Goudsche Courant, zondag 16 september 1883

king hebben lot aardbeTingeu in algemeenen tin l ie waarnemingen waren ook niet afkomstig Tan den heer Delanny lid der Académie maar Tan een artillerie kapitein Tan dien naam Deie had in 1879 aardberingen voorspeld legen het midden van het jaar 1883 en lijne waarnenemingen uitgestrekt tot 1920 Kaïr zjjne aanwgzingen zonden de zwaarste aardbevingen in 188S tegen Aj ril plaata hebben Hij brengt dil in verband met den doorgang van de grootste planeten van ons zonnestelsel Ie midden van de iwermen m teoren op 135 en 26 graden gemiddelde hcmelleugte Dit zou in I88fi het geval tgn met 2 planeten tegelijk terwgl de rampen van dit jaar alleen door de planeet Jnpiter zgn voortgekomen Die doorgang van 2 planeten had ook plaats in 1756 1783 1829 en 18+1 Streng wetenschappelijke waarde hebben deze waarnemingen niet In het Alleghad dal in de nabijheid van de stad Freeport graafaehap Armstrong heeft men bij het boren van een mijnschacht een onderaardsoh meer ontdekt Een henvelkling waarvan de toppen ruim 600 voet hoog rijzen en die zich vele mijlen ver uitstrekt verheft zich vermoedelijk voor een aanmerkelijk gedeelte over dit ondaraardscbe meer Die streek is rijk aan steeokooUagen en de exploitatie eener dergelijke mijn heeft aanleiding gegeven lot de ontdekking van genoemd meer Sedert een paar maanden is de nieuwe steenkoolmijn waarvan de schacht aan den voet des heuvels wordt gevonden reeds in exploitatie en dewijl Ü i l Kei tteeakool van uitmuntende qualiteit schgnt te bezitten heeft men onlangs een nieuwe schacht doen graven op ongeveer 300 voet westwaarts van de eerst geboorde schacht Men waa nog niet zeer diep in den grond doorgedrongen of men bereikte reeds eeu steenkolenlaag Terwijl werkuamheden werden voortgnet trok eeu dunne straal water de aandacht van bet personeel Ona iddelijk werd de wand der aehaoht naawletlend onderzocht en nu bleek het dat iets hooger het water langzaam doorsijpelde Hen was dus op zijn hoede Toen men aan den wand faan verdachte leekenen meer bespeurde boorde men een gal teneinde de opriaak van het doorsijpelend water te leeren kennen en weldra kwam man tot de ontdekking van een waar natunrwonder Men ontwaarde een onderaardsoh meer ter bregdie van aen halve Engeltche mijl en ter lengte Vfn een paar mijlen Dawgl een dergelgke watermassa de ontginning der rijke steenkoolmijnen in de onmiddellijke nabijheid onmogelgk zou kunnen maken heeft men het plan opgevat het meer af te tUppen Een stroom ter breedte van vgf voet komt nnet kracht uit de aarde te Toortchijn en Tolgens gedane peilingen zal men Termoedelijk een paar maanden noodig hebben om den aanwezigen Toorrtad op te ruimen en alle geTaar Toor de mijnwerkers Toorgoed te doen ophouden Boiteolandsch Overzicht Wapneer de Fransche Kamer weer bijeenkomt zal I daaroTer is men het Trg wel eens de Segeering niet op een lied van rozen zijn maar ook de begrootingsoommissie wacht een moeilijke taak De vroegere Minister vaa financiën Matbieu Bodet een man van erkende bekwaamheid deelt daarover een en ander mede dat zeer de aandaeht verdient Hg vergelijkt de Fransche begrooting zooals die nu ouder Tirard tal lijn bg hetgeen tg zon kunnen 2iJB indien men de Inancieele politiek van Thiers bad voortgezet Het programma van Thiers was de afbetaling van het veraehnidigde aan de Banque de France alle kosten van de liquidatie af te doen en noch gewaagde uitgaven noch ontijdige verminderingen van belasting toe te staan Ma Thiers ech ter begon men zekere belastingen te verlagen en tevens werden de plannen van Freyoinet betreffende openbare werken goedgekeurd Men deed afstand van zekere inkontien en waagde zich aan uitgaven van versohilleode milliardea In plaats van langzaam en zeker te gaan ging men stout en in het oor ekere te werk Men kocht spoorwegen terug tonder te welen wat men daarmede beginnen moest