Goudsche Courant, zondag 5 juli 1885

I Gelet op art 1 der Verordeuiag op het zuiver houden enz van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bgzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der tliioten gelegen langs de Ie 2e 3e en 4e Kade hij de Karnemelktloot die lang en achter de Beelekade en die tunchen den Kaitentingel en de Wetering van af de Spoorwegilraat tot aan de Crahethêtraat dat op Zaterdag den 11 Juli aanstaande over die wateren zal worden eene SCHOUW tea einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd zijn van drijvend vuil en andere stoffen die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of schadelijke nitdampiogen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden GOUDA den 3 Juli 1885 Burgemeester en Wethonders voornoemd W POST DROST 1 B De Secretaris BROUWER psardentpel Ie Gouda in elkander gewaaid ia ben ik onder de gemeente Waddingsveen op de hoogte Tan den wind houtzaagmolen van den beer K van der Torren door een knecht van genoemden heer een onbezoldigd rgksveldwaohter die daarvoor is aangesteld bekeurd voor een weinig meer te varen dan volgens de verordening van Provinciale Staten van ZuidHolhnd daargesteld dan 160 M per minuut voor ƒ 10 boete of 1 dag gevangenisstraf De winddrukking was zoo hevig als dat genoemde houtzaagmolen stil moest staan de heer K van der Torren achtte het zeker noodig zijn knecht onbezoldigd rijksveldwachter het vaarwater de Gouwe op die hoogte uit te laten meten eene lengte van 460 meter eigen maat Ware het toen die verordening in 1883 is daargesteld de Gouwe door deskundigen of door de Provinciale Staten van Zuid Holland uitgemeten op 160 meter en den heer K van der Torren daarvoor een anderen dag had genomen om te bekeuren bij regelmatig weer of wind dan zoude de bekeuring regtvaardig geweest ziJn masr nu een dag te nemeo bg stormweder dat die bekeuring oanoozel ie tal een ieder met mg toestemmen Met achtin UEd Dw Dienaar F BISSCHOP Kapt Volharding na 8 SCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden enz van Wateringen Sloolen en andere Wateren die aan bijzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der ilooten langt de Lange en Korte Korte Akkeren de Heerenkade de Jan Fhiliptkade e de Bleekerikade dat op Vrijdag den l On Juli aanstaande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze behoorlijk gezuiverd zgn van drijvend vuil en andere stoffen die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of schadelijke uittlampingen veroorzaken eo welke zuivering door ea len koste van gezegde eigenaren oeboort te geschieden GOUDA den 3 Juli 1886 Burgemeester eo Wethouders voornoemd W POST DROST I B De Secretaris BROUWER Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GocDA brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Angnstus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen van den navolgenden persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zij aam vermelde loealiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als NiBni vss den Versoeker Asndoiding der locsliteit Naatje Dekker Karnemelkslool B na 379 Gouda den 4 Juli 1385 Burgemeester en Wethouders voornoemd W POST DROST 1 B De Secretaris BBODWEB Kantongerecht te iou l Terechtzitting van Woensdag 1 Juli IfffB Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A Wegens openbare dronkenschap te Gouda Bartbolomeus Stevens 46 jaar sjouwerman te Gouda tot 3 boeten van 16 golden of 16 dagen Tennis Nioolaas Beebeen 36 jaar schilder Ie Gouda tot 15 gulden of 5 dagen Pieter Karel Adolf Krijnberg 35 jaar sigarenmaker te Gonda tot 5 gulden of 3 dagen Frederik Kiné 44 jaar sjouwerman te