Goudsche Courant, woensdag 19 september 1883

Vrijdag 21 September N 30T7 1883 GOUDSGHE COURANT JSietiws en Advertentieblad voor Gouda en Opistreken Specialiteit voor AAINLEG VAN WATERLEIDING iij particuliere en alle openbare gebouwen Kanto or en Magfazijn Gouwe C 241 Zoo gij sukkelt of op het ziekbed uitgestrekt zi l verheugt u want Hop Bitt r aal n genezen Zoo gij u niet wel gevoelt of wel zoo gij u zwak en ontmoedigd gevoelt zonder er de juiste oorzaak van te kennen zal Hop Bltter u weder goed maken Zoo gij geestelijke ziit en uwe herderlijke plichten u vermoeid hebben of wel zoo gij eeno huismoeder zljt naar lichaam en ziel afgemat Hop Bltter zal a herstellen Zoo gij man van zaken of werkman zljt afgetobt door het werk van den dag of wel lellerkundige door nachteUjken arbeid afgemat Bop Bltter col n uwe krachten wedergeven Zoo Kij lijdende zijt doordat gij u de maag overladen hebt door overmatig eten of dnnken of te losbandig geleefd hebt zoo gij jong zijt en te snel groeit zooal dikwijls voorkomt zal Hop Bltter u verlichten Zoo gij u op de werkplaats op het land of op het kantoor bevindt en u afgemat revoelt of een zuiver en versterkend middel denkt noodig te hebben dan moet gij Hop Bltter gebruiken Zoo gij bejaard zijt en uw bloed arm is uwe zenuwen onstandvastig zijn en de krachten u begeven zal Bop Bitter u een nienw leven en nieuwe krachten geven Vei hrilubaar bij de voornaamste DrogUien en Apotheken HOP BITTERS HanolacturlngC Breda nUUilii iilwiDn ln TiitMTaaU Depot te Gouda bij THII E Met 1 October voering van gronden ten terlt ie le sleuneu het die lid is an deze Vereeniging en zelf eenmaal hoofd voor tél van de l omologi ohe Vereeniging aan Z M H BJI r begint een nieuw I d Ko g om nia tregelen l neniin dat Neder land vooralsoog toetrede tot de Berner druifluia oonveniie eu pogingen in l werk stelle om van den Duitschen Rijkskacselier te verkrage dat deze tenaanzien tan Nederland vrijstelliDg veTOeèe van het verbod van invoer van boomen en planten inDnilscbland He lijk van den korporaal der poiiteniera welke op Maandag 20 Aug uaby Lsngerak verdronk is op Maandag 17 Sept uaby B g Ambacht opgevischt en op Woensdag 19 Sept aldaar begraven De Hoofd Commiaaaris van Politie t Amsterdam waarschuwt in het Algemeen PolUitllad tegen zekeren 6 de Jong J H Zn wonende aldaar 2de Spaarndammerstraat 6 die er z o M van maakt op aanvragen om hypotheken of geld p Cosranteu geplaatst aanbiediBgen te doen en zich or kosten van door hem te houden taxatie van hfl in onderpand aangebodene geld te doen overzeiiden In sommige zgner brieven tluit hq gemakshalve een postwisaelformolier in Heeft hq geld ontvangen dan weet hg zich door uitvlochteu van de zaak af te maken en blgft hj in gebreke het gezonden geld terug te geven P Op de Amsterdamache tenldonstelliog zijn toeg ekeod 372 eerediploma s 1064 goud u medailles 1657 zilv med 1318 bronitn medaiHes en 380 eervolle vtrmeldingen Te tarnen 5SS1 bekroningen De aan zoogenaamde offieieele iiuendiiu en toegekende bekroningen zijn daarbij niet medegerekend Daar in de offieieele Igst verscheijene foateo zgn ingeslopen zal een verbetenl e4m worden wigegaven De Nederlandseke Fereenifing tot afschaffing mm sterken drank hield Dinsdagavood de aaugekoodigde algemeene vergadering in het kerkgebouw der Èt Luth Gemeente alhier Toen len half acht ure Hoofdbealuur Afgevaardigden en