Goudsche Courant, woensdag 16 juli 1884

1884 Woensdag 16 Juli N 3105 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad ijpor Gouda en Omstreken Do inzending van advertentiën kan gescbledea tot éé uur des namiddags van don dag der uitgave I GroQte Oprnking VAN AF ItfAAIVDAG 11 JVLl en volgende dagen teffen VEEL VEHMHTDEUDE PIIUZEN TEVENS LAPPENDAG Markt A Sa Hoek Kerksteejy Q HOUTMAN mm f 14iK € m Specialiteit voor AAiXLKG VAN WArEllLi iDING in particuliere en alle openbare g ebouwen ICanlool en Alagfazijn Gouwe C 241 zijn gfesorleerd in alle gfrootlen Hnlfgehleeki Tricot Ondergoed voor Mannen Vrouwen en Kinderen Dameshemden Onderlijfjes Overhemden op maat roede kwaliteit onberispelijk afgpewerkt legfen roiicurreerende prij zen liMZilTüTAPIJTET GOEDUNSTDFFEIT n BEHANGEESAETIKELEK B de JONG Behanger Gouwe C No m STOOM BOOT REE DERI T dUaas en IJsseL Is begonnen MAANDAG 7 JULI 1884 60ÜDERAK Dienst ROTTERDAM MOORDRECHT langs Plantage Kralingsche Veer Ysselihonde Stormpolder Krimpen en Capelle a d Yssel Ouderkerk en Nieuwerkerk De Stoomboot Reserve vertrekt van GOUDERAK ROTTERDAM naar MOORDRECHT Dagelijks behalve Donderdag en Zondag voormiddags 6 ure Donderdags voorm 5 ure in correspondentie met de stoomboot Ouderkerk a d IJssel naar Gouda Zondags voormiddags 7 nre Dagelylcs s namiddags 4 ure QÜÜDERAK MOORDRECHT 110TTER AM Uagelg ks behalve Dinsdag Donderdag en Zondèg midd 12 ure Dinsdkg voormiddags 9 nre Donderdag voormiddags 7 nre en Zondag voomtid dags 10 nre Dagelnks namiddags 7 nre Bestelkantoor te ROTTERDAM Haringvliet z No 52 De directie Mtentidii Hozenljurg te OU DE WATER AUeraangenaamsti gelegen aan den nieuwen öingel BILJART K0LPI3AAN PIANINO TOONEEL SCHOMMEL enz Prompte en nette bediening alom bekend Gelegenheid tot he geven v b Partijen üageliiks geopend van af 4 uren n m behalve Woensdagen Voor vroegere opening vervoege men zich in het Koffiehuis de Roos te Oudewater waar verdere inlichtingen zijn te bekomen Hetloul Ale VAN S ALISOFF SON S brouwers ie London Burton on TVeni bekroond Gouden Medaille Par IJ 1S67 EevKte Klas London 1862 irordt door verschilleiidc doctoren in Neilerliind nnnbrviilch ora ijii Toeilptide b 8tnnildedeu Aurnt A CALlSgENDOIlPK R tlerd m Vcrknjgbnar voor Ooinia 8s Omtlreien b j de lleimlhoinlers SLOTEMAKER Co T Goedewaagen en Zonen MARKT naast DB WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 k 41 s jaara daarboven tot den prolongatiekoerü volgens Amsterdarasche beuravoorwaarden nemen gelden a deposito a 4 sjaars voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a 3Vj jaars belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vs fondsen boven de 30 Vi 7o onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursuoteeriug zonder bjjberekening van provisie als pr Oostenr coup 0 05 pr frs 100 0 20 pond sterling russ roebel 0 01 11 80 0 36 am dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam in plaats van Blazen voor INMAAKPOTTEN per vel 10 ets Voor HH Apothekers en Banketbakkers is hetzelve per kilo zeer voordeelig verkrijgbaar bjj Wed A QUANT Kleiweg Een WEUZMEID GEVRAAGD tegen p AUGUSTUS goe l met de WAHCH kunnende omgaan en van goede getuigen voorzien Adres franco brieven of in persoon Javastraat No 72 Den Haag nilTHÖOGEi BüOM Machinaiïl Stoomzuivering van Bedden Matrassen ena EAU IlEmiLLEÜSE Dit Wonderwaler bereid volgens de laatste vinding geeft aan de Haren zijn natuurlijke kleur door het eenvoudig te bevochtigen 1 00 per flacon bg LOUIS P WELTER Westhaven 193 WETriO QEDEPONttBO ïiUEIl KBMKKK De ondergeteekende maakt door dezen bekend dat zijne fabrikaten uiteluitend te verkrijgen zijn bij Wederverkoopers en bij hem zelven Er bestaat dus in t Binnenland v or zgne zaak GEEy HOOW D AGENT 8 J VISSER Fabrikant van KAAS htremshl kaaskleubsel bo TEBKLEURSEL en HONIGZOET Tegen AÜGUSTU vraagd eene die met de WA8CH om kan gaan hoog Loon voorzien van zeer goede getuigen A d res fra nco brieven Javastraat 72 DenHM Fneïpërsdruk van A Brinkman te Gouda Uitgeest Noord Holland 1 I De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 15 Juli 1884 Dr C H v n Bliijn predilmnt bg de