Goudsche Courant, woensdag 9 juli 1884

Woensdag 9 Jnli 1884 N 3102 GOUDSCHE iCOURANT Nieuws en Advertentieblad Hoor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Alzonderlflke Nommers VIJF CENTEN uur des namiddags van den dag der uitgave Be inzending van advertentiön kan geschieden tot Door het hoofdbestuur der Maatschappg lot Nut van t AUemeen is in handen van commissarissen van bet Nederlandsoh Werkliedenfonds gesteld de brochure vau dr Mounier ter bestrgdinjt van dal fonds welke elijk bekend is door deze niet in den handel werd gebracht eu niet toegezonden aan iemand der personen welke zich met de oprichting van dat fonds sinds gernimen tijd onledig houden Dat prof Van Geer te Leiden gelijkigdig met de afdeeliiigen van het Nnt een exemplaar daarvan in handen krees schijnt Ie danken te zijn aan zijn lidmaatschap van het bestuur der Leidsche afdeeling van de Maatschappg tol Nut van t Alurmeen Commissarissen de heeren jhr mr t de Bosch Kemp r prof H B Greven dr J Tb Moulon en de heer D W Slork liebben iu een uitvoerig schrijven aan het hoofdbestuur van het Nut doen uitkomen dat dr Mouoiers oritiek grooleudeels belrekking heeft op de loelichling door prof Van Geer gegeven op de tarieven welke twee jaren ieleden werden vooncesleld eu dat daarbij door den sohrgver alle wgzifringen oter het hoofd zijn nezien Aie in de lanlete twee jaren in de grondslagen van het fonds zijn anugebracht Terwgl zij ten opzichte van de Haar hart u onttcaa ct eu het Wgspel Kom hier i weieiisobappelgke grondsiaien verwijzen naar de op mmÊtmiÊÊÊÊÊmmmÊmmÊmmÊÊÊi ÊÊimmÊÊÊmm Het SM k Ale S ALLSOFF h SON S brouwer te London Burton on Trent bekroond Gouden Medaille Parijn 1867 Eemte Klas London 1862 ordl door verschillende doctoren in Nederland aanberoleii om zijii oeilende beelBuddeelen Agent A CALISSENDORFP Rotterdam Verkrijgbaor voor Oouda Omttrekm bg de Depot houders SLOTËMAKER Co Het algeiDeen Verslag der GERMA IA tEVENS VEIiZEKERii GlllAATSCIliPPIJ te Stettin over het jaar ISSJi is verschenen en voor belang hebbenden op franco aanvraaggratis verkrijgbaar g esteld aan het BÜUEAU dfh GERMANIA TE AMSTERDAM Westeinde no 3 en alom bij de Heeren Hoofdagenten en Correspondenten Te Gouda bij den H eer H JAGEK ZLIVERE FRANSCHE WIJXEIN De bekende BORDEADX d ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proeffleaschen verkrijgbaar Adres VVIJDSTHAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elixter specialiteit voor AANLEG VA WATEliLEimi G in particuliere en alle openbare g ebouwen Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeereivideugden der vrouwen ilocli trol Ie jrootsie vlgt ia het de huUvrouw niet steeds mogeljjk alle werkzaamheden op tjjd te verricuten in het bijzonder waar eene talrijke lamilie is eu zat derhalve elke hulp in deze welkom zijn Keeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geene heei i bewezen zóó nuttig machine daar deze tydroovende haadenbespaart eu daarmede het soliedste naaiwerk bijna Kantoor en Ulagfazijn Jouwe C 241 te ayii eene goede naai arbeid en vreemde hulp spelend kan verricht worden Buitengewoon goede zoodanige werktuigen leveren de depots der ondergeteekende Maatschappij alwaar de gerenommeerde echte Singer Naaimachines verkocht worden die zooals bekend is niet alleen voor fa m ili egebru i k eene wereldvermaardheid genieten maar ook voor de volmaakste Naaimachines voor handwerkers en voor de meest verschillende