Goudsche Courant, zondag 9 september 1883

IN 297S 1883 Zondag 9 Septeiiii er 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken del liea dat uauokeurig het resultaat oplevert dat Toor den lijder ferlaugd wordt GEVONDEN in de laatate twee maanden en aan het Bureau van politie gedeponeerd de Tolgende voorwerpen die uasf niet ijjn afgehaald Een Bracelet van bloedicoraal eeo Bracelet van iwarle koralen met gouden slot een defect KiuderOoi belletje goud met bloedkoraal een gouden Broche met do kwastjes een Kioderlaarsje een Kettinkje van roode kraaltjes taet haak en oog een zwart Sobortje een paar witte Kousen een gouden Mhusring met haar een Kinderoorbellelje goud met bloedkoraal een gouden King een lilvereo Knip met koralen beurs met geld een Kinderarmbandje bloedkoraal met goud een Kinderoorbellelje goud met bloedkoraal een fantasie Kinderarmbandje een staal Kuipje roet drie centen MABETBERICHTBN Gouda 6 September 1883 De ruime aanvoer vau nituwe tarwe welke over het algemeen van goede kwalileit is drukt de prijzen Eoodat lü gebruiker van zeeuwscbe tarwe voor de buil op hit oogenblik uiei chadelgker werkt dan de gebruikers van fdbrieksmeet waarvoor veelal buiteulandsche tarwe en ook inferieure soorten worden genomen De beste partijtjes zeeuwsche tarwe worrlen echter op prys gehouden en met ƒ 9 50 a ƒ 10 betaald Mindere en Poldersoort daarentegen kan uauwelyks ƒ 8 50 a ƒ 9 opbrengen Van geheel afwijkende is natuurlijk geen prijs op te geven aangezien deze aan onze markt nog met per gewicht verkocht wordt De rogge is niet zoo gunstig gewonnen eii de beste partgtjea orden gaarne genomen tot de vraagprijzen Men kan deze noteren van 7 25 tol ƒ 7 75 Echter is mindere kwaliteit vrij wal lager te koop ƒ B 25 a ƒ 6 75 en afwijkende belangrijk daar beneden Gerst voor consumptie ƒ 6 25 a ƒ 6 de chevalier ƒ 7 a ƒ 7 75 Haver ƒ 3 76 a ƒ 4 25 en z are haver ƒ 4 50 a ƒ 4 76 Maïs geldt ƒ 5 90 a 6 25 en nieuwe erwten eu boonen worden nog niet getoond Alleen nieuwe groene erwten waarvan een enkel partijtje verhandeld werd kon in fijne kooksoorlen ƒ 10 60 opbrengen Verder flauwe handel De veemarkt met goeden aanvoer de handel vlug graskalveren van ƒ 00 a ƒ 85 varkens voor Londen 22 k 24 et vette varkens 25 a 27 et per half kilo magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 1 a ƒ 1 50 per week veile schapen vlug van ƒ 2Ü a ƒ 40 magere schapen traag Kaas aangevoerd 122 partijen handel ving eerste QUaliteit ƒ 32 a ƒ 34 t ieede qualitett ƒ 28 a ƒ 31 Noord Hollandsclie ƒ 32 a ƒ 33 50 Goeboter ƒ 1 60 a ƒ 1 60 Weibot r ƒ 1 25 a ƒ 1 35 Burgerlijke Stand GEBORbN 3 Sep SljbraDtl ouders Vt J Oosterho eu J van der Knil 4 Cornells ouders P de Knegjt co M de l nterir p 5 PieternelU ouders A T an V prkbooven en J M Nieattenhnizcn GEUUnD 6 Sept H W O Mnnzert en J M Gif tel ADVE RTENTI ËN Tot mgn diepe smart overleed heden mijn beminde Echtgenoot HENRICUS CORNELIS KOOPMAN ia den ouderdom vau byna 40 jaren na t dig voorzien ie zgn geweest van de H H Sacramenten der Stervenden Wed H C KOOPMAN Gouda 6 Sept 1883 Rozesiiiaten De ondergeteekende gevoelt zich verplicht langs dezen weg zyn oprechten dank te betuigen aan den VVelEd Heer Dr M SPEUIJT voor de spoedige en doelmatige hulp hein verleend bij het ongeval in het gebouw cArti Legi De Heeren Doctoren ROMEIJN en BAKKER NIEMEIJER dankt hg mede zeer voor hunne bereidwilligheid hem bewezen Gouda den 6 September 1883 G HORDUK ADVEllTE TIEiX in alle Binnen ea Buitcnlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Voor de vele bewgzen van belangsteling ondervonden bg het overlgden te Deventer van onze geliefde Moeder en