Goudsche Courant, dinsdag 9 april 1889

Be eommisne ran rappoiteon tohtta decs be aling nog wat te knellend vooral voor kleine bbriekjes en werkplaatsen on op haar voorstel werd ten slotte alleen de rustpauze VÉt minstens een nur gehandhaafd met behoud van het e rst door haar prijsgegeven dispensatierecht Behouden bleef de bepaling dat de vrouwen en jongelieden die rust pauze niet mogen doorbrengen in een lokaal waar arbeid wordt verricht dus wel ia de werkplaats mits dan daar het werk stilsta Het bezwaar dat xe per se op sb aat warden gejaagd is dus opgeheven Van den dagelijkschen rosttgd ging men over met aanhouding van art 7 tot den wekelijkschen rustdag De nieuwe redactie had ook hier de meeste bezwaren weggevaaf Hoofdzaak is dat thans vaststaat dat zij die behoor n tot een kerkgenootschap dat den rustdag niet op Zondag viert het recht hebben rust te eischen gedurende het etmaal met hun kerkelijken rustdag overeenkomende Art 9 bep ende dat een vrouw gedurende 4 weken na hare bevalling niet in een fabriek mag arbeiden gaf geen aanleiding tot gedachtenwisseling Over art 10 werd des te meer gesproken Het verzet van den heer Lohman tegen het wettelijk vermoeden hetwelk dat artikel bevat gaf aanleiding tot een juridisch debat dat hoe interessant wellicht Toor deskundigen voor onze lezer minder begrijpelijk ia Terwijl de heer Lohman in zijn strijd gesteund werd door den heer Heemskerk kozen de heeren Verniers van der LoefF Van der Kaay en Hartogh de zijde des ministers Voornamelijk liep de gedachtenwisseling over de vraag of als art 10 vervalt hot bewijs van overtreding der wet in vele gevallen zal zijn te leveren De Kamer ging ten slotte niet met den heer Lohman mede Het artikel werd onveranderd aangenomen met 48 tegen 22 stemmen Zonder hoofdelijke stemming werd eindelijk ook art 11 goedgekeurd De fabrieksinspectie en de straf en overgangsbepalingen blijven thans nog ter behandeling over bovendien het aangehouden artikel dat heeft te bepalen in hoeverre de wet op het visschers en het scheepvaartbedrijf toepasselijk is Dr Schamer in Graz ia na een microscopisch onderzoek tot de ontdekking gekomen dat de Ueine zwarte puntjes die op de meeste sinaasappelen geTonden worden schimmelplantjes zijn De heer Jacobus Polak apotheker te Amsterdam schrijft naar aanleiding daarvan het volgende aan het miad oDeze zwarte langwerpige l ja2mM lange en Vs a i mM breede plekjes die op verreweg de meeste sinaasappels en mandarijntjes soms in overgroot getal voorkomen hebben in de laatste weken zonder dat ik iets wist van het onderzoek van genoemden dr Schamer ook mijne aandacht getrokken Het zijn echter geen schimmelplan es die de geurige schil van de goudgele appelen tot hunne woonplaats hebben gekozen en in hooge mate ontsieren het zjjn insecten ff Bij aandachtige beschouwing met eene loupe vindt men spoedig enkele zwarte plekjes die minder ingedroogd zijn en ons al dadelijk leeren dat wij hier wel met een dierlijke en niet met eene plantaardige parasiet te doen hebben Het insect is vermoedelijk een kever of torretje dat in Italië thuis behoort en lezen Wat hebt gij die regels fijn geschreven een groot onderscheid met uwe fiksche vaste hand van tegenwoordig ZiJ begon de bladen om te slaan ff Ik vrees dat ik u zal moeten storen Ik moet het boek nog eens naar de drukkerij meenemen dan kunt gij het terug krijgen met de andere deeltjes Nog een oogenblik Laat mij u dit nog eens voorlezen Dit hebt gij dubbel aangehaald ziet gij wel Ik kan maar alleen den tweeden regel lezen tis zeer flauw Zij las ifOfaie vrouw ie ii pa Inen niet kan hmcijden aü vm mijne lippe eene hekentenu van liefde hooren Aan wie dacht giJ Alfred toen gij tweemaal die regels hebt aangehaald Aan zekere jonge dame wier verontwaardiging ik eens heb opgewekt toen ik haar vroeg om mijne terugkomst af te