Goudsche Courant, vrijdag 21 september 1883

nog icta ergtt dan dat nl de jenerer De Cholera toch sloopt slechts het liohaam de jenefer Terderft liohaam en tiel beiden en als Ëogelsohe geneesheeren erre reiien doen om de Cholera te bestrgden moet er leker nog reeleer iets gedaan om den jeneterdnivel tegen te gaan De gevangenissen worden roller eii Toiler de krankiinnigengestichten etenee cs en dat voornamelijk ten gevolge van misbruik van sterken drank Van de 100 gevangenen is t 99 de eerste oortaak hunner wetsovertreding een borrellje te veel I Tusschen de 10 en 60 miliioen wordt er jaarlyks in Nederland aan sterken drank aitgegeven en waar too vaak gesproken wordt over verbetering van bet lot van den werkman daar meent spr dal onthouding van sterben drank den toestand allermeest lou verbeteren Aan die millioenen kleeft iets van hel bloed van den werkman Op de Amstenlamsobe Tentoonstelling valt iu de Nederlandsché Afdeeling allereerst het oog op die kooge piramiden van flessohen spiritualiën die den vreemdeling geen gunstig denkbeeld geven van onteu aard en gestoouten waarvoor wy eigenIgk moesti n bloten Spr wekt ten slotte op tot volharding in den stryd voor de goede zaak Dr D Labacb Inspecteur van het Geneeskundig Staatttoetichi van Kagppen betrad daarop bet spreekgestifelle en herinnerde de aanweiigen allereerst aan bet overlyden van een vurig voorstander der Vereeniging Dr Everts oud directeur van Meerenberg en ond boofdbestuurdcr der Vereeoiging aan wiens nagedachtenis spr eenige woorden van waardeering wydde om daarna de stelling te ontwikkelen dat de sterken drank als een der voornaamste oonaken moet worden besobouwd van de krankzinnigheid Daarop werd bet woord verleend aan den heer Jalea Robyns uit Pargs eerelid der vereenigiug die namens da andere bnitenluodscbe eerleden de Vereeniging hulde bracht voor hetgeen ty deed groote ingenomenheid ie keoneu gaf met Modderman t Wel en de hoop uitdrukte dat er nog meerdere beperkende bepalingen zouden worden in het leven geroepen tegen bet drankgebruik waaronder hy met kracht aandrong up verbod van verkoop van sterken drank aan de spoorwegstations De heer jhr de Jonge sprak daarop nog een woord van dank voor de belangstelling heden ondervonden door de tairyke opkomst en betuigde vooral tyn erkentelykheid aan de bh Jules Robyns voornoemd en Wm W Garwood uit Oxford voor hanne overkomst waarna de vergadering werd gesloteu Gisteren bad vervolgens des morgens ten half 10 ure in bet gebouw der Ixige de huishoudelijke vergadering plaats Daarop werden de volgende besluiten genomen De beer G A Eshuys sedert 20 jaren lid vaii het boofdbrsluur sedert jaar algemeen penningmeester werd door de vergadering benoemd tot eerelid der Vereeniging De Commissie tot het natiën der rekening en verantwoording 1883 en der begrooting 1885 tal bestaan uit de afdeelingen fioui i Anuterdamea utrecht Tot leden van het hoofdbestuur werden herkozen de heeren jhr J L de Jonge mr C C £ d £ ngelbronner en gekozen in plaats van den heer G H Eshuys die verioobt bad niet meer in aanmerking te komen de heer dr I P T van der Lith te Utrecht Tot lid der Commissie van redactie voor de kleine geschriften en den almanak werd herbenoemd de heer C J Brutel de I Rivière te Haarlem Naar aanleiding van voorstel f van bet Hoofdbestuur deed met Byna algemeene stemmen de vergadering hare instemming blijken met de daarin omschreven medewerking met andere geuotsohappen die in gelijken geest werkzaam zijn mits bet beginsel der Nederlandsché Vereenigiag niet drinken en niet schenken ongeschonden blyve