Goudsche Courant, woensdag 9 december 1885

hoogte Tan laken beantwoordt de in ierlgk Pranaéh geichreren brieren ran den Spanjaard met een onderteek naar diens tyn en doen by den ederlaodsoheD consul te Barcelona en men rat licht wat het antwoord zal tgn Van de gelegenheid door den heer A Koene te Rotterdam aan arme kinderen aangeboden om warme pijs te bekomen is van I tot 5 Beoember door 306 kinderen gebruik gemaakt Voorts werd door hem nog ont angen een pak kinderkleederen benefens ferschillende giften in geld tot een bedrag ran 20 60 De kleederco yn afgegeren aan den heer C G Eademnker hoofd der kostclooie school in de Lombardstraat en Toor bet geld lijn boekgeschenken aangekocht om by gelegenheid ran het St M ioolaasfeest uit te reiken aau die kinderen die het middagmaal komen gebrailcen Nog werd door een ingejetene san den heer Koene de toezegging gedaan dat hij bg gelegenheid fan het a 8 Kerstfeest 100 nieuwe kiuderbemden te zyner henchikking zou stellen foor zyce inrichting Werd de vorige week aardappelen mei kool en fleesoh op edisohl deze week luidt het meuu hutspot met klapstukken en voor Vrydag zoutevisch met aardappelen en andyvie Te Leeuwarden heeft mr A Bloembergeu Et in de vereeuiging Nijverheid eene voordracht gehouden over onze spoorweg politiek Ofschoon volkomen bereid te erkennen dat het tot stand komen van het spoorwegnet in onze maatscbappelgke verhoudingen ja in ons geheelc leven zulke reusachtige veranderingen heeft te weeg gebracht dat wij ons haast niet meer kunnen indenken in de toestanden zooals die toch ook hier vóór eeu 25 jaar bestonden viel bet volgens den spr evenmin te loochenen dat vele des tgds gekoesterde illusién in geenen deele zgn verwezenlgki en dal in t bijzonder de voorstelling als zou door de schepping van een spoorwegwet nieuwe bloei en nieuw leven worden geschonken aan tal vafi handelssteden welke naar het heette alleen daarop wachtten om eene ongekende vlucht te nemen in vele gevallen op grievende teleurstelling is uitgeloopta Om dit te bewijzen doorliep hg de geschiedenis van den aanleg der Ned spoorwegen daarby werd de wijze van hunne exploitatie atreng veroordeeld Van samenwerking tnsschen de onderscheidene spoorweg maatschappijen tol waarachtige bevordering van het algemeen belang is daarby in den regel bitter weinig te bespeuren Omdat wg er geene krachtige spoorweg politiek op naboui en zyn ook onze financieele resultaten slecht inzonderheid wat betreft de Staatsapoorwegen Niet minder dan 184 millioen was tot op 30 Juni 1484 len koste gelegd aan dat overgroote deel van on e Staatsspoorwegen dat in beheer is by de exploitatiemaatschappij Daarvan heeft de staat krachtens de regeling met die maatschappij over 1884 ontvangen 1 747 000 lerwgl ƒ 1 800 000 noodig was voor die kosten van onderhoud welke ten laste van den staal komen financieel resultaat dus een minus van ƒ 53 000 De revenuen van eeu besleed kapitaal van 134 millioen I En toch baadde die maatschappy zich niet in weelile want bare aandeelhouders g uoten slechts een dividend van 4 pot Spr stond voorts uitvoerig stil bij de spoorwegwet van 1875 eene wet die hij noemde wel eene der meest ongelukkige wetten die het Nederlaudscbe Staatsblad ver of liever onteeren Niet zoozeer omdat de landstreken door welke de nieuwe lijnen zouden loopen op zich zelf beschouwd daaraan geen behoefte hadden maar omdat die wet haar oorsprong vond niet in eene bestaande volksbehoefte maar in eene parlementaire manoeuvre om de kiezers eens aangenaam Ie siemraea Daarom moest iedere provincie als het kon zooveel mogelyk ieder kiesdistrict haar aandeel hebben in