Goudsche Courant, zondag 7 juni 1885

Woensdag 10 Joni 1885 N 3246 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J J vanBEMMEl Weder ONTVANGEN eene groote collectie ook de Geëmailleerde KOOK PATJENT ea de beroemde SEPULCHRELAMP welke alle bestaande Lampen in lichtsterkte overtreft verder Kristal Glas Brittanniêffletaal Houtwerk Lakwerk en alle Geëmailleerde Koperen Blikken en IJzeren HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN tot concurreerende prgzen Passage te s 6ra enhage eiAii art m pissAei WIEITEE CAFÉ ea HESTAURANT Specialiteit in Weener Hiélang e Chocolade fijne tiebakken Weener Spijzen en Dranken imm FLAT Bü J07E W M UÜE Diners d f 1 50 en hooger Diners k la carte ten allen tijde Dag elijks Versch IJS in verschillende soorten De Lokalen zijn tot s nachts 2 i Tir geopend ZLIVERE FRAJXSCHE W JNEI J De bekende BORDEAUX h f 27 per 48 Plesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle HEKKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Eoonekamp Elixter TACR STURM s Hage Hof Stoomververij en Chemische Wasscherij voor alle soorten van KLEEDINGSTUKKEN GORDIJNEN TAPELKLEEDEN BEDDEKENS LINTEN VEEREN enz Bill ke Prezen Spoedige aflevering Prüscouranten en Stalen ook van de nieuwste Kleuren te verkrygen bg den Heer J BREUKEL Hoogstraat A 124 te Gouda Ëenigp Depot van THEE Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET Maoazijk van M RAVENSWAAY ZO E GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prfls voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Snelpersdruk van A BRiNKitfAi te Gouda HarddraverU Vereenlglng EEUDRACHT MA AKI MACHT te GOUDA HAEDDEAVEEIJ op Vrijdagf 12 tfuni 188 des middags ten 12 uur door Faardenvan zessen klaar van INLANDSCH RAS Aangifte des morgens ten 11 uur by Gebr BLOM op de Kleiweg Zie verder groote Billetten H H Leden met twee Dames vrgen toegang Het Bestuur 38 NEDERLANDSen Landhuishoudkundig CONCfRES te houden te cs o criD A 9 10 11 en 12 Juni 1883 De COMMISSIE voor de FEESTELIJKHEDEN noodigt hare Stadgenooten uit door bet UrrSTEEEN DER VLAGGEU en zoo mogeUjk door ILLUMINATIE van hunne belangstelling te doen blgken De Commissie voornoemd C C H PRINCE Voorzitter H JAGER Secretarit Café BELLEVUE OROOT CONOERT gedurende het LANDHÜI8H0UDKUNDIG CONGRES 9 10 Il en 12 JUNI 1885 des avonds ten 8 uur H J DB GROOT ENTREE VRIJ mmmm in den Buitentain cROZENBURG te OUDEWATER dooi de Rheinbaierische Capelle onder Directie van Phii ipï Abend op Zondaar 7 Juni a s des nam ö j uur Entree 25 cents in verteering De Buitentnin ROZENBURG gelegen in de onmiddeiyke nabgbeid van Oudewater aan den Nieuwen Singel wordt om zijne schoone ligging en lommerrgke boomen ten zeerste aanbevolen ook voor het geven van Uitvoeringen Partyen enz Schommel Pianino Kolfbaan Biljard Tooneel enz treft men er aan Prompte en nette bediening alom bekend J C JACOBS Bloemist TURFSINGEL 77 GOUDA opvolger van H PEEK Levert BOÜQUETTEN en KRANSEN naar den tegenwoordigeu smaak en in alle prjjzen KAMERPLANTEN en planten voor BLOEMPERKEN in ruime keuze tegen concurreerende prgzen D HOOGEI BOOAI Boddenmagazijn PAARDEN DEKENS KAAS DEKENS REIS DEKENS Opentare Verkooping op DINSDAG 9 JUNI a s in de Nieu steeg tfi Gouda in het Venduhuis s voormiddags 9 ure van MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN waaronder eene aanzienlyke Party KLOKKEN en PENDULES ongeveer 300 Flesschen Roode Wijn enz Informatiën by den Vendumeester van DANTZIG BINNENLAND GOUDA 9 Juni 1886 Het Skdelijk Mmeum alhier terecht teer ttewiaTdeerd door de Goadache iiiiraners miste tut heden een catalogu Het behoeft geen betoog hoe laatig dit was en al wat de