Goudsche Courant, woensdag 19 december 1888

N 3797 Woensdag 19 Deeember The Continental Bodega Company SPECIALITEIT en WERELDHANDEL in SPAAITSCHE en POETUQEESCHE W IJ TE1 Medicinale Malaga en Tokayer Eenig Depot te GOUDA bij GfUDSCHE COURANT J ieuwIL en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken AD7EBTENTIBN worden geplasfat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTEBB jprden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlflke Nömmer VUP CENTEN des namiddags van den dag der uftgave Bnijcan ceschledan tot één m dat thané aan 96 behoeftige tdjiisgeAnnen 106 ituks kleediugftukken zijn uitgereikJK De DIBECTEÜR der Sted Gasfabriek verloekt den Terbruikers Tan GAS hunne Meters zoo noodig tegen vomt te beschutten Eene bedekking van zaagsel stroo of tap t verdient de voorkeur boven meststoffen De DIRECTEUR Gouda 15 Dec 1888 De Notaris C A vas BLARIOUM te Oudewater is voornemens op VRIJDAG 28 DECEMBER 1888 desvoormiddaga ten H ure in het Koffiehuis van Mej de Wed L BLANKEN te Haastrecht publiek te yeilen en te verkoopen Eeüe HOFSTEDE bestaande in voor eenige j iren nieuvf gebouwde BOUWMANSWONING SCHDÜRenHOOIBERG met ERF TÜIN en BOOMGAARD benevens diverse percpelen uitmuntend f I WÈI EirlOOILAira en Ulterflyks BOUWLAND te zamen groot 16 Hectaren 41 Aren 90 Centiaren gelegen onder de Gemeente Haastrecht in da Polders Bonaard en Snelrewaard Te veilen in 4 perceeleu combinatiën en in massa Verhuurd de Landerijen tot 1 JANUARI en de Gebouwen tot 1 MEI 1890 Betaaldag der Kooppenningen 1 April 1889 Breeder bg billetten en nadere inlichtingen bji den Notaris vak BLARICUM voornoemd Openbare Vrijwillige Verkoopin TE GOUDA in het Koffiehuis het Schaaebord f ten overstaan van Notaris S L MOLENAAR te Waddinxveen op Maandag den 17 December 1888 s morgens 11 ure van het GROOTB ZEER GOED ONDERHOUDEN WOOi Hl IS in 2 perceelen bewoond gemerkt R 2 met PAKHÜIS waarin PAARDENSTAL en BERGPLAATS benevens groot OPEN TERREIN HEK en BRUG allergunstigst gelej en op den hoek van de Onde Gouwe vlak by de Bjjispoot binnen Gouda kad Sectie A No 1233 groot 7 Aren 50 Centiaren Geheel verhuurd in 3 gedeelten tot een gezamenlgk bedrag van ƒ 350 per jaar Grondl ƒ 19 80 Betaaldag 17 Januari 1889 Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda Inmiddels uit de baud TE KOOP IRdere intorraatien geven de Heer W K0R8 in Bloemendaal en genoemde Notaris MOLENAAR Openbare Vrijwiiiige Verkooping op WOENSDAG den 19 DECEMBER 1888 des voormiddags ten 10 ure ten huize van deu Heer ARIE BROERE Herbergier te Ouderkerk aan den IJisel van No 1 Een HUIS met verder GE IIMMERTE en ERF staande en gelegen in de gemeente Nleuwerkerk op den IJssel in den polder Gansdorp tegenover het dorp Ouderkerk aan den 7J Z kadaster Sectie O No 1684 groot 5 Aren 90 Centiaren Dadelgk te aanvaarden No 2 Een HUIS waarin Tapperij met Vergunning verdere GETIMMERTEN TUIN ERF en DLfK staande en gelegen in de gemeente Ouderkerk aan den IJsael in den polder de Nesse aan den Kerkedgk kadaster Sectie C Nos 171 2014 en 2015 groot 7 Aren 24 Centiaren De Woning waarin Tapperij is verhuurd tegen 1 per week tot 1 Mei 1889 de andere Woning onverhuurd Nadere iuformatiën zvjn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk aan den IJssel P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 Levert Sazonia Naaimacliines op nootenboomhouten voet met hoogen arm voor 24 Gulden mm NAAIAOHIHES met prachtige Fjjne Afsluitkas voor 38 Gulden Verder voorradig NAAIMACHINEOLIE NAALDEN en andere onderdeden voor Naaimachines Alle MACHINES worden OP PROEF geleverd met vij arige