Goudsche Courant, woensdag 7 mei 1884

Woensdag 7 Mei 1884 N 3075 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tandmeester zal elke DONDERDAO van 9 tot 12 uren te consnlteeren zijn in het Hotel de Paauw Markt te Gouda TecliniscliBiireau van der Gorden INGENIEUR K F W EOOSEBOOM CRABETHSTRAAT Q 266 Genoemd Bureau beveelt zich aan tot het ontwerpen van plannen voor alle werken behoorende tot het gebied van Spoor en Tramwegen en der Bnrgerlflke en Waterbouw fcunde het houden van toezicht op de uitvoering van zoodanige werken en het geven van adviezen daaromtrent Mevrouw LOTSIJ Crabethstraat verlangt wegens ongesteldheid der tegenwoordige zoo spoedig mogelijk eene m L B VAN ES Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktnigen Reparatie van Naaimachines IJzer en Koperdraalwer cen spoedig accuraat billijk T eg eia s TT ertiaao aao eriaa gVan af If 4 AIV O A G FI LE JITVERKOOP VAN UANÜFAOMN EN SI7EIISE AUTIEELEN lot l iiiten ewone lag e Prijzen Bij I S KEIZER KOUTE TIEUDEWEG OI TVAiyGEl Halfgeljleekte THICOT OITDERGOEDEEEU voor Mannen Vrouwen en Kinderen Dames en Kinder CIIIDMISES € l§lf Mf f IE @ IK 1 S @ 91 met of zonder LINNEN BOORDEN ook op MAAT in diverse qualiteiten voor goede katoen ea nette afwerking wordt ingestaan SCHE NK ZOON 2 fl4üE € mS E Specialiteit voor AANLEG VAN WATEllLEIDL G in particuliere en alle openbare g ebouwen Kanfoor en Magfazijn Gouwe C 241 STOLWIJKERSLUIS bij GOUDA Wegens AFSLAG van het BROOD zijn de prijzen heden BLOEMBROOD Wit TARWEBROOD TARWEBROOD ROGGEBROOD Broodbakkerij 4 B 34 Cent R 4 30 4 28 3 18 SLEGT Er worden bekwame GEVRAAGD BAHLMANN Comp PWanWILLIGEN Vrouwesteeg H No 187 Gouda sints jaren bjj het Stucadoorsvak zijnde biedt zich aan tot het WITTEN van KAMERS en GANGEN en het repareereu van alle Stacadoorwerk belovende eene soliede en billijke bediening WTWWWWWv Lange Tiende wee te Gouda Heeft steeds voorhanden i a a ï i2Q a cla lza Gs tot de meest concurreerende prjjzen Reparatie billijk en spoedig Bierbrou werij EETE7SEELEANSEI Molenwerf Gouda De ondergeteekende beveelt zich beleefdeljjk aan tot het LEVEREN van pulk helder GEBSTEen BOSCH BIER tegen concurreerende prijzen ALEZAUDEE VON LOM Het Stout k Ale TAN s mm h SON S brouwers 6 London Burton on 7V n bekroond Gouden Medaille Parijs 1867 Eemte Klas London 1862 ordl loer fericliillende doctoren in Nederland annbcfülen om zijn loeilende bealsoddeelen Verkrijgbnar ïoor Oouda Omstreken bij de Deijflllioniler SLOTEMAKER Co Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren deugden der vrouwen doch trou de grootste vljjt is het de huisvronw niet steeds mogelijk alia werkzaamheden op tyd te verrichten in het bjjzonder waar eene tairpe familie is en zal derhalve elke hulp in deze welkom zijn Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geene beeft bewezen zóó nuttig te zijn als eene goede naaimachine daar deze tjjdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart en daarmede hetsoliedste naaiwerk bjjna spelend kau verricht worden Een buitengewoon goed zoodanig werktoig leveren de depots der ondergeteekende Maaf schappij waarin de gerenommeerde Echte Singer Naaimachines verkocht worden en waar men voor elk soort van naaiwerk de meest geschikte machines vindt Een zeer bjjzonder voordeel biedt daarbg de door ons in het belang der koopers ingevoerde inrichting dat de machines zonder prgsverhooging tegen zeer geringe term jj nbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanschaffing eener zoo ijverige helpster een ieder is mogelijk gemaakt en eene nauwelijks merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Klachten omtrent