Goudsche Courant, zondag 7 oktober 1883

1883 Woensdag 7 Novemlter N 2997 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken HAAMLOOZE VEMOOTSCHAF Verzekering iiaatschappij voor Plaatsvervangfin en luminerverwisselmgf Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 October 1881 No 25 KANTOOR TE GOV DA CBABETHSTBAAT 240 bIJ den Heer J W C VAN DER WERF en P L HESSING Korte Tiendeweg 8 De Directie bericht aan Ouders en Voogden van Lotelingen voor de Lichting 1884 dat de deelneming tot het sluiten van contracten voor PLAATSVERVANGING en NÜM MERVER WISSELING is opengesteld De Directeur J J HERENS Reglementen en inlichtingen zijn aan bovenstaande adressen te bekomen m4ii De iozending van adverteatiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 Sociëteit 0 7S GENOEGEN 2 Abonnementa Voorstelling DONDERDAG 8 NOVEMBER 1883 Kon Nederlandsoh Tooneel Afd Rotterdam Drama in 4 bedr van VICTOKIEN SARDOU Aanvang 77s uur OV Gewone bepalingen en prgzen Ondergeteekende brengt b deze ter kennis barer geachte clientèle dat zg het biyfl VOORTZETTEN en zich bfl voortduring tot het MAKEN van COSTUMES enz blijft aanbevelen D P SCHOLTEN TAN DEN HOBK Lange Tiendeweg D 27 Gouda 4 Nov 1883 Beleefd wordt ieder verzocht welke nog ledig VAATWERK in zijn bezit heeft die vóór 12 NOV 1883 terug te bezorgen aan onderstaand adres BIERBROUWERIJ iet Dii bT3elde Anker Wed KOOPMAN en JASPERS Firma Wed J van der ZANDEN en Comp Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarissen VAN DER HOEVEN en SPEELMAN te Rotterdam en C A vanBLARIOÜM te Oudewater zgn voornemens als lasthebbende van hunne Principalen op MAANDAG 12 NOVEMBER 1883 bg veiling en MAANDAG 19 NOVEMBER daaraanvolgende bfl aislag te verkoopen beide dagen desvoormiddags ten 11 ure in het koffghuis De Habhonie aan de Markt te Gouda No 1 Een kapitaal hecht en sterk sedert eenige jaren nieuw opgetrokken houten GEBOUW op steenen voet en met pannen gedekt benevens annex KANTOOR van steen gebouwd gemerkt P 68 en 69 ter breedte van circa 22 meters aan den weg alsmede daarachter gelegen ruim OPEN ERF met 2 LOODSEN te zamen groot 7 aren 26 centiaren te Gouda aan den Turfsingel op den hoek der Solonskade Kadaster Sectie E nummers 976 en 1053 No 2 Eene kapitale hechte en sterke bonten LOODS met panueu gedekt en annex KANTOORTJE gemerkt P 93 en 94 ter breedte van 22Yj meter aan den weg te Gourfa aan den Turfsingel op den hoek der Korte Akkeren Kadaster Sectie E nummer 1093 groot 3 aren 84 centiaren De perceelen zgn door hunne uitgestrektheid en zeer gunstige ligging aan de groote vaart tot vele doeleinden uitmuntend geschikt Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 3 JANUARI 1884 of vroeger Breeder bfl biljeiten en nadere informatiën ten kantoren van voornoemde Notarissen Er wordt tegen half December eei BAKER GE7EAAGD Adres Bnreau dezer Courant Bö den uitgever J F SIKKEN te Amsterdam is verschenen en b eiken boekhandelaar te ontbieden SOCIAUSTISCH ONVERSTAND DOOB jr ecobbexj Met een voorwoord van Dr H J BETZ Prils 0 75 Snelpersdmk van A Bbinkhan te Gouda BOERDERIJ IEMAND 24 jaren oud P G eenige jaren hy het vak werkzaam zgnde zoekt PLAATSING tegen 1 November of later nabg Gouda Bodegraven of omstreken Er zal meer gelet worden op goede behandeling dan op hoog salaris Brieven franco onder No 888 aan het Bnreau dezer Courant De Naaimachines DEB SINHEMIAATSGHAmJ The SIngfer IHanufactiirbis Co New York hebben ook thans weder op de Internationale WereldTentoonstelling TB AMSTERDAIll haren alonden roem schitterend gehandhaafd en aldaar den UOOGSTËN PRIJS Het Eerediploma verworven Eenigf Depot Ie Gouda 111 HOOGSTRAAT 111 N B Aan geen der overige Amerikaansche Engelsche of Duitsche fabrikanten van Naaimachines is eene dergelijke groote onderscheiding te beurt gevallen Voor zooverre zfl niet geprefereerd hebben geheel buiten mededinging te bleven hebbeu zelfs de meest gerenommeerden onder hen slechts tweede en derde prezen Gouden en Zilvpren Medailles ontvangen wat in verband met de enorme en dagelgks nog stygende vraag naar echte Singer Machines ten duidel kste doet nitkomen dat deze werktuigen algemeen erkend zgn als de beste Naaimachines der Wereld Ai BE8TEDlI G DER BENOODIGDE en Steenkolen ten behoeve der WERKINRICHTING te Gouda gedurende het jaar 1884 op WOENSDAG 7 NOVEMBER 1883 s avonds ten acht ure in het Lokaal der Inrichting De voorwaarden liggen ter lezing in genoemd Lokaal Namens het Bestuur L P HOOQENDIJK Secretarie U De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1884 BOELEUIS te ïleeiLwïók om contant geld op WOENSDAG 