Goudsche Courant, zondag 3 juni 1883

N 2930 Zondag 3 J al 1883 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN Lange Ttendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 AUe BOEKEN en TIJDSCHBIETEN worden binnen den kortst mogel ken t d geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Beeft mede voorhanden alle aoorteti van t saa aar g s ssaa in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHB COURANTEN worden dadelflk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is verandering De beate larire 9 76 a 10 50 Ooede en polHeraoort 9 a ƒ 9 60 Afarylende 8 60 è ƒ 9 en lager Rogge 6 26 a ƒ 6 76 G r t 5 26 a ƒ 6 Che alier tol ƒ 7 60 Ha er ƒ 3 75 i 4 de ligte 4 26 a ƒ 4 60 de iware Mois 6 30 a 6 60 Ervtcn en boonen la roren Zadec tonder handel De veemarkt met goeden aanroer handel in alle ooVten lugiretie rarkena 24 i 26 et rarkens voor Londen ran 20 a 23 et per half kilog magere rarkena en biggen traag biggen 0 86 a 1 30 per week vette schapen ring ran ƒ 25 a ƒ 40 lammeren mede rlug ran ƒ 12 a ƒ 20 Kaas aangeroerd 99 partyen handel rluir eerste qnaliteit ƒ 29 a ƒ 32 t eede qualiteit ƒ 26 a ƒ 28 xVoord HoUandaohe ƒ 32 a 36 Goeboler ƒ 1 30 a 1 40 Weiboter ƒ 1 10 i ƒ 1 20 B u r g erlljlÉe Stand GDBOREN 29 Mei Murteo oodert F Zorg d J HBuHD 80 Fraociioi Jicoboi oaderi P J Rent ei J C l riQi 80 Willem Aggait ouden Plak en A A F Bruheim OVERLEDEN 29 Mei P Boer 1 j 1 m G deJaag 4 j 6 u N Verborg 4 m 80 I ran Leer 8j GEHUWD 80 Mei S P raa der kleijn ea H W A J VtFKjIioar G IJpelair eu W raa der We dea n Gondriaan en H Bynhout J M Sohonteneo A Koppeodraayer T Verbiest eo F Brann G H Slraror D C vao Hofwegea M J de Jong eo 3 C PriiiseDberg Bnrgelqke Stand ran onderstaande gemeenten van 19 tot 26 Mei 1883 Qouderak GEBOREN Janna ouden W Verboom en L de Jong OVERLEDEN E de koaaditeniet 7 m Stolwijk OVERLEDEN 3 P Koolwyk 5 ra GEHl VtO L Verkerk ea N Natzül Reei wijk GEBOREN Dirk Adeinlt ooden A Kraijt en M C Kram OVERLEDEN H Kraaijenbriag 9 j ONDERTROUWD A Compier en M Balleriag OEUUVtr J W Runevrlden G Verwoerd ADVERTENTIËN Getrouwd SIMON PETRUS VAN deb KLEUN EN HENRIBTTE WILHELMINA i ADRIANA JOHANNA VERSCHOOR Gouda 30 Mei 1883 I Voor de vele bewezen van belangstelling den 18 Mei ondervonden betuigen wg onzen bartelgken dank P VAN DEE KLEUN J E TAN DER KLEUN Veehoeï Eene fatsoeniyke Dienstbode R C wenscht dadelgk geplaatst t worden ook als TWEEDE of DERDE MEID Adres onder No 842 aan het Bureau dezer Courant mi4 De TANDHEELKUNDIGE INRICHTING van E STABK is gelegen aan den Amstelttjjk 96 Zoowel van het Centraal als van het Bgnspoor Station te bereiken p r Tram met een overatapkaartje Alle soorten van S i gr a3 e ïa t a b a Is in het GROOT en KLEIN tot zeer LAGE PRIJZEN te bekomen bg C BRüGEMAN Goudsche Vest No 35 BOTTEBD AMa f 5S0 wordt TE LEEN GEVRAAGD tegen 6 pCt vooraf te betalen Aflossing ƒ 25 per drie Maanden Brieven franco onder letter G aan de Boekhandelaars J VAir BENTÜM bn ZOON te Gouda Alle lichte rhnmatische aandoeningen worden na een kortstondig gebniik van de Abshaubbins of Anti RhuQiatische watten hersteld alsof zg nooit bestaan hadden Prgs 30 et per pakje met gebruiksaanwijzing Hoofddepot bij A BREETVELT Az te Delft en verder biJ C B Verheul Ondewater A Bos Berkel ran Dorp Zoelermeer A Kanling Alphen J B E O Sohlattman Bodegraren K Oosterling Haastrecht r A e van Deth Hej de Wed Bosman Gouda W F J den Uyl Sohoonh A Prins Zerenhuizen M J Gondkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S r d Kraat8 Blei wyk W d G Wilhelmus