en ondernam kolossale werken zonder de zekerheid dat men die tol een eind ion kunnen brengen De conversie der 6 pCu rente waa slechts een financieel redmiddel dat oo sle t gelukte dat de Parysehe Benra daarvan nu nog de gevolgen ondervindt Men staat thans voor ddSeits op het loopeed budget terwijl men nog grooter tekorten verwacht op het bodgM van 1884 De ramingen Tan de uilgaren liJn alle oTertroffen die van de inkomsten zijn niet bereikt De indirecte inkamsten hebben teer geleden door den toestand van ng verheid landbouw en handel terwijl de directe belaatingen sedert eenigen tgd cTeneena Teel minder opbrengen Mathien Bodet achat dat men 520 millioeu ui moeten leeoen om het deficit ran het gewone en de uitgaven vu het buitengewone budget Ie dekken De begrootiogf oommisfie tal dus de uitgaTen moeten reduceerio naar d normale inkomsten eu bezuinigingen nutten invoeren op de begrooting die het enoiM cijfer Tan 3 200 000 000 fn heeft bereikt Sedot 1878 zijn ie uitgaTen ongereer met 100 millioen fri jaarlijks toegenomen terwgl de inkomsten geregsU zijn gedaald Mathièu Bodet meent dat men zelfs bij de grootth bezuiniging niet tot herstel van het evenwicht ui geraken idal door de Ministeries Freycinel AlUt Targé e i Tirard werd verbroken Hü raadt au nieuwe ielastingen in te voeren in Fraokrgk et een grondbelasting in Algeria maar het is uu waarschgiflijk dat de opportunisten in het ParlenuDt daartoe zeilen overgaan aangezien dit hun popultri teit zeker niet zou verhoogen Evenmin herft Ui IhienBodiw raad om het buitengewone budget sf te schaffed veel kana aangenomen te worden Wttrsebijnigk al men liever zijn toevlncht nemen tet leeuen tftt is teker wel het gemakkelgksl De Fraujiche Minister van koophandel beeft dw heer I i0urd4let onderToorzitter der nationale rsreeniging Van handel en nijrerheid opgedragen Nt York Boston Philadelphia Cincinnati St Louis e Chicago lie bezoeken om tich bekend Ie nakea met de Aperikaansche fabrieken en de wgze vaa werken aldaar en hem verslag van zgne beviaditg uit te bresgen met opgave van de ferbeteriogeo die in F ankrijkt fabriekswezen moeten gebrsohi worden ter jieatrijding van de geduchte concgrrtatie der Amèrikaanache voortbrengselen welke dl Fransche nijve rheid zoo schromelijk benadeelt Bij het Pniitisoh ministerie van finaneiéa $ belangrijke blaiinen van belastinghervorming ia bewerking d e ib de eerstvolgende zitting van dei Landdag inged end tallen worden Het Btrl Tigril dat deze tijd ug mededeelt voegt er bij dat ét hervorming hei geheele stelsel met al zijo onde deelen zal bMre en daar de Minister lot de omtuiging moet z n gebracht dat londer een radicitg verandering Inet het bestaande stelsel uiet is vooiuil te komenj De Begeering zon voornemens zijl de daartoe betrekkelijke ontwerpen tóót alle anden door den Landdag te doen behandelen dewijl de aanneming of de verwerping er van aadm fioaooieele m iBtr egelen afhangen In de ofGoieeli kringen houdt men voor zeker dat prins Bismarek de herTormingsplanneo heeft goedgekeurd Te Wittenberg ving eergisteren het Lutbenfeest aan de Rnchtmikger deelde gelijktijdig een schrijven van den Duiiachen Keizer mede waarin gezegd wordt dat de Kijoonprini hem bij hel feest meel vertegenwoordi en onder hulde aan de tegeoiogra van de groole Hervorming wordl er vooral ook nadruk gelegd op het behoud van den vrede in de Evangelische kerk Nog meer waa dit het geval ia de toeapraak van den Kroonprins die een lauwerkrani op het gr f vali den Hervormer legde De Krcoaprina was feitelijk eda in dien geest werktaam Het feetleomité te Wittenberg waa geheel sameniteld uil orthodoxail die naar de tegeawoordigi mode teer excluiief tip werk gingen De Kroooprilu liet weten dat vertegenwoordigers van alle ProIcstaM che richtingen aan het feest moesten deelnemen en toen werden ter Ifder ure ook eenige liberale geestelijken nitgenoodigd De Duitsohe