Correspondenten onder plechtig orgelspel binnen traden was daar reeds een talrgke menigte fKlangatellenden vereenigd Jhr J L de Jonge Voorzitter der tereeniging opende de vergadering met een toespraak waarin hg alle aanwezigen welkom heette en er op wees hoe 20 jaar geleden de vereeniging ook hier ter stede bgeenkwam en zeide hoeteer het bera een genoegen wa hier weder te zijn in de stad dl een zoo belangrgke plaats bekleedt in de vaderlandsche geschiedenis en ook in die van het haris van Oranje waar van oudsher handel en nijverheid bloeide wear tal van Bierbrouwerijen en Fgpenfabrieken de welvaart bevorderden en waar ook de wetenschap en de knaal met auocea werden beoefend men denke slechts aan Erasmus die hier dan niet moge geboren zgn maar dan toch opgevoed is en aan de gebr Crabelh wier meesterstukken in de St Janskerk nog steeds ieders bewondering opwekken en welke in den middag tan heden door Hoofdbestuur en Afgevaardigden Verden bezichtigd onder het genot tan het heerlgk orgelspel waartoor apr den Organiat hartelijk dank zeide Spr herinnerde daarop aan het wapen tan Gouda waaronder de woorden Per aspera ad ostra die etenteer op dete Vereeniging van toepassing waren Immers al worstelende met tegenstand kwam zg toch vooruit en met hoeveel bezwaren te kampen hebbende won tg langzamerhand meer eo meer de sympathie zoodat eindelgk de drankwet waartoor den Minister Modderman alle hulde moet worden gebracht de kroon zette op haar werk Lang was er door deze Vereeniging aangedrongen op de lolstaudkoming tan zulk een wet doch lang te tergeefs totdat eindelgk opnieuw gebleken was dat de aanhouder wint De wet was er nu en de vruchten zgn reeds verrassend In den laatslen tijd heeft spr tot lijn leedwezen tan geruchten gehoord als zou de tegenwoordige Minister Heemskerk toornemena zijn enkele bepalingen der wet te verzachten maar spr kan dat niet gelooven allerminst van den heer Heemskerk Reeuwijk GEBOREN JohiDD Mir isretha oaders K taa Wenaieen o I Br edyk Johaonea UcDdrikaa oadera G vao Oaot n O M Veerman OVERLEOISN £ Hoogesberii 80 j WaddiQxveen GEBOREN Catkarma ondns H Glasbeek en VI ie Boer Jan Peter ondara da Groot eu C an Es Heodricaa ouders K Hoatnan en M Koolineea Elizabeth oodera A vao Veen en A fan der Winden Anna Maria ouders VV Verboom en A t van Ga OVERLEDEN H Slraver 43j G van der Winden 87 j A lan Veen 61 j Zevenhuizen GEBOREN Fietrt ouders C Eindhoven en ü Endhoven VERTENTIfiN Getrouwd Dr C A MOLENAAR Arts EN CORNELIA KRULDER die ook namens wederzgdsche familie hun har tel ken dank betuigen voor de vele blaken van belangstelling bg hun huwelgk ondervonden den H aag 13 Jept l883 Hartelyken dank voor de blgken van deememing in mgn smartelflk verlies L BEUL Gouda 18 September 1883 Mevrouw NIERSTRASZ VRAAGT met 1 NOVEMBER eene nette als MEID ALLEEN Men VRAAGT eene boven de 15 jaar Zich te vervoe gen A 49 GEVRAAGD eene MD EUISSOÜSSTEl Frftnco brieven met opgave van verlangdloon onder letter J ter Boekdmkkerü van B A VERZIJL alhier TWEEDE MEID 1 NOVEMBER wordt gevraagd eene TWEEDE MEID reeds als zoodanig gediend hebbende en bekend met het opdoen derDR006E WASCH en STRIJKEN van goedegetuigschriften voorzien Adres Crabethstraat Q No 224 lv£e3 i TTraagi terstond voor Frankrijk een PERSOON grondig bekend met het KAASMAKEJf Boodkorst Brieven in het Fransch te adresseeren aan Mr GOÉRIN fab de fromages a Doix par