Goudsche Courant, vrijdag 11 juli 1884

1884 N 3103 VrUdag 11 Juü m4ü Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en ÜHagfazijn Gouwe C 241 GOUDSCHE qOURANT JMeuwS en Advertentieblad vabr Gouda en Omstreken T H kikel 42 j J J E J d der KInjn 14 i M Tin Meyereo huiasr ttc J Poot 40 j Moordrecht ONDERTROUWD A Bloot 30 j en W Bloot 27 j GEHVWD M Bor grMf 45 en M A ndtmel 48 j Gouderak GEUOREN Abr h m ouders J de Bruijn en Y Boer Ane ondera C R kuart en C A Koppers OVERLEDEN D M Schouten 2 m J de Bodem BOj M Molenaar olsvr tan J Uuk 64 j Stolwijk GEBOREN Pleternella ouders C van Dam en P tan der Schee ornelia ouders J Bol N M Hourman OVEHLEDE N R Houkoop 17 m P M de Jong 1 j Vlist Gf BOREN Adrian ouder G de Pater en C Splnhoren Aritje ouder F Rietveld en D van i eeuwcu Reeuwijk GEBOREN Bertha ouders W OVERLKDEN G an Es 20 J A Verhree 15 m M Hoogendoorn 5d J ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Zoon A C BIEZENAAR 6 Juli 1884 VAN Caiz Voorspoedig bevallen van twee Zoons P LIT HoorrMAN Gouda 6 Juü 1884 Heden overleed te iet rfen na eene korte hevige ongesteldheid onze geliefde Broeder en Zwager de Heer REINIER KERSEN de JONG 1 Luitenant der Infanterie L FORTUIJN DROOGLEEVER DE Jong G C FORTUIJN DROOGLEEVER Gouda 5 Juli 1884 Bezoeken kunnen in de eerste dagen niet afgewacht worden Heden overleed plotseling mijne geliefde Echtgenoot CHRISTISA CORNELIA GIJ8BERTHA PETRONELLA de KORTE inden eoderdom van ruim 42 jaren Th H KABEL Gouda 5 JuU 1884 Volttrekt eenige en algemeene kennitgeving Voor de vele blyken van belangstelling die wij mochten ondervinden ter gelegenheid onzer 40JARIGE ECHTVEREENIGING be tuigen wiJ onzen hartelijken dank V BERLIJN L BERLIJN Gouda 8 Juli 1884 van Waas f Aan allen die hunne deelneming betoonden bg het overlijden van den WelEdel Gestrengen Heer Mr J G van RAVESTEIJN betuigen z jne Dochters en Kleindochter haren oprechten dank Gouda 8 Juli 1884 nnni rnv RADIKALE GENEZING deiTerkiezend wordt DlluLnClLls overeengekompo voor een bepaalde pnj be taalbaar na geneiing Daartoe jgn 20 kamera ter beschikking der pattenten gesteld tt AEKSEGERS Heelmeester ean breoken Gboemplaats 35 te A TWk BFB Buitentuin Hozenburg te OÜDEWATER Alleraangenaamst gelegen aan den nieuwen Singel BILJART KOLFBAAN PIANINO TOONEEL SCHOMMEL enz Prompte en nette bediening alom bekend Gelegenheid tot het geven van Partgen Dagelgks geopend van af 4 uren n m behalve Woensdagen Voor vroegere opening vervoege raen zich in het Koffiehuis de Roos te Oudewater waar verdere inlichtingen zgn t bekomen S pGts gfeg arandeerde ZÏÏID AFEIEAAITSCHE SPOORWEGLEENING De inschrgving op deze Leening is tot 11 dezer opengesteld alle Commissionairs in Effecten of Notarissen kunnen inschrijvingen aannemen en genieten eene provisitf van pCt Aandeelen van 1000 250 en 50 gulden Prospectussen zgn op aanvraag verkrijgbaar Kromme Waal 29 Amsterdam Specialiteit in HOLL eiiElTG BIEIlEIT VVIJ en BIKRAZIJ Minerale fJ a f er en GAZEUSE DRANICEN enz P KRIJGSMAN WIMELHUIS TE HUUR op goeden stand een ruim WINKELH UI8 waarin met goed succes de zaak van Kruidenierswaren is uitgeoefend Matige huurprijs Te bevragen bg K MEIJER Korte Tiendeweg Er wordt gevraagd te Rotterdam met 1 AUGUSTUS eene BINNENMEID en eene zindelgke WERKMEID De laatste genegen zijnde Koken te leeren Hetzg uit Gouda of Omstreken Adres Mevr VAN DE GEVEL VerlengdeKruiskade No 128 NEÜERRTJJNSCH van J B M E IC N E N te Emmerich a d Rijn Door Heeren leeraren in de landbouwkunde alsmede door mannen van het vak wordt mgn Stremsel als zgnde het besteea etgoedkoopste dat tot hiertoe gemaakt is vooral om zgne zoo krachtige en immer gelijkmatige werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door