Goudsche Courant, zondag 24 mei 1885

Zondag 24 Nei N 3239 1885 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afaonderlgke Nonuners VIJF CENTEN Do iMondlng van adTerteatlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nitgave Haastrecht OEUOBEN Cluiru ouden ouden W SlootJM en T Heeiwuk Fleterlje ouders C TRU der Ijuu en M van der Neut OVERLtEN A M Fry 5 j J d Zeeuw 84 j ADVEBTEiMTIEI Een net DAGMEISJE GEVRAAGD dat gtnegeu is eenige weken mede naar bniten te gaao Adres CRABETHSTRAAT Q 280 ANTON WËGR in IloaLOGËS enz zal primo JU II a s zyn Zuk verplaatsen naar het huis aan de Marlit A 91 voorheen A B VAN LEER KUIPER gevraagd aan de STEARINE KAARSENFABRIEK Gouda Zich aan te melden bij den Directeur ZIJNEN Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor de LEVERING van Gymnastiek ToestelleiL VLAGGEN ZONSCHERMEN en WASCHZAKKEN van Vlaamsch Linnen zeer bestand tegen water TAKELTOUWEN met Blokken BRANDSFÜIT SLANQEN in 22 verschillende wgdten Tevens verhuurder van DEKKLEEÜEN J IJPEL AR JzN GOUDA WESTHAVEN B 143 TuGelir SUEL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda bg Wed P C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt en te Bodegraven bjj H MOL Probeer s p de SOTJOHIO IsT a I3 EE No 3 ƒ 1 25 per kilo In alle Boekwinkels verkrijgbaar Brinkmari s ZAEWOOEDENBOEZJE bevattende de gesluchteu der Zelfst Naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilijkste daarin voorkomende woorden Volgeus de nieuwe spelling van Dr M UB VRIES en Dr L A Tt WIKKEL Prys 25 Cent Uitgaaf van A BRIJJKMAN te Gouda Let wel Oe ondergeteekende van oads bekend bericht het geachte Publiek van Gouda en Omstreken dat hö gedurende de twee PINKSTERDAGEN en den volgenden dag is geplaatst met zgue net ingerichte Poffertj eskraam op STOLWIJKERSLÜIS naböGOUDA bg den Heer va den BERGH tegenover het Kaaspakhuis van de HH ds VREOGT Hopende met een druk bezoek vereerd te worden heeft hg de eer te zijn ÜEd Dienaar T H VAN DER STEEN Utr NB Bestellingen voor ZONDAG en DINSDAG worden van af heden aangenomen Supra Êjno G enuaolie in flacons met inbegrip der flesch 75 en 90 ets lUM TAFELOLIE idem 50 en 60 ets Voor de LEDIGE FLESSCHEN wordt 10 ets terugbetaald T CREBAS Mevrouw SIMONS vraagt tegen AUGUSTUS een TWEEDE MEISJE Gouda 23 Mei 1885 J H KIE BERT Pbtograaf MARKT A 156 Bericht dat zgn ATELIER dagelgks geopend is van 9 tot 5 uur tot het vervaardigen van zeer fijne Portretten in kooldruk vergroottngen naar de laatste vinding alsmede oogenblikkelijke opname van Kinder Portretten Door groote drukte des ZONDAGS gelieve vt rd vroegtgdig te komen BELANGRIJKE HOUTVEILIITG TB ROTTERDAAf Woensdag den 27 Mei 1885 des namiddags ten 12 uur in het Café JtyUschy aan de Overzijde der Maas van Petergbnrger Croonstadsche Zweedsohe Riga Memel Wijburger Vuren en Grenen DELEN EN PLATEN Geschaafde en geploegde Zweedsche VUREN DELEN enz Amerikaansche Grenen Delen en Platen Nieuwe Narva en Croonstadsche Sparren Sparhouten Juffers Kolders Eiken Ribben Eiken Balken enz Nieuwe aanvoer Amerikaansche Grenen Delen Croonstadsche Grenen Kroondelen l j X H Geschaafde en Geploegde Delen Alles genummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Bualand Oostpunt Noordereilaud te BoUerdam Notitiën z p te bekomen ten kantore van den Heer J C LACH Qeldersche Kade N 1 ESANB ASSÜMTIE Verzekering Sociëteit de Amstel te Amsterdam De ondergeteekende geeit door deze kennis aan alle belanghebbenden dat voortaan als eenig AGENT van bovengenoemde Sociëteit voor Gouda werkzaam is de Heer A K VAN DEB GARDEN