Grootmoeder MejnÉfrouw J KBMPE Esiii betuigen wg onzen innigen dank Uit alter naam A KEMPE rtrecht 7 Sept 1888 Men vraagt in een stil gezin eene Protestantsche die goed koken en gverig werken kan om als meld alleen met hulp eener werkster met November in dienst te treden Eene weduwe die vroeger gediend heeft zal bij voorkeur in aanmerking komen Zich te vervoegen bg Mevrouw VORSTMAN Gouwe C 197 te Gouda PIANINO Een Indische Familie hiedt ter overname aan een zeldzaam prachig gebeeldhouwde PIANINO daarbij dubbel kruissnarig en geheel op metaal gebouwd slechts 4 weken gebruikt en gekost hebbende 700 thans te koop voor ƒ é25 met garantie certificaat kist en vrg spoorkosten Te zien van 9 tot 12 en van 4 tot 7 uur Adrea Den Haag N Haven 156 W DE WIT BELAJWGRijK T ALLENDE ZIEKTE Verlamming en Zcnuwziekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de g enezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6 Place du Tr 6ne 6 Far jls Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last t ongerief en tijdverlies van dat artikel eu zoude leker gaarne ontheven zijn denzelven te moeten grbruikeo Welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsien graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen warden door het bestemdig gebruik van Or Chantomelanus By elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgernafe en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gei allen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer ééu flacon is opgebruikt Maar vooral ook tij dit nog geen beril behoefden gebruiken dit middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen jaH bg oneindig vehu 18 looh reeds hel beginsel van verzwakking merkbaar aaunezig mei lette maar op dat men bij voortduring verplicht is op verderen afstand Ie zien dat letters zich dubbel vertoonen dut schel licht hiniierlijk is dat de oogen beginnen Ie steken enz enz Welnu gebruikt Dr CHANTOMELANÜS OOGENWATER en gij zult u beter gevoelen Het is verkrijjjbaar a 60 cent per flacon bij Wed Bosman Gouda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd W ed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorburg A Bos Berkel BURGEMEESTER eL WETHOUDERS d gemeente Moordrecht mi sn bekend dat krscii tens vergunning van de Gfedéputeerde Staten der Provincie Zuid Holland dd 3 4 September 1883 n 13 de PASSAGE voor r en voertuigen over Schielands Hoogen Zeedgk in het westeinde dezer gemeente is AFGESLOTEN tot 28 SEPTEMBER a s dat de Passai e voor rg en voertuigen gedurende dien tgd kan genomen worden van f het Dorp alhier over den Hoofdmiddelweg en den Nieuwerkerkschen weg dat in de Passage voor voetgangers ovei Schielands Hoogen Zeedgk steeds op behoorIgke wgze zal worden voorzien Moordrecht 5 September 1883 De Secretarie De Burgemeester D NÜGTEREN A Che snel P P SOOS Aanlegf voor WATERlilBJlG Een HEER P G geen officier z b b h h vraagt met 1 October a s te Gouda eene gemeubileerde Kamer met Alkoof met KOST en BEDIENING Prgsopgaaf franco brieven M B aan de firma J EIJKEL Papierhandel te Utrecht De WedrsmbN KLErN 4d7k e by Karnemelksloot beveelt zich beleefdelijk mo tot het wasschen van BurgerwassclieiL naar verkiezing nat of droog te huis Wie bekwaam en genegen is aan twee Meisjes een paar uur per week LES te geven in Nuttige en fraaie Handwerken gelieve zich met opgaaf van voorwaarden schriftelgk onder letter P aan te melden bg de Boekhandelaars J VAN BENTÜM Zoo alhier TE KOOI een goed onderhoudetk mmmmm Adres aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopingf TU GOVÏ A op MAANDAG 17 SEPTEMBER 1883 s morgens 11 ure in het Schaakbord op den Kleiweg