Goudsche Courant, zondag 11 november 1883

Uil i iil iif Zondag 11 November 1885 MAGAZIJN in TAPIJTEN GOEDIJUSTOFFEU en BEEAITGEESAETIZELEF B de JONG Behanger Gouwe C No 200 s Hage TAGE 5TDRH Hof Stoomverwerij en Chemische Wasscherij voor Dames en Heeren GAEDEBOBEN Gordijnen Tafelkleeden Linten Veeren enz WINTERJASSEN wordeo als nieuw opgeverfd Billijke prgzen spoedige afleTenng Prgsnota s en Stalen ook van de nieuwste kleuren in het Depot te GOUDA Hoogstraat 124 bij den Heer J BB JEUK HL c M PÉÈTERS JzN Gouda o 6 Zuivere PHAITSCHE WIJÏTEIT van af 27 per 48 FLESSCHEN en hooger C6 e In origineele Kisten verpakt 12 Flessohen Echte PORT inh circa 1 Liter de Flesch 18 12 Flesschen Echte SHEEIUJ inh circa 1 Liter de Flesch 15 60 Proefflesschen PORT 1 60 SHERRIJ f 1 40 i CHAMPAGNE 1 25 f 1 50 per Flesch en hooger i EE IG DEPOT van Wellens BOONERAMP ELIXTEa w 1 Alles wordt franco huis door geheel Nederland geleverd 1 1 i CJ h V s J1 N S r fH 1 1 m Ph Pu Q r dn ko O O M PHIJSCOUBANTSy GRATIS en FRANCO Op Cadeau Bon No 548 is gevallende ƒ 100 000 waarop oridergeleekende uitbetaalt f 500 O o ö GO O de 50 000 op No 5108 wordt betaald met 250 25 000 2014 100 15 000 4610 50 10 000 3311 j50 Vm af 6 November a S worden bovenstaande prijsen uitbetoald N VAN AF HEDEN krijgt ieder die voor f 5 koopt een Lot voor 10 twee Loten enz enz voor de a s Staatsloterfl cadeau en kan men alsdan in de 1ste 2de 3de 4de en 5de klasse prgzen winnen Vorige Bons waren alleen geldij voor de $ de klasse Hoogstraat MAURIS VAN WESTERBORG ir ROTIEBDAM X O T E I V4N DK INTERNATIONALE T ENTOONSTE LLING TE AMSTERDAM jste Trekking 30 INoveinber a s Van de Seriën 1 10 elk van 200 000 Nummers te samen 2 000 000 Loten De Loten op welke eene Premie valt worden afgestempeld voor de latere Trekking der Hoofdprijzlen over alle 30 Seriën verdeeld PRIJS PER LOT 50 CENTS OVERAL VERKRIJGBAAR Correspondent voor Gouda en Omstreken HOFFMAN Co KASSIERS é DILE tTMTEJC LÏÏB Tweede Toonet voorstMIng in 1883 op Dinsdag 20 November a s in de Sociëteit ONS GENÜEGËN Zaal KUNSTMIN te Gouda il TOlMlMLi Oorspronkelflk Bljjspel in 3 Bedryven door BEN Weekend Lid der Dilettantenclnb DAABVA Eens gekocht bllji gekocht Blgspel in 1 Bedrgf naar het Hoogduitschdoor JüSTDS VAS Madmk Jb De Leden der Dilettantenclnb hebben vrijentoegang met twee Dames Introdnctie voor meerdere Dames 0 50 p pers HH Niet Leden 0 99 der St NICOLAAS ETALAGE 15 November a s GROOTE SORTEERING in GALANTERIEN en SPEELGOED F STROEVE Voorheen Wed A C SCHOUTEN BLJ Z a Silj 3aD a a3rexs De Rijksveearts A de JONG heeft zich gevestigd te Zevenhuizen en is dagelijks te consulteeren PAAED EN EUTUI TE ICOOF Een in alle opzichten mak en vlngloopend PAARD gewoon langs Stoomtram te loopen een soliede BAROÜCHETTE en een GAREELTUIG met pleet gemonteerd te samen voor 550 Gulden ook afzonderlek te koop Te bevragen aan het Bnreau van dit Blad advebtêWiëix in alle Binnen en Buitenlandsche Cou ranten worden dadel k opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BELAI GRijis T ALLEMDE ZIEKTE Verlamming en Zenuwziekte wordt radicaal genezen door m ne methode Het honorarium is eerst verschuldigd na de genezing Behandeling per brief Prof Dr ALBERT 6PlaceduTr6ne6Pariis Snelpersdmk van A Beinkman te Gouda Buitenlandsch Overzicht Bij de Praaiche Kamer ii iogediend de uieuire er diet unf ngc roor Tonking er it naodiK of lieTer men zal het voorloopijt doen met 9 