Goudsche Courant, woensdag 20 november 1889

Woensdag 20 November N 4075 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentifin kan gescbleden tot éón aar des namiddags van den dag der uitgave DE AFSLAG Dita BOÏÏWMANSWONING EN 8 Hectaren 71 Aren 87 Centiaren Wei en Hooiland TB Ouderkerk aan den iJssel zal plaats hebben op WOENSDAG 20 NOVEMBER 1889 des morgens te elf uren in de Herberg van A Bboebs aldaar De perceelen zgn ingezet als volgt Perc 1 4750 Perc 6 1150 2 1800 7 600 3 1350 8 550 4 1500 a 350 5 900 l Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN DROOGLBEVER te Gouda ADVBRTENTIEN alle Binnen en JBuUenlandsohe Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda STEENKOLEN Voortdurend in lossing eene lading Grove Rohr Kachelkolen wasmit wig tot 7S Ceiit per Heet contant zonder korting afleveren vr in hnia bezorgd mits bg 2 of meer Heet gel k genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 18 November 1889 erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem llonden Tandziekten zooaU het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleescb onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker Toorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarta Tïl P O P P c Anatherta UI rwrf S Mondwater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 ents ƒ 1 20 en ƒ I 7B hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP s Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPFi iVenns zeep en Zonnebloemenzeep g Gekristalliseerde en Transttarant Glycerinezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlyken witten tint te weeg brengen 8V De namaaksels van Anatberin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd VB Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Mm verlangt uitdrukkelijk Dr POPPa echte Preparaten en neme geene andere aan OpenlDare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 19 NOVEMBER 1889 des morgens te 9 uren ten sterfhnize van ABIE van OEB RING aan het Lommertswatertje op den hoek der Vogelenzang Wgk G No 108 van ileubelen en Huisraad BEDDEN en BBDDBGOED een partg nieuwe MANUFACTUREN enz Daags voor de verkooping van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DRÜOGLEEVER te Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtofiérs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aao de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizenden van een zekereb dood Te verkrijgen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk van A Bbinkmak Zoon Van af heden dagelgkach voorhanden Llssabonsche Uifen Cinaasappelen Maltba Citroenen BRUSSELSCH WITLOF SELESTER K ASTANJES Engelsche en HoUandsche Zuren BLIKGROENTEN van af 40 Cent per liter Blik Versche en geflanceerde GROENTEN Gedurende den winter geregeld voorhanden blauwe Kasdruiven Mandarijnen en Kropsla en verder alle soorten FRUITEN en GROENTEN CT C3 E Eg R ia SElT NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der gproote laagfkolen Oupeye 2s £sL ere T7 la aao Is o lean brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kac ls kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelijke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl 3 30 a fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant Van WOEIXSDAG 20 I OVEÜIBEB af GROOTE OPRUIMING a CONTANT in het Winkelhuis aan de van RORKJIN KOUSEN H AN DSCHOE E PELTERIJEN Wollen en Katoenen Gebreide GOEDEREN Tricot Tailles Knoopen Gallons Linten Stalen en Goederen worden niet ter keuze g ezonden en verschillende andere Artikelen ederen wo Hoogachtend UEd Dw Dienaar F F Knalmann Dik Si Hicolaasgekk Chocolaad Borstplaat Extra fijne Zoute Bolletjes enz te bekomen bg L lH DE GOEDERE Banket Koek en Siroopwafelbakkerfl D 18 KORTE TIENDEWEG D 18 Alom te bekomen DE mm HLM of de beschröving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen e0z waarby is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOGE O ents A BRINKMAN CHRI8TIAAN KRAMM P r ij s 80 De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post L70 Afzonderlöke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 November 1889 In de zitting der Tvreede Kamer zgn heden ingekomen de geloofsbrieven van het nieuwe lid Ghiyot en de bekende wetsontwerpen Donderdag