Goudsche Courant, zondag 15 juni 1884

Sr J f f ini r iHS Sl g s DONDEBDAGS OVEKIOE DAGEN 6 8 30 12 45 8 12 30 6 6 25 8 55 1 10 8 25 12 65 6 25 6 4Ü 9 10 1 26 8 40 i lO 6 40 6 45 9 15 1 30 8 45 1 15 6 45 7 9 30 1 46 9 1 30 7 V Tot onze groote droefheid overleed heden onie veelgeliefde Vader en Grootvader de WelEdel Gestrenge Heer Mr JOHANGHERARD VAN RAVKSTEUN in den leeftgd van rnim zes eta negentig jaren WILH JOH VA RAVESTEUN Mevr de Wed HOFFMANN VAN RaVESTEIJN Mevr de Wed WERNINK VAN RaVESTEIJN C J G HOFFMANN Gouda 12 Jnni 1884 Volstrekt eenige kennUgeving Bezoeken kunnen niet worden afgewacht Voor de vele bewgzen van belangstellingpndervonden bg gelegenheid onzer 25JARIGEEOHTVBREENIGING betuigen wg onzenhartelgken dank è 3 H VAN deeIwaOT H VAN DBE w£nT Gouda 15 Juni 1884 de Jong Het BESTUUR van den Pijlder STEIN bg Gouda vraagt binnen M dagen PRIJSOPGAVE van ± 1000 Hektoliters RUHRMACHINEKOLEN adres den Heer E MULDER Voorzitter des Polders te 5 t n De voorwaarden liggen ter lezing en zgn op franco aanvrage te verkrggen bg den Heer i M v k GELDER Secretaris des Polders te Gouda SLOTEMAKER en Co Gewone COGNAC p L 1 50 VIEUX COGNAC p L ƒ 1 80p fl 1 50VIEUX COGNAC Fine CHAMP p fl 2 00 Schroerstoomboot KOERIER Driemaal daagsche dienst OUDERKERK a d Ussel GOUDA en tusscbeniiggende plaatsen Hoofdkantoor te Gouda bij den beer J Diepenhorst Veerstal Voolrloopige Zomerdienst DE OPENING geschiq fc eerstdaags Veitreknren Passagiers Tariet van en tiaar alle Stations 1ste Kaj 25 et 2de Kaj 15 et DE ONDERNEMER GOUDSCHE WATERLËlDlMMAiinCHAPPIJ De Directie bericht dat van af heden de Heer J H BECKING als Directeur van bovengenoemde Maatschappg is opgetreden Gouda 12 Juni 1884 Woentaift 18 Juni beett het 21ite Chr nat codiogsfeest plaata op Boekeorode by Haarlem Als spreker ui o a optreden de heer B J Saraan predikant alhier die tal optreden ten 11 46 op iipreekplaats no 2 die tot onderwerp koos iiDt eerile zendiitgurbeid dtr BrredergnumW Uit het verslag an het 12de jaarverslag der Algemeene Nederl Vrouwenvereenigiug Tesselschade blykt dat de vereeoiging in dete gemeente weinig sympathie had Dames Bestuurderessen der Afdeeling Gouda hebben den moed opgegeven hare betrekking neergelegd en de afdeeling is opgeheven De IJsel sioomIramwegmaatschappg heeft aan fiedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland vergunning gevraagd voor den aanleg en exploitatie eener stoomtraraljjn van Gouda over Stolwijk en BergAmbacht naar Schoonhoven in aaualniling met hare bestaande Hjn Gouda Oudewater Dit adres met de verdere stukken is door Gedeputeerde Stalen gezonden aan de Gemeentebesturen van Stolwijk BergAmbacht en Schoonhoven voor advies en raad De rust in de gemeente Schoonhoven schijnt weder hersteld De Transvaalsebe Deputatie nam gisterenavond in de raadzaal te Amsterdam afscheid De heer Paul Kniger hield een laatste rede betuigde zijn dank voor de ondervonden sympathie drukte de hoop nit dat de Kroonprins behouden mocht blyven eu dat in Nederlanil steeds eendracht mocht heerschen als eers voorwaarde voor een krachtig volksbestaan Heden vertoeft de Deputatie een puar uren in Rotterdam eu verlaat daarop ons land De toestand van Z K H den Prins van Oranje in thans meer bevredigend De Prins geniet meer