Goudsche Courant, woensdag 23 april 1884

jm mim wam Mantels Costumes Nouveautés en Manufacturen GOUDA SelcrocrLd TToor CostTO znes Zilveren medaille wedstrijd Leeuwarden 1881 Zilveren medaille Internat Kolon Tentoonslellinir Amsterdam 1883 Ontvangen de nieuwste modellen Zomermantels en Costumes voor Dames en Kinderen enTerder aUe Nou veautés die otjiet vak behoor en Winstgevende Agentuur aangeboden aan Heeren met vele relatiën in de plaats hunner inwoning Brieven met op ave van werkknng en referentiën worden ingewacht Bub letters 7 E P 1884 Woensdag 23 April i 9 som GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adverteatiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Advertentie Bureau van NIJGH v k DITMArT Be st t l2 IrJürZl Door deze berfchten wfl de ONTVANGST der Met MEI verlangt men bfl stil levende lieden zonder kinderen een knap zindelök ten overstaan van Notaris MONTIJN terf sterf huize van Mei de Wed BUZARD in de Nieuwsteeg op DINSDAG 29 APRIL a s s voormiddags 9 ure van eenen NETTEN Adres met franco brieven onder No 957 aan het Bureau dezer courant Opentare Verkooping op DINSDAG 22 APRIL 1884 des voormiddag ten 10 uur zal ten overstaan van den Deurwaarder B fl am de WERVE te Gouda op het Veerstal aldaar worden verkocht eene aanzieniyke partij bestaande uit PLATEN van 25 30 voet dito BADDINGS SCHOTDEELEN geschaafd en geploegd van 15 a 25 voet BALKEN RIBBEN RIGGELS SCHOElING PALBïf van 20 a 25 voet VLOER SCHOT en KAPDEELEN BROEIRAMEN DEUR en RAAMKOZIJNEN Marmeren VLOERBAKKEN en BRANDHOUT Alles afkomstig van de Tentoonstellingsgebouwen te Amtlerdam j voor Dames en Kinderen reMJEIBieOT JONÖBE FRANSCHE DUITSCHE en ENGeLSCHE Japonstoffen met daarljij passende Garneering Verder alle NOUVEAUTÉS tot het vak behoore de Ons minzaamst aanbevelende BAHLMAMV é Co Gouda HEERENEN DAMESCOSTUMES worden naar den laatsten smaak vervaardigd mm Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING Gouwe C 241 in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Twee Kostgangers GEVRAAGD bg fatsoenlgke bnrgerlieden tegen billeken prgs Adres onder No 958 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 28 APRIL 1884 des morgens te elf uren in het kofiBehuis Harmonie aan de Markt van Een Winkelhuis en ERF met VERGUNNING tot verkoop van Sterken Drank in het klein een HUIS GEBOUW en ERF daarachter en een K leingarenhaan van 10 paden met Voor en Achterloods en een stuk GROND ter gezaraenlgke grootte van mim 10 Aren alles staande en liggende aan de Varkenmarkt te Goüoa en zulks in 2 rceelen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Godha i i ® Q ® Lang e Tiendeweg te Gouda Heeft steeds voorhanden tot de meest concurreerende prjjzen R eparatie bil lijk en spoedig Final e Uit verkoop van eene groote partij nog voorhanden SCSOENElTENLAAmN tot veel verminderde prgzen bg P DEN HOET Peperstraat K 6 B A VERZIJL Korf e Tiendeweg Hoek Markt Op nieuw ontvangen eene groote sorteering Tafel Dessert Brood Zak Scheer en andere MESSEN Verschillende soorten SGHAREIV enz Alles uit de beroemde fabriek van FRIEDR HERDER Abr Sohn te Solingen Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Amstkrdam 1883 met den hoogsten prgs Gouden Medaille Openbare Verkoopingf TE GOUDA Zoo spoedig mogelyk een net Kindermeisje gevraagd liefst niet beneden de 14 jaar Adres by de Boekhandelaren A KOK Com te Oouda Snelpersdruk van A Bmnkmah te Goud De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 21 April 1884 De Caminiuaris des Konings in Zuid Holland beeft bij besluit an 18 dezer bepaald dat de elndexaniens in deze proriocie dit jaar zullen afgenomen orden te Schiedam en in de oommiisie o a tot leden benoemd de heereu H W F Bon eenJ H ran der Voort leeraars aan de Bgki Hoogere Bor genohool alhier De icbaaltrereenigin te s Gravenhage heeft aan het lohaaltfcezelaobap nPalamedes te Oouda een prachtigen kristallen bokaal irescbonken met ziWeren roetitnk deksel en embleem met inscriptie bij gelegenheid dal den Haag de tweede