Het Hoofdbestuur werd gemachtigd iu dien geest te bandelen eu op de volgende algemeene vergaderfng eene daartoe strekkende bepaling aan art 21 van bet alg Reglement toe te roegen Voorstel II van het Hoofdbestuur toekenning van onJeracheidingeu iu den vorm van boekwerken of getuigschriften als blijk van erkenning van verdienitelyke werkzaamheid ter bevordering van het streven der Vereeniging werd na vrij uitvoerige beraadslagingen over de ptedagogisobe tyde der taak met 13 tegen 11 stemmen verworpen Hel voorstel van de afdeeling Amsterdam de algemeene vergadering ricbte tot de Regeering het ver j zoek dat in de drankwet geen wyzigiug worde gebracht die hare werking tou kunnen verzwakken en dat voor hare stipte haudltaving allerwege met toenemende zorg worde gewaakt is met bijna algemeene Memmen aangenomen in dien tin dal de vergadering aar volkome vertrouwt jegens den Minister van binneMandache taken nitspreke dat de bestaande drankwet niet venwakt worde Het voorstel van de afdeeling Gouda tou er betwaar tyn Bet de krachtige hulp van de ledtn der Vereeniging ook die der vrouwen te lieproeven en vel door middel eener lotery van hand en kunstwerken eni de Vereeniging zooveel mogelijk hét gemis te vergoeden van voormalige milde schenkingen f Zoo neen dan besluite de Algemeene vergadering daartoe en eooeme öf zelve eene Commissie van uitvoering qf drage die benoeming op aan bet Hoofdbestuur gewytigd door den afgevaardigde uit Haarlem werd met 16 legen 6 stemmen verworpen en een voorstel van dr H Fabios om de afdeelingen uit te aoodigen hunne jaarlyktcbe bydrage van 40 pGt vrywillig voor één jaar tot 60 pCt te verhoogen na beraadslaging door den voorsteller ingetrokken In het kerkboek van een dorp in t Maagdenburgsohe vindt men onder anuo 1679 en ook nog later den volgenden post vAan een schooljongen die deten zomer de slapers in de kerk gepord heeft 12 grosschen voor een paar schoenen Het scbynt gevaarlyk te zyu met pakjes te reizen Vrijdag jl keerde een geacht ingezeten van Kralingen per spoor van s Gravenhage over Rotterdam huiswaarie met een paar pakjes Het gevolg dier misdadige handeling liet zioh niet wachten te Rotterdam by de Oostpoort uil den tram stappende werd de misdndige r door een politie agent aangehouden die order had den verdachten f pakjesdragcr naar het Commissariaat over te brengen Weliswaar werd hij toen daar i eldra weer op vrye voeten gesteld maar het geval bewijst toch dat men lichtvaardig handelt in Nederland met pakjes op reis te gaan De Standaard maakt de volgende niet onjuiste opmetking De bekroniugslysten van de Internationale tentoonstelling wekken billyken weerzin Dat is geen w ttrijd meer als de eere diploma s en medailles zoo by honderdtallen sU uit een hoorn van overvloed komen rollen Op die wijs eindigt men met ten slotte een ieder te kronen Een overbrenging van de revolutionaire idéé der getroonde menigte naar het industrieel terrein Dan deden de oude Grieken beter Zeer enkele pryien maar aan die enkele de eere van gansch Griekenland gehangenl Maar nu bij ons wie geeft er nog iets om af een fabrikant een half of een heel dozy o medaillons won Ornament voor en reclamebiljet en sieraad aan het hoofd van den tMgezonden rekening I Het voorbeeld van Amsterdam zal door Londen gevolgd worden De directie van het Crystal Palace te Londen is voornemens in 1884 een internationale tentoonstelling te bonden geheel naar bet voorbeeld van de Amsterdamsche Tot commissaris generaal is benoemd de heer G C Levey C M G een man geheel op de hoogte van teutconstellingsaangelegenheden thans