Crabethstraat Q 266 AmsUrdam 1 Mei 1885 De Directeur O J B MIJNSSBN KAASMARKT Schoonhoven BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Schoonhoven geven bg deze kennis dat de Baad der gemeente in zgn vergadering van heden heeft bepaald dat van af Woensdag den 27 Mei a s bg de gewone Weekmarkt binnen deze gemeente ook zal worden gebonden een Kaasmarkt onder de navolgende bepalingen dat de KAASMARKT zal worden gehouden op Woensdag van elke week en wel inden DOELEN dat de Kaasmarkt zal aanvangen s morgens te acht uren wanneer de bel van het Gemeentehuis zal worden geluid vóór dien tgd mag geen handel worden gedreven dat de Kaasmarkt gedurende het eerste jaar geheel vrg zal zgn terwgl van ben die met kaaswagens nit de Alblaeierwaard komen ook gedurende dien tgd geen overvaartgelden van die kaaswagens zal worden gevorderd zoo zg de kaas op de markt niet hebben verkocht en weder met de volle vracht huiswaarts keerea De betaalde overzetgelden naar hier worden dan bij de tehuisreis wejier gerestitueerd dat aan de koopers van kaas die het gekochte niet onmiddellgk kunnen vervoeren gelegenheid zal worden gegeven de gekochte kaas in het Waaggebouw op te slaan voorloopig tegen 10 Cent per 100 kilo voor vier dagen zullende voor eiken dag nleer 5 Cent worden gerekend doch buiten assurantie In genoemd gebouw kan de kaas ook worden gewogen Schoonhoven den 19 Mei 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester S P H NOORDENDORP De Secretaris Gewissen dood aan Ratten Muizen en Slakken per doos van 25 en 50 cents verkrggbaar Snelpersdruk van A Bbinkmam te Gouda GEELHOED De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgaTe in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BU deze Courant behoort een Btjvoeirsel BINNENLAÏror GOUDA 23 Mei 1886 Het 1 Jooi ü bevordeid toi oplichter vao fortiiicaiiëa 2e klaiie de opzichter 3e Icluse L G van Booten alhier en met dien datum ia overgepiaatat de hoofdopiiohter J M de Booq van Oonda Daar Bergen op üaom Het groote AmerilcaaDache Cirooa der bh Sanger en BarnoD dat giaterenmorgen hier ter atede aankwam en op de Marltl met groeten apoed werd opgericht ia teu are tengevolge van herige rukwinden omvergevaaid Byoa teralond ring men weder met den arbeid aan toodat bet oa een paar unr wederom gereed va en dei avondi de vooratelling kon doorgaan Deie beantwoordde aan de TerwaofatiD ar werd goed gewerkt er waren prachtige paarden die goed gedreaaeerd bleken en het peraoceel rerwierf den bijval van het pnbliek De voontellingen tegen heden aangekondigd konden niet doorgaan daar men te Botterdam waar gedurende de Pinkaterdagen rooratellingeo worden gegeven reedi beden met opboniren moeai beginnen Een der flinkste werkpaarden van het circna moest men hier achterlaten daar een tgner pooten door een ander paard werd atnk gealagen waarop hel werd verkocht Bq het penoneel van den Syki telegraaf ia verplaatat Sedert 1 Mei 1886 de beer E Harmien telegrafiat 2e kl van Moordrecht naar Botterdam iqnde hij met ingang van dien datam eervol ontheven van het tydelyk beheer te Moordrecht Eeratdaaga zal het 26 jaren geleden zgn dat de heer C W C Van Dort Kroon tot Burgemeester van Waddingsveen werd lynoemd Reeds heeft zioh aldaar eene commissie gevormd om gelden by de ingeietenen in te zamelen ten einde den jnbilaria eene waardige hulde te brengen en tevens een gepast geschenk aan te bieden Donderdag vierde de heer B Blok burgemeester van Lekkerkerk bet feest van zgn veertigjarige ambtsvervnlling Bij alle ingezetenen waa de vlag nitgestoken