onvoldoende bediening gelieve men aan het Generaal Kantoor te Amsterdam Kalverstraat 32 te adresseeren Te GOUDA bevindt zich ons Dépöt uitsluitend lil HOOGSTRAAT 111 The Sin rer ffanufa tnrint Co New York Snelpersdrak van A Bsinkuan te Gouda BINNENLAND GOUDA 8 Mei 1884 Tnsaohen Rotterdam en Moordrecht zal een nieave Btoombootlijn worden opgericht Men hoopt te Schoonhoren den 12 Mei zgode de 36e verjaardag der regeering van Z M den Koning uiei onopgemerkt te laten roorbygaan Ëenige ingeteteneD hebben het plan gtvormd op dien dag een kinderfeett en eene nitdetliog aan behoeftiges e do plaatt hebben De fcett4X mmissie van den 12 Mei 1871 ia nitgenoodigd tich ook thans met de zaak te willen belatten De meeate leden dier commiiiie hebben aich daartoe bereid verklaard ook dê voorzitter en de lecretaria de heeren L Alckerhnya J Ez en H Q Geelhoed die reeda bij de feeateo van 1 April 1872 en 12 Mei 1871 ali zoodanig fungeerden Het oudale lid van de Eente Kaner der StatenGeneraal het eenige lid nog dat daar aedert de invoering der Grondwet van 1848 voor de pruvincieLimburg zitting had de heer L F H Beerenbrcek il Zondag overleden M Het Oereohtshof te Hage veroordeelde in zijn titling van Zaterdag het meiije uit Ouderktrk a d IJiael waarvan wy in ona vorig nr gewaagden ter lake van kindermoord tnt ééa jaar eenzaam Op den 10 Mei e k zal ten voordeele van het Kinderziekenhnis te Amiterdam in het Paleia van Volkavlgt een Fettival Peter Benoit gabonden worden oadtf Uii w i U a g t l tn h i f H aiizi X Bnharl Btaadi Buiji In dit concert tallen alleen werken van Peter Benoit worden uitgevoerd Peter Benoit is een componist van buitengewone gave zgne werken worden voor de eerste maal op dezen voet in Nederland uitgevoerd en zullen ook zeker met dezelfde getatdrifl begroet worden als in zijn vaderlond België Gisteren werd op de vergadering van bet Leidsche Stndentenkorps als onderwerp voor de aanstaande Maskerade ter viering van het 62ile lustrum der Academie gekozen Dt Cetchiedmu ca Leide van it ilicAlin tot 1676 Oe heer Krngcr heeft te Lissabon een conferentie gebad net den Minister vas Marine over den spoorweg rtin Pretoria De moeilijkheden z jn nog niet geheel uit den weg geruimd Een banket is den afgetaardigden in het Kon paleis aangeboden Een der republikeinsche afgevaardigden beeft Krnger een bezoek gebracht en hem uit naam der republikeinsche partij begroet De inspecteur van politie jhr C v s G te s Hagp heeft aan de militaire autoriteiten zyn beklag ingelererd ter zake dat een sergeant van het garnizoen wiens hulp genoemde politiebeambte voor de overbrenging van een dronken burger requireerde weigerde daaraan te voldoen omdat h j het vorderen en verleenen tan dergel yke adsistentie beneden Ie eer en de waardigheid van den ouderofficierssland rekende De Rechtbank te Tiel beeft uitspraak gedaan in zake de vondst van eenige coupons in de lade van een op een erfhuis gekochte tafel De beslissing luidt dat de vindster geen recht had die geldswaarde te behouden eu verplicht was de coupons of een bedrag overeenkomende met de waarde er van aan den verkooper van het meubelstuk terug te geven Naar men verneemt is de uitgever an het socialistische blad Beclit mor alle voor hel gerecht gedaagd omdat bij boosaBrdiglijk en openbaar zou hebben aangerand de waardigheid en het gezag van den Koning rn gesmaad den persoon des Konings Aanleiding is het plaatsen ia nnoemd blad van eene vertaling van een vers van Heine De IFevert waarin de uitdrukking voorkomt Gevloekt zij de Koning de Koning der rijken In het laatst verschenen noffliner au SeapervireH worden nadere mededeelingeu