correapondentiepartlj abandonneerde By de periodieke ferkietingro zgn herkozen in het 1ste district tan Ue Krimpeueriraanl tul hoofdingeland de heer A Nobel te Vlisl en tot hoofd ing plaalsrerTanger de heer O Voonhuijs il te BergAmbacht Bg de erkiezing ran een Hoofdingeland plaatsrerranger in het Ie districi hoofdplaats Woerden op den 15 April is benoemd de heer J Heijkoop Te Woerden Is door den kerkeraad lot predikant deter geroeeule beroepen Ds J G de Hoest te Barliereld De exploitatie ran den spoorweg Leiden Woerden bigkt by roortduring ongunstig te zijn de aandeelen staan laag en het diridend is gering Een correspondent uit die streek geeft daarvan de oorzaak aan met bet geneesmiddel de sloombooljes op den Bgo roorzien veel beter in de behoeften van het locaal rerkeer dus moet noodwendig wil de spoorweg uiet in den grond worden gevaren een sloomlramdieust op de lijn worden ingesteld die meer en gemakkelijker gelegenheid van verroer roor de landbouwers aanbiedt De fel e vorst gedurende de laatste nachten heeft hel fabrikaat dat gedurende deze en de rorige week op de pannenbakkerijen te Woerden gemaakt is grootendeela vernield Hetzelfde is bet geral op twee loomsteenfabrieken waar men mei steenvormen begonnen was Hel officieel bezoek van onzen Koning en onze Koningin te Brussel is thans voorgoed bepaald op 20 Mei Hel gevolg zal bestaan uit vier heeren en drie dames T Hage is in bgna s4 jarigen lecftgd overleden mr Daniel Veegens de hooggeachte en algemeen bekende oud griffier der Tweede Kamer die fit zgu betrekking aleohts weinige jaren geleden ooulag nam Als geschiedvorscher had Veegens welverdienden naam verworven en tot op hoogen leeftijd wjjdde bij zich aan letterkundigen en histo ishcen arbeid Het plan tol reorganisatie der Staatsloterij zal eldra het departement ran financiën verlaten en den Ka d van Siate tot onderzoek worden aangeboden ECisTE Kaheb Zitting Staten Generasl van Zaterdag 9 April Ingekomen het bealuit bttrelfende het octslag en de benoeming van deo Mioister van Marine en eene missive van den Minister vtn Waterstaat berichtende dat hg niet kan voMoen aan het verzoek tot overlegging van het uitgewerkte plan voor het MerwedeKanaal Hij verwet hiervoor naar de reeds overgelegde plannen ea kaarten Verder werd medegedeeliog gedaan van de benoeming der heeren S v d C e Van Eoyen Coenen en Van Limburg Stirum tol voorzitter Pgis Van Naameu Van Lijnden en Hoydecoper lot ondervoorzitters Zitting van Maandag 21 April De kamer heeft onder voorbehoud van wederkeerige neulraliteit zoowel van de zijde der kamer als van die der regeeriog omtrent de octrooiqnaeslie het wetsontwerp betrekkelijk den industrieetcn eigendom aangenomen By de befaandelinK der dxaokwet verklaarde de heer Heemskerk dat de regeeriog onvcrwgld zich met de hereieuing dier wet vooral op het punt der gecombineerde bedrijven en ook betreffende hel vergunningsrecht zat bezighouden zonder bedoeling de wet te verzwakken Het ontwerp ia daarop aangenomen met 22 tegen 10 stemmen Bij kon besluit ia eervol verleend aau den Min van Marine Geerling en in zijne plaats benoemd de oud iniuister Van Erp Taalmaii Kip Naar aanleiding daarvan zegt het Fadtrland De Minister van Marine is afgetreden Dank is hem toegebracht voor de gewichtige diensten door hem aan den lande bewezen W ij zullen voor het versch gedolven ministerièele graf niet vragen waarin die gewichtige diensten door den heer Geerling als Minister bewezen hebben bestaan maar gelooven niet te dwalen als wij lezen laalslen dienst den lande bewezen den gewichtigsten noemen Veel genoegen heeft de heer Geerling van zgn ministeiscbap niet beleefd Hg zelf is in dit jaar stellig eenige illusien armer het BijbUd eenige staaltjes van een nieuw soort van parlementaire welsprekendheid een zeemans welsprekendheid in hemdsmouwen rijker geworden Voila tout De heer Geerling nas eigenigk een te dichterlijke natuur om achter de ministerièele tafel te zitten Ëen wet is een raar ding om in thuis te raken