Ned Herr i enipenle albier heeft voor hei beroep nanr Vliisiijgen beilankt I e heer P VV Bounian Ie Reeu ijk deed de vorige week inei gunstig evolj het no arieel examen 2e fccdeelte Hiykens achterstaande advertentie zullen Donderdag 17 Juli e k extra treinen rijden van hvt station Gt uda naar s GfaTenhaze waardoor de Goudschc ingezetenen in de ffelef enheid worden f esleld de begrafenis by te wonen van wijlen Z K H jeu Prins van Oranje Ken wetsontwerp waarbij ti M de Koiiiiif in tot BeKeuies wordt benoemd is by d ii Raad van State aanhangig Dezer dB rn is hier ter slede door de Politie minrgrhouden eeu jongtmenach wiens opsporing door den Commissaris van politie Ie Haarlem verzocht was Het was een jongeling an 16 jaren tametijk lat g van gestalte blozend aangezicht en blond haar gekleeil rnrl zwart laster janje doakergesireepte broek en ves inarinepet zgn inder foed was gemerkt T J Deze jongeling had in den morgen van 7 Juli II te Haarlem de oning zijner moeder die weduwe is verlaten Hij was voorH iu hel bezit van studieboeken voor de Haadelsschool ongeveer ƒ 7 eeu zilveren horloge met diio vrstkettiug en gouilen manchelkaoopen gemerkt T J De inschrijvingen op de Traiisvaalsche spoorwegleeuingcijn geklommen toteen bedrag van ƒ 1 895 350 Aan de inschrijvers is verzorhl hunne inschrgvingen gestand ie doen tot 15 November van dit iaar teneinde het comité in de gelegenheid te stellen om te trachten vóór dien dalum het nog ontbrekende ann het bedrag van i njillioen bijeen Ie brengen Statan Qeneraal eerste Kamek Zitting van 13 Juli 1884 I deze zitiing is de leeniligsaet aangenomen met 29 legen ii sleinmen de heeren Fransen van de Putte Visser en Van Naamen Het ontwerp tot verhoogiiig van den accijns op het gedisteleerd is zonder discussie aangenomen mci algemeene stemmen Het ontwerp tol goedkeuring van het ractaat met Fiankrgk is zoniler discussie met algemeeue sieini ii U aangenomen De gezondheidscommissie te Amsterdam is reeds ecnige dagen bezig met het beramen van maatregelen om zoo mogelijk de Ook ten aanzien fier aanit Landbouwleutoonstelling zgn zoodanige maatregelen getroffen als thans mogelijk IS Omtrent de quarantaine niaatregelejv te IJmuiden schrijft men ann At Amü ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Cent n iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Zoodra een schip met de gel vlag in het zicht komt met bestemming voor dfze haven seint de semaphore den Ie Velzen wonendiÉI quarantaioe docter Hel sch p komt binnen meert Mn den wal en wacht de komst van den dokter af Niemand mag vóór dien tijd van boord Is d uitslag v in het onderioek gunstig dan gaatde gele vlag neder het schip wordt iiifteklaard envaart het kanaal op Zijn er lijders aan besmettelijken ziekten aan boord wat llan geschieden zal weten wij niet Fir is in het duin bij de semaphore een ziekenbarak xMi tuut Oriegeuheid lot quarantaine liggen is hier dus niet Stond er op de plaats waar de kruilschepen liggen een zieken barak goed afgescheiden met eeu land hoofd um aan te leggeu dan loude dit wellicht eene redelgke quarantaine plaats wezen Hecht men eens aan quarantaine en wil men haar krachtig handhaven dan ligt het voor de hand dat ni i ile verdao it aab peg iet evenaU andere in de haven moet ontvangen IS ie zeker in den grond gezonken en heeft Ie goede vruchten gedragen Volgens de InèSpendance is in Kuslai d ocirooi verleend op een nieuwe soort van lucifer Zij onderscheidt zich van de gewone door het oiitDreken der zoogenaamde koppen i e houtjes zijn door den jJitviniler gedrenkt in een vloeistof die ze door een hohle wrijving ontbrandbaar maakt De nieuwe Incifers branden langzaam af worden gemakkelijk uitgeblazen tn kunnen op dezelfde manier weder aangestreken en dus verscheiden malen gebruikt worden De uilviuder beweert dat men daardoor mmstens 75 pot zal uitwinnen Aan deze lucifers sohgni nog eene andere eigenaardigheid verbonden Deze namelijk dat zg in dehoogste mate gevaarlgk zge Brandbare houtjesdie bij lichte wrijving ontvlammen en die eigenschap behouden zullen ook uitgedoofd en weggeworpen haar beivaren Da rdoor worden de kiemenvan