litvoerend commissaris voor de Australische kolonie Victoria te Amsterdam Men is reeds bezig met het vormen van een Nederlandsché comrtissie oor de behartiging van de belangen der Nederlandsché exposanten Statea Qeaeraal Ev 9tb Kaheb Zitting van Dinsdag 18 September Zyn iugekpmsn de geloofsbrieven van de herkoten of nieuwbenoemde leden der Kamer Zy worden commissioriaal gemaakt Na een korte poos wordt rapport uitgebracht en gecondudeeid loi toelating van bedoelde leden Dienovereenkomstig wordt besloten De toegelateneu reeds door den Koning beëedigd nemen zitting De Voorzitter houdt daarna zijn aanraardiugsrede Hij riep iu de eCrste plaats de voondurende medewerking der vergadering in by herinnerde dal bij de vernienwing van een derde deel der Kamer slechts 2 nieuwe leden zyu gekozen ter vervanging van de beeren v Satse v IJsselt en V Voortbnysen die bedankt hadden Aan hunne verdiensten bracht de Vjorzitter hulde Hun heengaan noemde hy een gevoelig verlies voor de perste Kamer De leden heette hy hartelijk welkom Het Slot luidde aldus Verleden jaar wees ik er op dat de toen afgeloopen wictgevende zitting niet vruchtbaar was geweest Thans moet ik tot myn leedwezen hetzelfde getuigen Maar wij moeten niet te ongunstig oordeelen wanneer men nagaat dat er eeu minislerieele crisis is geweest dat een nieuw Kabinet niet zonder wederwaardigheden tot stand kwam en de Tweede Kamer voor de helft moest vernieuwd worden Wat de toekomst zal geven wie zal het zeggen p Dat is zeker dat wij gister boorden wy t nog uit s Konings mond staan voor de mesr en mttt naderende n wenschelyke herziening van onze constitutiontele grondslagen hetgeen steeds een beleekenisvol tijdsgewricht is in de geschiedenis van een volk Maar wat ook de oplos sing moge zyn één wensch durf ik met vertrouwen uitspreken nl dat de Vertegenwoordigiai war van allen drang en invloed van buiten bsar grondwettig standpunt zal handhaven en zoo cadet Hoogeren tegen zal medewerken ten nutte vin Koning en VaderUod De vergadering besloot tot beantwoording der Troonrede met een adres Na hernieuwing vao de afdeelingen wordt de zitting gescheiden Staten Oeneraal Tweede Ka mek Ziitiav van Dinsdag 18 September onder voorzitterichip van den heer Wybeqga De heeren Viruly en van Bok brengen achtereenvolgens rapport uit namens de commisiien in wier banden zyn gesteld de geloofsbrieven van de niegw benoemde of herkozen leden De beide Qommissiën ooncludeeren lot goedkeiring en tot toelating van de leden voor zoover lii de gevorderde eeden hebben afgelegd Dienovereenkomstig besloten zynde worden ds versohilleode leden acbtereenVolgeüs toegelaten behalve de heer Dirks wiens geloofsbrieven nog niet zijn ingekomen Daarna wordt overgegaan tot bel opmaken Vn een candidateulijst voor het Voorzitterschap Eerste candidaat Bij de eerste stemming wordt de beer van Rees benoemd met 71 stemmen van de 74 Tweede candidaat De heer Cremers met 39 ii tegen 35 op den heer van Nispen Derde candidaat De beer Borret mei 37 st tegen 29 op den heer Keucbenins Deze voordracht zal Z H worden aangeboden De vergadering ia daarna uiteengegaan Geen dag gaat er schier voorby waarop de toegepaste eleotrioiteit niet verbeterd niet rereenroadigd wordt Sedert gcruimen tijd heeft nten op de rivier de Theems voor Londen vaartuig stroomop en stroomafwaarts by alle weer en getyde zien stroomen waarby eleciriciteit was io aocumulatoren sta boord Had men nieuwen voorraad beweegkrtobt noodig dan zond men een briefkaart naar de fabriek waar aocumulatoren van alkriet grootte op t magazijn staan evenals sohoeigen en