behandeling van kleinere ontwerpen waaronder dat betreffende voorbereidende maatregelen ter beoordeeling van de noodzakelijkheid tot aanvulling der sociale wetgeving De heer Guyot nam na eedsaflegging zitting Bg kon besluit is benoemd tot leeraar aan de rijks hoogere burgerschool te Gouda dr H A W Speekman te Groningen met machtiging tot gelijktijdige waarneming van het ambt van Iseraar aan het gymnasium te Gouda De heer P D Roefnnan alhier deed met gunstigen uitsUg akte examen middelbaar onderwijs gymnastiek Wij ontvingen het verslag van den toestand van het zieken en wedowenfonds Providentia alhier over het 16e boekjaar loopende van 11 November 1888 tot 9 November 1889 Daaruit blijkt dat het kapitaal der vereeniging dat met het luiten van hot 14e boekjaar ƒ 1671 18 bedroeg thans ƒ 1990 08 bedraagt Gedurende het laatste jaar i aan 100 zieken 1389 95 uitgekeerd aan 108 kraamvrouwen 515 en aan 6 weduwen ƒ 260 In het verslag wordt een woord van dank gebracht aan hen die de vereeniging als donateur steunen terwijl voorts een beroep wordt giidaan op andere gegoede stadgenooten om ook als zoodanig toe te treden Daar het hier een zeer nuttige vereeniging geldt dia ongetwijfeld steun verdient willen wij onze lezers gaarne opwekken dien te verleenen FEVILLETOX üit hei EngeUch EERSTE HOOFDSTUK 1 Een week geleden was de luitenant Von Berghaupt te Wiesbaden in don echt verbonden met Jane Gray De jonggehuwden hadden blijkbaar geen lust in een huitenlandschen reis het scheen dat zij do wittebroodsweken liever in een bekende omgeving wilden doorbrengen Waar het jonge echtpaar zich ook vertoonde op do Promenade te Wiesbaden of in de allee van het Slotpark te Behrich overal wekte het opzien Koert van Berghaupt met zijn sprekende ernstige krijgsmansfiguur was juist oen man om door do dames bewonderd te worden En donk aan den arm van zulk een man eene vrouw van zoo groote schoonheid al 9 Jane Gray I Berghaupt lag te Mainz in garnizoen Zoodra hij U van dienst was reed hij gewoonlijk mot zijn boezomvriend Wambold naar Wiesbaden Daar kwam op zekeren dag Jane Gray in gezelschap van een bejaarde tante opduiken Do verschijning van de schoone goudblonde Engelsche trok do algemeone aandacht der hoeren maar deze ster van hot seizoen cheon ongenaakbaar In de buurtschap Zaidhroek onder Borg Ambacht kocht de veehouder A Verboog oen jaar geleden eene koe voor 122 Hij liet deie koe vetweiden en verkocht haar dezer dagen voor 322 Zaterdag jl was het 25 jaar geloden dat de heer L Akkerhuis sinds 1868 hoofd dor Openb School te Schoonhoven te Moerkapello de betrekking van hoofdonderwijzer aanvaardde Van allo zijdon werden den jubilaris blijken van hoogachting en golukwen ching geschonken De onderwijzorsvereenigiu in het arr Gouda onderwijzers en leerlingen der BergAmbachtsche normaalsohool onderwijzend personeel en ondonderwijzers oudleorlingon en leerlingen hadden zich allen om het zeerst beijverd den heer Akkorhuys hunne hulde te brengen en deden dit door prachtige geaohenkm vergezeld gaan De jubilaris bereidde allen een beerlijk feest dat tot laat in deo nacht voortduurda Gisteren nacht is te Amsterdam in de Huidenstraat brand ontstaan met jgai ongelukkig gevolg dat de vrouw van den inspecteur vsn politie Doornbos verbrand ia De meid sprong met hun vijfjarig dochtertje het venster uit op de plaats achter het huis en werd zwaar gekwetst De tieojan ge Ubbo Doornbos redde zich door langs een gootpijp naar beneden te glijden De heer Doornbos zelf had nachtdienst Nader wordt omtrent dezen brand gemeld De brand ontstond des nachts te 2 u 30 m in het achterste gedeelte der eerste verdieping waar de vrouw dot huizes sliep en vormoodolijk door het inbranden en borsten van eene lamp Door de nachtelijke stilte woekerde de vlam spoedig voort naar boven waar de dienstmaagd door de benauwde lucht wakker werd Zij ijlde naar do eerste verdieping en sprong met het v fjarig kind uit hot raam door eene zoogenaamde lantaarn viel zij op Slechts oen enkele maal zag men do bewonderde jonge dame in gezelschap van een heer dien men aan houding en kleeding dadelijk als Engolschman horkende Deze heer maakte echter een kalmoerendon indruk op allen die met de schoone Engelsche dweepten De faam schoen op