wachten voordat zij zich engageerde antwoordde du Barry teeder ffO dat is juist zoo aangenaam hernam Clar ffte weten dat gij nooit aan iemand hebt gedacht behalve aan mij dat gij reeds als knaap uw leven aan my toewijddet dat gij in al die jaren van afwezigheid slechts dit éém denkbeeld hebt gekoosterd dat uwe eerste uwe eenige gelofte slechts my gold Dat is een al te groot geluk Du Barry gaf oen gepast antwoord Clara hield het boekdeeltj e nog in de hand terwijl zg achteloos de bladen omsloeg de aan geurige vluchtige olie zoo rjjke schil van den sinaasappel of mandarijn een geschikten bodem acht om hem zelf tot laatste rustplaats en zijn kroost althans in zijn prilste jeugd tot voedsel te verstrekken Indien men toch de daartoe reeds microscopisch aan te wijzen zwarte puntjes met behulp van eene naald of mesje van de sinaasappelschil door oplichten losmaakt en de lichter gekleurde ondervlakte bij eene vergrooting van ongeveer 80 maal en bij opvallend licht aandachtig beschouwt ziet men binnen de dekschilden van het gr i tendeels uitgedroogde insect een groot aantal in rijen regelmatig gegroepeerde ovale eitjes liggen Onder gunstige omstandigheden kan men het zelfs treffen dat het jeugdige individu juist bezig is de eierschaal te verbreken met zijn drie paar poo es sprieten en blank lichaam zioh uit zijn bekrompen woning los te wringen en als zelfstandig wezen zyn eerste wandeling op zijne bolvormige geboorteplaats af te leggen Wat het verdere lot dezer zoo ver van hun vaderland verwijderde jonggeborenen is indien zg niet in min of meer afgetrokken staat als curaoao oraiyebitter compot of marmelade enz in de maag der liefhebbers als delicatesse terecht komen is my tot dusver nog onbekend Qe Amerikaansche dames hebben een nieuwe modo ingevoerd Als men te Boston of te Philadelphia in een salon treedt en da vrouw des huizes treedt u te gemoet hoort men een gerinkel als vau kleine belletjes en men kijkt rond of men de poes niet op baar staart kan trappen Maar er is geen poes het geluid klinkt gedempt men gaat zitten en er rinkelt niets meer De gastvrouw staat op ec gij hoort weer de belletjrs rinkelen Als de bezoeker verwondert rondkijkt zal misschien de gastvrouw hem het raadsel oplossen zij draagt de belletjes aan haar konseband De mode is te Boston de stad van vernuft en wetenschap uitgevonden en wel naar men zegt door een studiemiuLend echtgenoot die niet kon hebben dat zijn vrouw hem in zijn overpeinzingen verraste Het verbruik van zeep is in China volgens offlcieele statistiek gedurende het laatste jaar met 30 percent en in de vijf laatste jaren met 1 S3 percent toegenomen In verband hiermede is wel opmerkelijk wat de Norti China üerald mededeelt namelijk dat een Japanner die emigreert altijd in zijn contract bedingt dat hij per dag eene zekere hoeveelheid heet water moet hebbeu 4Waarin hij zich volgens de gewoonte zijner naiio halt kookt Do Cbineezen echter breken over zulk een kleinigheid hun hoofd niet en hoewol zij in hun land hunne badhuizen hebben komen de meesten nooit iu de nabg heid daarvan en zouden niet weten te zeggen hoe die plaatsen er van binnen uitzien Wascht gij uw kind alle dagen vroeg eens een vreemdeling aan een Cbii eesche vrouw die bezig was stof bij scheppen vol op haar kroost te werpen waarna zij het met een ouden bezem afwischte Het alle dagen wasschenP was het verontwaardigde antwoord r well het is nooit gewasachen sedert het geboren werd Geen wonder dat de meeste Cbineezen niet konden begrijpen waarom een koopman lo zeep voor zijn venster de spreuk uithing Goedkooper dan vuil Het scheen alsof haar minnaar niet wenschte het onderhoud te rekken althans hij maakte eene beweging om het boek weg te nemen dat zij opnieuw begon in te zien O daar is iets anders riep zij uit Zy liet haar blik gretig over de bladen gaan Hebt