millioea fr er ia d nog een millioen afgegaan rroeger iprak men rin 10 nitlliaeD wat in elk geval een ronde om i Het ontwerp is naar de afdeeliogen ercondeu ter benoeming eener bijlandere commiuie WtarKhynlgk zal er met de openbare behandeling ran het ontwerp gewacht worden tot er gunitiger tydingen tgn uit Tonking moett de disouseie op dit oogenblik pliatt hebben dan ion de Begeering leker I te onaangename dingen moeten hooren Het il Ibana daghelder gebleken dat Jnlei Ferry wat goedgeloovig is geweest toen hij den inhoad van Trioou s telegram in de kamer loorlae en naar aanleiding daarran beweerde dat de gezant Tseng door zqne regeering zoude zyn gedesavoueerd Ook is nu bewezen dat de heer Xricou zich heeft laten leiden door de znoht om iets aangenaams naar Fargt te sohigvea toen hg mededeelde Li Hong Tsang is over het gedrag van den markies Tseng zeer ontCTreden Immers de Timei heelt twee nota s openbaar gemaakt in de eene waarvan wordt gemeld dat naar aanleiding van Trieon s berieht de Chineesohe regeering een scbrijren zal richten tot het Praosche gourernemeut en in de andere dat LiHung Tsang den 28dn OoIober op bet oogeublik waarop hij de bewuste woorden tot den heer Tricon zoude hebben gesproken drie dagen afstands van Shangai verwijderd was Ue in zgn berichten wat rlugge Tricon en de in zgn aannemen wat gemakkelijke Jules Ferry hebben dus reden om hunne fanten te betreuren Doch tevens tiet men uit deze feiten wederom met welke oppervlakkigheid de ernstige Tonking quaestie wordt behandeld het optimisme der Frtnschen verloochent zich ook hier niet Herinnert me zich nog wat enigen tgd in de Fransche bladen werd gemeld aangaande de transactie die met de volgers van de Zwarte Vlag was aangegaan en tengevolge waarvan Sontay was outruimdP Eu wat bericht nu de correspondent van Bmly Nnmt Dat eene verkenning in de richting van Sontay heeft aangetoond dat die positie nog allgd even sterk is dat de Zwarte Vlaggen nog io groeten getale in den omtrek daarvan zgn geconcentreerd ook met Ghineesche troepen Voor het oogenblik is evenwel van de terugroeping van den gezant Tseng nog geen quaesiie Ook de Timet constateert dit Hel ontslag van den Spaansoheo gezant te Pargs graaf Fernan Nunez is thans officieel aangenomen Dit moet men ten minste opmaken uit de berichten volgens welke in den gehouden ministerraad te Madrid de geiantscbapspost aan maarschalk Serrano is aangeboden Volgens eene mededeeling in de Pali Mall Oautte zal in de aanslaande Parlemeutszitling de belangrijkste en allereerst in behandeling te brengen maatregel bestaan in eene hervorming van de kieswet en wel in dien zin dat het homehold luffrage dat is de kiesbevoegdheid op den grondslag van hel beiit van een huis de algemeene regel zal worden in de sleden en ten platk lande zoowel in Ierland als in Groot Brittannie De Begeering zou hiermede eene gewijzigde indeeling der kiesdistricten willen doen samengaan Zg meent dat deze maatregel behoort tot stiind te kumen alvorens er tol eene nieuwe algemeene verkiezing wordt overgaan In de Duittche hoofdstad orden groole aanstalten gemaakt voor bet Lutherfcesl de Keizer heeft de uitnoodiging van het siadsbcsluur om de feesteIgke i odsdienstoefening in de Nioolaikerk te BerIgn op Zondag a s bij te wonen aangenomen en zal daar verscfagnen met den Kroonprins De Minister van Beredienst zal zich naar Eislebeu begeven waar men op de tegenwoordigheid van den