Goudsche Courant, zondag 12 oktober 1884

d rextean tië Ontvangen de J ouveautés in DAMES en KII DER WIIVTERMAIVTELS ï D SAMSOM T sjTL af ïzoian ste rïózen tot £ LÓ3n sto 3 er Lres JAPOITSTOFPEIT met Mjteliooreiide Garneeringen en verdere ouveautés en Artikelen voor het Saisoen buitengewoon voordeelige Prijzen Beleefd aanbevelende UEd Dw Dienaar Markt 33 hoe k Kerksteejr O HIOTJTDMLA Markt A Si8 Bekroond voor Costumes ZILVEREIX MEDAILLE l at Wedstrijd Leeuwarden ZILVEREIX MEDAILLE Int Kolon Tentoonstelling Amsterdam Bericht hiermede aan zijne Clientèle zijn Retour van Parijs en de ontvangst der nieuwste Artikelen voor het ISAJAAR en fTlNTERSEIZOEN bestaande in eene groote keuze der smaakvolste ï at e en Kind er mantels Costumes Peignoirs Stoffen voor Robes met bijkomende Garneering Pelterijen enz en noodigt H Ed beleefd tot een bezoek aan zijn Magazijn uit JOUDA tot J Schoondermark Jr Alle werkdagen tot 3 are te consulteereo Leiden Nieuwsteeg 4 Chüdezis Sclieermessen o F I R OEF worden geleverd in het Magazgn van GALANTERIËN PORCELEIN en AARDEWERK enz J H C HUINCK F Hz firma L SCHENK NB Oi p v c wil zeggen niet goed terug Ondertrouwd J H DE WILDE EN C M DB ZEEUW Gouda 9 October 1884 Ebceptie 12 October Zéér voorspoedig bevallen van een wel geacbapen Zoon J C A va n ZIJLL geliefde Echtgenoote van H J B PLIEGER utrecht 10 October 1884 Voor de vele bewezen van deelneming 100 wel van buiten als binnen de stad ondervonden bg het overlgden van mjjn geliefden Echtgenoot den Heer ARNOLDUS WILBELMUS VAN WERKHOOVEN betuig ik hg deze ook namens de Familie m nen hartelgken dank Wed A W vis WERKHOOVEN Oouda 10 Oct 1884 Hüijvenaar I n 5 a 6 lessen kan men de Amerikaansche KNIPMETBODM leeren Onderwijs per 2 lesuren a ƒ 1 bij Mejufvr G M HOOFTMAN Crabethstraat 236 Men verlangt met NOVEMBER bg lieden zonder kinderen één knap zindelgk niet onder de zestien jaren Adres franco brieven onder No 1035 Bureau dezer Courant TE KOOP Een gegoten jzeren RESERVOIR lang 3 45 Meter hoog 1 60 Meter breed 1 30 Meter Een geslagen gzeren RESERVOIR lang 2 Meter hoog 1 15 Meter breed 1 Meter te bevragen bg A KOCH in Metalen Oude Gracht te Utncht Groote ITAJAARS OPRUIMIlTa VAN MAiULFACTlTREIl EEGEN EU WIÏÏTEEMAUTELS K a rp©tt©a x Ta pijteaa BEDDEGOED enz Van af MAANDAG 13 OCTOBER en de overige dagen der week bij Gebr DE RAADT Westhaven B 200 en Peperstraat K 8 en 9 ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BOROEAOX k 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegoi verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wel len s Boonekamp Elixter ITAAISTEH gevraag In een Burgerhuishonden wordt een flink NAAISTER gevraagd voor Donderdags Adres Hoogstraat wp A No 118 Te Gouda te huur gevraagd tegen FEBRUARI a s of vroeger een BUEGEEHUISmetTUm Aanbiedingen franco onder No 1037 aan het Bureau dezer Courant SCHUTTEVAEE ZOON Fabrikanten van Fe m ceiïi ZWOLLE leveren proefkisten tegen partgprys Monsters en Prgs couranteu gratis en franco BOBKIHIO CrüEn Practisch onderricht in GEWOON en ITALIAANSCH BOEKHOUDEN tevens schets van WISSEL EFFECTENHANDEL Cursus 2 d 3 t 45 Prlvaatles f 60 In termijnen QoQwe C 13 C J FAURE Geexam i M O OITTVAITGEIT de ITouveautés h Pantalons en Winterstoffen ook KINDER en JO VGEHEËREi OVERJASSEN Prachtige collectie concureerende prijzen ff 8 VAN DER SLOOT Haven B 48 mmm m nmm GOEDUETSTOFFEIT en BEHAHGEBSAETIZELEN B de JONG Behanger Gouwe C No 200 J m SONML Ontvangen een party geurige SIGA 5 J REN welke uitmunten door fijne lucht fN Pien zuivere smaak § 2 ets SIGAAH g w Qr Uitsluitend in dit Magazgn verkr g baar Hoek Turfmarkt Ëenigr Depot van THEE Hen wordt verzocht op t IHERK te letten Chem fabriek van H von Gimborn te Emmerik a d IHyn Tweerondig bekroond Aiusterdani 1883 BOKSTPASTILLEN Ia takjea i i ots en in douajea a 0 eu 60 oeols SLIJMMAAGPILLEN lu dousje met 60 pillen 25 cents TEERCAPSOLES Ia flacona met 60 capauies 60 oenis J C ZELDENRIJK Gouda L SCHENK Gouda Wed WOLFF Zoon Scioonioven OiT HET Magazijn ta i M RAVE SWAAY ZONEN GOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaand J Merk volgens de Wet gedepo J neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende LZ J BBEEBAART Botermarkt te Gouda HEEREN DAMES en KINDER HANÜSCHOENEN A TAVr 03 A Kleiweg E VS Gouda Opentare Verkooping Op DONDERDAG den 16 OCTOBER 1884 des middags ten 12 ure en zoo noodig den volgenden dag zal door den Deurwaarder B H VAN DE WERVE te Gouda op diverse terreinen aan den Turfsingel en het Buurtje te Gouda publiek worden verkocht eene aanzienlgke Partg bestaande in 2 STOOMHEIBN 1 STOOMKETEL met Pulsometer 1 Woodfords geoctrofleerde CENTRIFIGAALPOMP slechts 8 dagen gebruikt 3 8P00RKABREN 2 CÜTA PERCHA SLANGEN 1 DAGKEET 1 VELDSMIDS met aanhoongheden ± 2000 stuks PERKOENEN 1 overdekten AAK een partg zware en Ugte TAKELBLOKKEN een partg zware en ligte KETTINGEN een partij OUD IJZER HEIBLOKKEN TOUWEN STAALDRAADREPEN een Vlot DENNEN BALKEN en wat verder ter verkoop zal worden aangeboden N B De Stoomketel met Pulsometer is te bezichtigen te Waddinxveen hg den heer Ph VERBRüGGEN MAGAZIJN VAN Tapijten en Behangselpapieren VAN B W V d PAVOORDT JD 80 TIENDEWEG D 80 Bericht de ontvangst van een prachtige keuze mis nmmms in alle afmetingen Voor eene gevestigde SIGARENFABRIEK wordt gevraagd een Flink AGENT voor GOUDA en OMSTREKEN Zonder goede referentiën onnoodig zich aan te melden Adres raet franco brieven onder Letters A Z aan het Postkantoor Eindhoven