Velluire Vendee France ÖËVË GD te Hmm GEMEUBELEERDE KAMERS liefst beneden met KOST en BEDIENING in t midden der stad Goitda Markt of omtrek door een Heer van middelbaren leett d Aanbiedingen met opgave van prfls franco te adreaseeren onder letters P II P aan het Alg Adv Bureau van NIJGH tan DITMAR Botterdam Hotel Café Eestaurant WILLEMSEN 26 HËILIGEKWËG 20 AMSTERDAM LOGIES DÉJEÜNER BOUGIES SERVICE 2 50 Saelpersdrak van A Bsihkxjln te Gouda Eerste Nederlandscbe OP Aet le vEy tegen Invaliditeit en Ongelukken sGravenhage Buitenhof No 42 Directeur B JANSE JOH n TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Govda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agenten P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOUT te Zevenhuizen H SMITS te Nieuwveen en M J VONTSTEEN te Woerden LOTERIJ VAN DE TENTOOirSTELmQ te Amsterdam PRIJS DEB LOTEN 50 Gents Overal verkrijgbaar Correspondenten te GOUDA de Heer HOFFMAN k Co aUlNA LAROCHE Am M OF KINA WIJN X m met en zonder ijzer Opvekkend venterkend koorliverdrijvend van KRAEPELIEN HOLM Apotheker te Zei t is verkrijgbaar in flacons a f 1 00 en 1 90 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bfl den Heer C THIM Apoth te Gouda TJTST f I l TTlT Volkomen genezing door DSmU U éMUM ide Bandage Mégulateurym Dr Waesseoees gebreveteerd Brenkmeester der Hospitalen Commandeur en Bidder van verschillende Orden Groenplaats 3C te Antwerpen si iiimiJ in 8 tot 15 leasen volgens de methode van den Keizerl Oostenrykschen Hof Cailigraaf BUNZËL bekroond op de WereMtentoomtellingen te Parijs en Weenen Op veelvuldig verlangen zal ik eerstdaags bg voldoende deelneming te Gouda een CUBSVa in het SNEL en SCHOONSCHRUVEN voor volwassenen Dames en Heeren openen In 8 tot 15 uren verkrggt elk die slecht schrgfl al is zjjn schrift ook nog zoo gebrekkig of onleesbaar of zgn band zwaar of bevend door my ne metbode een voor zfln geheel volgend leven fraai en loopend handschrift Het randschrift wordt in slechts 6 tot 8 uren gelord Bevrijding van Schrijfkramp Waar en wanneer men zich zal kunnen aanmelden wordt in het volgend nummer dezer courant bekend gemaakt UITTREKSEL VAN GETUIGSCHEIfIeN De Heer Dr Goslings rector van het Gymnasium te Arnhem schrift Ondergeteekende is van oordeel dat de schrgfmethode van den Heer BÜNZEL volkomen aanbeveling verdient De Heer Dr van de Stadt directeur v de H Burgerschool te Arnhem zegt De resultateq door genoemden heer ia weinige lessen hy personen van verschillenden leeftgd verkregen zgn werkelflk verrassend en hij aarzelt daarom niet hem ten zeerste aan te bevelen DANKBETUIGING uit UTRECHT De oudergeteekenden deelgenomen hebbende aan den Cursus door den Heer BUNZEL te Utrecht m Loopend ea Randschrift gegeven verklaren hg deze dat de uitslag in korten tgd van 8 lessen verrassend is en brengen by dezen aan den Heer BUNZEL hunnen besten dank G Bboüwee G H V D Bboek J H Balpokt Jk J P Boi Jb W P t d Beink T Beümbbe B Ph Pkeickel M Hakhno H J A Haetino F E A van Lisd J L de Keuijf J Bobpee BOSCH J G HaetIoopee G van MaoP IK H D J OvBESLOOT A C L Spetojt W Tbmminck H T Geondijs H A Walsmit G N o de Vos Fa WittE Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 20 September IS83 In de zitting der Botterdamache Arr Bechthank na Dinsdagmorgen werd veroordeeld L W Stoker t Gouda bekl van beleediging van een bed beambte tot en boste van 8 of 1 dag gcv