i nd u striëele d oelei n den gelden Onze machines hebben daarom ook reeds meer dan 200 hoogste Ëere prijzen verworven en werden ook op de laatste Wereldtentoonstelling te Amsterdam weder metdenhoogsten prijs hot Eere diploma bekroond Een zeer bizonder voordeel biedt daarbij de door ons in het l elang der koOpers ingevoerde inrichting dat de machines zonder prijsverhooging tegen zeer geringe termynbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanschaffing eener zoo y verige helpster een ieder is mogelijk gemaakt en eene n a u w e 1 iJ k s merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wordt flinke korting toegestaan Onze machines worden ook opzicht geleverd en gratis onderricht verstrekt zoodat men de machine kan leeren kennen en zelf beoordeelen alvorens men koopt Te O oud a bevindt zich ons Dépót nUsluitend 111 HOOGSTRAAT 111 THE SINGIER MANIJFACTLIRING Co NEW YO BK Stoonibinrbrouwcrijcn de HAAN SLEUTELS TAN AMSTERDAM ï nelpersdruk van Ai Buinkuim te Gouda De uitmuntende TAFELBIEREN nit voornoemde Brouwerijen zijn steeds tegen Brouwery s prjjzen verkrijgbaar in het Depot A NOKÏIEK Gouwe C No 34 30 T Cfoedewaagen en Zonen a OTJ33 A MARKT naast DE WAAO verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 h 4Vj s jaaia daarboven tot den prolongatiejlocrs volgens Amsterdamsche benrsvoorwaarden nemen gelden a deposito a 4 sj voorbedragen onder 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a 3Vj j belasten zich met het koopen en verkoopen van eflecten tegen een provisie ook voor loten van l g voor fondsen boven de 30 o Vt onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteering zonder bijberekening van provisie als pr frs 100 0 20 russ roebel 0 01 am dollar O Ul pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 36 Inkaaseeren zonder kosten wissels op Aq sterdam en Rotterdam CBISTALHELSEItBüWIJS een Kilo 10 Cent vijf 25 per abonnement 4 grootere partjjen tegen bill jke prezen voor onvermogende zieken op bewijs van hun Docter gratis 1 BI EBAART Confiaenr Patiaier De ondergeteekenden berichten hiermede aan hunne geachte stadgenooton dat van heden af de prfls hunner TURF uit de Vruhoipsohh Veknokbu 1 Kwaliteit voor particniieren ia verminderd en nu de 1000 stuks voor ƒ 4 60 vry aan huis worden bezorgd Gouda 5 Juli 1884 PRINS CoMP WESTHAVEN B 192 SCHHOEFSTOOMBOOT Vertrekt DONDERDAGS Van Ouderkerk s morg 6 nur 8 30 en 12 45 Van Gouda s morg 7 15 nnr 11 30 en n namidd 2 uur OVERIGE DAGEN Van Ouderkerk Toorm 8 nur s namidd 12 30en 6 uur Van Gouda voorra 10 uur namidd 4 en 8 uur TE HVVR te laouda EEN HUIS voorzien van Gaa en Waterleiding bevattende 5 Kamers en 4 Kabinetten Keuken Kelder Zolder en Tuin aan de Crabethstraat thans bewoond door den heer P M SCHELLING te aanvaarden 1 October a a Adres den Heer G J STEENS ZIJNEN Ooalhaven ciouda Aiaaiinacliiiies Eene gerenommeerde Fabriek van Naaimachines wenscht voor den VERKOOP van haar jrodnct in Waddingsveen Reeuwijk en omstrecen op buitengewoon gunstige voorwaarden een actief persoon als aan te stellen ZiJ die reeds met dit artik l en den verkoop daarvan bekend zgn knmenin de eerste plaats in aanmerking doch znllea ook winkeliers in andere artikelen als Oepötbondera niet uitgesloten zgn Offerten franco onder Lr A 9 aan het Boreau dezer Courant De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 BINKENLAND GOUD 8 Juli 1884 Hcl notarieel examen Se gedeelte is met gunstiii