Goudsche Courant, zondag 8 maart 1885

1885 Zondag 8 Naart N 3206 GOUDSCHE COURANT iVienws en Advertentieblad voor Couda en Omstreken VAK Lange Ttendeweg D 60 GOUDA Idtnge Tiendeweg 1 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortst mogel ken tgd geleverd recommandeert ich voor tegen zeer biliyke prgzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadeljjk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Zoon u M W VA VLIËT Ebankveld Gouda 4 Maart 1885 V Bevallen van een Zoon ADRIENA SOPHIA VAK DU STAAL geliefde Ecbtgenoote van H dk VRIJER Amtterdam Nassankade 3 Ma art 1885 Heden overleed tot onze diepe smart tevens innig betreurd door al de Kleinkinderen onze geliefde Moeder eo Behnwdmoeder MeJDf uw MAARTJE DEKKER Wednwe van den Heer M L Klcifroofo in den oaderdom van 72 jaren Kalm en zacht mocht haar uiteinde z n De aard der ziekte hield er haar onbewust van hoe binnen acht dagen de laatste harer vier dochters hare naamgenoote onverwacht ten grave daalde A KLUIFHOOFD RAAIJiHAAKERS Haven 17 VERKOOPT met succes CHOUFOUES QROENTEN in blik voordeelige prgzen onder meer soorten per 1 Liter blik per 0 25 T I KLUIFHOOFD geb Maasoau D KLUIFHOOFD S KLUIFHOOFD geb NmMANTSVKEDIUW Wed J KLUIFHOOFD ANDIJVIE DOPERWTJES POSTELEIN PEULTJES SMJBOONTJES 8PINA8IE SPERSIEBOONTJSS Enz enz enz 0 45 0 50 050 0 55 0 50 0 50 0 55 0 30 0 30 0 30 0 30 030 0 35 geb Dekeib F A VAW LANGE J Jz Numantdorp 4 Maart 1885 Atgemeene knaiitgeving Bg mgn vertrek naar Indiê roep ik mgn vrienden en bekenden een X IST VAARWEL toe JJmuiden L A MOLIJN a b St Prinses Amalia 4 Maart 1885 Cheni fabriek van H von Gimborn te EmmeHk a d Shyn BOBSTCABAMELS ZUveren Medaille Amsterdam 1883 INKTPREPARATEN Da ssen en Dosspelden BAXDSCHOENE enz enz A van 08 Az Kleiweg E 73 ÜIT DE HAND TE KOOP een Nederland i hrUflnkt Alizarin Keizer Seliryf en Copieer inlit lüalon en andere IntSOOrten onderscheiden liob door hiiDiie l endige kleur jruole lo ibaarheid en het luelle riroo en n alle andere iDlttfabrikaten VerkrÜKlHu i ieder loliden boekwinkel ea in de bekende depoli Tegen JICHT tv RHUMATIEK verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg 6 IJSELSTIJN filaawstrnat Alphen L Vaeossiad Zn Boskoop J GODDKADE P LOOHAN Harmeien W G Korvbm Hazerswoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudemater J Lufland Waardtr Wed Booth corn Woubrugge A dr Wïi db Bodegraven B G P Beinkei Kamerik van Èbowen Op voordeelige voorwaarden worden Dépöta geplaatst aanaan het Hoofd Depot J C HAM te üirecht Overdekt Tjalksclmitje met compleete INVENTARIS zoo bet bevaren wordt groot 17 tonnen Zich te vervoegen by den uitgever dezer Courant RRGIIEDI KADIKALE GENEZING demrkienud wordt JlnfiL liil ovcreeDgekbinei voor een bfpaiide pryi betulbMr D genetiDg Diirtoe xyo 20 kaoifr ter bescliik kiDK der pitiegtcii initeld WAERSE6ERS Hnlmmter in knokm G oxifPU Ts 3S te Aktweipir De Cfoudsche Machinefabriek te GOUDA Levert compleete inrichtiugen voor STOOMBLEEEEÉUEU Tf ei en Steenvorm Machines Drijfwerken naar Stukprijzen De FirmaC NEDEBVEEN Boekhandelaren Boekbinders te iBoieh beveelt hare gunstig bekende H vraag t bijl Snelpersdrnk van A Briükman te Gouda beletefdelgk aan Agenten voor Gouda en Omtireken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bg wie Modellen ter becichti qg zgn gesteld en nadere informatien in te winnen G C Fortuijn DrooKieever Notaris te Gouda zal IN HET OPENBAAR VEBKOOPEN 1 Op DINSDAG 17 MAART 1885 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wyk K N 255 aan de Peperstraat te Gouda bij opbod om contant geld van eene groote partij nieuwi Qlas en Aardewerk eenigen INBOEDEL en eenig gewerkt ÖOÜD en ZILVER Daags te voren fli zien en 2 Op MAANDAG 23 MAABT 1885 de morgens te elf uren in bet KofBehnis dr Rohein aan den Kattensingel te Gouda van een overdekte yzeren Paviljoenj acht