de Heeren Dr FRIJTAG Professor aan de Landbouwkundige Academie te Poppehdorf en ADOLF MAIJER Directeur aan het Rjjksproefstation te Wageningen Prgs van 1 Ltr flesch ƒ 1 10 0 60 KAA8KLEUBSEL en BOTERKLEVBSEL van uitmuntend goede kwaliteit Verkrijgbaar bg de Heeren J BOERS en J C ZELDENUIJK te Gouda A PRINS te Zevenhuizen en H van WELL te Zegwaard Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda OPPASSER GEVRAAGD voor enkele uren per dag Adres bij den Uitgever dezer Courant Zand te bekomen a 50 Ie 1000 M van de eventueel op te ruimen Dammen aan de MALLEGATSLÏÏIS te Goud Een geschikte gelegenheid om goedkoopen grond te verkrijgen tot ophooging van ter reinen enz enz Zich peisoonlgk of per brief te richten aan den Heer J VOLKER Mallegatsluis te Gouda AbVERTE TlE n alle Binnen en Buttenlnnduche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda SCHHOEFSTOÖMËÖÖT Vertrekt DONDERDAGS Van Ouderkerk s morg 6 uur 8 30 en 12 45 Van Gouda s raorg 7 15 uur 1130 to namidd 2 uur OVERIGE DAGEN Van Ouderkerk voorm 8 uur s namidd 12 30 en 6 uur Van Gouda voorm 10 uur namidd 4 en 8 uur Nciliildiiils tegen Invaliditeit en Ongelukken TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOOT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE QOÜBSCIE OLM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroederi Dirk en Wouter Crabelh DOOR CHRISTIAAN KRAMM Prijs ao Cents In overeenstemming met her eerbiedwaardig gebruik om op den gedenkdag van het overIgden eens geliefden doode een krans neder te leggen op zgn graf wenschen wij heden met een kort woord onze hnide te brengen aan de nagedachtenis van den grooten Zwgper Het is heden driehonderd jaar geleden dat prins Willem van Orauje te Delft viel door de hand eens sluipmoordenaars En waarom Omdat hy zich het lot had aangetrokken van ons onderdrukt volk omdat hg warsvangewetensdwang en geloofsvervolging zich verzet had tegen de politiek eens bekrompen dwepers omdat hg zgn vermogen en zijn rust had ten offer gebracht in den strjjd voor onze vrgheid en onafhankelgkheid Er zgn misschien grooter legeroverstes en bekwamer staatslieden weest schoon onze prins in beide hoedanigheden uitblonk maar stellig is er niemand in ODze historie die met meer onbaatzachtigheid de belangen onzes volks heeft behartigd en zich grooter aanspraken heeft verworven op de dankbaarheid van het nageslacht Ver verbeven boven de bekrompen inzichten van zgn tp heeft hg om zich weten te scharen alle Nederlanders van goeden wille en met hen gestreefd naar W gemeenschappelgk verheven doel de vrgheid en de welvaart van het vaderland Zgn werk heeft hem dan ook overleefd De door hem gewekte sluimerende levenskracht der natie is door zgn noodlottig einde niet mt bloieltt tnt door lmir n mima mrit is in zijn geest voltooid en de z eningen die wij aan ons onafhankelgk volksbestaan eo onze vrgheid te danken hebben zijn wg in de eerste plaats aan dezen Vader Aea Vaderlands verschuldigd In gedachte scharen wiJ ons dan ook heden met zoovelen zgner vereerders om zgn graf om hem onze dankbare hulde te brengen De groote mannen te eeren die ons voorgegaan zgn betaamt een volk dat de vruchten plukt van hunnen arbeid die ons land gemaakt heeft tot een bloeienden staat Wel is ons Vaderland niet meer wat het eens was groot in letteren kunst en wetenschap groot in het oorlogsveld en in de politiek maar ongeschonden hebben wg bewaard het kostbaar kleinood waarvoor Oranje zijn leven liet de vrgheid Deze bloeit nog op onzen classieken bodem en al wie daarop prijs stelt zal het met ons eena zgn dat wg op een dag als deze den grooten grondlegger van ouen Staat niet mogen vergeten Moge dan