persoon belast met het begeleiden der beioekera téó t hnis in de sehattcn aan lijo totg toen rlrouwd dat roeu dit gemis niet steeds gevorUle reeds lang werd er gretig niigezieo naar een calalogns die in geen goed ingericht Museum mag ontbreken Op verzoek der Cammissie ran Toezicht op het Mnseum heeft bet Lid dier Commissie de heer X Soheltema lieh met de ssmensttlling daarran belast en deter dagen heeft de vracht van lyn arbeid het licht gezien Het Is een keurig net boekje met flinke dnidelyke letter gedrukt voorzien van een inhoud en een register welke beiden nitstekend in staat stellen terstond te vinden hetgeen men toekt Het is in 12 afdeeliogen verdeeld I Topagraphie II Regeeriog III Justitie en Politie IV Krggswegen V Schutterij VI Kerkweien VII Armwezen VIII Handel IX Ng erheid X Onderwijs XI Schoone Kunsten en Wetenschappen XII Huiselijk leven XKI Geschiedenis Wij brengen alle hulde aan den fer en zorg door den heer Scheltema aan zijn arbeid beateed hel kan niet anders of de catalogus zal medewerken om het Mnsenm nog meer te doen waardeeren I dan nu reeds het geval is Bg allen lof die hem voor de samenstelling toekomt speel hel ons echter te tien dat de acht laatste Aldeelin geneen verkeerd cgfer droegen Dat is ontegenzeglijk een betreurenswaardige font Wij znllen zeker de laatsten zijn om overdreven aanmerlciogen te maken op drukfouten is t algemeen wg weten bg ondervinding hoe vaak er soms doorglippeo in weerwil van alle zorg dat te voorkomen maar bij een krpelyi boekje had tootla ige fout niet mogen voorkomen Dit neemt niet weg dat wjj het boekje alleszins aanbevelen en het vele koopers toewensobeo Den 6 Juni werd door den Lait Kolonel Ecrstaanw Ingenienr te Haarlem aanbesteed Het ferbeteren van de Infanterie Katerne te Haarlem Baming 10 000 van de 8 insohrijringsbiljetteo was het hoogste 9693 en het laagst ingescbre ven door den heer O Toornvliet te Gouda voor 7787 Gisteren is er brand ontataan in den sigarenwinkel tan den heer Doornik op de Oonwe doch dank zij spoedige hulp vrg gauw gebloscht orts is er een man op de Spieringsiraat uit een boom gevallen die zich zeer ernstig bezeerde zoodat bij naar bet gasthuis moest vervoerd worden en eindelijk is een kind in een kinderwagen aan een te kleine bestuurster toevertronwd in het water der Jeruzalemstraat gereden doch gelukkig door Palsgraafen vrouw van Dam spoedig op het droge gebracht De zoogenaamde Vogelenwet 25 Mei 1880 Stbl no 89 behoort ongetwijfeld tot de lastigste wetten wat de toepassing aangaat De groote moeielgkheid zit wel daarin dat de personen met het toezicht op de naleving belast de noodige kennis van de vogelsoorten niet bezitten welke daarvoor wordt voreischt Het Hoofdbestuur der Ned Vereeniging lot bescherming van dieren dat dit onderwerp bespreekt heeft echter ook gelyk dat als de toepassing Ie wenschen overlaat en dit is inderdaad het geval het ook voor een goed deel te wijten is aan lauwheid by hen die er toe moeten prikkelen Wg hopen dat het vriendelgk verzoek van het Hoofdbestuur om verscherping van toezioht niet te vergeefs zal gedaan worden Zeker kan bet uithalen van nestjes die daad ran moedwillige vernietiging scherper worden tegengegaan Ons dunkt dal daarvoor zelfs geen Vogelenwet noodig zon zijn daar dit toch is een zich toefeigenen van iels waarop men geen recht heeft en dat gemeen eigendom ia van de bevolking wier bezittingen de Gemeentebesturen CD andere autoriteiten verplicht zijn naar bebooren te beschermen Dagblad Het Paardtn Stamboek in friesland gevestigd int zich meer eu meer uil te breiden In het afgeloopen boekjaar dat 30 April jl eindigde is het getal leden met 