Gouda tot 3 gulden of 2 dagen Tennis Lseflang 40 jaar sjouwerman te Gouda tot 6 gulden of 3 dagen Boelof van der Pol 26 jaar koopman te Goada tot 3 gulden of 2 dagen Dezelfde is daarenboven veroordeeld tol 1 galden of 1 dag wegens wateren op den openbaren weg te Gouda bniten de openbare waterbakkeo Coruella Vos 39 jaar tjonwerman to Goida tot 6 guldeu of 3 dagen Nioolaas Sproijt 46 jaar sjouwerman te Gouda tot iVi galden of 2 dagen Cornells Zeverboom 69 jaar sjouwerman te Gouda tot 6 gulden of 3 dagen Abraham d Mol 69 jaar pijpmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Hendrik Jaspers 27 jaar sigarenmaker te Gouda tot Vi galden of 1 dag Gijsbertas van Kuik 24 jaar siraatmaker t Gonda tot 1 gulden of 1 dag Matlheus Boot 67 jaar püpmaker te Gonda tot 1 gulden of 1 dag Dezelfde is daarenboven veroordeeld tot 1 gulden of 1 dag wegens liggen in een boomperk van hel stadsplantaoen Ie Gouda Jan Verhoef 23 jaar timmerman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Gerrit Snaterse 49 jaar touwslager Ie Moordrecht tot 12 gulden of 4 dagen Even Pannebakker 27 jaar boomkweeker te Boskoop lat 1 gulden of 1 dag B Wegens openbare dronkenschap te Zevenhuizen Adrianns Johannes Uilenbroek 28 jaar arbeider te Zevenhuizen tot 3 gulden of 2 dagen Burgerlijke Stand GEBOREN 2 Jili Beadrics Margsrethi naders J F Wslll en U F Feil OVERLEDEN 2 Jnli J Lokam 1 j 3 m ONDERTROUWD 3 Joli G J vsn Driest te Eotlerdam 25 j en l E Groenendul j N Both 83 j en H van den Boscb te Waddiniveen 23 j J F Brnijatens 21 j en E Tin den Hoven te Wsslityk 20 j Engelhsrd 21 j en C T Strsrsr 22 j Dr G J M Coolhisi te s Grsvonhsge 80 j on G J A Terfitrs 2g j p A van do Velde te Zweelo 26 j en L M Jonker 23 j GEHUWD 8 Joli A C Brijco en W Hoogond jk ADVERTENTIÊN Ondertrouwd Dr G J M COOLHAAS G J A TBRPSTRA Gouda 3 Juli 1885 Receptie 5 Jnli De BURGEMEESTEB van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den heer Provinciale Inspecteur der Directe Belastingen te Bolterdam op den 2 Juli 1886 is execotoir verklaard hel Kohier no 2 van het Patentrecht dienst 1885 86 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den beer Ontvanger dal ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DBIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 4 Juli 1885 De Burgemeester voornoemd W POST DROST 1 B ♦ Getrouwd A C BRUCE 2e Luitenant der Infanterie en W HOOGBNDIJK die ook namens wederzijdsche betrekkingen hunnen dank betuigen voor de vele bewflzen van belangstelling ba hun Huwelijk ondervonden Gouda 3 Juli 1885 soiioxrvsr BURGEMEESTER en WETHOUDEBS van Gouda Uit allerlei oordeo ran ons land waren in den Traegen morgen feesttreiaen rertroklten en brachten duizenden van mcnschen in deze schoone dreren die by nitstek geschikt tijn Toor een dergelgk feest Een welkomsgroet werd uitgesproken door Graaf Bentinck van Middachten waarna l s vau Gbeel 611demeester van s Grarenbage de openingsrede hield Een aantal sprekers reeds vroeger opgenoemd volgden Het bericht omtrent een tooneelstuk Herödes dat bg den uitgever Kossing zal verschijnen wordt door de Prov Overijss Ct aangevuld door de mededeeling dat het een historisch drama in versmaat is dat de auteur is de emeritus predikant van Haastrecht D M Maaldrink en dat het in October bet licht zal zien De Deputaten vergadering Uonderdag gehouden in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Hage werd geopend met het zingen van Psalm S3 VS 11 het lezen van Jesaia 40 rs 13 rv en gebed waarna dr Kuyper een inleidingswoord sprak Hg richtte een welkomstgroet tot de opgekomenen op deze buitengewone deputalenvergadering verhaast door de onzekerheid over het mandaat