gij het wel eens uitgeleend vroegzij op sens Nooit Waarom vraagt gij dat Dat weet ik niet Het i zoo doorgelezen Dit schrift is ook te fyn zeUs voor een knaap Zij hield haar adem balfin terwijl zij tot antwoord naar hem opzag Du Barry glimlachte ffik zou mü kunnen voorstellen dat een jong meisje dit geschreven badi Gekheid Hij nam het boek en las den paragraaf stil Ik moet bekennen dat ik hier niets bijzonders in zie het is zeer alledaagsch Hoe kunt gij dat zegg n t Is juist wat ik nu gevoel Alfred Zij las overlnid Zonder Narcissus was de wereld dood voor my zonder hem was er niets dat eenige bekoorlijkheid voor mij bezat Zelfs myn lust m kleeding en opschik was slechts de wensch om hem te behagen als ik wist dat hij mij niet zien zou besteedde ik geene zorg aan mijn toilot Ik hield veel van dansen maar als hij niet aan mijne zijde was scheen het alsof de beweging my hinderde Al beloofde een feest ook nog zoo schitterend te zyn als hy er niet was genoodigd was my de moeite te veel om Boitenlandsch Overzicbt De arijsche rechtbank heeft uitspraak gedaan in het proces tegen de Ugue det patriotei De zaal was stampvol Het vonnis is uitvoerig gemotiveerd Alle aangeklaagden waren tegenwoordig De rechtbank sprak hen allen vrjj van de beschuldiging dat zij behoorden tot eene geheime vereoniging maar veroordeelde hen tot eene boete van 100 francs en de kosten omdat zij eeno niet geautoriseerde vereeniging hadden gevormd Hot vonnis werd begrott met de kreten Leve Boolanger De Frausche republikeinsche bladen zoowel dia der opportunisten als der radicalen betuigen eenstemmig hun ingenomenheid met het besluit der Kamer om verlof te verleenen tot vervolging van generaal Boulanger Alleen betreuren zq het dat de zitting waarin dit besluit werd genamen weer tot toty heftige tooneelen aanleiding heeft gegeven In allen gevalle zal de vervolging nu toch door gaan en wel met bekwamen spoed Beeds heden zal de Senaat als hoogste gerechtshof zijn eerste zitting houden De senatoren zullen dan natuurlijk nog in het Palaü du Luxembourg bijeenkomen en dan vaststellen waar en wanneer zij als rechters hun zittingen zullen houden Zoodra de wet is uitgevaardigd zal president Carnot een drietal voorname rechtsgeleerden benoemen die sis vertegenwoortligors van het openbaar ministerie de zitting zullen bijwonen Boulanger heeft een manifest tot zijne kiezen uitgevaardigd waarin hot volgende gezegd wordt Uw gezond verstand heeft reeds recht laten wedervaren aan hot weefyl van leugens waaruit het requisitoir van den procureur generaal tegen mij ia samengesteld Al mijne daden zoowel vóórdat ik tot minister benoemd werd als in mijn staatkundig leven daarna waren bekend Indien zij strafbaar varen dan zou ik de staatsmannen tot medeplichtigen gehad hebben die mijne ambtgenooten waren Als soldaat heb ik mijn leven gewijd aan den dienst des lands als minister van oorlog heb ik bijgedragen tot versterking van s lands weerbaarheid als patriot n burger heb ik de rechtmatige eerzucht gehad de republiek te ontrukken aan de handen die haar te gronde richten Gij wilt met mij de republiek van alle goede Franseben de eerlijke republiek Na eenige maanden zal het algemeen stemrecht uwe vorige beslissing bevestigen en aldus door zijne ouvereine uippraak de rust des lands verzekeren Bij de voortgezette tweede lezing van het ontwerp tot verzekering der arbeiders tegen ouderdom en invaliditeit in den Duitschen rijksdag kwam Donderdag par 14 in behandeling welke betrekking heeft op de hoogst gewichtige quaestie tot opbrengst der middelen tot de verzekering benoodigd Namens de vrijzinnige partij verklaarde Riokert onder aanvoering vooral van bezwaren van önancieelen aard zich beslist togen een toelage uit de rijkskas Volgens hem mocht men niet voor het rijk financiëele verbintenissen voor den dunr van een