tevens het voorbeeld van dezen held ona ten spoorslag verstrekken om elk op zjjne wgze de belangen van Staat en Maatschappi voor te staan en ts behartigen BINNENLAAT G0ÜD 1 10 Juli 1884 VERGADERING V N DEN GEMEENTERAAD Vrijdag deu I Juli 1884 des namiddags ten I urr Aan de orde Do rpkeniiigen der gesubsidie erde Instellingen van Weldadigheid over 1883 De rekrning der dienstd Schutterij over 1883 De rekening der sledelyke Beleenbank over het boekjaar 18S3 1884 Hel voorste betreffende de wijziging ler bocht Uil den IJsel Sloomtramiveg liij de Kleiivegsbrug Dp b uoeming van eenen onderwijzer aan de Ie kosielooze school Re lienoeming van eenen Brugwaahter tevens aiiHteiiialuisknechl aan de Sleepersbrug Door Z M i beuoemfl tot oiitfanjter der iiiToerreclileu eu accijiiscn te Schiedam de heer A M V n Keswl ihana ontvauger der direcie belagtinj en eo acoijosen te Gouda Bg de proefneming Diiudajtafond van de brandkranen der Waierleidinu in den Laugeii Tiendeweg il geble itett dal deze aan de gwlelde Toornaarden Toldoen In de Ie plaats werden de krantn verbonden aan twee peripompea loodai zg als aanjager dienai deden De waterannrcer was voldoende uro vier spoiten genoegzaam water te geven Om de braudspuitlieden te lotieu dat bij niet genoegzame aanvoer uit de Watrftading ook uit de uaastbq zijnde grachten water Oj de verst griegeu plaatsen kan worden afageroeid werden de spuiten op de gewone wijze iBgespaunen M wel de aanjager met slangen san de perspomp B eene spuit werkte mrt water uit de Zeugstraat eif de andere met dat nit de Singelgncbt ITrrvnlgeDS Werden vier brandspultslangeu met slraslpgpen aan eene braodkraan verbonden en wejd uit alle vier hel water ver boven bet hoogst zijnde percfi 1 op den Tiendeweg gebradlt De proefneming heeft in alle deelen bewezen dat de Waterleidii g bq het begin vtg brand met ecnig overieg uitstekende diensten kan doen Maandag en Dinsdag 21 en ft Juli a s beeft het schriftelqk examen plaats voor het t benoemen hoofd der eerste burgerschool vat meisjes 43 solliciunl n hebben zich voor die betKkking aangeboden waaruil 4 nit deze gemeente Met ingang van 1 Septemlm 1884 wordt aan de Normaals ool alhier eene i rbereidende klane die uit twA iMeeliRgea al lieataaiT véfboiiifeBr Tot onderwyzirs qn beuoerad de herren Beman te Gonderak en Reeaink ea de Rooy alhier De leerling van de 4a klasse wn bet slede lijk Proiiymnasium H Hemsiac is na zeer voldoend examen toegelaten tot de Se klasse van hel Gym naaium t Oraienkage Naar wij vernemen hebben zich voor het adinis sierxamen aan de Byl Hoogere Burgerschool 30 nieuwe leerlingen laten insohrgven waaronder 7 meisjes Gisterenavond omstreeks ten half 13 ure ontstond er in deze gemeente een valsch brandalarm Er hadden iil naar mfn ons mededeelt op de hoogte van de Nieuwsleeg bij den Kleiweg werkzaamheden plaats voor de Waterleiding waarbij enkele brandbare stoffen op straat liggende vlam vatten die echter bijna terstond geblusoht was doch die in den korten tgd van haar bestaan aanleiding gaf dat het woord brand werd geuit het welk van mond tot mond ging met dit gevolg dat men weidra op andere straten we kelijk meende dat er brand was Vericheiileiie personen waren dupe totdat mm gelukkig tut de overtuiging kwam dat het brandalarm valsch as SCHAAKCOERESPONDENTIE Alkmaar 41ste zet B 7 C 7 Gouda 43 E 6 E 5 Het notaril el examen derde gedeelte is met gunstig gevolg afgelegd door den heer A Ph Greebe te Waddinxveen Door de genceskundiire Staat Commissie té Utrecht is tot het eerste gedeelte toegelaten de heer D W C van Don Kroon Naar door een ooirgetuige bericht wordt is de kapitein van de stoomboot De Fotkaróiny No 5 niet terdronken ten gevolge van