rust De hoop op beterschap begint te verlevendigen Het officieel bulletin vaii heden Zaterdag luidt Z K H genoot eenen natuurlijken slaap De temperatuur daalde tot de normale Ër bestaan geen gevaardreigende verschijnselen zoodat de geneesheeren grond hebben aan te nemen dat het gevaarlijkste van s prinsen ziekte geweken is De algemeene wedstrgd uitgeschreven door het Offioieren sohietgezelsohap der dd Sohutlerij te s Gravenhage bij gelegenheid van zijn I O jarig bestaan tot deelneming waaraan zgu uitgenoodigd de dd Schutterij alhjtr en de Weerbaarheidsvereeniging Burgerplicht is met het oog op de ziekte van Z K H den Prins van Oranje uitgesteld Staten Generaal Tweede Kamer Zittingen van Donderdag 12 en Vrijdag 13 Juni 1884 Van Regeeringswege is thans de openbaarmaking van de Nisero stukken toegestaan De bundel bevat t ee voorname stukken Vooreerst een brief van ilen beer Van Bylandt aan onzen Minis ter rrslag gevende van zijn onderhoud met lord Granville by de overhandiging vau zijn bekende depêche Teu tweede eeu brief van den heer Van Bylandi bevatlemle een relaas van zijn onderhoud met lord Fitz Maurice Het blijkt uit deze stukken dat de libligefrïng de onafwijsbare voorwaarde heeft gesteld dat boveu alles de onroorwaardelgke onderwerping van den Radjah van Tenom moest volgen Lord Granville was teleurgesteld door onze volhardende weigering van onze b middeling Het afscheid tusschen hem eu lord Granville was min of meer koel Aan den Min Fitz Maurice zeide de heer van Bylandt dat het gevolg der onderwerping van den Radjah kan wezen de opheffing der blokkade en de toekenning eener permanente bescherming van de vrgheid maar dit kan nooit plaats hebben ouder bescherming van Engeland zijnde dit strijdig met de bepalingen van bet Sumatra tractaat De Min FitzMaurice gaf de hoop te kepnen dat de gevangenen spoedig in vrgheiil mogen wolden gesteld omdat de publieke opinie in Engeland het der Regeering lastig begon Ie maken De algemeene beschouwingen over de Indische begrooiing werden voortgezet Nadat de heer v Gennep nog op een meer actieve politiek op anderen finnncieelen grondslag had aangedrongen hield de Minister van Koloniën een uitvoerige rede waarin hij verklaarde dat z i onder de beslaande moeielgke omstandigheden alle koloniale richtingen iels van hare wenscheu moeten weten op te offeren Omtrent Aljeh de conversie de Billitouzaak is de Minister het met het Kabinet eens geworden op grond vau hetgeen hij zelf uit Indie wist F en verordening op de conversie is reeds bg den Raad van Siale aanhangig Een wel op de exploitatie van mijnen in Indie zal worden ingediend op den grondslag van belangrijke voordeden voor den Slaat Bij de financieele politiek wordt beoogd het tegenwoordige zooveel mogelijk te cntlasten en de toekomst niet Ie veel Ie bezwaren De legenwoordige toestagd maakt echter den verkoop van spoorwegen uiet volstrekt noodzakelijk mocht daartoe later worden overgegaan dan zullen in elk geval de door de heereu Maarschal en Grol aangeboden voorstellen belangrgk moeten gewgzigd worden De sluiting van de havens op Sumatra is wettig Bg de verhooging van de in en uilvoerrechteu zullen den handel zoo weinig mogelijk belemmeringen iu den weg worden gelegd o Voor de belangen van de lu 1879 