Woerden Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mum QLAZEN of de beschrflving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen e z waarbö is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISHAAN KRAMM Prys 80 Oents BIJZONDERE WERKING van het ANATHERIIM MONDWATER Van Dr J G PüVP K K Hof tandmeester te WeeHen Bogntfrstraat 2 medegedeeld door Dr JULIUS JAXELL prakt arts enz enz roorgeschreven op de K K Kliniek te Wetnen Parijs Brussrl en Araslerdam alsmede door de HH prof Dr OPPOLZER rektor maguifious K Saksische hofraad Dr KLETZINSKY Dr BRANTS Dr HELLKE Dr BORN Dr SONNENSCHEIN iu Berlgn enz Vooral dient het lot reiniging der tanden Het lost door zijne scheikundige zamenstelling den slijm tusschec de lenden op In iet byionder i M geiruii daarvan aan tt bevelen na den maaltijd omdat de insscheu de tanden leroggebleren rleesohdeelljes door bun bederf de telfstandigbeid der tanden bederren en een ki sljjk riekenden adem rerspreiden Zelfs in die gevallen aariy reeda het glainnr begint af te tchil eren mordl het met gunttig gemlg aangewend laar bet deze afsohilfering legen gaai Wani als is ook maar een klein puntje ran een land afgesprongen lan wordt de aldus ontbloolle tand dikwyis door beeneter aangetast waardoor de land eelre rernietigd en de orerige tanden aangailoken worden Hel ge ft aan dl tanden hunne mhoone nalimrlyle kleur terug terw l het tegennslunrlyk afielsel er door opgelost en afgespoeld wordt Het il zeer nuttig om iunitmatigt tanden êchoon te houden Het doet dezelre bunne nalunrlyke kleur eu glans behouden rermydt het afzetten ran wijn steen sn rerhinderd alle slechten reuk Het ttilt niet alleen de pijnen welke holle en bran derige tanden doen onltlaan maar belet ie verdere uitbreiding deter eiekte Ëreuzoo bewijst hrt AuatheriD Houdwater goede diensten bij eeitig gebrek van het t uMeet h en ah een teker verzachtingimiddel by tandpijn ontttaan door holle tanden en by rieumalitehe tandpijn Het Anathertn Mondwater stilt in dm korsten t jd en gemakkelijk den pgn zonder dat mee ooit nsdeelige gerolgen ie duchten heeft Zeer aan te prijzen is het Anatherin Hondwater om een goeden reuk van den adem te behouden alsmede om een voorhanden zijnde kwalijk riekende adem weg te nemen en daarroor is het roidoende dat dagvIgks de mond eenige malen rael dit water uitgespoeld worde Nog meer is het by sponsaohtig landrleesch aan te berelfn Indien men bij deze ziekte het Anatherin Hondwater slechts gedurende rier weken aanwendt rerdwgnt de bleekheid ran hel zieke landrleesch en komt een schooue roozenroode kleur ia de plaats Evenzoo roorireffelgk toont het Anatherin Mondwater zich bg i oanib axJni een kwaal waaraan zoo vele klienieken lyden alsook dan wanneer op meer gevorderden leeftgd het tandrieesch begint weg te slinken Een zeker middel is het Anatherin Mondwater insgelgks bij ligt bloedend taiidvleesoh De oorzaak hiervan is gelegen in zwakte der raten die de tanden omgeven In deze geratlen is een slijre tandenborstel tegel k berorderlijk daar z j het tandrieesch skarifioeeri waardoor nieuwe werkadighsid wordt opgewekt Te rerkrijgen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Koogstraal A 123 Ie Rotterdam bg F E ran Santen Kolff apoih en A Sohippereijn Co blauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth i te Delft bij A J ran Eijn Ie Schiedam bg C Malta Gz te Leiileu bg E Noordjjk te Araalerrfam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek Ie Schoonhoven bg S Wolf en Zoon te Alphen bg L Varossiean en Zoon te Utreht b j G H N van Spanje idem Labry Porton Droo