eeuw aangaan zonder tevens te voren voor dekking der uitgaven gezorgd te hebben De vrijzinnige partijleider sprak de vrees uit dat ten slotte tot het bijeenbrengen der benoodigde middelen wederom indirecte belastingen zooden iiigevourd worden dia dan weder neder zouden komen op de arbeiders wier toAomst men verzekeren wil en op do kleine handwerkslieden die van de wet volstrekt geen vruchten plukken De staatssecretaris Von Haltzahn Gültz trachtte mij nieuwen tooi aan te schaffen of den ouden naar de mode te veranderen Hoe kunt gy dat olledaagsch noemen P Verschoon my Ik bedoelde niet alledaagsch ik moest gezegd hebben gewoon Het is de natuurlijke ontboezening van iemand die bemint maar een zeer gewoon gevoel Ik beken dat ik meer dacht aan uwe zonderlinge vermoedens ten opzichte van de aanteekeningen dan aan hetgeen ik las Clara lachte De openhartige toon van du Bany stelde haar gerust Het was myne be oeling niet u schrik aan te jagen ik weet eigenlijk zelve niet wat het is Ik haal nuj de zonderlingste grillen in t hoofd En toch wie kan er minder reden toe hebben dan ik t Is de overmaat van geluk Dat maakt my bekneld Ik moet u altijï bij mij hebben oodra gy my rerlaat word ik drtiefgeestig Dat wordt sJoedlg anders fluisterde du Barry en dan Zij werden gestoord door Emily Ferris die een lievelingswijsje neuriënde de kamer binnenkwam Zij scheen volstrekt niet vSrwonderd dat zy die twee bij elkrfnder vond maar groette haar neef f chteloos die deze gelegenheid waarnam om zich te verwijderen Met het defel van Meister in de hand nam hij afscheid zeggende dat hij in den loop van den avond zou terug komen Clara volgde hem den gang in Gij zult er flftrdt vtrvolgd J deze bezwaren te wederleggen onder verzekering dat Duitsohland voldoende in staat was om de aan de wet verbonden lasten te dragen Op welke wijze dit op den duur zou geschieden deelde de spreker niet mede doch gaf de verzekering dat voor de eerste jaren de vereischte somman voorhanden waren terwijl hij de aandacht vestigde op de aanzienlijke bedragen welke het rijk aan de enkele staten kan overdragen Ten gunste van een rijksbijdrage votrden het centrumsUd Eeichensperger de conservatief graaf Stolberg de vrij conservatief Gamp en ook de nationaalliberaal Benningsen het woord De laatste achtte tot dekking der rijkstoelage geen indirecte belastingennoodzakelijk Daarentegen zochten andere sprekers o a Windhorst het centrum toont zich steeds bij de behandeling dezer verzekeringswet verdeeld aan te toonen dat deze uitbreiding der staatszorg slechts de armenzorg algemeener lal maken Zij zagen in de wet geen middel om de ontevredenheid en daarmede de sociaal democratie uit den weg te ruimen maar wel een middel om joist de begeerlijkheid te vermeerderen zoodat zy van hun kant verwachtten dat van sociaal deroocrotische zyde binnenkort de eisch zou gesteld worden dst het ryk alscompensatie voor de indirecte belastingen alle lastenzou op zioh nemen Het tabaksmonopolie zou dan het laatste redmiddel tot opbrengst der benoodigde middelen zijn Namens de sociaal democratische party verklaarde Bebel die zich zeer vermaakt over den angst voor de sociaaldemocratie welke uit de redevoeringen der vooren tegenstanders zoo duidelijk bleek zich ten gunste van de rijkstoelage daar zonder deze de wet voor hem en zijn partijgenooten onaannemelijk was EJerst Vrijdag had de stemming plaats Met 184 tegen 92 stemmen verklaarde zich de ryksdag voor een rijkssubsidie Tegen stemden de Duitschvryzin nigen de Falen v Ëlzassers het grooiste deel Tan het centrum en enkele conservatieven en nationaalliberalen In het Engelsche Lagerhuis heeft do oppositie bij de behandeling der vlootwet den aanval tegen het ministerie begonnen Do liberale afgevaardigde Childers diende een voorstel in om de gevraagde 21 500 000 pd st te vinden op de