en talrgke andere bewyzen van achting en belangstelling ook van elders vielen den jnbilaria ten deel Te s Gravenhage ia overleden de heer mr W C D Olirier rechter in de arroodiuemeotarechtbank aldaar De overledene heeft zioh vooral als publioiat hoogat verdienstelgk gemaakt Hg behoorde in de pera tot de oidste warmsKe en bekwaamste strijders voor de liberale beginselen en aan zijne artikelen had de Arnhemiche Courant baren roem te danken reeda in de dagen toen de liberale staatkunde hier te lande nog in bare opkomst was Ter terechtzitling van da Botterdamsohe rechtbank van Donderdag stonden terecht Willem Jaoobns Hegstek 29 jaar koopman wonende Ie Delfighuven en Johannes Jacob Theodoras Klampers SO jaar behanger n stoffeerder wonende te s Qravenbage leden van het zoogenaamde JlmeitntreHeri güJe beachaldigd van bedriegelgke oplichting Uit het getoigenv rboor bleek het volgende In den avond van den 6en Febmari jl vervoegde de 2e beklaagde zioh in den winkel van de firma A van Veen en Zoon aan bet Westnienwiaod te Botter dam aldaar overhandigende een brieQe inhoudende het verzoek tafelkleeden op zicht te willen zenden bij mevrouw de wed Reepmaker san den Weelersingel Aan dit rerzoek werd getolg gegeven en 10 tafelkleeden ter waarde van 200 aan opgemeld adres bezorgd Een uur ongeveer na de bezorging vervoegden de beklaagden zich aas die woning waar door den eeraten werd gezegd dat de tafelkleeden verkeerd waren bezorgd waarop de huisknecht antwoordde dat kg dit wei had gedaeht daar me rou niet by de firma van Veen kocht De tafelkleeden werden dns afgegeven en geladen op een bakwagenije te voren door de beklaagden gehuurd De tafelkleeden werden daarop vu de hand gedaan t werdtB r voor S pei itiric verkocht en het laatste voor 8 in de bank van leeniog door den 2e beklaagde beleend De 2e beklaagde werd ook door de deskundigen aangeduid als de schrijver van bet bg de firma Van Veen bezorgde briefje hetgeen door hem evenwel wordt ontkend Ofschoon al de getuigen de beklaagden pertinent herkenden hielden zg brutaalweg toI de eerste dat zg lich in zgn persoon vergisten wat bet afhalen der Meeden bg mevrouw B betreft Wel had hij ze te koop aangeboden maar in oommissie voor den 2en beklaagde doch dit was in strgd met de opgaven van dezen din zelfs beweerde dien 6en Februari in Amsterdam te zgn geweest Het O M waa echter van oordeel dat door de verklaringen der getuigen de achald der beklaagden aan het hnn ten laste gelegde volkomen was bewezen en eisohte met bet oog op de talrgke veroordeelingen die zg reeds te hunnen laste hadden en hunne zeer ongunstige antecedenten voor ieder hunner twee jaar celstraf en eene boete ran ƒ 26 Statea Oeneraal Tweeue Kamek Zittingen van 21 en 22 Mei In de Donderdag gebonden zitting is na debat art 1 van het voorstel Van Dedem tot regeling der finantieele verhouding met Iodic verworpen met 43 tegen 36 stemmen Het ontwerp is alstoen ingetrokken Daarna werd aangenomen met 41 tegen 37 stemmen de gewgzigde motie Mees waarbg verklaard wordt dat het handelstrectaat met Frankrgk wensoheIgk is ook tonder verlaging van het recht op kartonnen doozen doch dat de Begeering op bare verantwoordelgkheid moet beslissen In de zitting van gisteren is ingekomen een voorstel ran den heer De Savornin Lobman tot wgziging der kieswet dal strekt om als algemeenen regel te stellen een census van ƒ 20 Daarop tullen uitzonderingen tgn naar gelang van den aanslag in het personeel in dier voege dal het censusogfer behalve daar waar de regel v n ƒ 20 geldt zioh zal bewegen