gisteii Snelpersdrnk van A Bbihkman te Gouda OOUDA 2 Juni 18 3 VERGADERING van dïh GEMEENTERAAD Dinsdag den 5 Juni 1883 des namiddags ten 1 ore Aan de orde Het roorstel tot wgzigtng der begrootiug ran ket Itraëlietisoli Armbetlnur dienst 1882 Een raorslel tot wgiiging der Gemeentebegroo tinf dienst 1882 Reclames tegen aanslagen in de plaalselgke directe belasting op de inkomsten roorkomeade op het suppletoir kohier dienst 1882 De benoeming ran eene Bewaartohoolhouderea ter assistentie bg hel onderwijs aan de inriohting toi opleiding rau bewaarschoolhouderetoen De benoeming rau twee leden eo twee plaalsrerrangende leden in hel Stembureau roor de aanstaande rerkiezing ran een Lid der Tweede Kamer ran de StatenOeneraal De Utreehtsohe kiciersrereeniging afd Useistein heeft roor de rerkiezing ran een lid roor de 2e iüimer nl roor de gemeenten behoorende tot hel boofdkieadistriet Gouda eandidaat gesteld den keer r W Thorbeoke Ie e Grarenhage De E K kiearereeniging Recht voor Allen Ie Gonda heeft met algemeene stemmen jhr mr K A Godin de Beaufort aftredend lid opuirnw caadidoat gesteld roor het lidmaalsehap der Tweede Kamer Merr de Wed J de Jaager dezer dagen Ie s Hage orarleden heeft gelegateerd aan de Diaconie der Herr Gemeente alhier f 4000 iuachrgting Grootboek SpOt ma riit de rente naaorfdgki aan de negen bewoonaters rsn de oebterknisjea op hel Adrioan Jong kindholje op de Zeugsiraal alhier ƒ l legeren en hel orenehol in den winter ondw hen aan brandstof te rerdeelen In de zitting der Rotterd Arr Rechtbank ran Donderdag stond terecht W B reehoader te Gouda bekl ran het niet afzonderen ran besmet ree en het niet aangeven ran besmettelgke ziekte Eisoh S boeten ran 25 of 3 dagen ger roor iedere boete benevens rerbeurdrerklaring ran bet in beslag genomen ree Orer 8 dsgen aitapraak Voor het Haogsohe Gerechtsbof stond Donderdag jl tereeht de 23jarige dienstbode E C r O wonende te Gouda die in den arond ran 17 Febr jl de woning ran baar rroegeren meester den stukadoor G wiens dienstzU kort te roren rerlaten had Ier sluiks wist binnen M sluipen waar zy zioh in een kamer ach ter eenige aan een kspatok hangende kleederen rerborg tot dat alle in diepe rust was Zy verliet toen haar sohuilhoek en drong de kamer barer rroegere meesteres welke kort te roren berallen was binnen nam ran onder de dekens een rrouwenzak weg en rerwijderde zioh daarmede door een achterdeur welke zy zelre ontsloot Bg hel naaien der buit bleek haar dat z j oieh met een poriemonuaie waarin ƒ U had rerrijkt Z j legde Donderdag een rolled ige bekentenis af Het O M reqnireerde 18 maanden celstraf Mr Saaymans Vader aan wien de rerdediging was opgedragen roerde eenige rerzaobiende omstandigheden aan en beral ign cUente in de olemeUlie ran den Hore aan Daar de uilgeschreren geldleening ran ƒ 280 000 ten behoeve ran de Krimpenerwaanlsche stooratraramaalschappij zooala wy hebben medegedeeld niet rolteekend is heeft de oonsessionatis de beer A Kaptijn aan het dykcolirge oonceasiererlenging voor 3 maanden aangevraagd Op deze aanvraag is io de vergadering op 30 Mei afwyzend beschikt In de vereeuigde vergadering van het dykscollege met de hoofdiugelandeo van de Erimpenerwaard Woensdag jl Ie Stolwykersluis gehouden is de begroeiing ran het hoogheemraadschap dienstjaar 1883 84 vastgesteld lot een bedrag van 80V98 42 in onirangst en 80613 ii nilgaaf sluitende dal met een batig saldo ran ƒ 88B 42 Door drie particulieren Ie Bleiswijk eec timmerman een smid en e n boer is een stooraseheepje rarroardigd lang B s Meter en breed j Meter Het