gedaan aangaande de voorgenomen welenschappelqlH reis ao de heeren Suringar en Martin naar Wïwt Indlè en wel naar aanleiding van eene korte voordracht daarover in de Kon acad van Weteniobappen te Amsterdam gehouden Daaruit blykt o a dat behalve van de zijde der reg enug die de noodige toestemming verleende en van het aardrijkskundig gecootiehap in Verband waarmede de reis woidt ondernomen een bewijs van belangstelling oniranjen werd van het koninkigk Instituut voor taal land en volkenkunde ran K I dal eveneens een orediet ten behoeve van het onderzoek heeft aangeboden De gedeeltelijke opening vat het nieuwe rijksmuseum aan de Stadhondefskade K Amsterdam zal plaats hebben met de opening der laldkouw teutoonstelling Een zeldzame historie wordt thans te OudBeijer laod afgespeeld Daar woont sedert 62 jaren in hetzelfde hui Martious Van Tyu meer bekend ala Tienea da mandenmaker Tienea die thpu 82 jaar ood i zag zijn zaak in den laatsten tijd rerloopen en besloot toen in overleg met JM haishoudaler de oude Dingeoa die ook reeds 7Cn mers beleefd heeft zaak huis en inboedel te vd oopen eo voor de opbrengst dan maar in een geatpit te gaan Doch nauwelijks wat allet weg of de udjes badden spijt en weigeren nu het huis waMiit zü zooveel lief en leed gedaeld hebban ta nmtén Noeb oorden noch bedreigingen balen het hnis is geheel ledig maar de ondjet behelpen zich dag en nacht op wal stroo dat op een sleenen vloer is ncergelagd elke hulp van buren wordt afgewezen De nieuwe eigenaar zal zoo lang het ban bevnit de oudjes in hun huisje laten De heer J A B Kijmmall waa in Mei 1883 burgemeester van Havelte en nam alt ambtenaar van den B S kennia van de aangifte ran een voorgenomen huwelijk van een jonkman uit H met een meisje te 8 Toen menie bepaalder tjjd ten Saadhuize verscheen bail de Borgemeester echter iets verzuimd waardoor de stukkeu niet in orde waren om dat goed te maken beloofde hij over acht dagen te S by de bruid aan huis te zullen komen trouwen hetgeen geschiedde Toen nu eenigen tijd later de jonge man te S zyn eerstgeborene kwam aangeven bleek echter dat de trouwerij niet in orde was geweest daar K te weinig getuigen had geeischt eo bovendien op vreemd grondgebied geen huwelijk had mogen voltrekken alsook de stukken niet overeenkomstig de waarheid had ingeschreven K heeft nu deswege voor het Hot te Lrauwarden terecht gestaan Het O M elschte schuldigverklaring aan het als ambtenaar in het opmaken van een akte tot zyn post behoorende bedriegelijk de omstandigheden daarvan Ie hebben veranderd eu door valsche feiten ala waar te hebben vervangen met veroordeeling tot jwr oeUtral en ƒ 50 boete De verdediger mr M Oldenhnis Gratama bestreed in hoofdzaak het bedriegelyk oogmerk en concludeerde tot vrijspraak De Parjjsche correspondent van het Ëngelsche weekblad Truth heeft het banket bijgewoond ddt In Frnnkrijk s hoofdstad aan de Transvaalsche afgevaardigden werd aangeboden Na verhaald te hebben dat bet feest werd opgeluisterd door de tegenwoordigheid van ééa Fransche eo vijf Hollaiidsche dames waaronder vooral d bevallige versohijning ran de echtgenoote des letterkundigen A G van Hamel groeten indruk op den correspondent schijnt gemaakt te hebben schrijft bij het talgende De Boers hebben een puriteinechen afkeer van laag uitgesneden dameskleeding en de Holland tche dames die dit wislan hadden voor hoogslui tende japonnen gezorgd De Franache dame minde op de hoogte van de eiachen door de Boers aan de vrouwelijke zedigheid gesteld was gedecolletteerd maar uiat zoo overdreren alsof zij naar een partij op Buckingham Palace moest Bij haar binnentreden in de receptiezaal