genaamd de jonge Henry gegkt op 48 tonnen gemeten op 10 50 Meter lengte 3 55 Meter wpte en 1 30 Meter holte met zjjn geheele tuigage en toebehooren Voorts een ROEIBOOT TOUWWERK en verder SCHIPPEKSGEREEDSCHAP Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris Geneeskundig aanbevolen LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Kuchhoest Xoógenaamde biaautee hoe$i onmiddelgke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bg deze kinderziekten eenig goed bevonden DRUIVE BOKST HOMG Alleen echt verkr gbaar in flacon van fl 2 dievan elg flacon van fl i dievanroode en flacons van 65 Cent die van witte capsulen voorzien zgnwaarop nevenstaand fabriekStempel bg E H A Wolff Boskoop bji J van Bergen Haastrecht bji J D den Hertogl Oadewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot 1 Stolwp bg Q V d Berg i HET JAARVEESLAG der Sctiool Commissie Evenals in het vorige jaar wenschen wg de toezending van het verslag van de commissie van toezicht op bet lager onderwgs te beantwoorden met de mededeeling ran enkele opmerkingen waartoe de lezing ons aanleiding gaf Over het geheel is de indruk dien het verslag ntaakt Keer bevredigend De algemeeqe toestand v sn bet lager onderwgs is goed hoewel nog hier en daar verbeteringen aan te brengen zgn Deze verzekering van de commissie heeft groote waarvle daar zij blijkbaar haar taak ernstig opvat en met ingenomenheid vervult zg is niet blind voor de bestaande leemten en gebreken zoodat er alle reden is om vertrouwen te schenken aan deze mededeeling die op onpartydig onderzoek en kennis van zaken berust Des te meer trof ons daarom de openhartige mededeeling der commissie omtrent het teeken en gymnastiek onderwgs Men leest daaromtrenii op bladz 3 Zoowel omtrent het onderwgs in het handteekenen als in dat van de gymnastiek kunnen wg slechts herhalen wat reeds zoo dikwgis gezegd is Noch bet eene nooti het andera beantwoordt aan matig gestelde eischen en zulks in weerwil van de toewgding en 4 ekwaamheid der onderwgzers in deze vakke Een oordeel als dit zoo laknniek neergeschreven wettigt het vermoeden dat de com miMievowMMMt gaen kaas net Mi ai tn la beschikbare nridde en verandering in den bestaanden toestand te brengen Toch doet bet ons pgnlgk aan en metal en aandrang vestigen wg de aandacht van ons gemeentebestuur op deze zinsnede Zoolang tot oordeeleu bevoegde mannen in geheele vakken van onderwgs dergelijke bedroevende resultaten moeten constateeren gelooven w niet dat bet zgn plicht vervuld heeft Er büehoort althans een poging te worden gedaan om op den beteren weg te komen Al betreft het zoogenaamde bgvakken men beeft niet et recht ze zoo stiefnioederlgk te behandelen In § 7 viel onze aandacht op het vermeerderd getal leerlingen uit omliggende gemeenten die hier de scholen bezoeken Dat getal klom van van 60 tot 101 De commissie acht terecht deze vermeerdering nog niet too belangrgk dat er maatregelen tegen genomen moeten worden doch Stelt de mogelgkheid dat de toelating van deze leerlingen minder geraakkelgk zou moeten gemaakt worden Wg gelooven in alle bescheidenheid dat men daarmede toch voorzichtig moet zgn Het verkeer met debnitengemeenten is voor onzn stad een der hoofdbronnen van bestaan al wat afbreuk zou kunnen doen daaraan en aan de goede verstandhouding met onze buren behoort te worden vermeden Het is wel waar dat de gemeente Gonda niet gebonden is te zorgen voor onderwgs aan lieden uit andere plaatsen maar in alle gevallen betalen zg bier schoolgeld en strekt bun tgdeIgk verblgf toch de stad wel tot eenig indirect voordeel Ook is het nog de vraag of deze leerlingen die over verschillende scholen en klassen verdeeld zgn wel aanleiding geven tot meerdere kosten van het onderwgs zoodat hunne verwijdering er tot schade dan tot voordeel der gemeentekas strekken zon Misschien zou een eeni szins hooger