heeft ruimte roor 6 petsonen en wordt roortbewogen door een maohine ras poardenkracht t Vad rerneemi dat H K H Prinses Marianne haar iuiob Prina Alben van Pruisen rael de nitroering ran hoar niterstea wil heeft belast De Prins wordt Zondag op Beinhanshansen rerwaeht Maandagmorgen zal de piechtl e leraardebeslellinK ran hel stoffelijk omhulsel taErbach plaats hebben De Prieses beeft bepaald dat zij naast haar dochter Prinses Oharlolle ran SakseD Heiniagoii wenscht te rusten De pleohtigKeid zal zeer enrondig en geheel plaats hebben rolgens de roorsehrilira der Dnitscke hofreglemenien Aan ons Hof is de kenBisgering ran bet orerlijden der Prinses op de gebruikelijke wijze gezonden ranwege hel Haus mieisterium te Berlijn Z K H Alexander der Merlanden Prins ran Oiaaje zal zich bü de pl kligheid door majoor BeijermoD zgn adjodant do reitegenwoordigen Il i i Men achrijfi uit den Haag un de MUd Ct Ken opmerkelijk feit kecit deh hier voorgedaan Dinsdagarond rerseheen it SbuUtcoutant met een rouwrand rondom de eerotcfagina en met het volgend bericht borenaan de kelaawsen Uirt heefi den Almachtige behaagd hare koohklyke hoogheid prinses Harianna der Nederlanden tot zich ta nemen Hare koninklijke hoogheid ontditp heden Dinsdag ooktend omstreeka uw Hf koor kaated Beigkartahauoen Aldus kwameu er echter sleckla enkele exemplaren van de pen Midden onder het drukken kwam er berel om deu rouwrand weg te nemen en lérens het beriebt ran ket sveriyden der prinses De later afgedrukte exemplaren ran het officiéele blad maken dan Aok ran het sterfgerol in de koninklijke familie geen melding ofschoon alle orerige dagbladen ran het Nederland en ook die rau h builenlaud ket doodbericht behelsden Wg declen het zonderlinge feit mede zonder ons aan eene rerkiaring Ie wagen Hel ü D schrijft het rolgende Htt heeft de aandacht gelrokken dat de Ned StaaUcourant Dinsdagarond geen melding maakte ran het orerlgden ran H K H prinses Marianne ofschoon dit reeds in d n vroegen ochtend bekend was De rerkUring h roor ieder die in de officieèle Ivereld geen rreemdeling is nochtans zeer eenroudig Wij meeoen nl Ie weten dat het Nederland ohe hof nooit offioieel de echtscheiding der prinses heeft meenen Ie moeten erkennen en haar bij voortduring als eobtgenoole laatst als weduwe ran prins Albert dus als Duilsche prinses is blijren beschouwen tengerolge waarren nu dan ook Ie kennisgering ran bet orerlijden in optima forma namens prins Albert moet roorafgaan alrorens Z M de Koning den gebmikelykeo bofrouw voor buitenlandsche bloedrerwanten en de orerige formaliteiten kan bevelen Dezelfde reden is oorzaak dal H K H rermoedelyk uiet in het graf der Oranjes Ie Delft zal worden bygezet erenmin als andere in den rreemde gehuwde piinsesaen ran ons rorslelijk huis ook in de laatste rusiplaata rolgt de rrouw den slaat des mans gelijk Delft hel gelMeiile ran aan onze prinsen gehuwde vreemde prinsessen bwsart zal hst dat ran prinses Mariauna moeten derren Het stoffelijk overschot zal dan ook naar wy rernemen naast dat ran H Dr overleden dochter worden ter aarde besteld In de 98sle Algemeene Vergadering ran de Maatschappij tot Nut ran t Algemeen op 11 en 16 dezer te Amsterdam te houden komt het volgende ronrstel aan de orde ran de Commissie tot voorbereiding ran ket Eeuwfeest der Maatschappij Kennis genomen hebbende fan de besehouwiujgen in een byiage P achter de punten ran beschrijving geroegd ep op grond ran de daarin rerratte orerwegingen besluile de algemeene rergaderiog lo dat het 100 jarig bestdan der Maatschappij by gelegenheid ran