Keizer had gehoopt In de uitnoodiging voor de aoademisohe feestviering te Berlgn wordt Luther Dr Germaniae genoemd Het bezoelë van den Duitsohen kroonprins aan het Spaansche hof wordt bevestigd Om op Fransch grondgebied zich niet aan onbeleefdbeden bloot te stellen neemt de Kroonprins de reis over Genua drie Duitsche oorlogschepen tullen den Kroonprins begeleiden De Luxemburgsche Kamer is geopend met een troonrede voorgelezen door den Miuister Blochausen waarin o a dank betuigd wordt voor de schitterende blijken van aanhankelijkheid welke de Koning en de Koningin allerwegen hebben aangetroffen en welke bgzonder aan den dag werden belegd bg de indrukwekkende ontvangst in de hoofdstad bereid Dank zg de opofferingen zoo luidt het welke het land zich getroost heeft en waaraan de Kamer nooit geaarzeld heelt deel te nemen heb ik SS Hei met kennis van zaken kunnen verklaren dat volkomen voldaan was aan de voor het Groothertogdom uit de voorschriften van art V van het traolaat van Londen voortspruitende verplichtingen en dat de bedoelingen der hooge contracteerende parlijen te goeder truuw waren vervuld Van deze verklaring is aan de mogendheden welke voorzegd tractaat onderteekenden kennis gegeven van welke mogendheden mijn regeering voortdurend een bestendige welwillendheid ondervindt Ook zegt de troonrede dat industrie en landbouw vooruitgaan Een wetsontwerp wordt aangekondigd tot betere regeling van het gemeentelgk kiesrecht betreffende de rechterlijke orgarnisatie enz Tot voorzitter werd met 27 van de 31 stemmen de heer Lessel herkozen De heer Morel Spanje t minister van binnenlandsehe zaken neeft zich verdienstelijk gemaakt door het nemen van krachtige maatregelen tegen het hazardspel en tegen het in omloop brengen van valsohe muntstukken en bankbiljetten welke soms zoo bedriegelijk vervaardigd zijn dat men ze bezvoarlgk kan weigeren Vooral het spel tooals voorheen in Wiesbaden Homburg enz gezien werd maakt vele slachtoffers en in het indnstriëele Barcelona wordt ongeloofIgk grof gespeeld ongelooflgk veel valseh geld verspreid Tot dusverre bleven alle pogingen om een en ander legen te gaan vruohleloo ant zond de Minister een nieuwen gouverneur naar die provincie met den last ann dit euvel paal en perk te stellen en reeds kort na hel optreden van dezen ambtenaar kwara men een veel vertakte bende op bet spoor wier leden onder welke vele ambtenaren in hazardspelen en in het uitgeven van valsche munt bun middel vtn bestaan vonden Pas was in Barcelona deze ontdekking gedaan of zg werd gevolgd d or een tweede te Madrid en alleen in de hoofdstad werden in een tijdsverloop van hoogtens een week vijf speelbanken gesloten en veertig personen naar de gevongenis gebracht R O meldt dat de Russische omwenlelingsparlg dezer dogen te Fetersbarg is bijeengekomen om te beraadslagen over hetgeen haar io den tegenwoordigen staat van zaken te doen stond Het voorstel der terroristen om gewelddadige maatregelen te nemen werd verworpen toodal de parig der gematigdheid de bovenhand had keMisgeving INBICHTINGEN WELKE GEVA AB SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 16 der wet van den 2u Juni 1875 Staattblad No 96 Brengen ter algemeene kennis dat J N van der List bij Zgne Majesteit den Koning in beroep is gekomen tegen hun besluit van den 31 October 1883 waarbij aan G 3 D Arends vergunning is verleend tot het plaatsen eener stoommachine van 2 paardekracht voor