gepensioneerde Indische officieren zal de Minister traohten te zorgen Recht op peusioens verhooging is er echter nie De heeren van Gennep van Dedem en Tak bleven ter verbetering vau den financieelen toestand nogmaals aandringen op den verkoop der Indische spoorwegen In de zitting van gister is de Atjehzaak behandeld doch met gmlotea deuren Al de Ministeis woonden deze zitting bg Naar het schijnt is Frankrijk door de weddingsohapkoorls aangetasji Om er een voorbeeld uit vele van aan te balen zal het voldoende zgu te wyzen op de weddingschap aangegaan tusschen de heeren d Aviat en De Bally met den heer De Corli Laatstgenoemde heeft aangenomen om iu den tijd van een maand 25 000 kilometer af te leggen zouder Prnnkryk te verlaten de inzet is 60 000 franken Den Isten Mei is de graaf De Corti per sneltrein uit Parijs naar Marseille vertrokken een afstand van 172Ö kilometer Den volgenden dag is hg van daar teruggekeerd naar Pargs Tot op 26 Mei had hg op deze wijze 22 433 kilometer afgelegd Nog drie reizen moest hij destgds doen om de weddenschap te winnen Maar in welk eeu toestand bevond hg zich dien dagl Zijn zeuuwgeslel was derwgze geschokt hg sidderde en beefde over zijn ganscbe lijf zoodanig dat hg niet in staat was in deu waggon te slappen maar door een paar vrienden moest worden onüersleund om zich op de been Ie houden zoodal men algemeen vermoedt dat hg niet slechts zijn 60 00 fr maar ook het leveu er bg in zal schieten Woensdag 7 aren ontstond er brand op een bovenwouiug aan de Beestenmarkt te Delft bewoond door den hulponderwijzer M B terwijl deze alleen te huis was De brand werd opgemerkl door een voorbijganger maar eerst na hevig sohifllen aan t brandende perceel vertoonde zich de bewoner aan eeu der vensters uit hetwelk hg toen lan s een ladder naar beue Ut kloi i niettegenstaande de trap zguer woning hein veu goed had knuner dienen Door de ifrandspuit werd het vuur spoedig gebluscht Bij onderzoek in loco naar de oorzaak werd men al spoedig een hevige petroleum eu terpentgnlucht gewaar lerwgl inen verder opmerkte dat drie kamers klaarblgkelgk te gelijker tgd hadden vuur gevat en toch slechts gedeeltelijk gebrand hadden zoodanig dat het vtiur zioh niet van de eene san de andere kamer had ikuunen mededeelen Bovendien waren behang en vloerkleed in de drie kamers hier eu daar met petroleum n terpentgo gedrenkt Deze omstandigheden garen der politie aanleiding tot voorloopige aanhouding van genoemden hulponderwijzer als verdacht van brandstichting De inboedel was verzekerd voor ƒ 2500 Üe aangehoudene heeft gisteren erkend schuldig te zgn aan de brandstichting Twee voerlieden bij de gemeente reiniging te Rotterdam in niet geheel nuchtereu toestand iu den middag van 11 April langs de linker Rottekade gaande outdekten daar eeu persoon die in het gras lag eo hun toescheen beschonken te ziju ter terechtzitting versoheen deze persodn eergisteren weder in een slaat die niet toeliet hem als getuige te hooren Teneinde hem te oninuohle en sleepten zij hem naar den kant en dompelden hem daarna met het hoofd in het water waarbg zij hem echter volgens de waarneming van getuigen verscheiden slagen en schoppen toebrachten Toen daarop twee personeu kwamen toeschieten om den mishandelde te ontzetten werd