laarzen van allerlei afmeting by een grotsier af in een grootea winkel in manigte voorbanden zyn t Was heel gemakk l jk roor de kleine vaart et niet minder voor kleine fabifieken en trafieken waai een beperkt getal paardekrachten wordt verelsobl Voor een AtlaiTtiscbe mailboot gaat het tol beden nog niet maar wat de tyd ons nog loeren zsl kaa niemand voorspellen Wil men weten welke belangr ke ontdekking dtisi dagen is gemaakt f Op de Clyite is in de afgeloopea week eeu stoomboot beproefd gebouwd door de iirmt Gilbert Bogle en Co te Glasgow t Heeft een eleotrische ban eegkracht volgens het systeem vu Clark met een maebiiie van denzelfden uitvinder Dyuamomachinet en acoumulatoren welke opnien motten gesteld worden behoeft men niet volgens dit stelsel waarop reeds octrooi ia genomen alvoreut de opgewekte eleciriciteit is verbruikt maakt men telkens nieuwen voorraad io voldoende hoeveelbeió eu hel middel daartoe is zoo eenvoudig mogelgk want het bestaat uit een scheikundig mengsel Met deze vloeistof woidt de batterij gevuld en de gevorderde electrisohe beweegkraoht verkrygt men als vanzelf Het kleine stoomschip beeft een snelheid van 7 Engelsohe mijlen of ll kiloipeter per uur Br wordt nu reeds een grooler stoomboot gebouwd en fete tal eeu snelheid van 10 Eng mijlen of 16 kilo meter par utir erlangen In eeu opstel over den uitvinder der Snelpen in de National Zeitang opgenomen vinden wij het volgende vermakelyke verhaal f De door Cotta bestelde machine was voor bet drukken der Allgemei e Zeitung Ie Augsburg bestemd Toen König daar aangekomen was om het werktuig in elkaar te zetten zond hij Bauer een aardige schildering van den angst welken de stoommschine zelfs by ontwikkeUle lieden tei eegbracht Hel redaolia bureau schreef by bevindt ziek juist boven de machine De hoofdredacteur nu een bedachtzaam man wist zijn gevoel te verbergen maar de tweede redacteur verklaarde plechtig dat hij voortaan liever ia de open lucht dan in die kamer wilde zitten werken De huisknecht ofschoon reeds sedert tien jaar aan de zaak verbonden bad den vorigen Zaterdag zyn dienst opgezegd en liet tick niet kalmeeren of van zyn plan terugbrengen zjjn leven was hem te lief en hy had bovendien voor vrouw en kinderen te zorgen zeide hij Een ond koopman bejammerde het dat by die straat nooit meer zou kunnen doorgaan en een storm van den kant der nonnen die een klooster achter de nieuwe drukkery bewoonden was in aantocht Cotta verzocht dnt men alles nauwkeurig zoude nazien opdsl geen uitbarsting te duchten kon zijn hy twyfelde wel niet aan de betrouwbare constructie maar wildede verzekering kunnen geven dat de stoommachinenet onschuldigste en minst gevaarlijke werktuig terwereld was Een blindgeborene is dezer dilgen te Buffalo tiende gemaakt Het was een achttienjarig Indiaaosch meisje nil Erie Dr Kiltinge voerde de kunntbewerking nit Terstond na de eerste snede nep zy nil Dat moét licht zijn De operatie was zoo goed gelukt dat de dokter het meisje een korte poos hare oogen liet gebruiken vó 5r zy verbonden werden Zij was in het eerst stom van verbazing over de nieuwe indrukken die zij ontving Men schryft uit den Haag aan het R NU Uel zekerheid kan ik u melden dal Vrijdagavond een door den minister opgemaakte voordracht lot benoeroiog van eenige leden der tentoonstellingscommissie tot ridder der orde van den NederlandschenLeeuw aan Z M den Koning Ier teekening is voorgelegd maar oumiddellyk zonder aarzeling door Z M van de hand is geweten Ik meen te mogenverzekeren dat eeu laatste poging zal worden gedaan om Z M gunstiger te stemmen voor