Katholieken dag te Dusseldorf is psloten er werden eeti aantal molies aangenomen welke elk congr veriiieren bijv over bevorderieg van Chrialelijke kuuatl Zondagsviering tprg voor ontslagen gevangtnen in de sociale commi ie verklaarde Windthont tic sterk legen verplichte hüdragen van arbeiders Onder de gehouden redevoeringen verdient opgemerkt die van Steinie ot de aociale quaestie dei waa zride hij geen maag maar eeu opvoedings quacttie welke alleen door de Kerk kon ivorden opgelolt wanneer er getegd werd dal het voljc meer geloovig moeat worden dan betaekende dit dal de Kerk vrg moeat liJn hij verklaarde zich tegen gemengde scholen en tegen het vrije Qnderz iek op de Universiteilei alleen de Kerk I kon het praktiiche Christendom invoeren en dan bestonden er geen onterfden pieer Men ziet de sleen der wijzen il ook te Du seldorf niet ontdekt De Polen vierden detei dagen de tweehoDderdjarigt herinnering van het ontiet fan het door de Turken bedreigde Weeaeo o ider bun koning Sobieski Br is sprake geweest van hel verbieden der feestviering in Pruisisch Polen omdat het niet goedgevonden wsrd dat de Polen aan hun vroegere zelfatandigheid herinnerd werdea bij nadere overweging heeft men daarvan i afgezien en de Polen hun gang laten gaan op da aeholea mocht echter het feeal niet gevierd worden Een der Hongaarsche prelaten bisschop Sigismoad Kovaeil heeft lot de geeitelijkheid lijoer diocees een eircnlaire gericht waarin hg haar voorschrijft van den kansel het volk U waarschuwen tegen de anti jbodsche bewegidg omdat de Cbriste Eozigaarsclie OostenrijkscÏLe eii Dalmatisclie Zgn in ProefcoUectie van 12 flesschen in 4 soorten a Contant a 12 50 te bekomen bg M G BARBIERS Kenaupark 13 te Haarlem De collectie houdt in 3 flesschen Vöslauer Austich 3 fl O er A delsberger 3 fl Vino Maraschina di Sebenico en 3 fl Vino nero di Casielli Flesschen kist en impost zgn onder den prgs begrepen Specialiteit voor AAINLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 1 omen terwijl oowel de afdeelingen ali h t koofd bcatuor Toortguu roor de tigemeene Tertpreidiog TM bet moderue begioiel met woord en in geachriflen mede te werken Het aantal leden bedroeg den SOaten Joü 1883 S856 tegen 9526 in het rorigejaar Bg gelegenheid rau een betoek dat de Keitel Tan Ooatemijk tijdena ign Terbigt tie Grata aan een krankiinaigengestiobt aldaar bracht bad een ToorTal plaati dat een pqnlqkcn indruk maakte Ter eere Tan hun Torst hadden de ongelukkige Terpleegden een fraaie eerepoort opgericht en met oitzonilering Tan de bepaald geTaarlgke waan inni n mochten ig Trg tegenwoordig tgn bg de ontTasgat Tan den Keiier Menigeen dier ongelukkigen door grootheid waan beteten achtte aioh op dat oogenblik minatena eren goed Keicer of Koning alt de Vorst in wiens tegenwoordigheid hg tich be ond Tot ooTcr ging allea goed toen eentklapa een der Terpleegden vooruit trad en Z M de band reikende tot hem leide Hel is wel Triendelijk Tan u dat gij mij te Miramar komt betoeken Herkent gg mij niet P Ik ben uw broeder Maximiliaan Keizer Tan Mexico I Blijkbaar geschokt door die onTerwachte herinnering aan zijn in Mexioo gefusilleerden broeder Terrolgde de Keizer tiJD weg zonder Terder een woord Ie spreken De krankzinnige die deie noodlottige woorden uitte is een boer uit Giitlz die zich somtijds rerbeeldt dat hij Keiier Maximiliaan en dat bet krankzinnigengesticht het 100 prachtig aan de Adriatisohe Zee gelegen kasteel te Miramer is Tan waar eenmaal de Aartshertog Maximiliaan naar Mexico Tertrok om nimmer terug Ie keeren Terecht hteft men zich Terwonderd dat de directeur Tan het krankzinnigengesticht met die manie van den ongelukkige bekend hem dien dag niet opgesloten hield De leerling uit eeu mannfactuurwinkel te Brealaa moest eiken avond een cassette met papieren en geldawaarden naar het huis Tan den patroon brengen Ook Maandag werd hjj daarmee belast