schoolgeld voor deze leerlingen bi gk jgn andere maatregelen b v hej heffen van hgdragen uit de betrokken gemeentekassen zouden allicht omslachtig zgn en op onwil afstuiten Omtrent het schoolverzuim vernemen wg in § 8 dat de onderwgzers gesteund door de plaatselgke vereeniging tot bevordering van het onderwgs eu het schoolbezoek met succes Mrerkz am zgn om het betrekkelijk schoolverzuim te bestrgden Maar het volstrekte schoolverzuim is vrg aanzienlgk Een negende deel der kinderen van 6 12 jaar bezoek n4B het geheel de school niet En daaraan wordt niets gedaan Wy wisten niet dat deze kwaal in onze stad nog zoo groot Was Laat ons hopen dat de vingerwgzing der commissie voor de weidenkenden onder ons niet verloren zal gaan Onder die 263 kinderea die zonder eenig oiiderwgs opgroeien zullen er nog verschejdene zgn die met eenigen aandrang van meer ontwikkelden op hun ouders voor de school te winnen zgn Ka i de bovengenoemde vereeniging zich ook niet hfet lot dezer verwaarloosden aantrekken Ons dunkt het is haar aangewezen taak Ook bestaat er nog eene afdecUog van Volksonderwg te dezer plaatse Zou aien met vereende krachten niet het terrein kunnen verkennen persoonlgk onderzoek doeti en het arbeidsveld onder belangstellende leden verdeden Medewerking van particulieren en iadividneele toewgding zgn hier noodzakelgke vereiscbten Een der belangrijkste gedeelten van het rapport tykt ons de mededeelin en omtrent de voorstellen welke de commissie gedaan heeft aan B en W ten einde door eene reorganisatie het bezoek der beide Tweede burgerscholen te te bevorderen Het eeratè voorstel gold de aansluiting tusschen de beide meisjesscholen Wg gelooven dat de commissie gelgk heeft als zg den bestaanden toestand gebrekkig vindt en de verwarring betreurt die er het gevolg van is Onder de middelen die de commissie voorgesli n beeft zon ons bet tweede het meest tdmacbeo Wg n het eens met de l commisNé dat de invoenbg van het Fransch D WtNAnxll t f e bn is toeb zien wg niet in dat het afschaffen daarvan nu uitvoerbaar en aanbevelenswaardig zgn zon hoewel deze weg zeker de goedkoopste ware Het lager onderwgs aan meisjes van 6 9 jaar zon dan geheel op die school thuis behooren terwglna dien tgd eene spliteing plaats zou hebben tusschen haar die drie vreemde talen verlangden en haar die meenden de kennis daarvan te knnnen ontberen Er ware dan een afgerond geheel en een vast stelsel waarnaar de ouders zich te schikken hadden Er zgn echter gewichtige bezwaren tegen Vooreerst de wenachehjkheid om zoo weinig mogelgk bestaande inrichtingen af te breken zonder dringende noodzakelgkheid en blgkens de ondervinding is de burgerg gehecht aan een beetje Fransch met Fransch komt men immers de wereld door een afdoende reden voorwaar om buixermeisjes die grootendeels bestemd zgn om in de stad te blgvenen daar naar wg hopen flinke Nederlandsche huismoeders te worden die taal een paar jaar te doen aanleeren Ten andere plaatst men dan de ouders voor het moeielgk dilemma öf géén enkele vreemde taal hi alle drie terwgl het toch zeker is dat voor sopimige standen het tianleeren van enkel Fransch wenscbelgk kan zgn Ook is niet ieder al heeft by eenige begaafdheid voor taal in staat om drie vreemde talen te verduwen Het tweede voorstel nl fga ook op de Tweede burgerschool toegang te vwleenen aan meisjes van 6 9 jaar komt ons meer gewensoht voor Dan heeft de splitsing naar de verschillende behoeften van meet af aan plftats hetgeen groote voordeelen heeft vooral voor de 2e school die dan zelf de grondslagen leggen kan in den geest waarin zg het geheele gebouw der schoolopvoeding wenscht te zien op etrokken Maar en dat is wellicht het loofdbezwaar van B en W dit plan veroorzaakt stellig meerdere kosten daar dan in plaats van 4 spoedig minstens 6 klassen noodig zouden zyn met het vereischte personeel Immers