aldaar van Een flink voor weinige jaren goed opgeknapt f met rVIN Open Grond BERGPLAATS en ERVE gelegen aan den Groeneweg te Gouda geteekend L 139 groot 1 a 29 cent kadaster sectie C nummers 1171 en 1897 met recht van uitgang door de gang C 1700 Verhuurd bg de week a ƒ 2 50 per week Aanvaarding direct bg de toewgzing Betaaldag 18 October 1883 Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddin cveen Snelpersdmk van A Beinksah te Gouda BINNENLAND GOUDA 8 September 1883 De Heierlandieke Veretniging M a ickttfflng van lierkn drank opgericht den 12 September 1842 ui hier ter stede hare 48ste Algemeene Vergulering houden op Woensdag den 19 September e k des voorm ten hali tien ure in de tuX vsn da Loge op de Gouwe waartoe a evaardigden oorretpondentcD oud correspoudeuten door het Hooidbestour zgn opgeroepen Des avonds te voren Dinsdag den ISn e k ui er ten 7Vi re in de Lntheruhe Kerk eene openbare bijeenkomst gehouden worden wur als sprekers f oorneicent lijn op te treden de voorzitter dier Vereeniging jhr J L de Jonge lid van de Provinciale Staten van Zeeland ds J C Brntel de 1 ïifière pred te Haarlem dr U B van Rbijn med Doctor Ie Katwijk a Z da D Beekman pred te Breda en dr D Lnbaoh inspecteur van het geneeskundig itaalstoencht te Kampen Naar w vernemen tullen ook eeuigc buitenlandlehe mannen van naam hel oord voeren Tot bijivoning dezer bijeenkomst in de Lulbencba Kerk Dinsdag 18 September 7 uur warden ome stadgenooten zoowel mannen ala vrouwm die in dBM volkstaak belangstellen beleeidelyk uitgenoodigd Donderdag namiddag ign alhier aangebonden twee personen genaaad Wielemont en Pielers die b j G Jae op de Haven omstreeks f 30 nit d loonbauklade hadden ontvreemd Zq zqn hedenmorgen naar bet buis vau arrctt te Rotterdam overgebraoht Alhoewel beiden nog jong n noeten i voor de maatsehapp als gevuriijke booswiohten worden beschouwd die vroegir meermalen met de justitie in unraking lyn leweest Twee jaar geleden is ntaig noemde Ier zake van ladelichting alhier aangehouden voor en nadien tijd heeft hg meestal in de gevangenis doorgebracht Het personeel der hh van de Garde en Vrglandt sigarenfabrikauteu alhier bezoekt heden voor rekening hunner patroons de Amsterd Tentoonstelling De Amsterdamsohe Tentoonstelling is gisteren op nieuw bezocht door HH MM den Koning en de Koningin Met aandacht bekeken zg de verschillende etaüges en wgdden o a bgzondere attentie aan de vitrine der firma F Goedewaagen en Zn pgpenfabrikuten alhier De beer Goedewaagen bood Z M den Koning een doosje met mioialuurpgpjes aan dat dete op welwillende wgze onder dankzegging aannam De heeren S P H Koordmdorp en Mr D Van Oosten Slingeland te Sckoonhoven roepen belangstellenden uit die en omliggende gemeenten op tegen Woensdag 12 September e k ten 2 ure toteene vergadering om tot den aanleg van een tramweg Schoonhoven Gouda te geraken Het is te hopen dal deze nieuwe poging slagen tal D regeering heeft ingetrokken de bg de Tweede Kamer aanhangige ontwerpen op militie en schntterg Naar men verneemt heeft de Segeering het plan binnen kort te Utrecht een cursus te openen voor jongelieden die zich wenachen te bekwamen voor het notariaat evenals voor enkele vakken aan de Amsterdamsohe Universiteit zou voor dat doet aldaar een Leotor worden benoemd De Blida is den SOn Augnatus te Hammerfest aangekomen Reuters agentschap seint uit Batavia onder dagteekening van gisteren Ër is nog geen officieel rapport Iwtreffeude de ramp openbaar gemaakt Het aantal slachtoffers onder de inlanders te Bantam Batavia en de Lampongtche Itstricten wordt getohat op 30 000 dat der Kuropeaoeu is nog niet bekend Het garnizoen