des Voorzitters Door de Kamerontbinding verschoof zgn aftreding als comitélid van lelf naar 1886 De vraag was of dientengevolge ook het Voorzittersmandaat verlengd werd De omstandigheden noopten hem dit te doen uitmaken Ofschoon de vrgheid der critiek over zgo handelingen genoegzaam beveiligd was werd er ontevredenheid gewekt die in berisping en openbare tegenwerking overging en ten slotte in de verklaring dat de Voorzitter aan den welstand van zgn pang in den weg stond Waar dit openbaar verzet georganiseerd werd door mannen die spreker in weerwil van hun persoonlgke onvriendelgkheid bleef hoogachten en ter wille van hun belijdenis van den Christus waardeeren moest hij zgn hamer ter beschikking stellen Toen waren de vriendelijke stemmen uit vele kiesvereenigingen nog niet vernomen men eweerde van de overzijde de meerderheid op tgn hand te hebbeu Oordeelt nu de Vergadering zeide spr dat de wgze waarop ik sinds 1877 den gang van onze partij heb toeken te leiden afleidt van het doel onze kracht verbrokkelt en de ontkerstening van onze natie niet tegenhoudt dan moet er met het dusver gevoerde beleid gebroken worden en dient er omgezien naar een mia anderes geestes die een ander beleid van laken nrganiseeren kan Spreker trad hierop in enkele historische herinneringen Hij is niet voor 1868 met de chtistelgke kringen hier te lande in aanraking gekomen en weet dus hoe men in de thans dissenteerende kringen over Groen en zijn parig dacht hoe men alles deed om Groen er onder te brengen en hem door die tegenwerking in t hart trof Zoolang het nog bg bespreking bleef kon de schgneenheid nog bewaard blijven maar zoodra het op aotie aankwam zou het tot uiteengaan moeten komen Vooral na den dood van Groen dreigde donker de wolken der verdeeldheid Na een pgniyken tijd doorleefd te hebben ging sprekers ziel over tot de beslistheid van de besliste en doortastende religie onzer vaderen Zijn eerste roepen was Terugtrekken uit den Begeeringskriug en uitsluitend hel volk gaan bewerken Zoo kwam program Centraal Comité de invloedrgke antirev organisatie tot stand En door eigen rerdwating werkten de liberalen de saamwerking in de baud toen Kappeyoe zgn schoolwet doordreef Het petitionnement der Unie de Augustuscollecte waren er het gevolg van Zoo moest dan wel tut aotie warden overgegaan Na zulk esn volksbeweging stil te zitten ware zelf abdicatie geweest Het ijzer moest nu gesmeed worden en onder de lens van altoos meer scholen en een andere Kamer traden we dan ook op Maar toen is er iets gebeurd dat op eens de oude tegenwerking weer op eenmaal en fel als altgd ja nog fi ller deed uitbreken t w de toepassing van ons sehoolbeginsel ook op Hooger Onderwijs De eisch ran die toepassing was dezertgds reeds inds 1869 gesteld niet in afwijking van Groeo s bedoeling maar juist in aansluiting met wat Groen steeds had beleden Tijdens zijn omgang met Groen had spr er zich altoos op toegelegd om Groen s oordeel juist over zulke punten te vragen die men voorzien kon dat aan de orde zooden komen Zco is het program in hoofdiaak slechts de uitwerking van een schels die qpr in 1871 eer hü in de Kamer ging aan Oroen s oordeel onderwiep en die deze onder betuiging van hartelijke instemming terugzond En loo ook is de queastie van het vrije hooger onderwijs telkens en telkens weer door spr met Groen besproken Daaruit constateert spr lo Groen s hocge ingenomenheid met de Geneefsche stichting 2o Groen s diepe teleurstelling over de mislukking van het Amslerdamiche seminarie So zijn instemming in hoofdzaken met hetgeen de SUudaard in 1870 1S72 en 1874 in den breede over t H O geponeerd had en 4o tgn onbe wimpelde