een hunner door een der menschenvrienden moedwillig geslagen en geschopt en de ander geslagen Voor de Rechtbank te Rotterdam ontkenden bekl Dinsda de mishandeling en gaven voor slechts uit meiisohlievendheid te hebben gehandeld ook de andere mishandelingen werden ontkend bier was slechts van zelfverdediging sprake daar getuigen een der bekl ie lijf gingen Het O M eischte voor beide tbenschlievende reinigers twee maanden celstraf Buitenlandsch Overzicht Met een meerderheid vnn 136 stemmen 271 tpgen 135 verlclaarde het Britache Lagerhuis eer f i8t6reuavoQd dat de vrouw niet mu zijn stemgerechtigd bij het kiezen Tfio volicsrertege iiwoor digers Gladstone heeft dus zgu zin gekregen en de groote gevaren welke hg als gevolg der aanneming van het nu verworpen amendement Woodall meende te moeien voorspellen en waartegen hij het Parlement met nadruk waarschuwde zgn dus geweken De voorsteller vau bedoelde emancipatie der vrouw wilde het stemrecht alleen aan zelfstandige vrouwen vrouwen die op haren naam in de belasting aangeslagen zijn en ze belalen toegekend zien en het aantal dezer vrouwelgke onderdanen van koningin Victoria is niet gering Alleen in het graafschap Midlothian bevinden zich 650 zulke zelfstandige dames en deze hadden evenals hare lotgenooten in andere deelen van het koniukrgk verzoekschriften aan de Kegeering ingediend tot ondersteuning van den ridderlgken heer Woodall doch tevergeefs Zonder het o fouumut van den premier zouden zg misschien hare zaak hebben kunnen winnen want zelfs onder de leden van het Kabinet zgn enkele voorstanders der emancipatie fin het groothertogdom Luxemburg zgu de liberalen bg de Parlementsverkiezingen eergisleren gelukkiger geweest dun in den nabuurslaat Beliiië op dieazelfdeè dag Zg zegevierden op hum e olericale tegenstanders en het gelukte hun zetels in de Kamer te verschaffen aan de caudidaten die den ultramontaneu het meest vgandig zgu de heeren Norbert Metz Lessel Laval Brancour eo Malou In België is het kabinet reeds afgetreden De ministers hebben hunne portefeuilles gisteren nedergelegd eu volgens gerucht zou de heer Beernaert door den koning met de samenstelling van het kabinet belast worden De ontbinding van den Senaat zal vermoedelgk de eerste handeling van bet nieuwe ministerie zijn want met dit lichaam waar de meerderheid liberaal ia zullen de clericale raadslieden der Kroon niet kunnen regeeren De orgauen der liberale paitij zijn op enkele uilzonderingen na nogal gematigd in hunne beschouwingen over den uitslag van den etrgd en zeggen dal zg wel geslagen maar niet terneergeslagen is Zij doen opmerken dat de vgand door de poort van Brussel binnengekomen is en noemt dit feit een schande waarvan de liberalen zich bewaarlgk zullen kunnen schoonwaaschen De schuld ligt aan de oueenlgheid lussohen de twee groote gro pen der liberale pang wel was die Ier elfder ure weggenomen maar vergeten zeker met Iu den Duitscheu Rijksdag was het voorstel van Windthorst iu behandeling tot opheffing van een der geestelgke strafwetten het voorstel werd in eerste ea tweede lezing aangenomen De Regeering liet zich niet uit en behoudt dus de vrgavhand om bet voorstel in den Bondsraad straks eenvondig voor van nul eu gecner waarde Ie verklaren Dat de opheffing der