het in beweging brengen van drie draaibanken een schaafbank eene boormachine en een slgpsteen in zgne smederg gevestigd in het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven geteekend wgk N No 120 kadaster sectie B No I78t Gouda den 9 November 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seoretaria BROUWER Waarschuwing BÜBGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Ferorjeniiig op de fTyien e het doe van aangifte tot het bijhouden der Beeolking Segittert Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening IEDER die naar eene andere woning binnen de Gemeente VERHUIST durvan zoodra mogelijk altijd binnen DRIE dagen aangifte moet doen bg de betrokken WIJKMEESTERS en ter Plaatielijie Secretarie Bureau van Bevolking en de HOOFDEN der huiêgennntn alsmede zonderlijk monende pertone gelgke aangifte behooren te doen wanneer zg DIENSTBODEN ot andere personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of beiloten erven verplicht zgn te zorgen voor eene behoorlyke ïiüMMERING hunner panden welke nummering eveneens moet geschieden op AFSCHUTTINGEN bij verbouwing of verlimmering terwyi zij mede gehouden zgn om binnen ACHT dagen na eene tplitting of vereeniging hunner perceclen daarvan Ier Plaatulijke Secretarie kennis te geven opdat de vereischie wijziging in 4e huisnummers kunne worden gebracht Gesebiedende deze waarschuwing ter voorkoming van VERVOI IING en BESTRAFFING overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gonda den 10 November 1883 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BBOÜWEB KOEPOKINENTING De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dal aanstaanden ZONDAG den 11 November 1883 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om lich geheel koiteloot rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenteii Gonda den 8 November 1883 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN Burgerlijke Stand Oouda GEBORENi 7 Nor Celii oideri B van Koon eo E van der aodeo 8 Johaaoea BerniaDas ondera J Boekanp Btt J H fan StfliDToort Franoina Geertraida oadera C fan Vliet en M W KraaaeoTeld 9 Maria Cornelia oaden J Botterop en A W BotlAop Aatje Wilhelmioa oudara T Simmers en E Siton Arie oaders H J Verbeek ea W Lant OVERLEDEN O Na B da Koster SO j P Raboiw Ui 10 J de Graat 68 j ONDEKTRODWD 9 No F A nn Unge U Oonderak 37 j an VarVee 26 j H J Frxnkea 40 j en G nn der Kemp 56 j A Verackoor 2S j eo i Zorg 80 j O van der Winden te Reanwijk 83 j en A Splinter 2S j O Bonten 31 j en C F Ogier 31 j C J Verhoek 46 j en J nn Dnoren 47 j Burgelgke Stand van onderstaande gemeenten van 3 tot 9 Nov Moordrecht GEBOREN Aagje Johanna ooderi W Tom en A Tom Arie ooderi C TroQwborat en A Beekman Maria Cornelia onderi G Boawman en i G Bniing Cornelia oaders C Qniroog en U M den Braber Gerrigje oaden 6 den Balrert ec M Homborg OVERLEDEN C Kasuleio S3 j Oouderak GEBOREN Maria oaden V Eijkenaar e T Vermeer Neeltje Cornelia ouden J Tnan en J Boele OVERLEDEN C de Brnio 73 j J van Wgk 8 m Stolwijk GEBOREN Dirk ouden A nn Dam en C Teenw Barth ondera M Swaan en W Boom Leentje Klazina ondera W O Dekker en G Blonk Etaastreoht OVERLEDEN F L nn der Sprong 6m ONDERTROUWD B Steenkamer en O van Zeelt Reeuwijk = GEBOREN Cornelia oaden C Schoeien en J M van Hamert GEHUWD J Slontharf 18 j en A Verborg 17 j Zevenhuizen GEBOREN Johannu Hendrik onderi H den Toom ea T Rnii Jacob Bernardus ouden C Meger en G M Rikaart