Goudsche Courant, vrijdag 30 mei 1884

1884 VrUdag 30 4lei N 3085 GOUDSGHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i fzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inaending van adverteatlön kan gescbieden tot Mn unr des namiddags van den dag der uitgave Mevrouw van HAEFTEN CRABETHSTRAAT VRAAGT 1 AUGUSTUS a s een KEUKENMEID die tevens genegen is huisweik te verrichten nn j r 7rr RADIKALE GENEZING dcscerkiezend wordt DUULIkEjil overeengekomen voor eeu bepaalde prijs betaalbaar na geneziDg Daartoe zgn 20 kamers ter beschikking der patientea gesteld WAEKStGBRS heelraeeeter van breuken GaoBKFLAATSraS te Antwehpbk L B VAN ES Aanleg van Waterleidingen Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van NoMimachines IJzer en KoT erdraaiwerken spoedig accuraat bülijk ADVEBTE TIE1 in alle Binnen en Bultenloflidsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten Aan de Leden der Maatschappij van het BURGERLIJK BEGRAFENISFONDS opgericht te s Graven tage den 18den September 1836 en aldaar gevestigd waarvan voor Gouda en Omatreken de Heeren L van der WOLF en F W BSSEBAG6ERS Agenten zijn De DIRECTIE vernomen hebbende de lasteriyke aantijging jegens de Maatsch ppg verspreid verklaart die ten eenemale voor onwaarheid en noodigt die tegenstanders nit een bewijs te leveren dat genoemde Maatschappy gedurende bgna Acht en Veertig jaren van haar bestaan niet stipt al haar verplichting heeft voldaan en niet zal doen waar zy ook is gevestigd Namens de Directie C P J VAN BER VEN DirecteurAdministrateur ê Gravenhage 23 Mei 1884 e LANGE TIENDEWEG TB GOUDA Bericht de ontvangst van eene scLoone collectie Brittannia Metaal Electro Flated en Vernikkelde voorwerpen LAKGOUD KOOKSIELLEN KO PERWBBK en bekroond op de INTERNATIONALE TENTOONSTELLING Mei 1884 te Nice Frankrijk met den Hoogsteu prys een Eere Diploma Steeds voorradig goed belegen op j flesschen of fusten van 20 Liter bij H van Wijngfaarden Bierbottelarij Korte Tiendeweg D 93 TAMARINDE BONBONS v in KRALPELIEN HOLM Apothekers te Zeist Aanbevolen tegen Verstopping en daarmede in velband staande ongesteidheden De TAMARrNDE BONBONS van Kraepelien HoLH zyn een zuiver plantaardig zachtwerkend spijsvertenng en eetlust niet storend Lazatief in Confituurvorm aangenaam frisch van smaak en zeker werkend prijs per doos 90 en 50 Cents verknjgbaar m de apotheken Te Gouda bg den heer C THIM NEDERRTJNSCH van J B M E E JU E N te Emmerich a d Rijn Door Heeren leeraren in de landbonwkunde alsmede door mannen van het vak wordt mjjn Stremsel als zijnde het beste en het goedkoopste dat tot hiertoe gemaakt is vooral om zgne zoo krachtige en immer gelijkmatige werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door de Heeren Dr FRIJTAG Professor aan de Landbouwkundige Academie te Poppekdorf en ADOLF MAIJER Directeur aan het Rgksproefstation te Wagemngen Prijs van 1 Ltr flesch ƒ 1 10 Vj 0 60 KAASKLEUBSEL en BOIEBKLEURSEL van uitmuntend goede kwaliteit Verkrijgbaar bij de Heeren J BOERS en J © ZELDENRIJK te Gouda Groot Badhuis Scheveningen Abonnement voor elke bijkaart ment Hoofdkaart f 7 1 50 Kinderen beneden 15 jaar onder geleide van geabonneerden hebben vrgen toegang De Abonnementskaarten geven recht tot het bezoek der concerten op het afgesloten terras tevens tot de Lees Billard en Conversatiezalen en tot alle Bals Voor verdere bijzonderheden wordt naar de gedrukte voorwaarden verwezen De kaarten zgn van af heden dagelijks verkrijgbaar van 10 tot 12 unr s ochtends en van 3 tot 5 s namiddags Niet geabonneerden betalen 40 cents voor een toe gangkaart welke recht geeft tot het bezoek van het Concert op het afgesloten terras en van de Conversatiezaal Boekjes van 12 loegangsbewözen worden tegen f 3 50 verkrijgbaar gesteld Sortie worden niet verstrekt De toegang tot het afgesloten terras blijft vrij tot s avonds 5Va uur WkMm tmM m Specialiteit voor AAIVLEG VAN WATERLEIDIJ JG in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 A vAi os Az Kleiweg E 73 Gouda Md TAILLEUR Ontvangen Eene ruime keuze in fijne HBERENDASSEN Heerenen Dames GLACÉHAND SCHOENEN in alle kleuren LINNEN GOEDEREN enz enz enz De Ambachtstand Vereeniging LEVERT fijne dikke Schotsche BanA Hammetjea van 7 tot 10 pond a 42 Cent per pond Goed Gedrag KH ECHT gevraagd voor vast werk leeftjjd 25 30 jaren EcrsU Ncilerliiiiii scl Adres franco