verklaring dat ging de wet van 1876 met een moderne theologische faculteit door het tot stichting van een Vrije Universiteit zou moeten komen De heer Van Asch van Wijck deelde als rapporteur van de commissie van stemopneming den uitslag mede van de verkiezing Deze is dat door 250 afgevaardigden of 113 slemhebbenden gekozen is tot voorzitter van het centraal comité dr A Kuyper met 112 stemmen zijnde 1 stem uitgebracht op den heer mr L VV C KeucheniuB en tot assessor jhr mr A F De Sarornin Lohman met 109 stemmen zijnde mede 1 stem uitgebracht op den heer Keucheuius Deze mededeeling wordt begroet met een aanhoudend en langdurig applaus Namens den heer Elout van Soelerwoude stelde de heer dr Wijnmalen alnu voor deze motie De Deputalenvergadering gehoord en betreurende de redenen waarom de voorzitter van het centraalcomité zgn mandaat neerlegt van oordeel dat het belang der anti reroluiionaire parlij eischt dat haar leiding aan den tegenwoordigen voorzitter big re toevertrouwd en hem mitsdien met erkenning en waardeering zijner verdiensten noodigend zich met die taak te blgven belasten gaat over tot de orde van den dag Zij wordt met applau aangenomen De gekozen voorzitter sptak daarop Gewantrouwd te worden is altijd bitter vour bet hart Vertrouwen Ie ontvangen zoo gul zoo warm als gü het mg gunnen wondt is ik gevoel het een zoete teug voor het hart Uaarom zeg ik niet eel maar alleen dit Mannen broeders dank dank voor uw beschamend vertrouwen make God de Heere mij bekwaam dat ik het nimmer beschnme I Daarna stond de vergadering eenparig op en zong hem toe Dat sHeereta zegen op u daal Te Heereuveeo lagen dezer dagen zeven schepen geladen met aardappelen in de Kolk die gezamenlijk 2500 H L aanvoerden De mindere soorten die blauwplekkerig zgo erg spruiten en waarin weinig meel zit gaan tegen geringe prijren weg De betere soorten zgo echter nog al prijshoadend vooral omdat de nieuwe nog niet veel worden aangevoerd en door de koude nog al eenige dagen op zich zullen laten wachten Een zeer ongewoon verscbijusel aldaar was een publieke atslag van oude kaas welke grootendeels tegen den spotprijs van 7 cents het halve K G werd van de hand gedaan hoewel zij nog zeer goed was De nieuwe kaas is nog oedkooper zoodat vele soorten slechts 4 of 6 ceut itt enkele gevallen 6 cents opbrengen Te Maastricht zijn dezer dagen door manschappen van het garnizoen onder toezicht van een kapitein schietoefeningeD bg maanlicht gehouden Er werd op eene driemansschijf op verschillende afstanden gevuurd Om beter te kunnen mikken was de vizierkorrel wit gemaakt en stonden de manschappen met den rug naar de maan gekeerd De uitslag was zeer bevredigend Deze proef zal later op grooter schaal worden herhaald Buitefllaodscli Overzicht De mededeeling dal de Engelsche regeering er toe overhelt om Dongola weer door Engelsche soldaten te laten bezetten heeft nieuw leven gebracht in de Egyptische quaestie en trekt natuurlek ook elders dan in Engeland de aandacht Te Weenen schrijft de berichtgever van de Standard heeft men dit bericht met groote voldoening vernomen Men meent daar dat een dergelijke stap de verstandhouding tussohen de vereenigde keizerrijkeo Duitscbland en Oostenrgk met Engeland zal verbeteren want Engeland is verantwoordelijk voor de veiligheid van Ejrypte en Duitsohland en Oostenrgk zocden niet gaarne ziec dat nu weer een nieuwe Egyptische quaestie de tussohenkomsl der Europeeseha mogendheden vereisohte Van daar dat het streven van het nieuwe ministerie om Soedan niet over te laten aan den Mahdi zoowel te Berlijn alt te Weenen een gnnstigen indruk moei maken Zoo ver is het evenwel nog niet want het Torykabinet