAAD Zaterdag 12 Mei a s op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Belangfrijke Verkoopingp VAN Meulielen en Tapijtgoederen ten overstaan van de Notarissen MONTUN en KIST in het Venduhuis E 17 te Gouda op WOENSDAG 9 MEI aanstaande De goederen zgn twee dagen te voren van 10 12 en van 2 4 uur te zien BINNENLAND GOUDA 8 Mei 1S6S De direciie der Neder Rjnipoorweg niaatichiippü keeft behoudene de gtoedkenring harer rergadering fan heereu CoramissariiseD met den beer Kaplijn albier voor de Krimpenerwaard Stoomtramweg majit chappij een orereeDkomat aaugegean voor de Ëxploitalie fan deo ontworpen atoO itramw Gouda Stol gk Bergambacht Ammeralol Schoonhof rn Die uploilatie ui doir den Neder Bqnapoorweg geichleden op deielfde fOorwaarden al waaronder de Holl IJzeren spoorweg maatachappij exploiteert Eveoluecl verliea lal voor rekening der N R S lyn terif ijl niet voor het beheer zal worden gerekend en de winaten verdeeld cullen worden naar hel kapitaal dat leder in deze onderneming zal hebben Naar men verneemt zal binnen enkele dagen eene inaohryfing ordeB opugeattld om nog 84 KK in aandeelen te plaateen De Standaard fan heden bevat het folgende bftlohl De Redaoiie fan het wrekbUd Dt SoUaiider bcTeelt in zün jongste nnmmer all candidaten voor de Protinciale Staten in het kieadistrict Oouda aao Jhr mr K A Godin de Beaufort te Utrecht P van Qelderen Ctn te Schoonbofen en H W Otto te Gouda Daar eentgenoenida all niet in de profinoie wonende foor Gouda niït verkieabaar is wordt aan onze vrienden in dat diitriot vereooht hunne stemmen eenparig uit te brengen op den heer C Fabius lid der Tweede Kamer te Delft en op de beide andere genoemde heeren Vrijdag 11 Mei e k heeft de eerste uilfoeriug plasla foor het jaar 1883 84 van de Ooadêcke Zang rinigag De adrertentie in dit nr voorkomende doet kennis maken met het programma en voorzeker dit is uitlokkend genoeg De vereeniging wier uitfoeringen steeds worden opgeluisterd door de welwillende medewerking fan fele talentfolle dilettanten en musici beeft alle aanspraak op de aleuii onzer stadgeiiooten Het is daarom dat wij ben die nog niet tot de buitengewone leden of donateurs behooren opwekken zich als zoodanig op te geren Zij berorderen daardoor een goede uk en ferzekereu zichzelf daardoor het genot fan Denigen geielligen hoogst aangenamen avond Het bedrag der contributie findt men in de advertentie Bij beschikking van den Minister van waterstaat handel en nijfcrheid is bepaald dat de commies 4e kl bij do adm der posterijen A Wyohgel fan ScbilUwolde zijne funotien zal uitoefenen te Gouda Op de lijst der hoogstaangeslagenen in s Bijk Directe Belastingen in do Profinoie Zuid Holland komen o a voor de hh G J Steen Zijnen alhier T P Virnly te i iden G A fan Houweninge Gzn te Moordrecht C Krulder te s Grafenhage K fan der Torren Kzn en J fan der Breggen Azn te Waddingsfeen Voor predikant bij de Chr Ger gemeente alhier is het folgende 3 tal opgemaakt B J van den Berg te Andijk M Hummelen te Enuraatu en O Stadig te Britsum Het is ons aangenaam e kunnen medrdeelen dat de Goadsche inzenders op de Internationale Koloniale en UitfoerhanJel Teftooastelling te Amsterdam met hunne étalages sen koed figuur maken De Slearine Kaarseu al nek Gouda etaleert hare producten op eenfoudige doch hoogst smaakfoUe wijze terwijl onze oude fqpecindnstrie daar ferlegenwoordigd is door twe inzendingen een fan de firma Jan Prince en Co en een fsn de firma P Goedewaagen en Zoon V ort fallen er étalage te beschouwen van de GN M sohe Machinale Gareu pinuerij van de firm J B fan Calz en zoon en fan den heer B va Galen Verder noemen wij eene zeer nette ianawng fan baarwerk van den heer fan de Pavoordt ta ten slotte een keurige étalage ran den heer D Saaisam die een fiertal oottnme tentoonstelt welkt gnnstig getuigen fan den smaak waarmede zy ya rerfaardigt Èen dier eosinmet heeft de eigenaard l d dat de garneering der rok is gemaakt fan 1U6 lisjea lint Behalve de geiKMiada raewi ga nrt ia tenhMmtcUing m St eene van Gebr Kamphuizen die der beschouwing allessitts waard u en die vooraamelyk uil artikelen beaUdt geaohiki roor export naar ludiè Het doe ons genoegen dat ook Gouda op deze tentoonstelling too flink ferlegenwoordigd wordt Op de voordracht foor hoogheemraad fan de Krimpenerwaard iu plaats van den tot dgkgraaf benoemden heer P van i Hoff Stolk te Ouderkerk aan d iJsel zijn geplaatst de heeren N Zyderlaan en N Dogterom te