strafwet zonder meer door den Bondsraad zou worden goedgekeurd kan niemand gtlooven De National Zeitung meldt De Duitsche regeering heeft verklaard dat zg het door Engeland met Portugal gesloten Congotractaat niet kan aannemen en bg de onderhandelingen met de belanghebbende mogendheden de verplichting heeft op tioh genomen alles wat de monding der Cungo rivier betreft bg een internationale overeenkomst te regelen Omtrent de oplossing der ministerieele crisis m Noorwegen wordt uit Chrisliania aan bet Kopenhager Morgenbladet het volgende gemeld Het nieuwe ministerie beslaande uit mannen der linkerzgde wordt aldus samengesteld Prof Broek met de heeren G Sibbern Richter Dane Sorensen en Koren Broek is van 1869 lot 1872 lid van het ministerieSlang geweest en is in laatstgenoemd jaar afgetreden wegens het koninklgke veto over het besluit van de beide Kamers der Noorsche Storthing De heer G Sibbern gezant van Zweden en Noorwegen Ie Pargs heeft van 1868 tot 1871 te Stockholm als Noorsoh slaataminister gefungeerd en later berhaaldelgk den Koning aangeraden aan de wenscheu der Storthing toe te geven Riohter is oonsulgetieraal te Londen Dana is dislriclspresideut Koren is op het oogenblik lid van den Staatsraad De heer Swerup voorzitter der Storthing en der linkerzgde heeft den 7 dezer een langdurig onderhoud met deu Koning gehad eu hem de volgende schikking voorgesteld 1 In de grondwet zal duidelgk worden omschreven dat de leden van den Staatsraad verplicht zijn aan de beraadilagingen der Slorlhing deel te nemen in uilen geval telkenmale wanneer deze bet verlangt 2 De gelden door de Storthing vastgesteld tea behoeve der vrgwillige scherpscbntlersvereenigingen zullen worden uitbetaald 3 Het besluit der Storlhing betreffende het centraal bestuur der spoorwegen zk worden bekrachtigd 4 De wet op de nanrtelling van Xeifl mannen overeenkomende met de betrekking van schout in kleine districten waarop de Koning tweemaal zijne guedkeuring heeft geweigerd zal worden bekrachtigd 6 Het ministerie Sehweigaar zal worden ontslagen en worden vervangen door een nieuw ministerie onder prof Broek Blgkens lelegraphieche berichten uit Stockholm heersclt aldaar eene algemeene verbittering wegens deze onderhandelingen die eene caputnlatie en eeu gang des Konings naar Canossa worden genoemd Het liberale J oryniWo fc noemt de optreding van het nieuwe ministerie een feil van groote beteekenis voor het geheele Noorden waardoor Noorwegen eene waardige plaats inneemt in de rij der parlementaire staten Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van oeusdag 11 Juni 1884 Kantonrechter Mr J H tan MIEROP L deu B kapitein op de stoomboot Jacobus varende lussohen Amsterdam en Rotterdam tot 10 gulden of 2 dagen wegens varen met Ie groote snelheid in de Gouwe onder Waddiuxreeu C H slachter Ie Zerenhnizen tol 2 boetenvan 3 gulden of 2 dagen wegens op twee tijdslippen ais geleider van eeu kar bespannen meteen houd zitfeo op die kar onder het rgden inde Dorpsstraat te Zevenhuizen A van B publieke vrouw te Gouda tot 3 gniden of 1 dag wegens zich niet aanmelden voor het wekelgksche geneeskundige onderzoek in het Gasthuis te Gouda op den daarvoor bepaalden tgd H van der 8 huisvrouw van T W ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens rgden met een kruiwagen iu het plautsoeu aan den Kattensingel tÜL te iouda T de R Wed P te Gouda tot goWen of 1 dag wegens schrobben van de straal in de Lange Noodgodsteeg te Gouda niettegenstaande de straat aldaar uitiiuilend uil kliukerateeuen beslaat D van D sehornmaker te Gouda tot gulden ot 1 dag wegens werpen van eene hoeveelheid aardappelschillen f den openbaren weg aan da Doalabrug ta Gonda E H K jongen Ie Oogda tol 1 gulden of 1 dag wegens uit siraatsohenderg klimmen achtereen wogen bespannen met eeu paard op de Oostharen te Gouda VAN Ouderkerk a d IJael Kortenoord Gouderak Moordrecht Aankomst Gouda W G jongeu Ie Gouda tot 1 gulden of 11 dag wegens uit baldadigheid werpen van een hard voorwerp legen de ruilen van een gaslanlaarn op de Karnemelksloot Ie Gonda B van E koopman Ie Waddinxveen tot 1 galden of 1 dag wegens te Gouda rgden met een kar bespannen met twee honden die niet waren ï voorzien van muilkorven F 8 vleesohhouwer te Uillegenberg tot 3 gulden of 1 dag wegens Ie Gouda zonder toetiohtop straat laten slaan zgn wagen bespannen met eea paaid Mevrouw HAVERKAMP Gouderak vraagt met 1 AUGUSTUS eene fatsoenlijke BurKorlijJce Stand GEBOREN 10 Joni AnthosM Jobaanes Theedorai oadert J P Polet ea D de Zeeuw 11 Cora lia Maris oaderi 1 f n deo HeDvsl en A H Ulokl ad Comelift oaden k viD dca BoKk ra H vso EITereD 12 Cornelia ood rs W C Verschn n A Glelhulf 13 JobsoD ouden W tid Hoorn eu E C Lsmari OVEHLbDEN l Juni Mr 1 G vso Ritesteijn 6 j 13 C Moolenur 11 m voor MEID ALLEEN ONUKRTRüUWU 13 Jooi H L R Jsnsie 88 j ea D M viu Guzeleu 21 J E via der Hart te Hige 81 j eu E Coben 21 j H iiu deu End 81 ea K Boutciteitt ii j A Ugereuberg 24 j eg A E na der Wolf 28 j J P Boot 21 j en P DonKela u 22 j B Weeldeubnrg 30 j eo H Wiezer 95 j A tsn Vhet 20 j en P van SU el 21 j H J Blok 47 J en E v n Eok 46 j J vau Wjjk 28 j en Laker eld 40 j ADVERTENTIËN Ondertrouwd EMANUEL VAN der HART van s Hage BMELIA COHBN Gouda 13 Juni 1884 voor Mannen Vrouwen en Kinderen in alle kwaliteiten BADHANDDOEKEN enz D HOOGE BOO II De ondergeteekende verklaart dat alle berichten als zoude mgne Zaak in TABAK en SIGAREN KOFFfE en THEE op den KLEIWEG hoek TU RPMARKT zgn geliquideerd of aan anderen overgegeven worden te zijn onwaar en blijft hg zich steeds in de gunst van bet publiek aanbevelen J VAN SONSBEEK FME UIT7EEE00F van af MAANDAG 16 JUNI bij L SCHENK Hoogstraat Mevrouw LÜIJTEN Vertrek Gonda U Moord reftt 4anl ni$t OudeAerk a d IJael VERLANGT tegen AUGUSTUS eene DONUERDAOS Overige dagen M5 11 30 7 30 11 45 7 35 11 50 7 50 12 6 1 2 2 15 2 20 2 35 10 10 15 10 20 10 36 4 4 15 4 20 4 35 8 8 16 8 20 8 35 i 8 15 12 30 3 11 5 9 TOOUEELSCHOOL VAN HET Nederlandscli Tooneelverbond Amsterdam Marnixstraat 150 De gelegenheid tot inschrijving van nieuwe leerlingen voor den cursus 18 jj is opengesteld van 10 JUNI 5 JULI dageIgks van 9 12 uren ia het Gebouw der School Onderwgs wordt gegeven zoowel in Kunstmatig Spreken Voobdbacht Spel op het TooNEEL en de overige Kunstvakken als in Nedeelandsch en de Vreemde Talen in Geschiedenis Mytholobib Gymnastiek Schermen Dansen enz enz Het Schoolgeld bedraagt ƒ 50 per jaar Leerlingen kunnen iu t Schoolgebouw inwonen Nadere inlichtingen verschaft De Directeur J BOÜBERG WILSON i A