gewone wijze door eenvoudig elk jaar zooveel toe te staan als voor den aanbouw der schepen noodig is De heer Gladstone ondersteunde dit voorstel hetwelk werd bestreden door de ministers van marine en financiën De uitslag der discussie was de verwerping van het voorstel Childors met 158 tegen 125 stemmen Daarna werd het plan der regeering goedgekeurd Aldus zal terstond 10 000 000 pd ter beschikking worden gesteld terwyl de overige 11 600 000 pd st over de vyf volgende begrootingen van marine zullen verdeeld worden Niettemin zal de geheele som in twee jaren worden besteed INOÜZONOEN THEOD JOBISSEN Men heeft in zyn leeijaren de gave nog niet docenten juist te waardeeren Toen de kortelings overleden Professor Jorissen als leeraar in de geschiedenis aardrijkskunde en nederlandsche taal aan het Gymnasium te Gouda verbonden werd en voor ons aankomende jongens in de klasse verscheen gevoelden we dat hij ons staan zou Zyn norsch gelaat zijn scherpe blik de korte bevelen die hij gaf waren zeer weinig van onze gading D eerste maanden gingen voorby maar veel zonneschijn kwam er niet over dat stroef en bleek gekat We schenen dom en onbevattelijk en gevoelden nog niets voor zyn onderwijs Maar allengs kwam het wel Toen hij ongetwijfeld met groote vreeze de regels begon los te laten en taal begon te dooeeren toen hij de jaartallen der historie glippen liet om ons van dij brokken geschiedenis te gaan vertellen ja toen gingen we wel allengs waardeeren dat hy trots zyn onstuimige drift toch ook heerlyk onderwyzen kon dat zijn lessen veel aantrekkelijker werden dan die zyner meer gelijkmatige en schoolsche collega s Want Jorissen leuterde en zeu e teutte en vitte niet Hij berispte of hy prees maar het werd weldegelijk gemeld Zelfs wanneer bij de stoplappen met woeste vegen uit uw dictón schrapte en hetsoeperig opstel zoodanig ontdeed van al den noodeloozen omhaal dat het pgefrisoht en pootiger vanonder zijne pen te voorschyn kwam dan waart ge ondanks de verwoestingen in uw schrijfboek toch voldaan dat hij u had aangetoond zoo schrijft men niet i En als hij dan uit de schoolbank klom eiv ü toevoegde begrepen heertje dan wist geflat zulk esn anatomische les toch ook hem genoegen had gedaan Indien Jorissen maar iets in den leerling ontdekte wal naar stijl geleek dan gaf hij hem zijn vriendelyksten glimlach en getuigde hy met oprechte vreugde dat heb je nou eens knap gedaan heer e Wat Jorissen geweest is voor de wetenschap dat kunnen deskundigen juister beoordeelen dan ik Wat hü voor zyne leerlingen te Gouda was dat mag in dezen tijd van leerstof opstapeling nog wel eens met dankbaarheid herinnerd worden hij was een bezield en bezielend docent Uit Twenthe 6 4 89 N Pr 8 Brieven ut de Hoofdstad Onder de belangen welke op dit oogenblik de aandacht der Amstelbewoners ketenen behoort de vraag genoemd te worden Wat zal men maken van het Paleis van Volksvlijt Iedereen die te Amsterdam geen vreemdeling is weet dat gemeld gebouw althans wat het eerste deel zijner benaming betreft die met eere draagt Het is een der sieraden van onze stad een der weinige architectonische sieraden welke op dit eerewoord aanspraak mogen maken zeker onder de nieuwe voortbrengselen der bouwkunst Gelyk onze stadsschouwburg het Leidsche Plein bohoerscht doet het Paleis dat het Frederiksplein en heel de ütrechtsche straat die er op uitloopt maakt het belangwekkend Intuaschen een fraai gebouw is heel mooi maar het ook rentogevend gemaakt warden in don geldelyken en niet minder in den ethischen zin van het woord Naar de denkbeelden van den stichter zou het een vast tentoonstellingslokaal wezen waar de voortbrengselen onzer nationale nijverheid zouden kunnen prijken Een museum van nieuwe kunstnijverheid gely k het ondergedeelte van het Rijksmuseum er nu een voor die onzer voorvaderen is Daarby kon het ook