Er bevond zich 15 300 mark in De patroon zette de cassette op de gewone plaats Den volgenden dag vetscheen de leerling niet in het magazijn Men kreeg aohlerdocht en opende de eaueite De chef bemerkte tot zgn schrik dal het geld verdwenen n door steenen vervangen was Het kwam uit dat de 16jarige leerling met een 20 jaar ouden kameraad den diefstal gepleegd had en gevlucht was D medeplichtige had lijn jongen makker in de straat opgewacht Daar werd de volle cassette verwisseld roor een andere met steenen gevuld Ze hebben de onbesehaamdheM gehad de leege cassette terng Ie sturen over de pott Meu is de dieven nog niet op hel spoor De groothandelaars in varkensvleesch te Chicago hebben besloten al het spek dat naar Europa wordt itgevaerd nauwkeurig te doen onderzoeken ten einde de herbaalde aanmerkingen te Toorkomen De handelaars beweren dat er in Duitscbland nooit IcTaade trichinen zijn geTonden in Amerikaansch spek omdat de Tarkena op een wg ze geslacht wordw waardoor de trichinen ontohadelijk worden In de laatste weken zijn er enkele menschen in Engeland OTerleden oogenschijnlijk ten gevolge Tan een weapansteek Terwgl er Tcrsohil van meening beataat of de wespensteek werkelijk de dood ten gevolge bad en zoo ja of het vergif de pijn of de schrik de onmiddellijke oorzaak waa komen Ui an brieven in de Timti en andere bladen voor die middelen aan de hand doen om een t etpenateek onschadelijk Ie maken ec de pijn weg te nemen De meerderheid acht het sap of het moes van rauwe ien een onfeilbaar middel terwijl ook velen gewoon blauwsel probaat achten zoowel voor een steek in mond keel of oog of op de huid Sedert een vierUl weken werd te Winschoten eene der verpleegden in hel diaconie werkhuis der HeiTormden Tennist lekere C T eene weduwe vaa ruim 64 jaren die zich met verlof uit de inriohling had verwijderd om een op niet verren afstand woneode aanverwant te beioeken Zij waa blijkbaar met dit doel te VVesterlee gezien doch ook vi 2 daar weder spoorloos verdwenen Maandag weni in het uitgestrekte bosch van de £ nnemaborg onder Uidwolda een lyk gevonden t welk alle kenteekenen kad van i eda eenigen tüd aldaar te hebben gelegen M dat naar de N S Ct vermeldt bü ondertock bleek Ie lijn dat van gemelde weduwe die hoogstwaarschgnigk Tan Midwolda huiswaarts willende keeren Tan den rechten weg in het boaoh is afgedwaald en daardoor een treurig aiteinde heeft gCTondea Het blijkt uit een uitToerig patel in £ e Oamloit dat de waarnemingen waarop de vroeger gedane voorspelling van de jongste aardbeTing ran Krakalau gebaatetrd was Tan algemeeaen aard zgn en betrek lijke godsdienst liefde en verdraagzaamheid predikt en alle vervolging afkeurt De heer Somsieh lid van den Hougaarsohen Bijkidag welke hij vóór eenige jaren presideerde IMefi in eeu openbaren brief aan zgne kiezers zij diep leedwezen over de anti semietische buitensporigheden te kennen gegeven en de aanleggen er van verantwoordelijk geateld voor de gepleegde moorden en plunderingen Hij beweert dat de joden gehaat worden alleen omdat zij bunnen lijd uiet met spelen en drinken doorbrengen maar spaarzaam en werklaam zijn en voegen er bij dat de schandelijke beweging voor Hongarije hel nadeeligst kan zijn welk land zijn standpunt in Europa aan niets anders te danken heeft dan aan zijn tol dusverre in acht genomen verdraagzaamheid tegenover alle nationaliteiten en alle kerkgenootiehappen Deie houding wordt naar hel schgnt helaas I thans opgegeven K E C L A M Aan allen die lijden aan Tellende ziekte kramp en zenuwkwalen kunnen wij ernstig aanberelen de methode die zoo algemeene bekendheid Terkreeg en zulke wonderlijke goede gcTolgen oplerert Tan Prof Dr ALBERT Pacgs 6 Place du Tróne 6 Dat alle zieken liob derhalve met Tertrouwen lol hem wenden en Telen van hen znllen de geiondhefd herwinnen die zij reeds wanhoopten ooit te luUen terugkrijgen De behandeling heeft plaata