de ontwerpers met wier werk Hy geloond heeft zooveelop te hebben maar niettemin is vooralsnog elke opgaaf van toekenning eener ridderorde bepaald voorlirig Het hoofdbestuur der vereeniging Foliwnderwiji beeft san de Tweede Kamer het verzoek gericht te waken tegen ministerieele beschikkingen die in plaats vso voor ten getrouwe uitvoering der wet op bel lager onderwijs te zorgen miskenning en bestryding bsrer voorschriften in bescherming nemeo Dit is ih geschied toen de minister van bino zaken weigerde bet besluit van den gemeenteraad van Aduard Ier vernietiging voor te dragen waarby de kinderen boven 12 jaren van de school worden geweerd ofschoon vroeger aldaar 1 op de 6 leerlingen ouder dan 12 jaar wat Het adret bestrydt de bewering des ministeis da aldus voldaan is aan de wet welke een voldoend aantal tchulen eischt en die redelykerwys alleen bedoelt voor alle kinderen van den leeftyd die voor het ontvangen vau lager Onderwijs geschikt is Het adres zegt daaromtrent Dat alle kinderen boven 12 jaar voor b l ontvangen van lager onderwijs niet meer geschikt zonden zyn is een bewering die door de ervaring zéó luide wordt weersproken dat wij er slechts de vracht in kunnen zien eener tydelyke rerhijstering Het rraagt rerder boe dit rymt met bet bevorderen van herhaliogsondcr wijt door de wet voorgeschreven Tie III lo d Netet bevatte de vorige week een brief van den Paryschen oorrespondeut over Holland en de Hollanders ratriu o a het volgende voorkomt De Hollanders maken een alleronaaugenaarasten indruk en lijn van een leelyk terngstootend somber uiterlijk y hebben breede geticbten van dal geel dat zeker soort vau kaas eigen is en roodachtig geel haar de vrouwen rertoonen ereneens gele gezichten groote tanden breede henpen eu rormclooze gestallen Ook iu den Haag en Scheningen tiet men dezelfde onbevallige figuren geen vrouw die elegant ot behagelyk is geen die eenig werk ran haar toilet maakt En overal zyn de menschen even stil en bedaard lij wandelen praten Werken zitten zoo kalm eu bedaard mogetijk meu hoon t ni t vroolijk lachen maar van tyd tol tijd vertoont zioh een kalme glimlach op hunne boterachlig gezichten Waa men ze ziet in kerk of Bcliouwburg op straat of in hunne huizen geven ly den indruk alsof tij er o uit zyn zich zoo zoet mogelijk te gedragen en den vreemdeling te Iconen hoe toet zy wel kunnen z n Ditzelfde Irefl men overal in de drukste straten hoort men geen geluid is geen levendigheid men ontlaadt schepen pakt schuiten dryft handel doet zaken zonder dat de stille in de straten verbroken wordt Alles is even netjes zindelijk ordelyk en stil daar is zulk een gebrek aan rroolijkheid aan leven en rumoer aan beweging en beweeglykbeid anu eenig i eluid van welken aard ook dat ws er bijna bang van worden Ons limd komt er beter afl Het oefent eenvreemde bekoorlykheid over ons uit het is anders dan alle andere lauden vreemder meer betooverend more distant dan eenig ander iu Europa Enover dii land met zijne zwarte grachten zwarte poorten zwarte bruggen zwart v e zwarte molenwieken zwart getinie wilgen en populieren krygenwe nog zulke amusante nieuwtjes dat bij bet leiener van wij sombere slyve zoete Hollanders zekernit de plooi zullen roken en voor eens mter daueen kalme glimlach op onze beerachtige gezichten merkbaar zal zijn De Porte etiille Imh men dagelijks in advertestien en reclames de venekeriog dat het hop bitter alle kwalen en nog eeuige geneest en in geen huisgezin mag gemist worden de commissaris van politie te Sneek is van een ander gevoelen By trommelslag beeft hij de ingezetenen