gefolg afgelegd door deu heer J Koeman alhier Bg het Zaterdag gehouden ad missie examen voor hel Progymnasium zijn twee nieawe leerlingen toegelaten ui de jingeheeren J Hemsing alhier en V n Praag van Oudewater Esn derde werd afgewezen De leerling der Se klasse der Ffoojere Burger chool A Ham ia na examen toegelaten tot de 4e klasse der gemeentel ke Hoogere Burgerschool met 5 jar gen cursus te Rotterdam De Procureur Generaal bij bet gerechtshof te a Gravenhage vereoekt ons het folgende in ante koloiameii o te nemen jh l r PXTRACT AKREST Gerechtshof te s Grafcnhage Bg arrest van het Gereohishof te OravcLhage van 27 Juni 1884 is GioEGius Wilhelmus vak db PAVOORDT oud 27 jaren van beroep gefailleerd koopman geboren en wonende te iouda thans gedctiueerd sohnldigverIclaard aan bedriegelijke bankbreuk door het als gefailleerd koopman verduisteren ran koopmanschappen eu roerende goederen van zijn boedel en veroordeeld op ïrond au artikel 402 eerste en tweede lid san het Wetboek van Strafrecht artikel 5 aanhef en no 2 artikel 7 en 8 der Wet van 10 Mei 1837 Staatsblad no 21 artikel 2 en 9 di r Wet van 29 Juni 1854 Staatsblad iio 10 artikel I 2 en 3 der Wet van 28 Juni i861 Staatsblad no 88 artikel 7 der Wet van 29 Jnni 1864 voormeld gelyk dat artikel wordt gelezen krachtens het eenig artikel der Wet van 21 Juli 1S71 Staatsblad no 84 lot eene correctionele gefangenisstraf voor den tijd Tan twee jaren te ondergnau in eenzame opsluiting en iu de kosten van het rechtsgeding met bevel dat dit Arrest by Extract zal worden aangeplakt te Gouda ter plaatse alwaar zulks Ie doen gebruikelijk IS en zal worden bekend gemaakt in de üoudschc Courant Voor Extract conform De Procureur Generaal bij het Gerechtshof Ie s Gravenhagc WIJCKERHELD BISDOM Gezien De Procureur Generanl bg het Gerechtshof te s Gravenhage A J Th M VAN DKN BERGH Wij vestigen de aandacht onzer lezers op achter taande advertentie betr de leeniiig der Ned Zuid Alrikaansche spoorweg maatschappy De uitkomst was tot heden bedroevend duch men meent met grond te mogen hopen dat de insohfij ing op de leeuing die nog tot 1 1 dezer is opengesteld dezer dagen nog zeer ia toenemen Immers het is van groot belang voor ons land dat bedoelde maatschappij met Hollandach geld tot stand komt Het is dan ook te hr pen dat dit door onze landoenoolen zal worden ingczirn eu diimanl het resultaat bevredigend zal zgn Tot onderwijzeres in de ntRiige handwerken aan de o I school te Berkenwoi is benoemd mej G dè Jonif De kapitein der stoomboot De Volharding No 5 is Vrijdait jaramerigk ora hef leven gekomen Hij had nch eau zwemxordel aaufKSchnfl en wilde daarmede voorzien aan den Vronwenakker leeren zwemmen De man begaf zich te watet maar hetzij hij een onvoldoend toestel had gekoekt betzij hg er niet op de eoeile manier van gebruik Waakte hij zonk weg in de diepte en kwam niet eder boven De stoomlKHit kwam met de vlag half slok aan de Hoogeslu te Amsterdam aan De verdronkene was 23 jaren otid De stoombootdient Rotterdam Moardrecbt Goudenk is wegens onvoldoeade deelnetaiug uesiaakt Ia de vorige maand zij te fiotleidam aangehoudendrie guldens een voeiïude dk beeltenis an KoningWtUm Ul n kat jfwtel Vm een voerende debeeltenis van Koning Willem II en het jaartal 1847 en een voerende de beeltenis van Koning Willem IIeu het jaartal 1849 welke bij onderzoek blekenvalsch te zijn Staten Oeaeraal Eerste Kamke zitting van 7 Juli 1884 In deze zitting