heeft nog niets gedaan dat recht geeft om een tweede bezetting van Dongola als teker te besofaouwen De regeering zal allereerst het rapport afwaehten dat sir Drummond Wolff over den toestand uitbrengt ten einde dan naar omstandigheden te handelen In Fransche bladen wordt veel gesproken van een meer verzoenende houding van den Fans voornamelijk tegenover Italië zulk een gerucht heeft meer geloopen maar werd in t eind altijd tegengesproken DitmaahfchiJDt er wel iets van aan te zijn want de redactie van bet nJournal de Romen een blad bekend om zg o heftigen toon tegen Italië en tegen de geheele moderoe maalschappg heeft op verzoek van den Paus zg n ontslag genomen en het houdt op Ie bestaan in het laatste nummer deelt het blad dit Zi lf mede en geeft als reden op dat het den door den Paus afgekeurden brief van Itardinaal Pietra aan den directeur vau de Jmilelbode met goedkeurende opmerkingen heeft gepubliceerd Men wil weten dat de Pans ondersteund door een fractie der Italiaansche kardinalen het onhoudbare beeft ingezien van den strijd zooala die door Fins IX is begonnen van de Mogendheden is tegen Italië geen hulp te wachten want de welwillendheid van Oostenrijk en Spanje is slechts van platonischen aard in Frankrijk wordt de begrootiug van Eeredienst steed meer besnoeid zoodat de kerk moeite heeft in haar behoefieu te voorzien het gevolg is dat de Fransche Fieterspenniug zeer afneemt en de Paus zou nu bet oo gevestigd hebbeo op het Ilaliaausohe Staatssubsidie dat in de bekende aarborgwet wordt aangeboden De benoeming van eenige nieuwe Italiaansche kardinalen zou de verzoenende richting nog meer versterken De Uoivers en ook de Osiervatore Komano verklaren deze praatjes voor onzin Zeker is het dat de geruchten over de verzoeoingigeziudheid van den Fans sterk overdreven zijn De Duitsche Bondsraad heeft twee belangrijk zaken goedgekeurd uamelgk de uitsluiting van den Hertog van Cumberland van den Brunswljkichen troon en de overeenkomst met de Noorddnitsche Lloyd te Bremen aangaande de overieetohe stoomvaart waarbij Vlissiogen wordt aangewezen ali Nei andsche aanleghaven Bij de beslissing van het natste punt heeft de Begeering zich blijkbaar laten leiden door het belang der zaak en zijn politieke overwegingen geheel vreemd gebleven t Ware te wenschen dat zulke beslissingen regel werden bü Regeeringen en de Parlementen en niet uitzondering Het proces te Frankfort tegen den sociaaldemocraat Lieske is geëindigd met de ter dood veroordeeling van den moordenaar die zijn wraak koelde aan den politieraad RumpS en dezen ambtenaar vermoordde omdnt hiJ een werkzaam aandeel had genomen aan het opsporen van de bedrijvers der jongste dynamiet aanslageu De anarchist bleef zgo onschuld aan den moord volhouden maar riep toen hy de rechtszaal verliet uit Dat is niets Rnmpff is toch dood Het geheele proces is weer een nieuwe bijdrage voor de geschiedenis van de woelingen en misdaden der anarchisten in Dnitschland De Portugeesobe Eerste Kamer heeft de hervorming der Constitutie waarbij het erfelijk Fairschap wordt afgeschaft goedgekeurd maar met een verzwakkend amendement De regeering meende de verkregen rechten voldoende te hebben geëerbiedigd met de bepaling dat de tegenwoordige Paitrs hun zetels zouden behouden maar dit stelde de causervatiereo niet tevreden zg eischten dat ook den zonen dier Pairs en hun onmiddellijk rechtverkrijgenden het Pairschap zou voorbehouden blijven en het Ministerie heeft zich met dit amendement vereenigd zoodat de af te sohalfen erfelijkheid althans nog voor éea geslacht is bestendigd Niet minder dan 41 zonen van Pairs waren bij de zaak betrokken Indien het ontwerp