indien het doel bereikt werd en de school toenam dan zou men toch niet willen dat het tegenwoordig leerpttn en het beperkte personeel berekend op aaukmnst op 9 jarigen leeftyd gehandhaafd bleef Wil evenwel het gemeente bestuur de zaak goed regelen dan za het over de brag moeten komen èn in deze richting eene yoldoende oplossing der vraag moeten zoeken Er is dunkt ons nog een reden behalve die welke de commissie noemt waarom vele meisjes die op de 2e school thuis behooren op de Ie biyven haagen Wg bedoelen de ryksnormaalschool en daaraan verbonden voorbereidenden cursus die te kwader uur volgens ons met de school van Kramers is in verband gebracht Vele meisjes die nooit al oaderwgzeres zullen optreden volgen deze caraiuien op voorbeeld van anderen en door zachten drang der onderwgzers ten einde zich het brevet van hulp oaderwyEere8 te veroveren hetzg als kroon op het gebouw der educatie hetzg om zich voor de toekomst eventueel een middel van beslaan te verzekerren Het laatste motief is geldig en verdient tot op zekere hoogte goedkeuring schoon niets verhindert den uitgebreider cursus van de 2e school te volgen en daarna zich op het examen voor te bereiden het eerste minder want het afleggen van het bedoelde examen waarvoor zekere dressuur in bepaalde richting noodig is bewgst niet veel voor de algemeene ontwikkeling van vrouwen uit den beschaafttan stand en kan niet het gemis vergoeden van de kennis van het Dnitsch en Engelsch Dergelg e meisjes zouden wgzer doen een breeder basil te zoeken voor haar kennis en daarna is het nog gemakkeiyk de foor het hulponder wgzsressenexamen noodige kennis op te doen Naar onze meening i de vereeniging van het directeurschap der normaalschool met dis betrekking van hoofd der school zooals die onder wglen den heer Kramers bestond en bet daaruit vooi vloeieade streven om deze beide inrichtingen die geheel onaf hankelgk van elkander zgn met elkander in verband te brengen niet in bet belang geweest van de ontwikkeling der vronwelgke jeugd uit den beschaaMen stand Het tweede voorstel der commissie betrof het schoolgeld op de 2e Burgerscholen thans 40 en 50 Het verschil op de 2e jongens en 2e meisjesschool is zeker onverklaarbaar minder de ongelgkheid der Ie en 2e burgerscholen Het is der commissie nooit dnidelgk geweest waarom het schoolgeld bg gelgk ooderirgs zoo aanmerkelgk moest verschillen Het antwoord ligt voor de hand Omdat bg het gemeentebestuur of den raad wg gelooven gaarne niet bg de schoolcommissie de bepaalde bedoeling bestond om scholen te hebben voor vwaohillende standen een maatregel waarovw zeker veel te zeggen is Men leze b v na wat de heeren Kranenburg c s zeiden bg de oprichting der 2e burgerschool voor jongens Over de wenecheUjkbeid op ditoogenblik van verlaging van het schoolgeld tot op 30 matigen wg ons overigens geen oordeel aan In de derde plaats drong de commissie aan op wgziging der l epalingen omtrent de toe lating Dit voorstel was het een e dat genade vond in de oogen van B en W Reeds ten vorige j re drongen wg er op aan omdat de hoofden der scholen omtrent het nodeeli van toelating eens per jaar allen eenstemmig dachten het doet ons dus genoegen dat althans deze verbetering niet is afgestuit op bezwaren van het stadsbestuur Trouwens deze wijzigingen koeten geen geld dit verklaart veel zoo niet alles biwnenl dT GOUDA 7 Maart 1888 Bvj Kon Betioit lijn benoemd bg d dd Sohatterg te Oonda tot in laii U O Vaa Frankenhuysen vfoeger 2e luit by de dienttd schutt tt Amenfoort B De Jong M Van drn Brandeler beiden thans aohutter en W A h Van Mierop In de zitting der fiotterdaniMbe Arr Rechtbank van Danderdagmorgen werd o a reroordeeld W R ione beiteller te Rotterdam bekl van diefital van een uk met otter en baDiingvelleD toebehoorende aan Trgbita uit Oonda van nit dt tapperij Tan vrouw ICemper tot 1 maand gO ocll