46 vermeerderd en sedert 1 Mei hebbeu zich weder 66 nieuwe leden aangesloten Deie toenemende belangstelling openbaart zich vooral in de provincie Groningen sedert verleden jaar beslaten werd dat ook leden ia die provincie aangenomen eu purden in dat gewest die aan de e schen der keuring voldoen ingeschreven kunnen worden De Uidd Cl bevat een leUurstellende tgding voor onze speciaal de Zeeawsebe tuiniers Naar zij nl verneemt is de oogtt van groenten en vruchten in Engeland t66 groot dat de van elders aangevoerde producten voor buitengewoon lage prgzen worden verkocht HoUacdsche asperges zijn onverkoopbaar terwijl prachtige Fransche in bossen van zestig sinks voor 30 et de bos geveild worden De ander zoo gewilde oorgpe kruisbeuen brengen na zeer lage prgzen op da r de Ëngelsche oogst koloasMl moet zgn en de inkkedsehe soorten aligd de voorkeur genieten De Itn Zeeland dit jaar nagenoeg geheel mislukte mdrapen brengen nauweIjjki de helft der gewone prijzen cp terwgl de aanvoer van nieuwe Egjrptisthe uien reeds vrij langrijk is De tniuiera zi le zich dus op lage prijzen moeten voorbereiden en door de groote aanvoeren uit Uollaad wat genoodzaakt worden zeer lage eischen ta stellen Xeo aanhoore vu een t k paHTeVvM de rechtbank te s Hage vonnis op de aanklacht door den officier van justitie wegens misbruik van vertrouwen ingesteld legen f W van der Putten gewezen directeur der a 6ravenhaagsche brood es meelfabriek De rechtbank heeft overeenkomstig het door den verdediger van bekl mr D S van Emden aangevoerde overwogen dat de bekl bij het aangaan der iransaciien de fabriek verbond voor de schuld die daaruit tegenover derden voortvloeide en dat hg die schold met gelden nil de kas betalende aan de verplichting der fabriek voldeed dat hg altoo de fabriek niet benadeeld veel minder het geld ten eigenbate aangewend heeft Verder nam het vonnis aan dal wat er ook zij van een verzuim of opzet om van een en ander geen aanteekening in de boeken te houden zulks in deze niets kan aÜoen waar t vast staat dat bekl vooraf de fabriek tot een schold had verbonden Ook wordt er in eene der overwegingen op gewezen dat bekl de koopen aangegaan heeft met de bedoeling de granen te ontrangen Op deze en andere gronden verklaarde de rechtbank het ten laate gelegde niet bewezen en sprak den hr V d P vrij Het Bolt NU bevat de volgende Haagsche correspondentie Naar aanleiding van herhaaldelgk d6ar de Eegeering aan de volksvertegenwoordiging afgelegde verklaring dat door bezuiniging en vereenvoudiging in de administratie geen verbetering zoo te verkrygen zijn in onzen neleligen financieelen toestand hoorde schrijrer dezes van een geloofwaardig persoon die van een en ander iets kan weten een paar staaltjes die minst genomen de juistheid dier verklaring zouden doen betwgfelen Aan het departement van financiën heeft men b V een afdceling voor de eerediensten beslaande uit een hoofdambtenaar verscheidene commiezen en verder personeel weinig of niets uitvoerende klerken Het werk van die afdeeling beslaat hoofdzakelijk in het opmaken van betaalsrollen van tractementen eu zoogenaamde kindergelden dat zeer zeker gemakkelijk door een paar klerken zou kunnen worden verricht De beambten van hoogeren rang zouden dan in gesal van behoefte in andere bureaux g plaatst kunnen worden ter vervanging van amble naren boven de 70 jaren die geacht kunnen worden wel eenige rust te hebben verdiend Vooral wanneer men bedenkt dat er onder de ambtenaren van dat departement evennis aan dat van buitenlandsche zaken waarover nader zal worden gesproken tot 60jarige dienstdoenders zyn met meer dan 50 ia boven de 60 j en dienst