De Rotterdamaohe Keohtbsnk beeft Dinidag dr F L Idenbarg te Haulrecht voor wien verleden week 3 md celstraf geeisclit werd wegen manilag door onvoorzichtigheid bij de verloiaing v n een vrouw cryfeiproktu zynde de achnld niet wettig en overloigend bewezen Nauwelijks was deze tyding te Haaatrecht bekend geworden of in een ommezien tag men uit alle woningen de dri kleur wapperen geheel het dorp was ID feettdos gehold en de rederijkerskamer t Ontlmknie Uoemgje bracht hem de avonds omalreeka 9 ure voorafgegaan door het muiiekkorpe der Gondaohe oliuttery eene serenade De vooiitter der Vereeniging de heer P C Den Hartog aprak eeuige woorden lot den in eer herstelden geneesheer en uitte daarbij d o wensch dat dr Idenburg neg lang tot HuastKOhta burgera moge bebooten Nadat dr muziek nog eenige malen hare schoone tonen in hst dorp had doen hooren werd eeuig vuurwerk afgealoken Het feest eindigde eerst na middernacht Als wethouder van Moordrecht is herbenoemd de heer A Kluit Ht Uit Moordrecht wordt van 18 September gemeld Op plechtige wijze werd heden kerkelgk herdacht dat de heer A J v d Drift vijf en twintig jaar als pastoor bg de R K gemeente was werkzaam geweest De kerk was smaakvol veraierd met vlag en schild en met toepaaaelijke opachriften eu bloemen Een prachtig allaar was de feesigave der dankbare parochianen Een plechtige mis werd opgedragen De ileken van Gouda de heer Malingré hield eene indrukwekkende feeatrcde naar 1 Cor 4 1 2 Hel koor en de gemeente tongen een feealzang De geheele gemeente deelde in de feeatvieagde van den hooggeachten jubilnria die in dete dagen tan onderacheidene zgden de treffendste blijken ontving hoe hoog hij geacht wordt in de waardige vervuiling zgner betrekking en om zijn eenvoudigen atichtenden letenawandel Het Schaakgezelaohap Palameilee alhier heeft opnieuw eene correspondentie partij aangegaan met den Haag en de parig geopend met E 2 E 4 Binnehkort zal het ook weder met Alkmaar eene dergelgke parig spelen De Heer tan Halteren van Vrijeue en Sluipwgk Burgemeester van Boskoop tot herstel zgner gezondheid reeds sedert een half jaar met verlof afwezig heeft verlenging van dat verlof met een jaar aangevraagd en dus tot Augustus 1884 De gemeenteraad verklaarde in zgn tetgadering van gisteren ondanks krachtige betoogen tan de zgde der minderheid met vgf tegen twee stemmen dat een terleenea tan dat verlengde verlof nist in strijd zou zgn met de belangen der gemeente De btgrooting voor 1884 werd vastgesteld tot een bedrag in ontvang en uitgaaf van ƒ 21399 21 Voor bet onderwas is daarop uitgetrokken ƒ 6200 waaronder een subsidie van ƒ 2B0 ten behoeve der bewaarschool van het Nulsdepartement De Gemeenteraad heeft voorts naar aanleiding van daartoe ingediende verzoeksohriflfn besloten metaan bestnurder was ja wat alles zegt zelfs medeoprichter en nu acht spr het een reine onmogelgkheid dat de beer Heemskerk met zijne verklaarde sympathie toor de zaak dezer Vereeniging als Minister haar afbreuk zou doen Van hem kan geen toorstel worden tegemoet gezien om de werking van de drankwet te verzwakken Een dergelijke dubbelhartigheid te veronderstellen ware een beleediging voordien Minister en veeleer zal hij de goede zaak steunen en spr hoopt dat tan hem beperkende maatregelen zullen uitgaan toór de drankterkoop op zee daar de zoogenaamde dravende drankwinkels een ware ramp zijn voor de visschers