wefden aangenomen eenige ontwerpen waaronder hel ontwerp op de vicariegoederen eene wijziging der wet op den raad van state de verhooging van hoofdstuk Marine leilkorvet en de wijziging der schoolwet met 33 tegen 2 stemmen nadat de Minisier verzekerd had dat belangrijke bezuinigingen reeds op de volgende begrootiug er het gevolg van zouden zgn De plechtige begrafenis van Z K H den Prins van Oranje is door Z M den Koning bepaald op Donderdag 17 Juli e k s morgens ten 9 ure van s Hage en wel met hetzelfde ceremonieel als voor de begrafenis van Prins Willem van Oranje in 1879 was vastgesteld Men meldt ons uit Amsterdam Vrgdag en Zaterdag jl zijn aan de Tooneelichool afgenomen de jaarlyksohe eind en overgangsexamena Eervol ontslagen onder toekenning van een diploma werden de dames J J Roos ea Ad Godoy benevens de hr L M Smilh Bevorderd van kl Ha naar 114 werden de jonge dames Anna Beukers en Betsy van Gelder en de jongeheer Adriaan van der Horst van Ie naar Ha Sophie Dusanlt Caspar Peek en Barend van Gorselen van b naar Ie Josephine Spoor en Anna de Leur van Ia naar b Jetje Vfin Gelder en Johan Fiekens Eén leerling zal den cursus nogmaals in Je volgen één in li CU drie in Ia Den eersten dag werd examen afgenomen in de vakken van gewoon onderwijs waaronder lezen èn in voordracht in de drie vreemde talm de tweede werd besteed aan voordracht in Nederlaudsoh en spel op het looneel Op het programma stonden behalve verschriden gedichten twee fragmeulen uit Gijtbreghl ca Aemaiel hel eerste bedrijf van Lucijer beide van Vondel bet twefde bedrijf van Geleerde Vrouwen Molière Nichtje Roman uit het Frnnsoh vertaald door Mr J N van Hall scènes uil Tal van autoriteiten eu genoodigden vereerden deze examens met hunne tesrenwoordightid De cursu 1883 84 is thans gesloten Maandag I September wordt bet nieuwe schooljaar met een toelatingsexaa en geopend waarvoor zich reeds verscheiden adspiranten hebben aangemeld Directeur der school is de heer S J Bonlwrg Wilson P C Hoofistraat II S te Arasterdam De stoomtram den Haag Soheveningen vervoerde Zondag 14000 personen terwijl per locaallreiii den Haag Voorburg 1400 reizigers werden vervoerd De wedreanel door den heer Carré georganiseerd werden ook Zondag te Arnhem door duizenden en duizenden bijgewoond Het programma was gelijkluidend aan dat van den Zondag te voren met toevoeging van een wedren met ezels een wedren voor voerlicdeit met karren en een wedloop met hiodernisaen voor maonen Aanst Donderdag en a s Zondag worden de wedraonea herhaald In verband met de ongunsMee uitkomst der Transvaalsohe leeniog schreef prof Pierson jl het volgende aao hel Vaderland Voiïens een berjphl in de Transraalsche Volksstem heden door u overgenomen is rxeds op 16 April 11 door Amsterdamsche baBkiers de gebeele som vaii ƒ 15 000 000 die voorden Zuid Afrikaansohen spoorweg wordt gevraaitdj beschikbaar gesteld Ik zou het overbodig achten dit bericht tegen te spreker ware mij niet van een andere zyde tets dergelijks ter ooie gekomen De aandeden zoo strooide men uil zijn reeds geplaatst wie ze neemt helpt niet de Transvaal maar de bankierv Ik alel er prijs op met eenigen nadruk te verklaren dat van dit alles geen woord waar is De aandeeten worden onmiddellijk zonder eentge tus scheukomst of garantie van bankiers lu welken vorm ook uitgegeven En is de deelneming van het publiek niet voldoende zoo komt de Zuid Afrikaansche spoorweg met tot stand f