brieven onder No 974 aan het Bureau dezer courant tiiii iijviiiuivu n i ii uii irii 01 11 h T i i i n tegen Invaliditeit en Oneolukken Zuivere Cacaopoeder VAN Kichard C van Haagsen te UTRECHT Verkrijgbaar te Gouda bij H W M STEEVENS Firma A Dkecksin Hoogstraat H J KABEL Oosthaven B 36 J F HERMAN en Zoon Lange Tiendeweg D 62 Snelpersdruk van A Brinkman te Goud De uitgave dezer Courant gegchiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLTDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 29 Mei 1884 De kap O J Hejfer alhier ia orergeplaatat bü ket 3e bal Ie reg u GrooiDxcn De heer B J 8 aan predikant alhier komt oor op het drietal voor de raoatore Vetbake te Leenwarden De heer S F W Orebe predikant alhier komt TOOI op k t lestal foor de raoatnre Oeelbngien te Uiddelborg Toor de akte als onderwijierea werden 26 27 CD 28 Mei te Hage geèxamiDcerd 16 oandidaten Al ewfien 7 toegelaten 9 ouder welke laatiten behoofea mej B G tan Roogen van Waddingireen CD W ran Sonabeek ran SohoouhoreD SCHA AK COKEESPONDENTIE GocDA iL AuuiAAB awuL 38ite letRll PïCï 34ite G 4 F 8 C i C 7 35 te H 2 H 3 C 7 B 7 36ite O 2 0 4 De circulaire aarraa w j in ona laaUte Zondaginammer apraken ia thana rerapreid Zg ie ran den folgenden inbond De afdeeling Gouda e O ran de Vereeniging Volk ünder g neemt de rrgheid bg deien Cwe medewerking te rragen roer een plan dat naar HJ meent ook door ü met ingenomenheid lal worden begroet In de Gondtche oonrant van 11 Mei j l kwam een opatel voor orer racmtituiUtafjet mor mkkt SckooliinihreH dat bealolen werd met deie raag Zou men niet in den nu naderenden lomer al ware hel maar roor een twaalftal magere bleeke atadgenootjea hetielfde kunnen doen name Igk het organiseeren ran wal men in Duilachland inder eigenaardig noemt een kir derkolonie het niUenden ran een aantal iwakke kindereu ran onrermogeude ouders naar een gezonde treek om daar onder behoorlgk opiioht g durende de lomer oantie eena recht in de wei te tgn en nieuwe lm che krachten op te doen In hare rergadering ran 21 Mei bealoot de ifdeeling ran Volk onderwij pogingen aan Ie wenden om nitroering te geren aan een dergelijk plan en werden ondergeteekonden uilgenoodigd tich al CommiMie roor deee laak te oonstitueeren g nien de rrgheid nemen lioh eerstdaags persoonlgk ten nwent te rerroegen om Uwen Snanoiéelen steun roor deie taak Ie rragen maar dMl In narolging ran eeuige steden in Zwitserland en Uuitsohland werden len rorige jare ml Amster am origereer twintig kinderen gedurende 3 weken naat de omstreken rnn Zeist rerplaatst en deie rite proefneming slaagde oo volkomen naar wensob dat in den aanstaanden aoraer dit aantal w lep rermeerderd aal worden Ook in den Mg men roornemena dit goede roorbeeld te rwgen En ofachoon het aantal kinderen ran 8 H jaar dat ui de termen lou rallen om hierran genieten in de hoofd en in de hofstad mis it i iiijaj i iJUL BMj i j i aajiJijii i sefaien bg rgfligtallen en hier ter stede slechts bg tientallen te tellen is meenden wij toch ook roor deten talk een plao op touw te moeten tetten dat te gemakkelijker uit te roeren is naarmate wg allea op kleiner sdiaal kunnen iorichten Ona roornemen is Ie raadplegen met de hoofden der openbare koateloote scholen het ondertoek der door hen aan te wgten kinderen aan een geneeskundige op te dragen en door de ouders een renoek te laten doen om hnn kin cicn in hel bedoelde roorrecht te doen deelen Geateld dst op die wgte een 14tal kinderen in aaniatrkini tonden komen dan moeten geschikte persAnen worden getocht als geleiders aan wien het opticbt en toezicht kan worden op eilragen Wij hebben berekend dat roor een rerbigf ran twintig dagen roor U kinderen en genoemd personeel een som ran ƒ 1000 noodig zon tijn bit bedrag ia den rtfalen keer too hoog omdat allerlei taken zooals iakena dekens peelgo i ent moeten worden aangesahafl die altgd later weder dienst tonden kannen doea mil bet geul tot 10 beperkt dan zon die som ieta minder geateld kanoen worden Om dei gelden bgeen te rerzamelen doen wg een beroep op uwe milddadigheid Gij die misschien s tonere voor eenigen tgd de stad rerlaat om in binnen of buitenland rerfrissohing te toeken ran eigen kraohten gg die welliohl met of roor uwe kinderen aan bet strand of io bet bosch rernienwing toekt ran lerenslaat of gg die onder telre dat genot te smaken dit