bestemd worden om het volk een aangenaam nuttig en goedkoop vermaak te schenken in te woord het moest voor het volk het aangename met het nuttige vereenigen Voor eene stad als de onze die eene bevolking van bijkans viermaalhonderd duizend zielen telt schijnt een dergelijke inrichting eene werkelijke weldaad Hier viel eene leerschool te stichten voor de kunstindustrie welke waarlijk nog bij lange niet zich met die van het buitenland vermag te meten hier der nijverheid de voortdurende gelegenheid te schenken hare beste voortbreugelen den kooplustigen voor oogen te stellen en daarbij i oor het volk de mogelijkheid te openen om op goedkoope wjjze goede muziek te hooren ja ook met lectuur van dagbladen tijdschriften en boeken zich bezig te houden of te luisteren naar voordrachten Een wedergade dus van de grootscho stichting The people palace dis in het Oosten van Londen tot stand is gebracht Intusschen eene dergelijke instelling kan uit den aard der zaak niet geldelijk rentegevend zijn Zy kost te veel aan stichting en beheer on is alleen levensvatbaar wanneer zij tenminste geheel onbezwaard is en er geen rente aan aandeelhouders behoeft uitgekeerd te worden Doch dit nu is allereerst met ons Paleis niet het geval En daarenboven bestaan er in onze stad een aantal zelfstandige inrichtingen welke ieder iu het bizonder een deel van die taak op zich nemen ik noem vooral de Maatschappij voor den werkenden Stand met haar kosthuizen teeken en ambachtsscholen haar afdee ling volksvoorilraohten en wys nog op het Nut van het Algemeen met zijn bibliotheek en verdere inrichtingen Dat maakt op zich zelf alreeds eene concentratie in het Paleis ten deele onmogelijk Dit trouwens is een verschijnsel t welk we in onze stad overal bespeurt n in z ka liefdadigheid volksen kunstinstellingen dat er van alles te veel is en het een het ander dJodt Daar wordt veel gewerkt in evenwijdige richting maar langs te talrijke banen en dan natuurlijk op de meeste met onvoliloende krachten En hy zou een reus moeten wezen die de taak volbracht om een eenheid te maken uit deze veelheid het overtollige ter zijde të stellen en zoo de ontzaglijk groote offers welke jaarlijks gebracht Korden aan te wepden op de meest nuttige wyze tonder eenige verspilling Eune poging om in de liefdadigheiclsoofemnif de Aüt zeer zeker allereerst noodige samenwerking te Verkrijgen is kortelings door hft bestuur van hot genootschap Liefdadigheid naar Fermogen en aanvankelijk met vrij gunsligen ni lag beproefd Daar is althans medewerking toegezegd door velen wien men dit gevraagd hoeft moar hoe lallooze vereeniginkjes blijven niet li ver hun eigen weg bewandelen I De persoonlijke ijdelheid heeft pooit haar rol uitgeapaeld en wio zal er in slagen de uiteenloepende meeningon van inzichten van zoo vole menschen onder éSa hoed te vangen Intusschen ik zou over het Palet mor FoUtvl t en zijn bestemming handelen In de laatste jaren is het in hoeMzask een groot uitspanningslokaal geweest muziekuitvoeringen tooneelvertooningeu acrobatische toeren balletten wisselden er elkander af Ongetwijfeld waren de eerste de beste het orkest van Coenon verheugde zich in een goeden nsam en de dusgenoemde klassieke Concerten van de Donderdagavonden waren meer en meer in de mode geraakt De tooneelvertooningen bestonden o uit Opera s door het Duitsche gezelschap uit Hotterdam of het Fransche uit de residentie of uit spektakel stukken met veel decor en veel figuratie de acrobatische toeren maakten deel uit van hetgeen de Engelschen a rarfe tgentertainment er wij Hollanders vrij oneigenaardig een cafó chantant zouden noemen maar dan in t fatsoenlijke En wat de balletten betreft sinté die geliefkoosde Amsterdamsche termakelykheid uit onzen stadsschouwburg verdreven was vond zij alleen in het Paleis een toevluchtsoord en was er voor velen