brand overal verspreid waar de weggeworDenhomjesliggen Ook wte ze m zijn zak draagt taat bloot aan het gevaar dal zij in het doosjeof kokerlje wanneer daarin lucht kan doordnugeu vlam vatten Wij hopen daarom voor do algemeene veiligheid dat ook deze lucifers bij nader onderzoek onschadelijk zullen blijken ie zijn Een nieuw Amerikaansch sart van sport als het zoo heeten mag is tegenwoordig onder de Pelersburgers in zwang Het is nl hel trappenloopen Verleden week had de eerste wed lr jd van dien aard in een uiispanningstuiu plaats Een Duitsober en een Eugeltchinan wedgverden daar wie het vlugst 15Ü0 treden op en af zou loopen De prgs van 500 frps werd gewonnen door den Engélschman die deze taak in 8 minuten volbracht Df üuitscher deed er 9 minuten over Zij zullen eerlang nog een wedstrijd volbrengen waarbij 2500 treden in 20 minuten op en afgeloopeu moeten zii i De inzet is 1000 frcs Ook een dame heeft zich bereid verklaard voor dien prgs de genoemde taak te volbrengen Araerikaansche bladen maken melding vao een gedresseerdeu snoek die te Nieuw York in eendiepe glazenkast bg electrisoh licht ziju kunstenvertoond ir UlïBSes zoo heet de wondervjsoh begroet het publiek door in bet midden vai het bassin loodrecht met den kop naar beneden ie gaan slaan en tienmaal rond te draaien Hg springt voorla o a door een met papier beplakten hoepel die twee kreeften bovei den waterspiegel houden eu legi voor de borstbeelden van Waihington en Lincoln na tienmalen daaromheen gezwommen te hebben twee vaantjes met de kleuren der Republiek neer Op de biljetten wordt bericht dat de kunstenaar verzoekt van terugroepen verschoond te bigven omdat hem dit te zeer vermoeit Na een onpar ijdigen en rnimea blik te hebben geworpen op de wordingsgi schieilenis van onzen Staal naar aanleiding der Delftsche feeitviering besluit de Timet haar artikel met deze woorden Ongelukkig hebben de rampen van het Huis van Oranje een sluier over de feestviering geworpen De dood van den Kroonprins en de ernstige ziekte des Konings zijn zeer ernstige gebeurtenissen welke de lofredenaars van den grooten grondvester van het Huis niet kunnen nalaten te bespreken Het zgn gebeurtenissen die noodzakelijk een tint moeten geven aan den gansohen gedachtengaiig door deze herdenking in het leven geroepen want juist het doel van zulk eene plechtighe d is uit het verleden eeuige lessen te trekken die dienstig kunnen zijn voor het heden en de toekomst nZooals wij meer dan eens hebben gezegd sedert Prins Alexander ia overleden zien wij geene reden waarom Nederland en £ nropa ongegronde angst moeten koesteren betreffende de toekomst des lands De Koning kan herstellen en zoo niet eene lange minderjarigheid van den vorst is niet noodzakelijk een kwaad zelfs niet in eeo land dat in den toestand van Nederland verkeert Het Regentschap van Koningin Emma eene vrouw die in weerwil van hare Duilsche afkomatf voortdurend heefi gestreeft zich op het gezichtpuut van haar nieuw Vaderland te plaatsen is een vooruitzicht dat zoowel de N lerlanders als hunne naburen met voldoening kunnen tegemoet zien Het is een vooruitzicht dat voor het Nederlandsche Vulk de voortduring belooft van het Staatsstelsel waaronder het dat Volk zoolang is wel gegaan schilder Munkacsy liet weinige jaren geleden zijne woning in orde brengen en gebrnikle daarbij de diensten van een behanger Seguiu genaamd Hel was een goed zaakje voor dezen tnan want Munkacsv had veel noodig en betaalde goed Toen alles ili Het behoeft geene verandering te beteekeneu Het land zal zijn gang olijven gaan volhoudendezijn verbazeóden strijd legen de invretingen der zee ontwikkelende naar wij hopen zonder de moeielgkheden die wij in de laatste jaren aanschouwden zgn koloniaal gebied en aan Europa een voorb eld Voor de reohtbaük te Parga kwam dezer dagenstellende in alle zaken die betrekking hebbeD op yene curieuse zaak De ook in ons land beroeinUonderwijs en beschaving van den geest r L i iij i Reactie en terugvallen in een obscurantisme zooals België thans ondergaat zullen waarscbgulgk niet het lul van Nederland zgn Het zaad gestrooid door Willem den Zwijger