tegen het gebruik van het hop bitter gewaarschuwd ala ichadelyk voor de gezondheid Het is iu den commissaris te prijten dat hy Ie courage de to opinio beeft en voor de uitvinders is het te vreezen dat deie roffel aan bet debiet van hun fabrikaat meer kwaad zal doen dan de groote trom die er dagelijks voor geroerd wordt Eene andere vraag echter is of bet wenschelijkkan worden geacht dat per Irommelslag de ingezetenen gewaarschuwd wordea voor hetgeen nadeeligis voor hunne gezondheid Vond die methode algemeene navolging dan ware het te duchten dat van den morgen tot den avond de roffel iu onze stralen weerklonk Jrnk Ct Bulteolandscb Overzicht Volgens berichten welke de Standard uit Hongkong ontvangt was in den toestand te Canton geene noemenswaardige verandering gekomen Op de muren waren plakkaten gehecht waarin met vernieling van de eigendommen der Europeanen gedreigd wordt indien de Begeering rergoediuK mocht rerleenen roor de te Canton by de muiterij aangerichte schade De rreemdeliagen zijn thans echter goed beschermd De blokkade ran Tonkin wordt door de Franseh en minder streng gehandhaafd en schepen wordeu na roorafgaand onderzoek toegelaten Markies Tseug is weder Ie Parys eu zal door Waddington gesteund de onderhandelingen roorttetten met den miiiisler Ferry Dat hy de Chineesche diplomaat onbewimpeld verklaard heeft met den minister Cballemel LaoQur niet te kunnen rooruilkomeo daar deze de hoffelijkbeid niet naar bebooren in acht neemt is bekend De nieuwe grondslag roor de onderhaudelingen is naar men zegt door Tseng eo Waddington roorloopig rastgesteld CD tal zoo wordt verwacbl by Ferry niet op bezwaren ttuiten Terwyl de Duitsohe proteilaaten te Wittenberg Luthers geboorteplaats de nagedachtenis ran den grooten hervormer door een eeuwfeest eerden sloot de beer Windtborst de vermaarde leider van het ultramoutaansobe centrum het katholieken congres te Dusseldorf met een toespraaki waarin hij eeu internationale vereeniging v n alle katholieken aanbeval De verkiezingen voor ifen Landdag in Baden zyu naar bet voorloopig resultaat te oordeelen gunstiger voor de nationaal liberalen uitgevallen dan zy kaddeo verwacht zy zullen twee wellicht drie distriotSB verlienu aan de demootaleo maar daarentegen twee districten winnen op de cqliservatieven de ultramoutanen hebben eeuige districten verloren De Duitsohe Keizer woont nog door zyn krachtig gestel gesteund de najaois manotiuvres bij Merseburg by Met 1 Jan wordt ook de Daïtsobe taal als de officieele ingevoerd in Diedaohofen ia Metz waar tot nu toe nog als uitzondering de Frsnsche mocht gebezigd worden Het Wiener Fremdenhlatt n ministerieel orgaan maakt in eeu hoofdartikel oier bel bezoek van Koning Alfonso Xil aan het Ooetenrijksohe hof de volgende belangrijke opmerking Wy gelooven dal Spauje er op rekenen mag dat telken kcere wanneer lyne belangen behartigd luoeten worden de Ëuroyeesohe mogendheden bereidwillig aan dezen staat zitting en stem iu hare raadsvergaderingen luUen geven en by elke gdegeuheid welwillend zyne wenschen zullen aaubooren Koning Alfonso XII heeft er recht op verworven daar hy zoo gelukkig is geweest een vasten en goed geordenden toestand aan zijn land te schenken De landen en boven welke de jeugdige monarch thans bezoekt bejegenen hem mei bartelyke roorkomendheid en erkennen terens de groote rerdienslen welke de Koning gedurende de betrekkelijk korten tyd zijner regeering rerworreii heeft met betrekking tot Spanje s welraart en aanzien Mag men uit deze met zooreel omzichtigheid gekozen bewoordingen niet afleiden rraagt het Berl Tagebl