den buit en moohl niet de vraag worden gesteld die echter toch ook deslgds reeds werd geboord of niet voor sommige meer afgelegen sobaarach bevolkte industrieel minder bevolkte streken eeu minder kostbare aanleg voor spoorwegen eene meer eenvoudige wyze van eiploiintie zou leiden tot aanmerkelgke besparing van kosten en niettemin zgn in het wezenlijk belang dier landstreken zelve Ouder de aangewezen gebreken zyn er iuMsschen die niet allhans niet licht zijn te herstellen Spoorwegen ie verleggen is iets waartoe meu niet zoo gemakkelgk komt allerminst bij eene ledige schatkist Maar wel was het volgeus spr mogelgk waar de slaat in de gelegenheid is om door naasting binnen belrekkelyk korten tijd aan de exploitatie der Hollandsche en Bynspoorwegmaatschappijen een door dezen kennelijk volstrekt niet begeerd einde ie maken waar eveneens tegenover de ExploilatieMaatschappg het den slaat niel aan rechlsireeksche en zijdelingsche middelen ontbreekt om invloed uil te oefenen Dal daar de staat zich eens liet gelden om te geraken tot eene meer rationcele ver I deeling der spoorweg exploitatie in Nederland waarbij J elk der maatsohappyen een amenhangend deel van het net exploiteerde dus dal concurrentie niet werd uitgesloten Spr verlangde echter kracht bg de regeering niet alleen tegenover de spoorweg directiëo maar ook tegen veeleischeude kiezers en eindelgk dat zij toone eeu open oog en een warm hart te hebben voor onze oeconomische belangen in het algemeen en voor die zoo gewichtige belanden die met het spoorweg verkeer direct of indirect in verband slaan in het bijzonder Caecilia schrgfi over de benoeming van den betr Maun tot kapelmeester der atafmuziek van het 4e regiment infanterie te Leiden Wij verheugen ons dat de eer talentvolle musicus eeu werkkring gevonden heefl waarin hg zijn gaven op velerlei wijte nuttig dienstbaar kan maken Sedert eenige jaren is er in de samenstelling en bet muzikale gehalte der militaire muziekkorpsen groote verbetering en vooruitgang op te merken men kan dan ook daarbij niel meer volstaan met het soort van kapelmeesters van vroeger Hel is noodig dal praolische en met composilietalent begaafde mannen aan het hoofd gesteld worden mannen die ook gelijk Dunkler weten te arrangeeren i reproduceeren is misschien beter gezegd en vooral met den blik daarop is de keuze van len heer Mann ten zeerste toe te juichen Hg zal wel zorgen dat de betrekking lot hooger aauïieu geraakt en men mag de stad Leiden geluk wenschen met den aanwinst Or Coronel schreef in bet laatste Zondagsur van het Vaderland een Si Nicolaaspraalje waaraan wg het volgende oolleeneu i Waar de onderzoekende geest dV kleinen er vaak op uit is om het boe van die kunstige wereld op te sporen hetgeen ten o irechlen hun als Vernielzucht wordt aangerekend zal het wellicht voor de grooien niel onbelangrijk zijn na te gaan den oorsprong van menig geliefkoosd artikel uit de speelgoed wereld der jeugd Laat ons lot dal einde een een kijkje nemen in den speelgoedwinkel van Parijs ondanks de mededinging van andere lauden nog steeds de hoofdmarkt voor de articles de luxe op dit gebied De porselein fabrieken van Monlreuil en St Maurice leveren de porseleinen kopjes van de bevallige poppen gemodelleerd door Carrier Belleuse en andere kunstenaars Deze bevallige kopjes worden gezet op eene romp die vaak geheimen verbergt welke den jeugdigen onderzoeker tol ecu vivisectie nopen De van oudsher bekende loodeo soldualjes worden in de Parijsohe fabrieken vervangen door helden van blik Hel was eeu Parijsehe werkman die op dit ingenieuse denkbeeld is gekomen Tegenwoordig levert de Parijsehe