garantie DEEN WINTESHMEEN WINTERHANDENZEEP onfeilbaar middel tegen winterhanden 22V3 cent het stuk GLIJCERINE VBTZEEP de beste zeep voor een gevoelige huid onovertreffelp zacht 7Vs 10 en 15 cent het stuk CA RBOLZEEP en TEERZEEP voor huiduitslag 15 cent het stukje Afrikaansche TOILETZEEP nette verpakking 10 cent per stukje Extra gezuiverde PALMITINE ZEEP 20 cent het stukje Bovengenoemde soorten zgn te verkregen in het MAGAZIJN van TOILETZEEP van H REINHARDT Hooge Gouwe C 250 GOUDA Heden avoud VERSCH voorhanden bjj W SCHALEKAMP Jr Confiseur Cuisinier O sthaven 17 Roomhorensi u Saucijsenbr djes Aange aleden Taartl Diverse porten Geb k j Paleis Banket Pransch i nkerf Ban et Kransen b Dik St ImCOLiAS fe Steeds vooi l inden Paling in Gelei PaU de foie Graë i Haring en Huraren Salad worden zoo Bfoedig mogeljjk bg testelling net afgeleverd H U MpllISTÏSCHE ITiofuwjkarsbribfkaarten uitsluitend verkr gbaar bg I J DE VEI I Markt Gouda 10 pCf korting Wegens het vergevorderd Saisoen van nette gemaakte en aangemeten RATINE m FLOKKONÊ van af 14 G PUIJK Turfmarkt GEE KIESPIJN MEER voor allen dlo het wereldberoemde echte 4 K K Mo fTandarts Br P Q P P c AnatJierln UI t Wf f S Mondwater 2r go ruikt hebbon Boven ieder nndor Tand water te verkiezen ali voorbchoedraiddol tegen Tanden Mondziekton Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA Tandpoeder v bolioudt men Steeds gfezonde en schoone Tanden oen eerste vereischte tot hot behoud van oone gezande maag Dr i 0PP 8 Tandplonibeersel om zelf holle kiezen to vullen Dr POPP g Kruideuzcep 18 met het grootste succes ingevoerd t en iedere soort van Huiduitslag POPP S Zonnebloem Ollezecp fijnste on besto Toilet Zeon WAABSCHUWIlfO Allo bestaande namaaksels van AnatherinMontwater zijn voor de Gozpndhcid schadelijk volgen analyse danrom waarschuw ik hiermede het geëerde publiek voor aankoop van zulke namaaksels Dr J O POPP RK Sof Tandarts en uitvinder der AnatherinPreparaten te Jf eenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda by de firma J C Zoldenrijk Co Drogist op de Markt te Rotterdam by F E van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilid apoth te Delft bij A J vnn Ryn te Schiedam bij O Maltn Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windhoim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spaiy e idiim Lobry Porton Droogisten lurant geschiedt ZONDAG VRIJDAG iDdeStKl gave in deu avond van NDÊBDAG fn ZATEE peridrienuumlieii ii 1 25 50 f De oitgare dezei W0BNSr AGf 1J geschiedt de DINSDAG DAG De pi fraitce per pi t 1888 iU vaniUdve rLAJ J OpUDA kk Wet geH ad die i JiMr 1 1 M aoor 4en i y l ive wa8j M tvat ndsche ikei b ha 188 ideik iittin led in wera iig vegena aiÉSSbezïkhi itt r medegedeeld fat Ivaa den Minister van Jed lende dat hü zich verklaarde het verteenen v n eene Bijkstubsidlj n de gemeente GouAa voor èeo volledig Gymnasiom te bevorderen en wel tot een bedrag gelijkstaande met de helft der kasten na aftrek der inkanuteo doch onder deze voorwaarde dat do r do Gemeente een nieuw Gymnasium zou warden gebauwd De lokalen der Burgeravondaohool die thans voor het Pn mnasium worden gebruikt kunnen nl niet voldoende worden geacht Db Voorzitter deelde mede dat B on W ïich TooTStellen in oen volgende vergadering een voontel aan den Baad te doen betreffende het bouwen van een Gymnasium Verder kwamen bg den Baad de volgende stukken in Een voorstel van B en W om dra hoofdagent van politie en de agenten van politie eene gratificatie te verleenen voor buitengewone werkzaamheden tijdens de betrokking van iospecleur van politie vacant was Ter visie