7 NOVEMBER 1883 des morgens ten 10 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door de Weduwe G VERGEER staande in Brandenburg binnen de gemeente REEUWIJK ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddingaveen van ZEVENTIEN beste en gezonde MELKKOEIEN Kalveren een 8 jarig best alom als mak bekend bruin bles Wegpaard Kar Speelwagen beide op Veeren Tuigen enz Bouw enMelkgereedschappen Eene groote partg goed gewonnen HOOI benevens AlEUBILAIttE en IINROEDËLGQËDËREN en eenig gemaakt Goud en Zilver en hetgeen meer te voorschyn zal gebracht worden Alles breeder by billetten en te bezichtigen des morgens vóór de verkooping aan gemelde Bouwman swoning Nader onderricht geefl de Notaris MOLENAAR genoemd De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 foanco per post 1 50 De Inkomstenblasting en de Liberalen Het zal niemand verwonderen dat wy weder de aandacht onder lezers vestigen op de rgkshnaociën en de aanhangige plannen om in de behoeften der schatkist te voorzien Op het oogenblik zgn alle andere onderwerpen van binnenlandsche politiek op den achtergrond geschoven door die eene alles beheerscnende vraag hoe moet het dreigend tekort op de staaUbegrooting worden aangevnid Deze qnaestie raakt van naby de beurs der ingezetenen en heeft dus een groot vermogen op de belangstelling van het publiek hetwelk reeds gaandeweg leert berusten in het teit dat het zal moeten bloeden en alleen nienwsgierig is te vernemen waar n boe de noodzakelgke aderlating zal moeten geschieden Zoowel regeerders als geregeerden zyn thans vol financieele zorgen en bet is dus vry natuurlyk dat enkele politieke vereenigingen deze quettion bruiante nebbeu gemaakt tot een punt van overweging en pnbliek debat Assen Haarlem en Amsterdam hebben daarvan het voorbeeld gegeven dat ongetwyfeld op andere plaatsen navolging zal vinden Wat ons daarbg getroffen heeft is de belangstelling bg deze gelegenheid getoond door sommige leden der 2e Kamer Te Assen hebben de beide afgevaardigden van het district de vergadering bygewoond doch voor zoo ver wg weten met in het openbaar hunne meening blootgelegd te Haarlem trad op uitnoodiging van de kiesvereeniging vtm dien naam de heer Mr Borgesius als spreker op en sprak duidelgk zgn gevoelen uit Amsterdam echter spande dekroon doordien aldaar de heer Gleichman afgevaardigde van de hoofdstad zelf te midden zgner kiezers verscheen om den toestand uiteen te zetten en den weg aan te wgzen waarop volgens zgne meening gehandeld moet worden om daaruit te geraken Dit is een ten onzent veel te zeldzaam verschynsel om niet in alle opzichten te worden toegejuicht Veel te weinig is het directe verkeur tnsschen de kiezers en hun afgevaardigden in onze politieke zeden doorgedrongen de behoefte aan den steun hunner partgeenooten welke de liberale leden der Kamer thans gevoelen by het bestrgden der regeeringsplannen en het doen slagen van hun tegenontwerp schgnt ze vanzelf dien weg op te dry ven wg hopen maar dat het niet een op zich zelf staand verschynsel blgken zal maar dat het steeds meer moge worden een vast gebruik dat volkomen past in het kader der constitutioneele instellingen De kiezers worden beter ingelicht en hnn belangstelling levendiger de Kamerleden blgven op de hoogte van de publieke opinie zg hebbeu de noodige voeling met het volk wier organen zg zgn beide partgen profiteeren er van terwgl oncretwyfela de landsbelangen er beter door worden gediend Wat is omtrent de publieke opinie onder de kan geschieden tot één uur des namid liberalen gebleken op deze vergaderingen De algemeene indruk teweeggebracht door het bekende voorstel der vgf leden der 2e Kamer was alleszins gunstig Algemeen wordt hun flink en moedig optreden tegenover de onbekookte plannen der regeering toegejuicht Wel werden bezwaren geopperd on bedenkingen gemaakt vooral omtrent de hoegrootheid van het tekort en de gebreken di te vinden zgn in het ontwerp v Delden c maar overal was men het daarover eens dat nn ontwerp verreweg de voorkeur verdient boren dat der regeering omdat het elementen bevat welke aan eene geldelgke en verstandige hervorming van ons belastingstelsel bevord iyk kunnen zyn Als een stap in de goede richting werd het plan door de heeren Boig us en Gleichman verdedigd en üb zoodanig Irerd het ook door de meMt ma4tt gprefaw iwttiward in goadgekeurd Daarnaast moest staan bezuiniging dit erkenden beide sprekers en veel waars zeiden zg omtrent de nitzetÜng der uitgaven in de laatste jaren tegenover de stationair blgvende inkomsten Voorri de heer Gleichman heeft duidelgk den