de komst van dezen persoon gewacht te hebben om hare geruchten te verspreiden Spoedig wist men elkander te vertellen dat de Engelsche heer een beroemd Londensch advocaat was die op goede gronden hoop mocht koesteren op hart en hand van de bekoorlijke Jane Gray En toch maakte de gentleman met zijn stijve ernstige gelaat volstrekt niet don indruk also hij een verliefd aanbidder dor jonge dame was neon hij schreed koel on deftig naast het veel begeerde meisje voort Sodert dien tijd gingen de beide vrienden meer naar Wiesbaden dan zij tot nu toe gedaan hadden Wambold had altijd een open oog voor de bekoorlijkheden van het schoone geslacht terwgl Berghaupt durfde zeggen dat nog nooit een vrouw indruk op zijn hart had gemaakt Sedert hg echter de schoone Engelsche dame gezien had was hij geheel veranderd zijn vriend Wambold zeido schertsend dat de Engelsche schoone alleen hot Kanaal was overgestoken om de ijzeren grendel van zyn hart weg te schuiven Door een toeval dat in het gewone leven onbemorkt voorbijgaat hadden do beide officieren kennis gemaakt met Jane Gray on tengevolge daarvan brachten Berghaupt en Wambold herhaalde ma ADVEETBNTIBN worden geplaatdt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt eene binnenplaats Zij heeft beide boenen gebroken en het kind werd aan armen on hoofdje ernstig gewond Het meisje wordt in het gasthuis verpleegd Aangezien do knaap ook reeds op redding bedacht was vermeenden de buren dat de vrouw dos huizes het brandende perceel reeds ontvlucht was wat later bleek niet het geval te zijn Een brandweerman vond haar meer gestikt dan verbrand tè bed Hot achterste gedeelte en de bovenverdieping zqn bijna geheel uitgebrand Thans ziet het licht de memorie van antwoord van don Minister van Koloniën op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer ten aanzien van de Begfooting van Noderlandsch Indie In de eerste plaats verdedigt do Minister zich tegen hot verwijt dat er geen harmoni zou zqu tnsschen zijne daden als Minister en zijne woorden als Kamerlid door op te merken dat wanneer men vroeger niet naar hem gelnisterd heeft de toestand daardoor zooveel erger is gewerden on nu zoo op eenmaal niet te verhelpen In elk geval is de vree van sommigen dat hem de in staatszaken zoo noodige voorzichtigheid zou ontbreken gelogenstraft en erkent men ook dat hj zich slechts bij uitzondering aan eene buitensporigheid heeft schuldig gemaakt Zoo zou het inwinnen van adviezen bij Staatscommissien als een nieuw bewijs zijner voorzichtigheid kunnen gelden en dat te meer wijl hij zich nooit als hervormer van Indiê hooft aangekondigd maar reeds tevreden is tegenover do nu eenmaal in t leven getreden toestanden do zaken loopende te kunnen houden met een ernstig streven naar verbetering Het nadeelig slot van deze begrooting heeft de Minister nog door daarin aangebrachte wijzigingen van ƒ 12 375 389 tot ƒ 8 480 737 kunnen verminderen Met weglating van de buitengewone uitgaven zou hg een voordeflig slot van ruim 4 mill gulden Ion een bezoek aan de bruine villa waar de jonge dame met haar tante woonde Ongeveer oen maand lang hadden zij de villa bij tusschenpoozen bezocht toen do beide officieren op zekeren avond tamelijk stil naar hun garnizoen terugreden Mm Gray was dien avond uiterst vriendelijk geweest beidon dachten onder weg aan haar doch vermeden angstvallig een woord over haar te reppen Wambold kon eindelijk toch niet langer zwggenj hij hield zgn paard in en verzocht zg n vriend hetzelfde te doen Door te zwijgen komen wg niet uit de vreemdsoortige positie waarin Jane Gray ons gebracht heeft begon Wambold Laton wij als mannen erkennen dat zg tusschen ons staat en dreigt een diepe klove tusschen ons te openen Je zegt daar heel juist hetzelfde wat ik dacht zeido Koert von Borghaupt maar het zou een ongehoord feit zijn ais oen vrouw onze oude vriendschap kon te niet doen Maar wees gorust waarde Wambold ik bezit het middel om dit onmogelijk te maken Te maakt me nieuwsgierig Do zaak is zeer eenvoudig sprak Borghaupt lachende Ik geef je Jane Gray tot vrouw Wambold s gelaat werd donkenood hij boog zich naar zijn vriend on sloeg den arm om zijn hals Koert Koert dat is mooi van je zeide hij bewogen maar ik mag er geen vrede mee nemen Het f