Het suppletoir kohier der pi dir belasting dienst 1888 Ter virie Missive van verschillende Colleges en Commissiën inzendende aanbevelingen ter voorziening in vacatures ontstaan door periodieke aftreding met 1 Januari e k Ter visie en benoeming in ds volgende vergadering 4 Twee adressen van J M de Haar geb Bosman zich beklagende over het verbod om in haarhuis in de Vogelenzang muziek te duen maken Bij ieder adres is gevoegd eene memorie van toelichting Deze adressen worden verzonden aan den Burgemeester met gitnoodiging daarop te beschikken daar het behoort tot zijne competentie en niet tot die van den Baad 6 Een adres van 8 P van der Kleijn Jr verzoekende zijn aanslag in de pi dir belasting te roieeren De Voorzitter deelt mede dat op een vorige vergadering op eon verzoek van adressant reeds afwijzend is beschikt die bij Gedeputeerde Staten in beroep had knnnen komen waarvoor de termijn na echter verstreken is De Kaad stelde in deze vergadering een verordening vast regelende het politie toezicht op de huizea van ontucht en de publieke vrouwen en besloot tot wijziging van de Gemeente begrooting dienst 1888 Voor hot jaar 1889 zijn aan de Rijks universiteit te Utrecht o a tot adsistent benoemd do heeren Dr W H Julius voor natuurkunde en M Schinkel voor medische kliniek De jonge dames krans Persii die eenigen tijd geleden pou beroep deed op de medewerking van ge goode ingezetenen om arme huisgezinnen van kleedingstukken te voorzien vorzdekt ons te melden gavond ten ongeveer 7 uur ds op de Baam vrobw van A Cattel oud 61 jaai die een emmer Zal Water wilde scheppen door de duiitemis ioorover in bet water gevallen Zü zonde zejker verdronken tijn indien niet haar bauraian U Flanken den moe4 bad gehad er bq te springen en haar v n een wisaiitl do te widen i Op i de Loo qjeoting te Utrecht waren 2200 belangstellenden b een waaronder vele geestelijkeu ook van elders Het Comité ea dr Schaepman werden met gejuich begroet Het koor zong by den aanvtag de Pabsthymne met het slot Fu es Petrus daarna het Volkslied met luide instemming De heer Jos De la Court presideerde hij wekte tot een ernstig en aa djg ontMA i P Dr Schaapman deelde een telegram mede van den Staatssecretaris kardipaal Eampolla waarbij de Apostolische zegen van den Fans werd verleend De heer Kolkman lid der Tweede Kamer las het adt voor t welk aan den Paus zal worden gericht Het bevat eene betuiging van hulde en trouw alsmede een protest tegen de berooving van den H Vader van zijne wereldlijke macht Voorts werd een adres voorgelezen aan het Nederlandscho Episcopaat behelzende instemming met zijn optreden waaraan hulde wordt gebracht met het vragen van zijn gen De adressen werden met toejuiching aangenomen Dr Schaepman hield eene welsprekende rede trillende van verontwaardiging en gloeiende van geestdrift Hij zotte het beginsel en de beteekenis der wereldlijke macht uiteen en verklaarde dat het protest niet bedoelde dat de wereldigke macht die in verachijning ontstaan handhaving en gedurig herstel een wonder Gods is door staatslieden hersteld worde maar om te vragen dat God dit doe door een wonder van Zyna hand Telkens deden zich luide en herhaalde toejuichingen hooren De minister van jastitie heeft het volgend schrjjvep aan heeren procureurs generaal bij de gerechtshoven gericht rHet heeft de aandacht getrokken dat op verschillende plaatsen in het rijk door lieden van veïdacht allooi pogingen worden aangewend om de landbouwende klasse te bewegen tot emigratie naar Amerika door onware voorapiegeling omtrent de vooruitzichten die haar in dat werelddeel wachten Heeren