zag zy dal dit onderde Hollandsche dames nog al opzien wekte De oorzaak werd haar uitgelegd en men deed haar opmerken dat zij maar beter had gedaan een kanten kraag of iets dergelijks om haar schouders te slaan President Kruger zoo zeide men haar heeft bij zijn bezoek aan de Koningin der Nederlanden plotseling de kamer verlaten omdal H M niet gekleed was en roie montanle De ilame weigerde ronduit baar kostuum eeuigszins te wijzigen vooral omdat de President reeds twee dagen te Parijs was geweest en de voorstelling nn Sappho had bygewoond Als hq daar naar het ballet badden kunnen kijken meende zy en naar de roie trèi Ugèriment attachee van de Lesbische dichteres dan zou hij nu ook wel een paar onbedekte schouders aan tafel kunnen velen Zoo dacht ook de heer De Lesseps die voorzitter van den disch waa er over ant om den President aan de regelen der Parijsobe mode te gewennen plaatste hij de dame zóó dicht bij hem dat hij niet aver tafel kon zien zonder haar in t oog te krijgen II faut zeide de troolyke ingenieur qu il s acoontume a la vne des jolles épanlea Celles de Madame sont si bien falies qne Ie Président ne s apercevra pat qn elles soul découverles Hij stelde Krnger aan de dame voor en deze reikte haar heel Triendelijk de hand maar staarde over haar schonder heen in Blaue Aan tafel bleef hü zitten met de oogen stijf ep zyn bord gericht Het is zoowal een Moravische broeder en in Transvaal zeer geacht om zijn vriendelijkheid en strenge zeden De president der Zuid Afrikaanscbe Republiek zoo is zq n oflioieele titel is phiegmatisch kalm en stil van aard alisf hij was grootgebracht te midden der Hollandadhe poldera T oh waa niemand van zijn familie in de laatste tweehonderd jaren in Nederland geweest De Hollandsche type is al dien tijd blijven bestaan in spijl van een droog en warm klimaat in een land vol woestenijen en onbevaarbare wateren te midden van een leren waar allerlei wilde avonturen den dagelijkschen landbouw arbeid afwisselen Hel oude dialect van het mindere Hollandsche volk dal in t moederland door onderwijs langzamerhand is beschaafd bestaai nog bij de Boert doch in een gematigder vorm waardoor hun tongval veel afgeronder klinkt De rechterlijke en juatitieele ambtenaren die zich maanden achtereen onledig hielden met de instructie in de zaak der Leidsche rergiftiging zoo meldt de Uaagiche Ct hebben thans eenige verademing gekregen Na onafgebroken vermoeiende werkzaamheden toch is dezer dagen de inventaris kunnen worden opgemaakt van het zeer omvangrijk dossier Wanneer men nagaat dat het onderzoek heeft geloopen over 27 vergiftingen waarvan voor 18 althans de verklaringen der talrijke getuigen de verslagen der deskundigen de opgaven der verdachte en al hetgeen met een n ander samenhangt in schrift zy n gesteld dan kan men zich een Hauw denkbeeld vormen van de uitgebreidheid van dit proces Het tal thans niet laug meer duren dat de atukken door den rechter commissaris aan den ofiioier van justitie zullen worden medegedeeld Volgt dan de zaak geregeld den gewonen loop dan tullen eerlang al de stukken tot de zaak betrekkelijk naar den pro cureurgeneraal worden verzonden In elk geval wordt de behandeling van dit rechtageding in de openbare terechtzitting niet voor het laatst van dit jaar tegemoet gezien Omtrent de verdachte vrouw vernemen wy dattiaar gezondheidstoestand niet van den gonsligstenaard j s Van wroeging of berouw is niets bij haarIe bespevren Wel moet zy in de ontelbare verhooren hebben iloen blijken dat sommige harer vergiftigde familieleden r meer aan J hart gingen dan anderen i Ook uit een physiologiscn feeïpunt belooft het