dan zal het geen betjog behoeven dal b v zes van die oude iiMren met vrucht door vier menschen in de kracht hon leven zonden zjju te verrangen zonder dat het werk hierdoor zou lijden Zelfs zal in de meesie gevallen de dienst er bij winnen omdat menschen van hoogen leefiyd meesUl niet te vinden zijn om van den ouden sleur af te wyken en oodoeude vereenvoudiging tegenhouden Wanneer men daarby verneemt dal door de pensio neering aan dalzelfde departement van de ambtenaren die daarop recht hi bben een bedrag van plas minos ƒ 24 000 zou vry vallen dat door inkrimping van personeel niet geheel zon behoeven te worden besteed dan schgnt de meening niet gewaagd dat een grondig onderzoek van alle takken der adminiatralie wel degelgk tot zeer aanzienlijke besparingen van steeds lerngkeerende uitgaven zou lijden Wanneer toch san het departement van Pinanciëo zelve besparing mogelijk is bet departement dat toch voor de middelen moet torgen hoe zat het dan zijn bg andere takken van dienst Het gebruik van zout wint in den landbouw meer en meer velden dat mag als een gunstig teeken des tyds beschouwd worden daar men er uit zien kan dat de landbouwers de onderzoekingen en raadgeringen van geleerde mannen niet meer zoo klakkeloos in den wind slaan als weleer maar daaruit voordeel trachten te halen Niet alleen strooien tegenwoordig vele landbouwers zont toaaobeu hel hooi om het broeien en schimmelen zooveel mogelgk tegen te gaan en om tevens het hooi vooral dat van zore weiden gewonnen voedzamer en verteerbaarder te maken maar het komt ook bg de veevoedering meer tot zijn recht üit gedane proeven is gebleken dat de meeste hnlsdieren gebrek aan toot hebben De kleine hoeveelheid toot die in bönihalle voedingsmiddelen aanwezig is sohgntniolin evenredigheid te staan tot de hoeveelheid die de meeste dieren in hunne uitwerpselen meevoeren of die noodig zijn om zekere functièn te doen plaats hebben Dat gebrek aan zoul is bij sommige dieren zoo groot dat zij er zichtbaar door lijden Vervallen en ziekelijk zien zulke dieren er oit Zü zgn traag in hunne bewegingen en hunne spieren missen de noodige voorbracht Het gebeele zenuwstelsel schgnt aangedaan en zg Igden aan krampen peeshuppeling irekkiBgen enz Al d e verschijnselen kunnen door het geregeld toedienen van zout voorkomen worden In Duitschland heeft men dit reeds lang ingezien Daar zijn hoeven waar men door elkander gerekend elk sihaap om streeks 3 K G jaarlgks toedient boeven waar men aan elk arken dat op meaten zit een vijfde dee van een HG per dag geeft Vooral voor zulke varkens werkt zout teer nuttig daar de spijsvertering er aanmerkelijk beter door plaats heeft en de afgescheiden eiwitstofifen beter beter door het bloed worden opgenomen Het toedienen van zont is hoog noodig willen zii gezond blijven en wil men uit het toegediende voedsel het meeste nol trekken Wees niet bang dat ge owe dieren te veel zout znlt geven Daarmede wil ik niet zeggen dat er van eene te groote hoeveelheid niets onnuttig verloren zal gaan maar dat het toedienen van te groote hoeveelheden geen bezwaar oplevert Wat niet direct in het levenspr s eene rol heeft te vervullen blgft bewaard of of wordt door de urine nilgescheiden Aan het dier moet eene zekere hoeveelheid zont worden toegediend en wordt dit niet gegeven dan vermindert ivn eetlust zg ne krachten nemen af en het zeheele lichaam vermagert Beter dan het toedienen van eene willekeurim hoeveelheid toot onder het voedsel vermengd is het de dieren zelf hunnen zonthonger te laten bevredigen Zg kunnen zich dan naar hunne behoefte aan zoot voorzien en zullen vrgwillig nooit meer nemen dao zü noodig hebben i