in het fort m de resident ie Telokh Betong zgn gered Aldaar heerseht een vreeselgke nood doordien de stad wegens t de enorme banken pnintteen van de teezgde niet toegankelijk it Under den titel Eene KatMett partij froeve WK een profrm is van dr Schapman eene brochure 98 bl groot verschenen waarin kg de noodtakelgkheid van de organisatie eener Katholieke staatspartij betoogt en als grondslag voor die partij eeu bepaald programma voorstelt en toeiichl De yolkutem verneemt dat aan jhr mr Beelaerta van Blokland lid van de Tweed Kamer het ambt van ttaataproourenr der Zuid Afri nsche Republiek is aangeboden Omtrent een beioek vau den Kroonprins aan de Amalerdamsche expgtitie is vo ens den sobrgver der Haagsche kroniek van de N Or Cl nog niets bepaald en tal daar hoogst waartch jnlgk wel niets van komen De prins steeds gereed voof werken van piëteit en philantropie heeft nog maar alt d geen lust in aangename ontspanning Ben teer enkele maal b v daags na tgn verjaardag geeft hg een klein diner aan eenigen tgnrr vrienden allen ernstige bedlagde heeren maar dat is ook allet De print ia loo afkeerig van feettvrengde en hnldebetoon dat hg onlangs weder toen prins Albert vau Pruisen hem een afscheidsbetoek kwam brengen zich liet verontschuldigen ja lelfs dat hg gebroken heeft met de van oudsher tan ons hof faettuode gewoonte om op veijaardagen een Igtt van felioitttie intehr vingen aan het paleis van den jnbUaril Deer te leggen De commissie onder voonitterti tp van Z K H Prins Alexander heeft in da StMts Coarant de navolgende oproeping pitaUt Ramp in Hederlandaeh Indië LanJgenooltn f De geheele omvang der onttettende ramp welke een gedeelte van Nederlandsch Indiè heeft getroffen is nog niet bekend niettemin staat het vast dat in de geteisterde streken door de ongelukkige bevolking onuitsprekelijk veel wordt gel len en dat tg niet in staat i door eigen krachten in den nood te roonten Hulp van elders wordt driucend vereisoht en tonder twgfel is het Nederlandtehe volk bereid haar te verleenen Opwekking daartoe is overbodig alleen moet aan ieder de gelegenheid om eene bgdrage te schenken aangeboden en hem de tekerheid gegeven worden dat tgne gift goed tal worden besteed Met dat doel hebben ds ondergeteekenden zich onder het beschermheersehap van Zgne Majesteit den Koning en onder voorzitterschap van Zgne Koninklijke Hoogheid Prins Alexander der Nederlanden Prina van Oranje in commissie vereenigd Zg stelt lioh voor terwgl ieder barer leden bereid is de gelden die hem mochten worden toegezonden in ontvangtt te nemen in elke gemeente de gelegenheid tot het verstrekken van bgdragen te openen De commissie aanvaardt hars taak met vertrouwen Moge haar eene mime madewerking warden geschonken Volgl it vnierttekening De Amtt verneemt dat de plannen bg het ministerie van financiën in bewerking bestaan in lo terugneming door het Rgk van een vgfde der pertoneele belaating 2o bevoegdheid aan de gemeenten tot vethoogiug der opcenten op de ongebouwde eigendommen 3o wedericvoering van rechten op granen 4o invoering van rechten op koffie Donderdag werd te Amsterdam de derde algemeene vergadering der Nederlandsche Vereeniging van gemeente ambtenaren houden Zij was sohaarsch betocht zelfs as niemand uit Amaterdam aanwezig heigeen met htt oog op de belangrgke taak die aan de orde was Ie betreuren viel De voortitter de heer W J v W Rengers burg van Leeuwarden opende de vergadering met een overzicht van wat de vereeniging in het afge loopen jaar gedaan had Was dit niet veel omdat het hoofddoel der vereeniging het erlangen van pensioen voor gemeente ambtenaren verder dan ooit van de