heeft hij zelf eens even keurig als kernachtig gezegd Zoo ia ook de ministerièele rok een raar ding om in thuis te raken als men er geen figuur voor heeft Beide apboriamen zagen zich in dezea Minister bewaarheid Vaarwel dan scboone droomen van een Nederlandache vloot die haar vlag weer doet wapperen op alle oceanen van nieuwe teer snelle oorlogsschepen van tonnen gonda van nieuwe torpedooooten de Minister wiens vruchtbare fantaisie dat alles te voorschijn tooverde kwam in botsing met de harde eischen der schatkist met de koele eischen van het parlementair overleg met de koude werkelijkheid hg gaat neemt zgn penseel weer op en achildert Naar een opvolger behoeft voor Marine niet lang getocht te Worden present riep toen bg hem werd aangeklopt voor de derdemaal de heer Kip Tol Commissaris des Konings in Zeeland is benoemd de oud minister van koloniën W M de ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ALfzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Brauw iu plaats van den heer Van Karnebeek die op verzoek eervol ia ontslagen Het Slaaltilad bevat een koninklijk besluit van 9 dezer houdende dat de in en doorvoer van buitenslands van levende varkens is verboden Wanueer bijzondere ledeiiea eene afwijking van dit verbod noodzakelgk maken kan de minister van binnenlandscbe zaken zoodanige afwijking toestaan onder de noodige voorzorgen tegen overbrenging van besmetting en met medewerking van den minister van financiën Dit besluit treedt iu werking op 35 April a s Op 19 dezer heeft aan bet departement van buitenlandsche zaken de onderteekening plaats gehad eener voorloopige overeenkomst regelende de handelsen soheepraartbetrekkingen tuaschen Nederland en Frankrijk en van twee verklaringen voorloopige regeling van de bescherming der handels en fabrieksmerken benevens van die ran den letterkundigen en kunsteigeodommen alsmede van de bevoegdheid der consuls in de twee Staten Weg met de gepantserde schepen Zg hebben eigenlijk nog nooit het bewgs geleverd dat zg houten oorlogschepen in andere opzichten zoozeer overtreffen als in de verbazende sommen waarop zij aan de schatkiat te staan komen Wie heeft hun doodronnia uitgesproken De kanonnenkoniug Krupp Ie Essen In de werkplaats ran genoemden industrieel is eeu uitvinding gedaan die naar Krupp s beweren voortreffelgk mag worden genoemd Het nieuw uilgevonden projectiel doorboort in eens de dikste pantserhuid die voor eeu oorlogschip kan worden gebezigd Raakt het projectiel den scheepswand dan is t verloren en gaat het te gronde Voor afschampen geen gevaar als t raakt gaat het er door Het projectiel heeft den vorm van een suikerbrood maar is veel grooter De punt is van blik of papiermaché en dient slechts om de weerstand der lucht te verminderen Zoodra het projectiel in aanraking komt met de paniserhuid wordt die punt verbrijzeld en de platte kop doorboort de dikste pnntserplaal en zelfs indien de wand in schuine rionting wordt getroffen doet het geknotte projectiel toch zijn vernielende werking Ook beneden de waterlijn wgkt het niet af van zijn richting Wordt dergelijk projectiel geworpen bijvoorbeeld op den gepantserden toren aan boord van een monitor of van een gedetacheerd fort dan is de werking even vernielend De proeven daarmede genomen hebben bewezen dat de geknotte kegel alle bruikbare pantsers doorbport In onderscheidene bladen is medegedeeld dat de vgf personen in t Bildt die na rerboden tijd iu eene herberg zaten en deswege proces rerbaal kregen door den kantonrechter zgn rrijgesproken oiiuUil de Mrekkelijke verordening niet mm de pui des gemeentehniie wm afgekondigd Dit bericht is niet juist De vrijspraak berust op t volgende De kantonrechter heeft de verordening op de tapperijen in de gemeente t Bildt als niet verbindend beschouwd omdat hel formulier van afkondiging omschreven in art 173 der gemeentewet niet geheel is gevolgd Dal artikel achrgft voor hel volgend formulier De bnrgemeeater en weihouders van t Bildt doen Ie weten dat door den Baad