mijner stadgenooten niet de minst aangename uitspanning Intusschen hoewel de leden eeno vatte jaar lijksche contributie van ruim ƒ 80 000 bijdroegen bleken op den duur de kosten der eigen exploitatie van wege liet bestuur te hoog en zoo kwam men er toe nu twee jaar geleden alvast de kostbare balletten af te schaffen Dat stelde enkelen der voornaamste aandeelhouders echter nog niet tevreden en in het vorig jaar wisten zij mot den heer Huijzinga aan het hoofd een besluit door te drijven t welk alles op haren en snaren zette Er zou voor alles gebroken worden met het stelsel van lidmaatschap en de toegang alleen tegen gereede betaling opengesteld Daarbij werd tevens over eene algeheele hervorming van het beheer gesproken met het doel dit meer rentegevend voor de aandeelhouders en verdere belanghebbenden te maken Het tijdperk van overgnng t welk nu volgde is den hervormers intusschen niet gunstig geweest De opzegging van het lidmaatschap waarmee ongetwijfeld misbruiken ten nadeele van de beheerders gepleegd werden had eene omgekeerde uitwerking I De ontvangsten vermeerderden niet maar slonken tot de helft En dat was begrijpelijk Velen onzer burgerhuisvaders beschouwden de contributie van ƒ 25 als een dior plichti atige posten op hun jaarlijksche begrooling een offer waarmee zij den lust j tot ontspanning voor heel hun gezin gedurende een gansch jaar vrij voldoende bevredigden Erg cricisch waren de meesten daarbij niet en zoo een deel der vermakelijkheden den smaak van hun dochters soms niet bevredigen mocht dan kondon de kleinen er te n minste van genieten Het elk wat wils door de directie in toepassing gebracht stelde ten slotte elkeen tevreden Doch iets anders werd het nu het er Op lankwam entrees te betalen wat vroeger als meegenomen werd beschouwd werd nu het geld niet waard gekeurd Het sterkst sprekend kwam de eigenaardige karaktertrekken der I oude Paleisleden uil ten aanzien van de klassieke concerten Toen die tegeef waren trok men er met de gansche familie heen en ging op een koopje voor muziekkennera door doch nu het bijwonen er van extrageld kostte kwam de aap uit den mouw men bleef weg Voor een goed deel vond dit verschijnsel ook zyn ooisprone iu toenemenden concurrentie Niot alleen I Carré bleef nu groote aantrekkingskracht oefenen 1 maar de opzegging van het lidmaatschap van het Paleis viel tevens ongeveer samen met de opening van het nieuwe Concertgebouw En de ware muziekliefhebbers die zich te vort n met het onder onsje in hot Paleis tevreden hadden gesteld men kwam d r eigenlijk meer om te praten n om te luisteren haastten zich te verhuizen naar den tempel die alleen aan hun goden gewy d was en waar het gehalte der uitvoerenden iu het algemeen ook houger stond Bovendien vervingen die concer ten in bet nieuwe gebouw tevens die in de te klein geworden zaal r tn Feltx Mentie En het verdient opmerking dat do cri van het Paleis samenvalt met de ten koop aanbieding van dit juist genoemde honderdjarig gebouw t welk zyn diensten schijnt gedaan te hebben en nu vrageild de toekomst inkijkt Het eerwairdis e Felix iu veiling aangeslagen dat biedt stof voor een elegie aan een lofredenaor op het verleden Zoo vergaai de glorie dezer wereld I Is h t ein voorteeken van het lot t welk het Paltii voor Folkmliji wacht VViu zal het zeggen Gelijk fle zult u nu staan verkeert men te dien aanzien Wg in hot onzekere Verschillende plannen zijn inafödiend het óeii om er eene groote markthal van te mailen door een üusseldorfsch Nederlander den heer Thon het ander van don tegenwoordigen controleur van het Paleis don heer Del labarro die inmiddels ijverisf steun heeft gezocht by de oud le len nm 65000 per jaar te pachten met de bedoeling de oude exploitatie te doen herleveni en daarbij nog epn onbepaald verzoek van de theaterondernemers gebrs van Lier om tot gunning