induslrie jaarlijks een leger van omsireeks vgf millioen dergelijke krijgers aan de speelzieke en krygsiustige jeugd af Wil men eleii van waar de grondstof voor zulk een onizagigk leger wordl verkregen Ziehier de oplosting Onze werkman gebruikt eenvoudig oude sardine doosjes die de voddenraper uu de vuilnisbakken oprakelt Deze doosjes worden opgezonden naar Buitus Chaumont bij een specialiteit die het soldeersel er van losmaakt en van de blaadjes kandelaarljes voor Venetiaansche lantaarns maakt als ze niel groot genoeg zijn om ze lol spoorwaggona te vervormen of er springende kikkers soldaten of pistoolkanonnetjes van te maken Xe Belleville is een fabriek waar 200 werklieden gestadig arbeiden aan zulke voorwerpen die jaarlgks tot eeu cgfer van omstreeks twee milliarden uit bun handen komen De fabrieken vau militaire beuoodigdheden vau den Marais houden er een talrijk leger van werktuigkundigen draaiers schrynwerkers schilders en verlnkkers op na geholpen door machtige stoomwerktuigen die stempel tnijen Ignmachiiies in beweging brengen Alleen voor de vervaardiging van looden raderen voor mechaniek speelgoed zijn reischeidene werkplaatsen ingericht waar tal van werklieden op de eenvoudigste manier die beweegmiddelen gieten Parijs bevat een veertigtal werkplaatsen waar men elaslieke ballen fabriceert de voornaamste er van levert lOO UOO dozgn per aar af zooder te rekenen de bcbés de polichinelles en de dieren van csoutchoic Het konyn het van ouds bekende witte konijn dai er zou guitig uitziet en op een tamboerih trommelt als loeii aan een loutrtje trekt is een Parisien van geboorte Het vindt zyn oorsprong in de huis industrie van Beaubourg en Gralilliers Zijn huid wordt veivaardigd van het afval van pellcrijen en zijn karretje van bel afval van hei hom van olievaten De kongnen bebbou eeu kortstondig bestaan en dat beslaan is een marteling want in de magazijnen knagen de mieren er aan en de speelaeke kleinen slaan ze spoedig in duigen Alleen Frankrijk verslindt 80 000 er van per jaar Het jeu des courses is uilgedacht door een een vondigen Farijsohen ouvrier hij heeft fortuin gemaakt De Faubourg St Antoine en rue de Sérigné leveren het poppen ameublement Tot groot vermaak van de jeugd leveren de Parijsehe werkplaatsen ook ontploffende meubels hagedissen ea slakken van eaoulohouc die sommige grappenmakers op tafel tusjchen de sla stoppen We behoeven niel te zeggen dat het Pransche en vooral bet Parijsehe speelgoed zgn eigen cachet heeft Het is gansob onderscheiden van dat der Duitscbe en Ëngelsche markten zoowel in karakter als in uitvoering Het Duiische speelgoed geeft te denken en is ten overvloede voorzien van een Erklamug het is plomp maar leerzaam Het Engeleche is voor eeu ouingewyde meestal onbegrijpelijk onhandelbaar doch eens er mee bekend en vertround komt het eenvondige solide en ingenieuse er van aaa den dag Het is bet meest solide vau alle soort speelgoed Het Fraosche is lichi in wezen en vorm het spreekt lot alle zintuigen en is door aard en vorm meest geschikt voor opgewekte beweeglyke kinderen De concurrentie op de wereldmarkt doet die nationale eigenaardigheden van lieverlede verdwijnen Het eene land traoht bet andere na te volgen in de meest gewilde artikelen maar toch blgft de damepoupée een onnavolgbaar kunststuk Ëeu Frausche hansworst kan moeielyk door een Duitscbeo werkman worden nagebootst Hel Duitscbe goed is het goedkoopst het Ëngelsche hel duurst Ondanks de booge inkomende rechten vinden de fabriekaten vgn al de genoemda landen toch Icoopers op ederzijdsche markten Ër wordt by ons veel Duitsch goed gesleten dat voor Fransch goed doorgaat Het gaat met dit artikel als met de wynen de sigaren en de modearlikeleo De kenners zullen echter spoedig den waren oorsprong bespeuren Nu is soliditeit voor kinders ieelgoed slechts tot op zekere hoogte een verdienste Ouse vadereu droegen buu speelgoed op faun kindereu en kleinkinderen over Onze antiquaren hebben nog ia bun zilverkaslen complete stellen kinderameublemect pinwieleu molens koetsren en poarden thee serviezen De ballen van vóór vgflig jaar wareu van ebben en eikenhout gemaakt stuiters van marmer of steen onze kinderen bezitten al die werptuigen van caonichono De pop onzer jeugd was van boot of een zemel iak en deed nog dienst in het tweede geslacht maar de pop onzer grootmoeders geleek up een mummie of Hiodoesch afgodsbeeld en beeft dan ook evenals deze den land des tgds geiroiseerd Waarin die plompe beelden in de werkelykbeid te kort schoten dat vulde de kinderlyke verbeelding aau De praebtige poppen onzer kinderen die op commando kanoen slapen spreken en dansen laten voor de verbeelding geen ruimte meer over Het zijn modellen om het kiud reeds vroegtijdig aau de weelde en de mode grillen der volwassenen te gewennen De siaiie pop onzer dagen is eeu waar marleltuig voor het kind Het moet haar behandelen als eeu grande dame en daar hel kind aan zulk een tirannie de bral geeft speelt het al spoedig niet meer met zulk een pop maar schept zich eeu speelgenoot naar eigen inzicht en karakter waarmede het naar goeddunken kan handelen De mooie pop van de kleine Mimï behoort tot liet toilet van mevrouw zooals haar eigen kind op straat en bij feesten als een voorwerp van opschik en weelde beschouwd wordt Het kinderspeelgoed en de kinderspelen onzer dagen zoomede de kinderfeeslen zgn evenzoo gemauiëreerd als de genoegens en feelten der volwassenen Volgens de jongste regeling der reis en verblgfkosten van de ambtenaren 4 zie kon besluit dd 6 Jan 1884 StaaUblad no 4 mogen door deze geene verblijlkosten in rekening worden gebracht voor reizen van korteren duur dan een half etmaal De ambtenaar te A bekomt den last om zich Ier onderzoek of wat dan ook te begeven naar B Omdat deze plaats niet anders dan per rytuig te bereiken is maakt hg daarvan gebruik en ts rUit en thuis lQ j uur dus minder dan een half etmaal afwezig Met inbegrip van eene fooi aan den koetsier tollen stalling enz betaalt hy voor dit reisje aan den stalhouder eene som van ƒ 1 76 6 cent voor een p ak gel pp de vereiscble quitautte Of het den ambtenaar voegt dit betrekkelgk geringe of een twintigvoudig bedrag aan den Sta t voor te schieten dit wordt hem niet gevraagd Thans na afloop zijoer rei mag hg eene declaratie van kosten opmaken en vermits deze het bedrag van tien gulden ie boven gaan moet hy daarvoor een zegel van 22 cent bezigen Wordt uu na opzending aan het departement waaronderde ambtenaar ressorteert noch düor dtl noch door de rekenkamer en foutje ontdekt is alles precies in den vorm dan beslaat er kans dal hij zyn den Staal voorgesohuteu geld binnen 3 maanden terug oiitvnugt Hy krygt dit dan na aiCirek van 76 cent voor de kosten van het zegel waarop de arrondissements belaalmeester wordt gemachtigd tol betaling van het hem komend bedrag Niet genoeg dus dat de Begeering van bare ambtenaren orediet verlangt wenscht zy voor die gunst ook nog eenige voordeden len koste van den crediteur In het boven aangehaalde voorbeeld werd door den bedoelden ambtenaar uitgegeven ƒ 12 76 I 0 05 f 0 22 = ƒ 13 02 j hij kreegterug ƒ 12 76 76 = ƒ 12 en had dus hetvoorrecht den Staal ƒ 1 02 cadeau te geven en bem bovendien gedurende 3 maanden ƒ 13 02 renteloos voor te schieten Arnk Cl Van de 13700 racharock en dynamiet paironen die voor de ontploffing van den Flood Rock in the East River tegenover de monding van Harlemr4ver bij NewYork werden gebezigd zijn er slechts 600 door electriicbe geleidingen ontstoken Alle anderen zijn onlploft door den schok die door elk dezer 600 stuks in hunne onmiddellijke nabijheid werd teweeg gebracht De eleclrieche patronen waren verdeeld in 24 afdeelingen vau 26 stuks en de eleclrische stroom werd geleverd door eene batterij van dubbelchrofimzure kali van 60 elementen Door middel van bakjes mei kwik gevuld waarin de einden dezer afdeelingen gelijktijdig werden gedompeld en bel luiten van den stroom van de ballery aan den wal werden zoowel de potronen legelyk ontstoken all ook de valdeurljes van de folografiscbe toestellen geopend en üesloteu die de uilwerking der ontploffing van seconde lot seconde opnamen Op betzelfde oogenblik werden signalen gezondeu naar verschillende observaloria met het doel om de hoegrootheid en de snelheid van den aardschok door de ontploffing teweeg gebracht te bepalen Daar na de ontploffing ongeveer 15 minuten later dan aangekondigd was plaats had waren sommige waarnemers het wacblen moede geworden en hadden hunne opdracht in den st ek gelalen terwijl anderen integendeel op het oorspronkelijk vastgestelde uur trillingen van de aardoppervlakte rapporteerden die eerst ren kwartier later plaals hadden kunnen vinden Aan hei Observatorium van Howard University 363 kilom N O van New York werd eene aardtrilling waargenomen die 2 s minuut na bet oogenblik der ontploffing begon en circa 2 j minuut duurde De snelheid van voortplanting der aardgolving was dus 2334 M per seconde Buiteolandsch üverzlcM Zondagmorgen wogen de verkozenen der iwee hoofdinrichlingen in Engeland juist tegen elkander op 244 Conservatieven plus 67 parnellisten tegen 311 liberalen Nog 48 leden ontbreken Volgens den Londeuichen Obtener bestaot er reden aan te nemen dat zelfs als de verkiezingen die nu nog plaats moeten hebben mochten uitvallen in een voor de conservatieven ongunsligeren zin dan men op het oogenblik verwacht bet ministerie toch in geen geval vhn plan zal zijn af te treden voordat bet Parlement zal zyn bgeengekomen Het ministerie zal bereid zgn aan liet Parlement een programma voor te leggen van belangryke hervormingen op bet gebied der wetgeving Gladstone blgft in den kiesstrgd als met jeugdig vour bezield Hg heeft aau zyn kiezers eeu brief geschreven waariu bij hun dank zegt voor zgn herkiezing en wijst op de overwmniugen va de liberalen in de dorpsdistricieu Het bindgenooticbap met de Parnellistep zegt hg o a de kerkpaniek de droombeelden van biUyke hanclelsbetrekkingen hebben in de steden uitgewerkt het platteland is blykbaar van de Torries niel gediend De landbouwers weten dal zij hm geen enkele goede wet te danken hebben en de werklieden weten wie de korenwei handhaafden bun beknibbelden in hun voedsel bun loonen laag hielden en het verleenen van hel stemrecht belemmerden waarvan zy thans zilk een goed gebruik maken Wat zullen de Tories nu beginnen vraagt Gladstone rerder Zullen ig een of ander manifest uitvaardigen Wrik nieuw bondgenootschap kunnen zy aangaan Welke nieuwe paniek verwekken Is het luighuis eindelgk leeg p Is hun vindingrijkheid geheel uitgepul P Eén ding kan lord Salisbury niel doen hij kan geen samenwerking trachten te verkryien mei zoogenaamde gematigde liberalen want hg heeft ons nog pas gezegd dal slecht twee dingen wezenlijk bestaan ui radicalisme en loryiAne en dat alles at daartusschen ligt een bespotting een misleiding en een valstrik is Zal bij dan het land vrees aanjagen door een of ander tafereel van heflist libei sme P Zijn pogingen zullen gdel zyn Hg klin zich niel ontdoen van bet getuigenis eener langdurige ondervinding Die ondervinding heefi getoond dat hel gesamenlijke liberalisme bet ulgcineen nezond verstand der lil e aleu van de lagen der eerste el tot hervorming vau het kiesrecht af lot nu toe die party tot richtsnoer heeft gestrekt en zoo zal het ook verder gaan Betreffende den toestand in Oesi Bumelië behelst de Köln Zeil een beschouwing waarin de regeling der quaeslie afhankelgk wordl gesteld van de beantwoording van drie vragen Zal koning Milan zich op den troon kunnen handhaven P Zal de Shllan zijn Hoepen naar Oosl Rumelié zenden p Zal de Czaar zich met vorsl Alexander verzoenen Het eerste wordl niet waarschynlijk geacht daar reeds vóór den oorlog een revolutie in Servië dreigde en dat gevaar na de geleden nederlagen steeds greater is geworden het tweede evenmin want de Sultan heeft zich verbonden om Oosl Kumelië niet Ie bezetten tenzij de drie keizers dit goedvonden en men gelooft dal Czaar hiertoe nog niel kan besluiten maar het derde wordt als zeer waarschijnlijk beschouwd De openbare meening heeft zich in Rusland in den laalsten lijil zoo krachtig ten gunste van vorst Alexander en de Bulgaren doen gelden dal de Czaar ten slotte wel zal moeleu toegeven Behalve het verschil van gevoelen tusscben Rusland en Engeland is hel wantrouwen lusschen Rusland en Oostenrijk een der voornaamste hinderpalen voor een spoedige oplossing der Ooslenrgksobe quaestie Vooral de lurschenkomst van den Oostenrykschen gezant Ie Niscb beeft dit wantrouwen opnieuiv wakker gemaakt en de openbare meeuing in Rusland zeer ongunstig gestemd jegens Oostenrijk d it den marsch der Bulgaren naar de Russische bladen beweren slechts uil eigen belang he fl gestuil Te Berlijn beschouwt men den toestand op het Balkanschiereiland als niet zeer rooskleurig Ten minste men schrijft van daar Weder ziet men bier de toekomst wat hel Balkanschiereiland betreft donker in De drie kiezers beschouwen ile conferentie als volkomen mislukt en geven den Sulian raad die reeds tol de onlangs genomen maatretielen in Oosl Ëuroelië geleid hebben maar er zijn nog geen voorleekenen die aanduiden dat de Sultan van plan is dien raad om gewapend tusschenbeide te komen op te volgen Men gelooft dan ook niet aan een dergelyken slap daar de Sultan den 20 Sept onmiddellijk na den Staatsgreep de gunstige gelegenheid voor eeu militaire tusschenkomsi verzuimde De lijdelykr wapenstilstand tusschen Servië enBulgarije kan elk oogenblik eindigen De een zegt dal Servië van plan is eerstdaags de vyandelijkbeden weer te openen de ander hottdi daarentegen Serviè s bedreigingenilecbiB vooreen demonstratie teneinde gunstiger voorwaarden te beJingeb omdat de toestand van Servië niet byzonder gaastifl ir vo r het hervatten der vijandelijkheden ZoO dog gr te onzekerheid waarvan het gevolg is dat men Uier in delaatste dagen over den loop der gebeurtenissen op bet Balkan schiereiland weer zeerongeruitis geworden De Tonking quaeslie in Frankrijkjuaderl haar oplossing De beer Brisson heefl den voorzitte der Kamer laten weten dat in de volgende week deiTonking quaestie aan de orde moet gesteld worden De wettige lyd voor de bijeenrueping van het congres is op handen en de regeering wil hel congres niet bijeenroepen voordat bel oordeel over haar staatkunde is geveld De Duiische Ryks g heef de eerstelezing van het wetsontwerp der sociaal democraten ten einde gebracht Na uitvoerige discussie werd hel voorstel naar een commissie verwezen zoodat nu de behandeling der begrooting weer kan worden voortgezet De S aansche ministerraad heeft bealolen om het tractaat met Üuitsehland over de Carolina eilanden te bekrachtiKen maar tevens onmiddelgk de uoodige maatregelen te nemen ten einde Spanje s rechten ook elde s te beschenken waar door toepasing van het nieuwe stelsel van inbezitneming volgens de Congoconferentie oude rechten der Spanjaarden kunnen betwist worden In Spanje blyft alles rustig Generaal Csslello een der bekende generaals uit deo Carlislen oorlog is tot gouverneur van Navarra benoemd De plechtige leraarde bestelling van koning Alfonso ia op 12 Deo bepaald De heer Sherman is verkozen tot president vanden Amerikaansche Senaat en zal ilus officio als Vice President der Republiek der Vereen Stalen optreden P OLI X IE GEVONDEN en aan het bureau van politie gedeponeerd Een Kiiidermantelije R E C L A K K ffZiekten te voorkomen is beter daa ze te genezen dat i ontegenzeggelijk hel voor iinamste gcloufsartikel der geneeskunde Het leert ons dut wg stonugeii in het lichHamsgeBtel niet onopgemerkt mogen laten en dit geldt vooral bij verstoppingen mang lever of galaaudueningen enz Men neme eenige dagen achtereen de Zwilsereche Pillen van den npoiheker K BRANDT in en men zal is den regel daardoor verdere ziekten voorkomen Men overlaige zich steeds dat iedere doos Zwitsersche Pillen van den apotheker R BRANDT voor 70 Cis de doos bij de apothekers verkrggbaar voorzien zg van het waarmerk een witkruis op een rood veld met de naamteekening B BRANDT en weigere alle anders ingjrpakte pillen Verkrijgbaar bij J H M ZELDENRIJK apotheker te Gouda Burgerlijke Stand GEBOREN 4 December Cbristiaan oaders C U ioatre CD A Meijboom 5 Jobanos ouders ï Boalogne en A C vaa der Linden Maria Wgoaoda ouders A C van der Waal en O J Lngthart Leendert ooders J vaa deo Berg en C Krom 6 AntoDiiis GerirduB Nicolaas ouders P J K vau Werkhoven eo J A kl van Scbaleo OVERLEUEN 4 December W Modhart 16 j 10 m 6 C Groeneweg 83 j S Ponielie 7d M Sirre 1 d M ar Vliet 6 j 6 C van Brnggeo 56 j en 11 m 7 M V eidema 11 m Gouderak GEBOREN Jacob ooders J Koolmees en A den Hoed Jacob ondera S van Dam en A van Erk Jacob ouders H Vinck en H van der Vliet OVERLEDEN T Schouten 2 m M Buijerae 82 j ONDERTOUWD T de Hruijn an Kralingen 35 j en M ViMcr 26 j GEHUWD W an der Starre en T Beyen Stolwijk GEBOREN Alida ouders W Sloof en H van Eijk OVERLEDEN B de Kuiper 7 m GÏHUWD P Frednkze e M Molenaar D Palsgraaf en T E Borger Haastrecht GEBOREN Neellje Johanna ouders J Maters en M Romeijn OVERLEDEN M Overes oud 29 j ONDERTROUWD M Gra eland an Ouderkerk a d IJasel en A Uittenbogaait GETROUWD J v o Ommen en C Roth G de ioDg eo J Alten8 Vlist I de Borst van Laageruigeweide eo ONDERTROUWD r B vau Breeaingen Reeuwijk GEBOREN Maria ouders H Verwaai en C Vermenieo Alida ouders J Vermeij en M E Scheffer OVERLEDEN H G Groenescbeij GETROUWD J Boerop eu W van de Kraak ADVERTENTIËN I860 1883 5 DECEMBER 25 Jarige Echtvereenigiiig vau PIBKRE GIJBELS en ELISABETH van kk LINDEN Gouda 5 Dec 1885 Voor de véle bewyzen van belangstelling bij de viering van bun ZILVEREN HUVS ELIJKSFEEST ondervonden betuigen de ondergeteekeuden ook namens hunne Eiuderen hunnen bartelijken dank D V D RIST J V D KISTGouda 8 December 18S5 van Hertüm De Heer en Mevrouw SWAAN Bastebt betuigen hun hartelijkeu dank voor de vele blijken van belangstelling den 6 lezer ontvangen Gouda 8 December 1885 Den 9 DECEMBER e k hoopt J M V 1N MINDEN Tandarts temidden zijner Kinderen en Kleinkinderen zijn 70JA RIGEN leeftijd te herdenken te Chalms s lMarne H PAVL Js Civiel Ingenieur en Arcliitcct Zevenhuizen