Spr bracht daarop in herinnering dat bet in Januari jl 25 jaar geleden was dat mr C C E d Eiigelbronner het secretariaat aanvaardde en schetste de toewijding de liefde en den gver waarmede deze zich aan de Vereeniging had gegeven waartoor hij hem hartelijk dank betuigde en de hoop uitsprak dat God hem nog lang mocht sparen toor de zijnen toor de maatschappg en niet het minst toor deze Vereeniging De vergadering betoigde door luid applaus hare instemming met die woorden Spr deelde daarop mede dat aan verschillende au toriteiten als de Ministers tan Binnenl Zaken Oorlog eu Justitie de Preaidenten der le en 2e Kamer en den Burgemeester tan Gouda uitnoodigingen waren gezonden deze tergadering bij te wonen Om verschillende redenen hadden zij daaraan geen getolg kunnen geten Doch spr wilde het niet ootermeld laten hoe de heer Otto van Rees voorzitter der 2e Kamer in zijn antwoord zgne beste wenachen had geuit voor hetsucces der Vereeniging waaruit spr de gevolgtrekking meende te mogen maken dat de Vereenigingin hem een krachtigen steuu zou hebben in de 2eKamer toot de zaak door Uar vootgeataaa Ookde Burgemeester van Gouda had eene missive gezonden waarin bg mededeelde verhinderd te zijnaan de nitnoodiging getolg te geven doch tevens de hoop uitdrukt dat deze bgeenkomst bevorderlijk mocht zgn aan het groote doel der Vereeniging Spr uitte zgn dank toor dien wensch van het achtbaarhoofd dezer gemeente en zijn erkenlelgkheid voordiens sympathie Daarop betrad Dr J C Brutel de la Rivière uit Haarlem het spreekgestoelte die iet doel der tereeniging nader in hel licht stelde Velen hebben een terkeerd denkbeeld tan de taak en men houdt de vereeniging veelal hoofdzakelgk bestemd toor bekeerde dronkaards zoodat lieden die anders allicht zonden toetreden daar zg sympathie daarvoor getoelen nu van terre blijven staan oit vrees voor bespotting Het is toch een feit zegt spr dat de vereeniging ook bg ciet leden sympathie bezit en de hoofdreden waarom het Mullapatiorsbond thana Volksbondgeheeien zoo spoedig groeten opgang maakte is hierin te zoeken dat de afschaflings vereeniging de menschen bad overtuigd van het schadelgke van den drank hóewei zg aarzelden uit valsche schaamte en om andere redenen daartoe toe te treden Spr is van oordeel dat de Drankwet nog volstrekt niet voldoet aan de wenachen der tereeniging Haar doel is een wel die den drankterkoop absoluut terbiedt waartoe spr wees op de Maine wet in 1847 ingeteerd welke uitstekende truchten opleverde de weitaart nam toe het aantal gevEngeneu af bedelaars kw men niek meer voor Een dergelijke wet moet ook in Nederland worden ingevoerd en het is te hopen dat telen dat mogen inzien eu tg die tot nog toe tan terre stonden lid der vereeniging mogen worden waarna spr vooral ook de trouwen opwekten haar te steunen daar hunne invloed op het huisgezin zoo enorm groot is Na dezen spr nam Dr D Beeckman uit Breda het woord die allereerst een woord van hulde bracht aan den heer de Jonge toor zijn toewgding aan de zaak wien het torig jaar zoo onder aÜlBinstemming door den Minister Modderman het tWderkruis was op de borst gespeld om tertolgens het treeselijke getaar te schelseu dat in het gebruik van sterken drank gelegen was Van uitkfó verle waren droeve eu onrustwekkende igdingB gekomeir over de verapreidiug der Cholera en hrt hart kromp samen bij al wat men daarran hoorde maar er ia