der Regeering wat niet twijfelachtig schijnt wordt aangenomen zullen van de 60 bij keuze te benoemen Pairs de helft door de Kamer van Afgevaardigden worden benoemd 4 door het personeel der inrichtingen van honger onderwgs en 21 door de leden der gemeentebesturen en door de 40 hoogstaangeslagenen der gemeenten en dat wel behoudens zekere voorwaarden van verkiestaarheid van dien aard dat het aantal verkiesbaren niet groot kan zijn In Spanje komt weinig verandering in den toestand Te oordeelen naar de mededeelingen der Engelsche bladen neemt de cholera in Murcia Alicante en Castellon af maar blijft de toestand in Valencia en in de omstreken van Madrid zeer ernstig Vooral te Aranjuez neemt de epidemie sterk toe Het getal Igders is daar reeds gestegen tot 250 per dag terwijl de geneeskundigen en de verplegen tegen zulk een plotselinge vermeerdering niel ign opgewassen De gezonden verlaten de streek in grooten getale zoodat van de 9000 inwoners welke Aranjuez telt reeds 6000 zgn verdwenen De gouverneur van Madrid bezocht de stad en vond de Igken der choleralijders onbet raiea op de straten liggen Terstond keerde hü naar Madrid lerng ten einde hulp te ontbieden Koning AJfonso vertrok terstond naar Aranjuet zoodra hij hoorde hoe treurig de toestand daar was en werd bij zijn terugkeer te Madrid met groote geestdrift ontvangen INGEZONDEN Onnoozele bekeuring Onnoozele veroordeeling Op den 22 Mei 1886 bü een herigen storm looals een ieder zich herinneren zal toen het Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bg het orerlgden van onzen jongstenZoon en Broeder PIETEtt van AMEROM te Soerabaia betuigen wg onzen hartelijken dank Uit aller naam H C N TAN AMEBÜM Gouda 4 Juli 1885 Predikant Wj betuigen onzen dank voor de vele bewjjzen van belangstelling die wg bg de geboorte van onzen Zoon mochten ondervinden H B VAN DEB ROER T VAN DKE ROER Gouda 4 Juli 1385 geb Engblbbeot De rangschikking in het ï aillissement van WILLEM BOEB Kleermaker en Winkelier te Gouda is met de bewijzen nedergelegd ter griffie van de Arrondissementa Rechtbank te Rotterdam om aldaar gedurende veertien dagen te vei blijven ter inzage van een ieder De Curator J FORTüIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Openbaar Onderwijs Toelating vau leerlingen op de Burgerscholen voor Jongens en Meisjes Hoofden Mej GRETSER en dehh HÜBER LEOPOLD en van CITTERT De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat ten gevolge van eene wgziging in het Reglement voor de Openbare Scholen de toelating van leerlingen op bovengenoemde Scholen voortaan slechts eens per jaar zal geschieden en wel op den vijftienden Augustus en dat de ISSCHBIJVING van leerlingen wier plaatsing men met den 15n AUGUSTUS 1885 op een dezer Scholen verlangt zal geschieden in de SchooIIokalen op DINSDAG den 7 JüLI 1885 des namiddags ten vjjf nre Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Door sterfgeval komt tegen OCT of NOV TE aVVR Een fraai BOVEITHUIS aan de Markt met vrgen OPGANG 2 groote en 5 kleinere KAMERS KEUKEN DROOGZOLDER Tuin met VRÜCHTBOOMEN goede DRINKWATERPOMP enz wat tot een goed ingericht Woonhuis behoort Te bevragen in persoon of franco brieven an t benedenhnis wflk A No 92 te Gouda Als Heid Huishoiidster gezocht tegen AUGUSTUS door een eenig Heer Iemand van fatsoenlgke Burgerfamilie P 6 en boven de vgflig jaar Brieven franco met opgave van leeftgd bekwaamheid enz onder letter A aan het adres van den Boekhandelaar A EELTJES in den Oppert No 94 te Rotterdam Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden VEEVOLGBÏÏHDEL OP DE Evangelische Gezangen Prjjs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent