Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1887

Woensdag Z November J887 3620 GOUDSCHE COURANT iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Flats assortis en gelee van af heden dagelijks in alle hoeveelheden voorhanden bg W Schalekamp Jr Confisenr Cuisinier OOSTHAVBN 17 FEILT Zwarte en Donker Bruine Bonten MOFFEIV in alle prgzen van af 1 50 Zwarte Bonten PELERINES van af 2 50 COLLIERS in vele prijzen SCHENK en Zoon De ondergeteekende heeft de eer hiermede aan zgn geachte Clientèle en wedorrerkoopers te berichten dat de Heer FABRIEK VAN ¥ nUCnTEN5 PPEK BESSENWIJN LIMONADES ENZ TE ALPHENVBIJN J VAN OIJE Kleiweg E IXo 2 te Gouda door hem is aangesteld aU éénig AGENT voor Gouda en Omstreken LOl IS VAROSSIEAU HOrLEVER NCICR Zuivere BORDEAUX WIJNEN van ƒ 22 ƒ 27 ƒ 30 33 en hoog er per ANKER bij SLOTEMAKER Co Visitekaart portretten brillant lijn geëmailleerd per zk stoks f 1 per twaalf stuks f 3 Beste JEXEVER van af 75 et per Liter 62 et per Flesch Beste BRAXDEWIJN van af 80 et per Liter 65 et per Flesch by J F HERMA en ZOON L ange Tiendeweg D 62 KEAEFELIEf HOLM S EIEEL CACAO bekroond op de Tentooonstelling van Voediriffsmiddelen met ZILVEREN MEDAILLE hoogste onderscjjeiding alom verkrijgbaar in BUSSEN a 1 2 i 4 J 8 KGr Kraepelien Holm ZeisU Aanbesteding derbenoodigde LEVE NS MI D DELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te Gouda gedurende bet jaar 1888 op DINSDAG 8 NOVEMBER e k des avonds ten zeven uren in het Lokaal vau het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 8 November van des morgens tien tot des namiddags tvraalf nren De Secretani A H VA DILLEN Tricol en Lamswollen OirSEB OEDEBEn Kousen Sokken en Beenen met daarbij behoorende Brei wol D HOOGE BOOM CRE0LIEH SI6AREN 5 10 CENT A DEBCK$Ei Korte Groenendaal A A BEBENSBÏÏBa TANDARTS iére WOENSDAG en DONDERDAG te consulleeren over alle mondziekten van 10 12 nur O TVAl GEI Iste qnaliteitverscheGBLDERSCHB ROOKWORST tevens verkrögbaar Haagsclie Leverworst van C Th van Bauren Rotterdam K HAZEBROEK Lange Tiendeweg D 28 KLEIWEG 97 GOUDA Voor Kunsttanden Goud en andere Vullingen van 1 3 nur Alleen WOENSDAGS te ontbieden Turn Tricots A V os Al EleliregE 73 en 73 Voortzetting DKR Openbare Verkooping Ie tVciddinxveen VAM TimmeriBans en AannemersMaterialen en Gereedschappeo op Woensdag den 2 Nov 1887 des morgens ten 10 ure precies Bestaande het nog te verkoopene hootdzakeIgk uit Een Tertie le STOOMMACHINBen KETBL van 4 poardenkrachten met ijzeren SCHOORSTEEN CIRCULEER ZAAGBANK en LINTZAAG met ZAGEN een DRIJFAS met Kossenblokken SCHIJVEN VLIEGVfIEL en RIEMEN een BOORMACHINE een DRAAIBANK met bijbehoorend Dryfwiel een PüTBOOR TIMMERen WBRKHOUT als Planken Palen Platen Ribben SCHUIF en DEURKOZIJNEN enz een groote hoeveelheid GEREEDSCHAPPEN zware en lichte TOUWEN TAKELBLOKKEN HEISTELLINGEN HEIBLOKKEN een sterke KROS SLEEPPOMP DOMMEKRACHTEN TREKWIND KETTINGEN HOÜTWAGEN ond en nieuw IJZERWERK CEMENT in vaten METSELSTEEN enz enz enz MOLENAAR Notaris MtLiicliener Dortmu der g Belegen Gcrste Dubbel g y aa o 55 ♦ i 9f s I Or S VS Gerste j 91SJ99 mu A ujooq SO ipsjan fl l Siuv AAi LEG van GAS Water Stoomleidingen Levering van aitstekende TOESTELLEN voor alles wordt gegarandeerd L B van ES Badisclie Scliififahrts Assecuranz Qesellschaft te Mannlieiin OPGERICHT IN 1840 Eerste Emissie Mk 2000 000 gestort Mk 500 000 Kapitaal en Extra Reserven Mk 1000 000 Den Handelsstand geven wjj hiermede kennis dat wfl aan den Heer A KAPTTJJf Fluweelen Singel 593 te Goada de Agentuur voorVerzekeringen van ZEE RIVIER LANDen P0STZEN1 INGBN hebben opgedragen Onder aanbeveling DE DIRECTIE Snetpersdruk van BRINKMAN te Gouds BINNENLAND GOUBA 1 November 1887 Heden herdenkt de hoer M Spruijt heel en verloskundige alhier zijn 25 jarige nrerkzaambeid in ons miilden Hy heeft alle reden om met voldoening terug te zien op dat tijdperk nwlyls alhier gevestigd mocht hij zich reeds S edig verblijden in een goede praktijk dio ii steeds zijn deel is In menig huisgezin zal ledeii met erkentelijkhoid te goede zorg worden herdacht waarmede de heer Spruijt in critieko gevallen zijn hulp verleende Vooral nis operateur heeft hij ook buiten deze gemeente een uitstekenden naam en zijn ijver en bekwaamheid zgn ieder bekend Nog dezer dagen gaf de gemeenteraad hem een oodubbrlzinntg blyk van waardeering In weerwil van zijne drukke bezigheden vond hij ook buiten zgne eigenlijke betrokking nog tyd zich te wijden aan het algemeen belang Verschillende Commissien hebben het voorrecht den hoer Spruijt in haar midden te hebben de Commissie over de Uiiziekschool heeft hem tot haar voorzitter Het was te denken dat zgne vrienden dezen dag niet zouden laten voorbijgaan zonder hem te tooneo hoe zeer zij hem op pr js stellen Namens een aantal Goudsche ingezetenen begaf zich eene Commissie bestaande uit de hh J J van Bentam üijihoorn L P Hoogendijk P Th Lafeber en D Hoogenboom Ozn ten zqnen huize en overhandigde hem een keurig geschenk bestaande uit een prachtig bewerkte pendule met coupes De jabihiris was zeer getroffen door dit blijk van vriendschap en betuigde daarvoor zgn hartelgkon dank Ook van andere zijdfn ontving de heer Spruqt veie bewqaen van belangstelling in zijn feest De Geneeskundige Staitt Commisaie te Leiden heeft bevorderd ot arts den heer C P van Dillen In de voormiddag godsdienstoefening van Zondag werd de nieuwe predikant by de Ned Herv Gemeente alhier Dr J H Gunning J Hzn bevestigd door zijn vader Prof i H Gunning uit Amsterilam die sprak naar aanleiding van 2 Kor 13 ver 8 nwant irg vermoffeit niet tegen de Koarheid maar voor de Kaarheid Des avonds ten 6 ure hield de nieuwe leeraar zqn introe rede naar aanleiding van Handel 6 vers 4 maar tog mlien Doliarden m iet gebed Een zeer aanzienlijko schare woonde deze godsdienstoefeningen bij De Slaattcourant bevat do statuten der Verceniging Be Kerkelyke Kat te Gouda Doel van de Vereeniging is de bevordering van de belangen der Nederduitsche Gereformeerden te Gouda door het verleenen van stoffelijke hulp voor zoover die blijken zal noodig te zgn voor de verzorging van armen voor do voorziening in geestelijke behoeften en voor het onderwijs der jeugd De Vereeqiging tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen on als haar bgzonder eigendom bebeeron van roerende on onroerende goederen van welken aard ook die haar tot het voorschreven doel worden verstrekt De uitvoering van het hiervoren bepaalde is opgedragen aan het bestuur der Vereeniging Dit bestuur is bevoegd het beheer te splitsen in Boovele afdeelingen als het noodig of nuttig oordeelt Leden van de Vereeniging kunnen zijn allen dio aan het bestuur volgens regelen hg huishoudelijk reglement vast te stellen bewgzen tot het genoemde dool te willen medewerken Gerechtigd tot steramen of tot het bekleeden van eenige der in deze statuten genoemde betrekkingen zijn alleen de mannelgko meerderjarige leden voor zoover zg daarvan niet door het bestuur volgens regelen bij huishoudelijk reglement vast te stellen zijn verstoken geworden De inkomsten der Vereeniging zgn lo vrijwillige bijdragen en giften 2o legaten en erfstellingen 3o do opbrengst van aan de vereeniging toebohoorende goederen Het bestuur der Vereeniging beslaat uit zes leden in de gewone jaarvergadering te kiezen uit oone voordracht van het bestuur bevattende voor elke benoeming één naam door het bestuur zelf op de voordracht geplaatst en voorts de namen welke de leden dor Vereeniging volgens regelen bij huishoudelijk reglement vast te stellen daarvoor hebben opgegeven De eerste maal treden als bestuurders op de heoren Albertus l afeber Elias Johiunes VVientjes Willem Labey Isaac Brokaar Jan Hornes en Lieve vandor Wolf wier functién geacht morden te zijn ingegaan op den dag waarop deze statnten door den Koning zijn goedgekeurd Allo niet terstond uit te geven geldon wordon zooveel mogelijk belegd in Inschrijvingen of Certificaten Nationale Schuld solide hypotheken of solide spaarbanken Aankoop van vaste goederen alsmede andere solide geachte belegging kan niet geschieden zander uitdrukkelijko toestemming van minstens drie bestuursleden en goedkeuring van de Commissie van controle Togen derden kan deze laatste bepaling nochtans niet worden ingeroepen Allo gehlswaarden en effecten wordon in behoorlijk gesloten kist n of kasten geborgen met dien verstande dat steeds minstens twee bestuursleden bij de opening en sluiting moeten tegenwoordig zijn en dat de coupons op eene andere phiats dan de effecten bewaard worden De Vereeniging is gevestigd te fouda De Vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren en 11 maanden welke gerekend worden een aanvang te nemen op den dag der teekening van hot Koninklijk besluit waarbij deze Vereeniging is erkend Bij ontbinding zijn de overbigvende loden of wel bet laatst overblijvend lid verplicht de schulden dor Vereeniging te voldoen ten bedrage der baten waarbg toepasselgk is hot tweede en derde lid van art 1702 Burgeriijk Wetboek De vergadering der stemgerechtigde leden beslist welke bestemming aan do daarna overblijvende baten zal worden gegeven daarbij m hot oog houdende dat die bestemming zoo dicht mogelgk het doel moet nabg komen waannisde de Vereeniging is opgericht Heden nacht ongeveer 12 ure waren bij de Kleiwegsbrag eenige personen aan t werk ten dienste van den tramweg toen plotseling do nachtelijke stilte word verstoord doordat uit een dor huizen van den Kleiweg een man en vrouw op hen toevlogen blijkbaar zeer verschrikt door een of andere vroesolgke gebeurtenis Het waren do bewoners in eigen persoon die zeer ontsteld mededeelden dat er één of twee dieven in hun huis waren waarvoor zij op de vlucht waren gegaan Genoemde werklieden verklaarden zich tot hulp bereid De deur was op slot gevallen zoodat men door het raam moest klimmen Na eene kleine aarzeling kwam men op die wgze binnen zocht links zocht rechts maar nergens dieven te bespeuren Ton slotte vond men een kat die een halfopen zalmblikjo had weten te bereiken waarin zij haar kop gestokon had zonder die er weer uit te kunnen halen Zij was toen eerst op zolder en later een verdieping higor heen en weer geloopen telkens trachtend zich te bevrijden van dien ongewenschten helm waardoor heel wat geraas veroorzaakt werd De bewoners kwamen er dus met den sclink af Zondag werd door den heer Directeur der Kweekschool voor zeevaart te Leiden op plechtige wijze uitgereikt de gouden médaille voor 86 jaren eerlijken on trouwen dienst met de daaraan verbonden gratificatie aan J Woerlee eerste schrijver in hot vaste korps dok en onderofficieren bg de Koninkl Noderlandscho Marine thans werkzaam bij de verificatie van s Kijks zoo instrumenten te Leiden Ton opzichte der verbetering van den waterweg tusschen den IJssel en de rinifvaart van den Haarlemmermeerpokler hebben Gedeputeerde Staten van ZuidHolland eene opmeting laten doen der hoogte van de Ohepen welke nu en later de Gouwe bevaren zullen Deze opmetingen geven hun geene aanleiding aan Provinciale Staten eenig voorstel te doen tot het verminderen der vroeger bepaalde doorvaarthoogte voor de nieuwe spoorwegbrug over do Gouwe De resultaten der opmeting en hunne beschouwingen daaromtrent hebben Gedeputeerde Staten nader medegedeeld De Tweede Kamer zal waarschijnlijk 14 of 15 November weder bijeenkomen Bij de wederindieni g der voordracht tot wijziging en aanvidling der wet tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering heeft de Begeering daarin eenige wijzigingen aangebracht lo woidt de macht gegeven aan den Minister van Binnenlandsche Zaken beperkt ten einde de zorg en verantwoordelijkheid van het plaatselijk bestuur voor het weren en voorkomen van wanordelijkheden niet te verminderen 2o wordt zijdelingsche opruiing bij monde niet strafbaar verklaard bij dit ontwerp terwijl hot misdrijf van opruiing bij geschrifte gepleegd zou blijven onderworpen aan de eischen voor dit misdrijf bij art 131 van het Wetboek van strafrecht gesteld 3o blijft bij dit ontwerp aan de pohtie behoudens eindbeslissing van den rechter waar deze wordt ingeroepen het oordeel over of de openbare orde wordt gestoord Te Pesth is een consortium van misdadiger ontdekt met een liehoorbjke organisatie als vennootschap De president zekere Hermann stond met rior anderen wegens het namaken van bankbiljetten terecht daar twee andore medeplichtigen op vrije voeten waren geit besloot Hermann alles te vertellen en nu bleek dat men met een geregeld georganiseerde vereeniging tot vervaardiging van valsch bankpapier te doen had de leden moesten de statuten boéedigen Bij Aguineum vond men het archief begravaa de zetel was Buda Pesth doch kon verplaatst worden Hoofddoel was het maken van guldensbiljotten Onder de statuaire bepalingen behoorde ook deze dat de leden zoolang z j lid van het genootschap waren geen mei e mochten hebben en geen omgang met vrouwen Het was oen dienstmeisje dat het bestaan van de bende aan het licht bracht Bij brief van 30 Sept jl hooft do krachtens koninklijk besluit van 18 Sopt 18S6 ingestelde land bouwcommissie arfh den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid een adries gezonden betreffende het oprichten van proefstations voor don landbouw Dit uitvoerig stuk is in de Staattamrant van 30 en 31 Oct opgenomen Als slotsom van haar beschon wingen geeft de commissie te kennen dat het belang van den Noderlandschon landbouw dringend vordert de volgende maatregelen te nemen lo Behalve het proefstation te Wagoningen worden opgericht drie Bijfcs landbouwproef stations te vestigen te Groningen Hoorn on Breda 2o De administratie der proefstations wordt gevoerd door den Directeur der inrichting volgens door den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid te geven voorschriften De directeuren deier inrichtingen vereenigen zich jaarlijks onder het voorzitterschap van den directeur te Wageningen ten einde over de belangen der stations en over de richting van het onderzoek te beraadslagen In deze vergadering worden de methodes van analyse de reglementen on do voorwaarden voor de openbare en bijzondere controle alsmede dio voor de appèl analyses besproken en vastgesteld en do tarieven ontworpen Deze reglementen voorwaarden en tarieven worden vervolgens aan den Minister ter goedkeuring voorgelegd die ze na het curatorium gehoord te hobiwn vaststelt zij wonlen daarna met de methodes in de Staattcoarmt bo nend gemaakt Diroctoureu zenden janrl jks een uitvoerig verslag van hun werkzaamheden aan den Ministor van Waterstaat Handel on Nijverheid Deze verslagen worden gepubliceerd 3o Wanneer proefvelden kosteloos beschikbaar worden gesteld zullen deze van Staatswose in gebruik