den onvoldoenden toestand of het verkeerd gebruikmaken van een zwemtoesirl daar dit niet door hem gebruikt is Hij wilde zich slechts door een bad verfrisschen kwam onverwachts op een diepe plaats en zonk toen weg daar hg niet zwemmen kon Bij de Dinsdag gehouden heraleramiug voor de Twefde Kamer in hel kiesdistrict Zevenbergen zijn uilgfbracht 1539 geldige stemmen waarvan 629 op den heer Van de Werk lib en 910 op den heer Van der Borch antir zoodat gekozen is de heer mr A P R C baron Van der Borch van Verwolde Statan Geaeraal Eerste Kamee Zittingen van 8 en 9 Juli 1384 In de zitting van Dinsdag is een aantal ontwerpen aangenomen o a de vergunning aan Vlissingen tot de heffing van accijnsen de overeenkomst met gic betreffende wederzijdsche toelating van veea Sru n grensgemeenten verbelerinir van binnenlandsche waterstaat en acheepraartkanalen in Friesland doch verworpen met 20 tegen 14 stemmen het onleigeuingsuutwerp voor de bouw van eene uieuse sluis op de Dreulsche hoofd vaart In de zitting van gisteren is met 33 tegen 4 aangenomen het wetsontwerp houdend nadere bepalingen omtrent den accijns op de Suiker Het hoofdbestuur der Vrij nelselarij beslaande uit de heeren mr P I G Van Diggelen mr H Wierema F LIeftinck J H Kromhout ilr P V n Kijieu P F Couraaus J G G H Strengnaerïlfe F Van K lwich en J Boudewijnse begaf zieh heden naar Delft om namens de Orde een praehtigen zilveren krans aaugetiodeu door w jten Prins Alexander der Nederlanden neer Ie leggen op het grafmouumeui van Prins Willem den Eersle Het volgend manifest wordt heden ter algemeene kennis gebracht s Gravenhage 10 Juli 1834 Am M NederUudKke FoUr Het ijl voor S een plechtige dag Reden is hel dri MUwen geleden dat WILLEM VAN ORANJE zgn leren liet op het altaar des Vaderlands Die weemoedige herinnering doet het Nederlandsche hart trillen i e Orde van Vrgmetselaren in Nederland heeft behoefte en rekent het lot haren plicht U op dezen dag een warm woord toe te spreien Hel is geen geheim en hier worde het openlijk beveiligd dat de Orde het heil des menschdoms bedoelt Zij vi daartoe den meuich van eiken raagf stand landaard of godsdienstige richting bij ook zij wgzeii op zich zeNen op zijn behoefte aan ontwikkeling van verstund eu veredeling van gemoed Verdraagzaamheid jegens andersdenkenden is haar een heilige plicht algeheele loewgdiiig aan bel streven naar waarheid en recht haar onvoorwaardelijk opgelegd Daartoe steunt en bevordert de Orde alles wut dienen kan ora ten ieder de zegeningen van degelijk onderwijs te doen genieten een oudcrwgs dat tevens opvoedend werkt en deu geheelen menscb vormt en verheft Zoo wil zg krachtig medewerken om wkre vrijheid te bevorderen die alleen tieren kan op een vrijen boilera waar zelfvertrouwen eu zelfstandigheid karakters vormt en helden vooribrengt Is het dan wonder dat de Nederlandsche Vrgmeiselarij met diepen eerbied staart op het beeld van den GROjTEN ZWIJGER den Vader des Vaderunds den Vbijheidsbeld bü uitnemendheid dat ze terugblikt iianr Hem die ziju eigen belang en rust niet achtte waar het geluk van het volk d t hg lief had op het spel stond die goed eu bloed veil bood voor de rechten en zgn leven gaf voor de vrijheden van dat volk Oranje vol vertrouwen op ile rechtvaardigheid zgner zaak vronm van zin en vast van moed vijand van KelaofsdWMiiir voorstander van ontwikkeling tn persooidgke vrgheid staat daar vovr ons aii een er idealen die de Vrijmeiielaur zich vormt Daarom vereeren de Ntderlandsche Vrgmetnlaren PRINS WILLEM daarom zien ze iii Hem een Broeder al nas Hg niet door eene plechtige gelof e in de rijeu der Orde opgenomen i daarom herilenk n zij door het gansche land in Qos l en U est in hunne