Stolwijk en £ Boere te Haastrecht allen hoofdingtlonden Gisteren namiddag ten 4V are is eene hofstede met schuur en hooiberg afgebrand toebehooreude aao den heer M Verdoold te Slol ijk en bewoond wordende door IJ Noorlander en C Jongebireor De foorhaudene hennep hooi en een gedeelte Van de inboedel i mede een prooi der riammen geworden Zyn wij wel onderricht dan ia van een hunner de inboedel geassureerd de hennep en het hooi echter niet Men deelt ala oorzaak fan den brand mede dat eenige kinderen die een meifuurtje wilden ontsteken tot den brand aanleiding garen In de SchoonhoMHKhe Couraal lee men het folgende Een eigenaardig jubilé wordt te Sohooiihoreii dezer dagen gerierd De beer J M ran Minden tandheelkundige te Gouda zal deze weck deze gemeente geduiende een lydsrerloop fan reerlig jaren geregeld wekelijks hebben bezocht Blijkt hieruit dat de heer Van Minden lich in een gerestigde practjjk mag fcrheugen en dat hy het rertrouwen eener uitgebreide clientèle geniet niet minder mag er op worden gewezen dat de jubilaris zijn rak nog met jeugdigen ij er uitoefent en dat hy roortdurend zich op de hoogte houdt der nieuwe uitrindingen welke ook op dat gebied wolden gedaan Gedurende al die jaren en dit is ook niet alledaags hield de heer Vau Minden te Sohoonhoreii verblijf in hetzelfde koffiehuis van de familie Den Hoed Moge de geachte jubilaris nog tele jaren lust en krachten behouden om zgue practyk ook hier ter Hede foort te zetten I De directie der IJselatoomtramweg Maatschappij heeft de roorwaarden aanraard waarop haar con cessie is verleend voor den aanleg van een traiowcg van Utrecht naar Vreeawjjk De waarborgsom ia gestort en de plannen zijn ingediend Volgens een bericht uit Berlijn ligt prinae Marianne der Nederlanden op het kaateel Rheinhardshausen by Erbach bedenkelijk ziek De geneeskundigen die haar behandelen geren weinig hoop op herstel der bijna 73 jarige prince Aan het ziekbed verwijlen reeds sedert eenige dagen hwe eenige dochter de hertogin Alexandrine wedawe ran hertog Wilhelm fan Mecklenbnrg Sohwerin met bare 14 jarige dochter hertogin Charlotte Prinses Marianne heeft uit haar in 1849 door eohtsokeiding ontbonden huwelyk met Prins Albert ran Pruisen orerledeo in 1872 nog een Zoon Prins Albert die iu 1837 i gebaren en drie jonge kinderen heeft Men meldt uit Hage dat de benoeming eener Staatscommiaaie voor da heriieoM d Qmaiwtt dezer dagen kan worden tegemoet gesien De directie der Ned Bhyn spoorweg beeft bekeod gemaakt dat de retourkaarteu in binnen rerkeer afgegeren op 18 en 13 Mei a s f oor den terugkeer geldig zyn tot en met 15 Mei d a v Ten behoere van een gelijkmatige regeling van de spoorweg uurwerken wordt th is door het hoofdkantoor ran de Rykstelegraaf te Amsterdam dagelijks in den rroegen ochtend een tydaein gegeven aan de HolUudache Staata en Rijnspoorwegen Een f eertig leden ran de gymnaatiekrereenigingen Hellai en Olympic te s Hage hebben onder leiding ran de direcleuren een tururoarach gemaakt Ëerat rertrokken zij per spoor en per stoomtram naar Bodegrave en wandelden ran daar naar Leiden een marsch die ran ruim 10 uur tot half rier duurde door pMchtig werd begunstigd en deor het zuigen van turnliederen werd reraangeuaamd Aan het U D wordt het rolgende medegedeeld De machinist aan het pompstation der Ulrechlsohe Waterleidiugmaatachappü te Soeaterberg wien met ingang van 1 Juni a a zyn ontslag als zoodanig was aangezegd heeft zich in den vroegen piorgen fan den 4den Mei ferwyderd zonder dat roor t oogenblik zijne tegenvtoordige rerbliifplaats bekeud is De beide machines die Donderdag nog volkomen iu orde waren weigerden Vrijdag te werken door blijkbare beschadiging of eratelling De zaak i bij de juatitie aangegeren Men hoopt in konen tyd de gebreken hersteld te hebben Een zeer prao ische riaag die bij bet gebruik ran de telefoon zich kan opdoen is onlang in Amerika op eigenaardige wijze opgelost Een ruwe gast te Ohio nas gewoon ereiiala in zgu dagelijkach gespiek onophoudelijk te rloeken Men rerzocht hem dit na te laten hij weigerde De telefoon compagnie werd er in gtfmengd zij had in hare bepalingen een artikel dal oubthoorlijke taal rerbood en besloot de spreekbuis weg te nemen Een proc S was t erolg h rechter slelde de Maatschappij in t gelijk Hy overwoog dat de telefoon dikifijla tot in den krinï fan t gezin reikten dat wat roor één bestemd is licht ook door andereu wordt gehoord Oak zijn zij die de