bereiking was door de circulaire van den Min van binnenl taken van 12 Febr 1883 toch mocht men niet wanhopen Eenmaal tal de zaak zegevieren en in elk geval kan eene andere poging verheffing van den ambtenaarssiand ten goede gedijen De rekening van het afgeloopeu jaar werd goedgekeurd en vastgesteld in ontvang op ƒ 1147 42 en uitgaaf op ƒ 306 75 dus met een batig aaldo van ƒ 840 67 In plaats van den heer mr C i Pické burg van Middelburg die verzocht had niet meer in aanmerking te komen werd tot lid van het bestuur gekozen mr L W Ebbinge burg van Haageveen en de heer J Bosch Bruist burg van NieuwLenzen hel kozen Het hoofdpunt der agenda de wenschelijkheid van een examen voor gemeente secretaria en ambtenaren ter secretarie lokte een langdurige beraadslaging uit De heer H Q Hartmau Jr secretaris van Goes en afgevaardigde der Bevelandtche vereeniging hield een krachtig pleidooi voor de wenschelijkheid opgehelderd met voorbeelden uit tgne ervaring Verschillende andere sprekers o a de heeren A B Barkey van Rotterdam Ferf van Koog aan de Zaan Hoogeboom van Koilnmerland enz voerden hel woord en ten slotte werden achtereenvolgens deze punten aangenomen io Het is wensohelgk dat een examen wordt ingesteld 2a In afwachting van wat de hooge Regeeriog zal doen is het wenachelijk dadelijk eene commissie in het leven te roepen om de taak te regelen 3o Het bettnor wordt gemachtigd om in overleg met de prov en locale vereeoigingen het noodige te doen om uitvoering aan dit besluit te geven Ten slotte werd nog even de zaak van het pensioenfonds besproken doch zonder eenig resultaat Men tal zich herinneren dat eeaige weken geleden twee geèmploieerden bg de Tentoonstelling gearresteerd tijn onder verdenking van uitgifte van valsobe toogenaamde iutenderskaarten Gemelde personen A C De L W en J A C S standen Donderdag wegens die taak voor de correctioceele kamer der arroudissements reohtbnnk te Amsterdam terecht 14 gelnigeu werden gehooid Bg dat verhoor bleek o a dat hun atrookjet papier voorzien van bepaalden inhoud waren verstrekt om die te plakken op daarvoor bestemde pbotografische portretten die vervolgens gestempeld moesten worden Vermits er doorgaans eenige strookjes te veel werden gegeven en het stempel voor het dienstpersoneel toegaukelgk was waren tg in de mogelijkheid daarmede portretten te beplakken waarvoor deze niet bestemd waren Zoo verkregen een aantal penenen bgv tegen betaling van ƒ 10 kaarten bestemd voor gemachtigden van intenders terwijl voor de abonnementakaarten een prgs van ƒ 30 behoorde te worden betaald Ër werd telfs door tttsschenpersonec waaronder een koffiehuishouder handel in dergelgke kaarten gedreven Sommige luBschenpersouen genoten ren provisie voor hun moeite De heer Martin Wolf die tegen een commissie van twee pCt het recht had gepacht om abonnementskaarten te verkoopen kon door die handelingen eventeer nadeel lijden als de naamloote vennootschap tot exploitatie der Tentoonslelling De strookjes werden haar geleverd tegen ƒ 3 ii ƒ 4 per duizend De substituut officier van justitie mr H F baron de Koek oordeelde de feiten beweteu die trouwens in het algemeen door beklaagden niet werden ontkend Aan hen waren de imprim toevertrouwd om daarmede de portretten te beplakken van de gemachtigden te mochien echter niet uit het gebouw Vermits e op andere kaarten geplakt uit het gebouw waren vervoerd tag spreker in dat tcit diefstal in dienstbaarheid Voorts ligt daarin tegenover de veikrggcrs dier kaarten brdriegelijke oplichting Hun toch tgn kaarten verstrekt waarop zg meenden torgang te krggen Hun is evenwel onwaardig papier in handen grgevru Al haddea