tussohen ƒ 20 en vermoedelgk hoogstens tot ƒ 44 Aan den Amslerdamscben gemeenteraad wordt door B en W voorgesteld om tot gedeeltelgke dekking vao bet tekort der rekening van de Kol afdeeling der luternationale tentoonstelling van 1883 aldaar ter beschikking van het uitroerend comité uit de gemeentekas Ie stellen een eom van ƒ 60 000 ADVBRTENTIÊN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zgnde een gelgk bedrag ais het rijk voor dat doet toeatoud Aan het slot der toelichtende nota achrgven B enW irHet doet ons leed dat ook dan het comité nog niet geheel zal zgn ontheven van de geldelijke verplichtingen welke het op zich nam alleen geleid zooals de commissie van Bapportenrs getuigde door het streven om de eer van he koloniale Nederland op te handen en de handelsbelangen van bet Bijk te bevorderen Mocht het Bgk alanog bereid worden gevonden om tot die algeheele ontheffing mede te werken dan zonden wg ona verantwoord achten ook de gemeente daaraan te doen deelnemen Thana meenen wg niet verder te mogen gaan dan hetgeen wg de eer hadden b voor te stellen De minister van openbare werken in Pruisen heeft de besturen der siaatsspoorwegen aangeschreven met het naderend zomerseizoen in den regel niet meer dan 4 reizigers in een coupé Ie klasse niet meer dan 6 in een 2e klaaae en slechts 8 in een 3e klasse op te nemen Victor Hugo is gisteren in den ooderdom vas 83 jaren overleden Een schoon feest vierde Dinsdag de MaaUch e fTeldttdigheid in hare kolonie Frederikaoord Het gold de inwgding der reeda voor eenigen tgd geopende Tuinbouwschool eene schenking van den oudmajoor der cavalerie K F L van Swieten Het was ter herdenking van den droeven dood van een innig geliefden eenigen zoon die op nanwelgks 21jarigen leeftgd bezweek dat de majoor v Swieten bealuot eene duurzame stichting in het leven te roepen Vandaar dat de school den naam voert van Gerard Adriaan van Swieten Sohool Plechtig had de inwgding plaats door den Voor itterCommissaris jhr mr J K W Qnarlea van Ufford die omringd door medfr oommiasarissen en talrijke afgevaardigden van vele Afdeelingeo door den Directeur an het ambtelgk personeel der koloniën en door schier de ganscfae koloniale bevolking in eene korte welsprekende rede bovenal hulde bracht aan den edelen stichter en verder het groote nut der stichting in het licht stelde daarbg ook hen niet vergetende dK zioh bg den bouw en da inrichting verdienatelgk hadden gemaakt Na hem voerden het woord de directeur Löboia de oud directenr Jougkindt Jouinok de burgemeester van Vledder en ds v d Menlen uit Bolsward die allen de hooge waarde der nieuwe inrichting deden uitkomen of den milden gever herdachten of de koloniale bevolking harlelgk toeapraken Ten slotte sprak de heer Ide een Belg die als leeraar der Tuiubouwkunde is opgetreden een kort woord dat getuigenis gaf van tgn toewgding aan de nieuwe Inrichting en levens aan de Maatseh v Weid Een en ander werd afgewisseld door uitvoeringen van een jeugdig tangkoor gevormd nit de kinderen dar drie koloniën waarna zoowel het Gebonw als de omringende tuinen met belangstelling in oogenaohouw werden genomen Beide maken een uitstekende indruk en spreken luiden van den milden tic van den schenker Negen jongens zgn reeds als leerlingen aan de school verbonden waarvan 7 uit de koloniën en 2 van elders De vorming van flinke praotisch ontwikkelde en wèl onderlegde tuinlieden beeft door de oprichting een flinke schrede voorwaarts gedaan Op feestelgke wgze werd verder ds dag doorgebracht De kinderen mochten zich verbeugen met