tegenwoordigen toestand onzer financiën geschetet en daarby laten uitkomen hoe wy in dien toestand gekomen zyn Ons bestek laat niet toe daarvan een overzicht te geven maar wg bevelen onzen lezers de lezing aan in de verslagen der groote bladen De kreet om bezuiniging ook door beide sprekers aangeheven is vrg algemeen geworden by ons publiek nu de schaar reeds opgeheven is om eenige vlokken wol at te scheren van de vacht der belastingschuldigen Men hoede zich daaromtrent voor overdreven verwachtingen Waarschgnlgk is er wel hier en daar wat uit te sparen maar eene belangrgke besnoeiing van het budget zou zgn eene zuinigheid die de wgsheid bedriegt Mr Borgesius zon veel moeite hebben om 1 milUoen te schrappen Mr Gleichman onderstelt de mogeiykheid dat dit 2 millioen zou kunnen zgn dit is geheel in overeenstemming met de Regeering die de mogeiykheid van noemenswaarde iMzuiniging ontkent Wat toch is het feval De meerdere nitgaven in de laatste 5 jaar op het budget gebracht zyn het gevolg van een breeder opvatting van de roeping des modernen Staats en belangrgke onthouding op het gebied van onderwys knust wetenschap en middelen van verkeer zou gelgkstaan met het vermoorden onzer volksontwikkeling Niemand verlangt dat wg de rol zullen spelen eener nation éteinte daarvoor zyn wg nog te rgk en te welvarend Wg kunnen onze soldaten en ambtenaren honger laten Igden en onze kinderen laten schoolgaan in tochtige vunze lokalen enz maar zoover is het goddank nog niet met Nederland gekomen dat de Staat uit vrees van eenige dubbeltjes meer te vragen uit den zak der burgerg alle goede dingen die hg heeft ter hand genomen zou moeten laten varen of laten verkwgnen ADVERTBNTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte iizonderlgke Nommers VIJF CENTEN dags van den dag der uitgave Omtrent zgne plannen voor de toekomst zeide Gleichman het volgende Spr herinnerde aan de vergelgking waarin de draagkijacht van een natie vergeleken wordt met de draagkracht van een man Goed aangelegd goed verdeeld kan een man zeer zware asten gemakkeUjk dragen slecht aangelegd slecht verdeeld zal ook de sterkste athleet onder minder zware lasten bezwgken Zoo gaat het ook met de belastingen De tegenwoordige belastingen zgn slecht aangelegd slecht verdeeld en het grootste bezwaar tegen de regeeringsvoorstellen is juist dat die slecht aange egde slecht verdeelde belastingen nog zouden verhoogd worden Als algemeen systeem meent spr moet er zgn een goed ingerichte verterings en een vermogens belasting De verteringsbelasting ligt meer op den weg der gemeenten omdat daarbg veel aankomt op de omstandigheden die io de verschillende gemeenten nogal verschillen waardoor centralisatie op dit gebied baast onmogelijk is De inkomstenbelasting is als Staatsbelasting uitstekend geschikt en vooral nn omdat verschillende gemeenten deze belasting reeds zoo goed voorbereid hebben dat haar invoering thans veel minder bezwaren zal ondervinden dan eenige jaren geleden het geval zou geweest zgn Maar dan ook wil hg deze belasting bg wgze van sluitpost op de begrooting als prikkel voor de vertegenwoordiging tot matiging in nitgaven Naast deze belasting komen in aanmerking een verbetering der grondbelasting met recht der gemeenten tot hefSng van verhoogde opcenten en een tot bedryfsbelasting omgewerkte patentbelasting Spr acht het noodig om ook waar het geldt tgdeiyke voorziening in de behoeften der schatkist dat einddoel voor oogen te houden en daarom moeten de tydelgke middelen op den goeden weg gezocht worden Treedt men thans niet krachtig op dan zal de nood van het oogenblik ook geen verbetering brengen maar zullen wy blgven teren op opcenten van veroordeelde belastingen Deze beschouwing vond in Burgerplicht waardeering en toejuiching en het doet ons genoegen te kunnen constateeren dat in hoofdzaak althans de liberale partg op dit pnnt eenstemming is Terecht zeide Mr Gleichman dat de voorstellers hun ontwerp niet volmaakt achten en zy voornamelgk ten doel hebben de richting aan te geven waarin het schip van staat gestuurd worden moet Als zoodanig is het plan der inkomstenbelasting door de liberalen buiten de kamer met ingenomenheid begroet Wat hunne vertegenwoordigers in de kamer zelf doen zullen is nog onbekend Alleen weet men uit een terloops geuite zinsnede van Mr Van Houten dat deze het voorstel niet wil beschouwd hebben als een werk der liberale partg als zoodanig wil dit zeggen dat hg er tegen is Hoe het zg de groote meerderheid zal wel eenstemmig denken met hun kiezers Het is althans te hopen dan zou er kans zgn dat wg weder