toch gurne toudl ganaen aan eenige arme ongetonde bleeke kinderen onthoudt ona uwe hulp niet Wg geroelen dat wij tegenorer U en tegenorer de ouders dier kinderen een groote rerantwoonlelgkheid op ons Isdec maar de orertniging dat wg een goed werk voorataan geeft ons daartoe den moed en tot dit schigren de rrgmocdigheid Wg rerlrouwen dal onze rerwaohting omtrent de bekende mildheid ran Gonda s meer gegoede ingezetenen ook thans niet tal worden teleurgesteld Mr D N BROUWER Mr W J FORTUIJN DROOGLEEVER Jr J M NOOTHOVEN van GOOR L P HOOGENDIJK H JAGER H P SCHIM VAN DER LOEPF J POST VAK DïB BURG Dr H IJSSEIi DS SCHEPPER A LANGEBHUIZEN van UVEN GoBDA Mei 1884 In de zitting der Rotterdameche Arr Rechtbank ran Dinsdagmorgen stonden o a terecht J r C arbeider te Krimpen a d IJsel bekl ran gewelddadigheden jegens den gemeente reldwaohter en rerwondmg mei een mes ran een anderen arbeider Eisoh 1 maand ger cell en 8 boete A L zonder beroep wonende te Gouda bekl ran bedelarij Eisoh 14 dagen ger In bovenst taken aanst Zaterdag uitspraak Staten Generaal Twiedk Kamek Zittingen ran 27 en 28 Mei De beraadslaging werd roorlgezet orer het wetsontwerp tot wgziging ran de wet op het Lager Onderwijs De heer Schimmelpenninck r d Oye betoogde dat de atryd orer kenmerkende begiiiielen orer ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt dit omwerp heengaal dat de liberalen t derhalre teer goed kunnen aannemen dat tg telfs rerplicht waren geweeat telren het initiatief te nemen omdat ig de schuld zgn ran bet finantieel tekort tot welks rermindering deze admiuistraliere en financieele rerbeteringen moeten strekken En als zoodanig rat de anti rerolutionaire partg deze roordraoht op Ook de liberale partij gel ere met terzijdestelling ran elke partijberekening en partijbedoeling alleen op hel finantieel rraagsluk te lellen De heer Roell hoewel geen onbepaald bewonderaar ran de Ssboolwet ran 1878 achtte echter de beweringen omtrent de drukkende gerolgen der schoolwet leer orerdreren Alleen daar waar bezuiniging kon plaats hebben zonder schade roor het ouderwga wii hg daartoe medewerken want met het eliehiarae roor hel openbaar onde wgs gaat hij niet mede De heer Buma beatreed het ontwerp Er moeten eer meer dan minder onderwijskrachten tgn De gemeenten zullen door de rermiuderde aitkeericg te reel worden gedrukt de rerplichte schoolgeldheffing zal op de autonomie der gemeenten ioOrenk maken De heer ran Baar sloot zich geheel aan bg het betoog ran den heer r d Oje Het finantieele rraagsluk is bier orerwegend en daarop slechts rail nu te lellen De principiecle schoolstrijd blijft er buiten Maar op finantieel gebied gaal het Begeeriugsontwerp hem niet rer genoeg De minister van Binnenlsndsche Zaken erkende ten rolle dal bier de eigenlijke schoolwetstrijd niet heropend wordt De beginselen der schoolwet moeten onaangetast blijren de omstandigheden brengen niet mede op het beginsel der openbare gemengde school terug ie komeo Slechts administratiere rerbeteringen zgn dour de erraring noodzakelijk gebleken en die rerbeteringen werden door deo Uinieter rerder toegelicht en niteengeiet De heer Lohman meende dal het regeeriogaont werp niet ver genoeg ging in de richting ran bezuiniging De neer Sohaepman rerzelte zich rooral tegen hel betoog ran den heer Roell dat het belang ran het onderwijs zou meebrengen in de gevestigde toestanden niet in te grgpen Speciaal art 45 is onhoudbaar De heer Roell verklaarde echter dat zijn bedoeling gematigder is dan men meent Daarop is het algemeen debat gestoten In de zitting ran gisteren heeft de heer ran de Werk bericht gezonden wegeas aanneming ran het raadsheerschap opgehouden te hebben Kamerlid te zijn De heer Rengers is beeedigd en heeft silting genomen Het debat orer de schoolwet wijzigiufi is roorlgezet Wijzi ling ran art i om het onderwgs in de arnaecinricbiTug gestichten ent als schnolonderwijs te beschouwen wordt aangenomen met 43 tegen 33 stemmen Eeu roorstel ran Van Eek om niet toe te laten de amendementen die belreffende niet door de Regeeridg roorgeslelde wgzigingen der schoolwet is rerworpen met 77 tegen 2 stemmen daarna kwam in behandeling het amendemeot Mackay om bij art 8 niet te eiscben roorafgaandr schriftelijke goedkenring ran den schoolopziener lot toelaiiug ran kweekelingen Het is rerwirpeii met 43 tegen 33 stemmen