procureurs generaal verzoeken in verband met dat schrijven heeren burgemeesters en commissarissen van politie een ieder in zgn ressort een wakend oog te doen honden op de handelingen van lieden die zich bozig houden met het geven van inlichtingen omtrent en de bezorging van landverhuizing en noodigen hun uit om byaldien blijkt dat door hen kwade praktijken als waarvan hier boven sprake is worden aangewend hem daarvan bericht te doen toekomen Staten Qeneraal Tweede Kames Zitting van 15 Dec Hoofdstuk Nationale Schuld ging zonder debat of stemming er door daarna werd Financiën behandeld De heer Mees verklaarde dat hij hoewel de Minister het program van actie in een rustige rust veranderde en zelfs de zoo noodige herziening van de gemee ntelijke belastingen niet wil indienen voor de begrooting zou stemmen eredzoo de heer Van Houten die in deze begrootiug een administratieve zag Ook de heer Van der Loeff sloot rich hg dit betoog aan maar maakte rich ongernst over de uitlating van den Min over de militaire uitgaven De heer Kerdijk zou tegen de begrooting stommen om verschillende redenen De Minister zei in zijn verdediging dat hjj herriening van het gemeentelijk belastingstelsel urgent acht doch niet inzag dat niets daaraan mocht voorafgaan Hij zou indien niet binnen een jaar herziening van de grondbelasting wordt ingediend de bovengenoemde herziening daarbij voegen Over de militaire uitgaven herhaalde hij on ook de keer Schimmelpenninck van der Oye deed dit dat de toestand verbetering behoefde en dat zuinigheid dikwijls de wisheid schaadt De zontaccijns zou de Minister niet afschaffen zonder als equivalent hoogere invoerrechten te heffen Dit wordt voorbereid evenals verlaging van suikeraccijns De verklaring van enkele sprekers dat het program van actie weinig werd uitgevoerd lokte tegenspraak uit van den heer Lohman die goedkeurde dat dit met wijs en verstandig beleid niet zoo klakkeloos werd uitgevoerd Hij verklaarde dat deze Min het volle vertrouwen had van de rechterzijde De begrooting werd aangenomen met 57 tegen 12 stemmen Het algemeen debat over Oorlog werd geopend door den heer Seyfiardt die met genoegen tegemoet tag een wet op den staat van oorlog en beleg en aandrong op afschaffing van den majoorsrang en gelijkstelling en verhooging van tractementen van officieren van alle wapens en op afschaffing van de pupillenschool j e hèor Von Lóben Sels dankte voo de invoering van de Zondagsrust voor militairen en was tegen verkoop van drank in de cantine De lieer Van Vlijmen wees op de onrechtvaardige toepassing der promotie bij keuze door don vorigen Minister Hij vroeg meer godsdienstvrijheid in t leger De heer Domela Nieuwonhuis zei dat voor nuttige werken gebrek aan geld is en toch eet het beest dat militarismo heet millioenen op De nooden van een oorlogstoestand waren niet zoo erg als die van gewapenden vrede Spr zetto daarna uiteen zijn grieven tegon oorlog Spr geloofde niot aan de verdedigbaarheid van ons land Persoonlijke dienstplicht zou een onrecht minder zijn Spr s ideaal was algemeene woerplicht Ook trok hy te velde tegen den verkoop vau drank in de cautlne Het Bestuur der Nodcriandsche Heidemaatschappij heeft in de onlangs te Arnhem gehouden vergadering benoemd tot Ambtenaar der Mg met den titel van houtvester do Heer Wilh Pley Oberforster Candidat tfc Hannover die in t begin van het volgende jaar z jn betrekking zal aanvaarden en zich daartoe te Wageningen zal vestigen Het lid van het Bestuur de Heer G Tutein Nolthenius aldaar heeft op zich genomen zich tgdelgk met de functien van Directeur te belasten