dat do officieele erkenning ren Spanje als groote mogendheid rooreerst nog niet te rerwacbten is Het Spaansohe Ministerie beeft hel verzoek om ontslag vau den ambassadeur te Parys Fernan Nunez geweigerd onder betuiging van voortdurend vertrouwen daarentegen is den jtecretaris van de ambassade Bute die door een krant artikel aanleiding bad gegerem tot het rerzoek om ontslag ran zijn chef rertocht om been te gaan De Daily Neva rerneemt uit Madrid dat daar groote onterredeiibeid beertobt orer de houding ran Marokko By het traktaat van 1860 stond Marokko aan Spanje zeker grondgebied af nobij den riviermond Ifni Onlangs nu vertrok een Spsanech oorlogschip daarheen tot inbezitneming van dit gebied maar des Sultans vertegenwoordiger weigerde de overdracht en bood een ander grondgebied aan belgeen de Spaansohe commissariaten afwezen Spanje zal opheldering vragen De bladen die te Agram verscbynen verklaren dat de toestand in Creatie aanmerkelyk verbeterd is Ihans rust op de Hongoarsche ministers de taak om door een goede oplossing der qnaestie die aanleiding tot de oproeren gaf de gemoederen geheel lol bedaren Ie brengen Aan al de eischen der Croateu die drooroen van een onafhankelijk rijk zal in geen geval voldaan kunnen worden RECLAME Er is bijna geen levend volwassen persoon die niet somtyds aangehaald is met storing in de werking der nieren de eerste en gevaarlykste oorzaak voor alle ziekten Wanneer men van tyd tot lyd eenig HopBitter gebruikt behoeft er geen vrees te beslaan voor eenige aandoening der nieren of der Waterloozings Organen FOXjI TIB GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Eenige Rozenkransen M A R E T B EB I C H E N Oouda 20 September 1883 Granen met llauwen handel als voren Zeenwsche Tarwo in de beste soorte ƒ 9 26 a 9 75 een enkel puik partijtje daarboven Gewone en Poldertarwe ƒ 8 76 a ƒ 9 26 Drooge Rogge f 6 75 a ƒ 7 25 mindere en oude ƒ 6 a ƒ 6 50 Gerst in beide soorten ƒ 6 26 a ƒ 6 Chevalier 6 75 a 7 76 Haver ƒ 3 75 a 4 26 voor zware naar evenredigheid hooger Mais ƒ 5 90 a ƒ 6 26 Piardeboonen ƒ 7 50 en Duivenboonen ƒ 8 60 nominaal Bruine Boonen naar kwalitail 12 a 14 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel vlug vette varkens 25 k 27 Ct varkens voor Londen 22 a 24 cl magere varkens en biggen ving biggen ƒ l OO a ƒ 1 60 per week vette sohapeu vlug verkocht Kaas aangevoerd 79 partyen handel zeer vlag eerste qualiteit ƒ 32 a 34 tweede qualiteit ƒ 28 a ƒ 31 Noord Hollandsche 30 a 34 Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weibotej ƒ 1 30 a ƒ 1 40 WOENSDAG a s GROOTE KAASMARKT Burgrerlijk Stand GEBORENt 17 Sept Coraelia ooders J Grootendortt en J M vRD der LiadeD Eliubeth ooders I Horoemsa eo R Wessel 18 Eliisbeth Mirii ooderi K Pertdyk en E H üancDs OVERLEDEN 18 Sept E Sn de Pivoordt 6 m GEHUWD 19 3epl M SD Eyk ea J Noardennn J H Roode eo 6 S Bouwmeeater ADVERTENTIËN t Getrouwd JAN HENDRIK ROODE EN GEERTRUIDA SÜZANNA BOÜ WMBESTER die mede nameiiB wéderzgdscbe familie hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling hy hun Hnwelgk ondervonden Gouda 19 Sept 1883 EBME 2IEÈT1 worden radicaal genezen door mgne methode die gegrond is op de jongste Wetenschappelgke onderzoekingen zelfs in de wanhopigste gevallen zonder eenige storing te brengen in de gewone verrichtingen Ik genees zoowel de noodlottige gevolgen van jeugdige buitensporigbeden als Zenuwziekten en Onvermogen Van Geheimhouding is men verzekerd Verzoeke een nauwkeurige beschrgving van d ziekte Dp BELA parijs 6 Place de la Nation Lid van verscheidene Wetenschappeiyke Genootschappen