de algemeene vergadering dea jaars 1884 op plechtige door het hoofdbestnur nader te regelen wgie zal worden gerierd 2o dat de departementen zullen worden nitgenoodigd elk in zijn kring op 16 Nor 1884 een feeslelyke bijeenkomst te houden tol herdenking ran den stichtingdag der Maatsohappg 3a dal ter herinnering aan bet eeuwfeest medailles in goud zilrer en brons zullen warden geslagen rerkrijgbaar te atellen roor de Men tegen den ostenden prijs 4o dal op de begrooting roor 1883 84 tA worden gebrach een som ran 3400 roor aankoop en rerbonwing ran het huis waarin te Edam ten jare 1784 de grondslagen der Maatschappij zijn gelegd welk huis het eigendom der Maatscha pij blyrende ten gebmike zal worden afgestaan aan bet departement Edam onder door het hoofdbestuur Ie bepalen voorwaarden ir5a dat door de Maatschappij als feestgare aan ket Nederlanilsche rolk te Haarlem zal warden gereatigd een kweekschool voor bewaarscboolhonderesaen met da irbg behoorende oefensohaol 6o dat tot dekking van de blijvende kosten dier instelling jaarlijks op de begrooting der Maalscbappg zal wordeu uilgetrokken een som ran ƒ 6000 j 7o dat ter bestryding ran de kosleif ran op en inrichting ran het roor bedoelde scholen noodige gebouw door tusschenkomst ran de departemeutsbesluren een beroep zal worden gedaan op de leden om t zij giften ter beschikking Ie stellen rau de Haalsebappij t zij deel te nemen in een rentelooie ieening met aandeelen ran ƒ 1000 splitsbaar in onderdeden ran f 100 en met een aSossing ran 1000 s jaars een en ander Ie regelen door hel hoofdbestuur Iemand had midden in het rereenigingsjaar zgn lidmaalsehap eener rereeniging schriftelijk opgezegd maar hel Bestuur achtte hem nog lot het eind ran dat jaar aansprakelijk te meer omdat kort te roren in het reglement een wyziging was opgenomen waarbij het oude reglement dat hel lidmaatschap met alle aanspraken op de roordeelen deed rerrallen door Schriftelijk bedanken was aangeruld met de bepaling dat het lidmaatschap hel geheele jaar doorloopt en ook roorldnult roor hel volgende behoudens opzegging 6 weken róór het begin ran dat jaar De Biechlbank te Amsterdam heeft echter op 6 Fcbr jl het eischend Bestuur in het ongelyk gesteld omdat zij de nieuwe bepaling ran het reglement niet rerbindend achtte roor de leden Die bepaling waa nl wel in een vergadering der Vereeuiging in beginsel goedgekeurd maar lérens werd besloten de redactie aan den rechtsgeleerden raadsman orer Ie laten Daar nu die redactie zelre nooit door de Vergadering is goedgekeurd en het reglement slechts wyzigingen kent door die Vergadering er in gebracht was de Rechtbank ran oordeel dal die nienwe bepaling geen bindende kracht had zij kon eerst haar beslag krijgen door een besluit der Vergadering nadat deze in de gelegenheid was gesteld Ie beoordeelen of de bewoordingen waarin de wijziging was rerrnt het gehuldigd beginsel juist uitdrukten De Rechtbank nam rerder aan dat waar enkel Hichri telyk bedanken is voorgeschreven hel lidmaatschap ophoudt met het oogenblik waarop aan hetBestuur schriftelijk ran het omslag is kennis gegeren en dat by het ontbreken rau bijzondere bepalingen die anders luiden met het rerlies ren bet lidmaatschap tegélykerliid de verplichtingen ran het lid ophouden ook gedurende den nog orerigen lijd ran het loopende j W Te Sneek zijn Diusdag arond drie net gekleede mannen binnengebracht die in het naburige Goënga en Rauwerd ralscbe bankbiljetten ran honderd gulden in omloop brachten De gemeeute reHwachler Sjjbrandg arresteerde het driefal en bracht het geholpen