per brief nadat men eeu nauwkeurige beschrijving Tan zijn ziekte heeft orergezonden De heer Fraf Dr ALBERT beschikt eerst orer het honorarium nadat de werkelijke genezing is geconstateerd GEVONDEN en aan het Bureau Tan Politie gedeponeerd Een paar blauwe Sokken Bargerlijke Stand GEBOREN 12 Sept Jwu Calhinni ouden Hage ID aa M M Kok 18 Jteobsi Johiaaet ooécrt i Korteaoever o k A van den U rg OVEKLEDEN IS 8 pt H tid Eijk 12 w U H Bakker 4 j ONDBKTROUWDi 14 8ept U Boot U j ta H i Nieawlasd 24 j C den Hoer te WaddiiiiTean M j aa A H eguMn M j L Ufeber 29 j ei M Zoetobier 44 j ADVERTSNTIËN Heden gedenken onze geliefde OaderB ARIË MULLAAET EN ADBIANA Dl JONO hunne S0 JABI6X1BCHTVER BENIGiyG Hunne dankbare Kindeïen Behawden Kleinkinderen Gonda 18 Sept 1883 Bevallen Tan een Zoon A A KOBTBNOEVBE T D Berg Oouda 13 Sept 1883 öetiwuwd Dr C A MOLENAAR Arts KM CORNELIA KRULOEB die ook namens wedengdsche fai ilie hun har teljken dank betuigen voor de vele blgken vaa belangstelling bg bon hnwelgk ondervonden den Baag 13 Sept 1883 Getrouwd A D vi DEE POOL EN G VAK WINGERDEN die hiermede hunnen hiurtelgken dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bg gelegenheid van hun Huwelgk betoond Gouda 12 September 1883 A P P B 1 B o I L E N APPELBROODJES en Tenchillend CEBAK bij RAAIJMaaKEBS HaTcD Te Huiir of te Eoop gevraagd Een HUIS met WERKPLAATS of met OPEN GROND met ojigaaf van koop en huurprgs en situatie Adres met franco brieven motto cHuisa aan het Advert Bur van A KOK CoxF Boekh te Gouda UITDESANIITEEOOF een Blok van 10 STEENEN WONINGEN net pannen gedekt en BOUWLAND achter en voor groot 79 Aren en 84 Centiaren gelegen te NoordWoddingtvten voor VIJF DÜIZEN D GULDEN soliede gebouwd goed onderhouden Grond en Polderlasten ƒ 35 Huren 700 jaars toebeboorende aan de ALGEMEENE BOÜWMAATSCHAPPU in hqnidatie Binniinkaat 4 te AnuUrdam EEN NET Gemeubileerde EIAMEB met SUITE te HUUR op een der beste tanden der stad Adres n t fnoco brieven onder No 873 aan het Bureau dezer Courant TWEEDE MEID Gl VRAAGD in een kkin gezin tegen NOVEMBER a 8 Brieven franco onder No 872 bgi den Ui ver dezer Vurant kbouden Handelsrekeneo ifog enkele uren beschikbaar i F J BOER t Oostbaven 73a Leeraar M O e Rotterdam wordt met 1 October of 1 NoveiQber in een klein gezin gevraagd eene flinke f F 0 als MEID ALLEEN van goede getuigen voorzien Adres in persoon bg Mevrouw MAST Flnweelen Sin gel J de JONG Az Kuiperstraat K 227 te GOUDA ZÜIVERAAR van HUIZEN SLAAPPLAATSEN en MEUBLEMENT Met de vaste condities Scüiilderijeii en Spiegels PRIMA KWALITEIT J J HöPKER Spiegel en Ltjstenfabrlkant en Kunsthandelaar te zrLSterd a 3nn heeft de eer te berichten dat hg Maandag 24 September a s en volgende dagen GOUDA zal bezoeken met Teekeningen van Spiegels en modellen van Lijsten en met zgne compleete Collectie Miiiwi fmm u Bmn STAALGRAVUREIT EN PH0T06MTDREH welke modem en solide geëncadreerd tot buitengewoon Uige prijzen franco huis en vrij embdUoiqe worden geleverd Deze gunstig bekende verzameling die steeds met de nieuwste editiën wordt vermeerderd is dezelfde die te Gouda telken jare geëtaleerd werd in lütU en Vermaak Sociëteit de Rénnie op de Oosthaven Bg ervaring is gebleken dat vele tamiliën er de voorkeur aan geven de platen aan huis te bezichtigen ten einde ook in de vertrekken zelven over die wandversiering te kannen oordeelen Met het oog daarop worden ze ditmaal niet in Nut en VemuiaJe tentoongesteld doch op aanvrage zullen de meest geschikte d eeltens der Collectie op zicht worden aangeen en wel uitsluitend van 24 29 September Belaud stellenden worden beleefd verzocht biertoe dag en uur te bespreken bg de H H I A KOK Comp r BOEKHANDEL KLEIWEG BELANGRIJK T ALLENDE ZIEKTE Verlaraming en Zenuwzlekte wordt radicaal genezen door mgne methode Het honorarium is eerat verschuldigd na de genezing B andeling per brief Prof Dt ALBERT 6 Place du Tröne 6 ParUs