Goudsche Courant, dinsdag 17 december 1889

1889 Woensdag 18 December N 4090 Stoomtrainweg Maatschai GO V D A De DIKECTIE bericht dat geeil Abonnementsboekjes méw Terkrggbadat de Tfoeger Verkochte op alle Trammen geldig blgren Kj Tevens annonceert zg bierby het Tarief met de daarin gebrachte wyzi ii GQUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BI en iDrs afg op trammen Ier Markt en reis geldig n iddags Betonrs afg alle werkdagen tot één nar s namiddags en geldig voor dienselfden dag MatktK de beide in de richtin voor den tot ëén na ra van dienzelq ADVEETBNTIBN worden geplaatet van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTSB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt kan geacbieden tot öén nor des namiddags van den dag der uitgave Db PIRECJI NA AMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der gproote laagfkoleu Oupeye s Ha g ex © T7 1suaaQ feol©±L brandende zonder renk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor hniselyk gebruik serres balorifères Amerikaansche kachels kalk st en brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herttal tot Oouda fl 3 30 k fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMKIiTS door hat drqren van een kleinen handel op eerljjke wyze in da behoeften van zyn gezin voorzag Het zwaar en langdurig maar met voorbeeldig geduld gednigen Ijjden waaraan hg ten siotte bezweek werd nameloos vergroot door de gedachte dat zijn dood aan z jne vrouw en zeven kinderen het middel van bestaan zoude ontnemen en zij in kommervolle omstandigheden zouden aohterblijveu Van dit achttal is de oudste zoon ter nsuwernood in staat voor zyn eigen onderhoud te zorgen De weduwe en 3 van hare kinderen zullen door bloedverwanten tot zich genomen worden die daarmede doen wat zy vermogen Ten aanzien van de 4 overige weezen echter is de vreoze dat den lydenden vader nog in zyne laatste ure vervulde volle en droeve werkelykheid geworden De fondsen van het Armbestuur der weinig talrijke Israelietisohe gemeente alhier waartoe de overledene behoorde kunnen slechts weinig tot leniging Tan hun nooddruft bgdragen Arm en ongelukkig als deze kinderen zijn doen wij ten hunnen behoeve een beroep op do openbare liefdadigheid en richten tot edeldenkende landgenooleu het verzoek door toezending van wat zij voor dit doel willen afzonderen ons behulpzaam te zgn voor deze vier vaderloozen tweelingzusjes van 12 een meisje van 9 en een knaapje van 7 jaar de toekomst minder donker en zorgvol te maken zoo mogelijk ons in staat te stellen hun door plaatsing in het Israelietiioh weeshuis te Utrecht eene fatsoenlgke opvoeding te doen geven Voor de ontvangst van liefdegaven bevelen zich aan HESSELINK VAN SUOHTELEN Burgemeester K HERINGA Predikant V E h BOSMAN Pastoor T TAL Opperrabgn te Arnhem DHIELSMA Controleur van s Kijks belastingen te Maastricht E I MENDELS Lid van het Israèlietisoh Kerkbestuur L SCHWEIGEE Israèlietisoh Godsdienst Leeraar H MOGENDORFF Lid van het Israèlietisoh Arm LEO TRYBITS Groenloo December 1869 De ondergeteekende met den toestand van bovenstaand gezin bekend beveelt zich beleefdelijk voor giften die men voor dit doel zoude willen afzonderen N MOGENDORFF lange Tiendeweg 64 PETROLKUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantziaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loeo Tankfust 8 70 Geïmporteerd fust ƒ 8 70 Jannanlevering ƒ 8 6B December levering ƒ 8 55 a 8 65 BEIIRSBEUICHT AMSTERDAM 16 December P r Telegraaf Binnonlandsche fondsen vast Borneo l jl ger Brazilianen flauw Warsehau Weenen l j lager Missouri Sbares 2 hooger 332 ®Staats loteriJ Derde Klasse trekking van Maandag 16 December No 8747 ƒ 5000 No 7779 ƒ 1000 1 No 6811 en 16D98 200 No 890 4030 4338 19380 en 20532 100 ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen Tan een Dochter M W LANGEVELD Echtgenoote Tan H W HARMS Oeuda 13 December HIEUWE GROENTEN Japansche ANDOORNS 40 Cent per Kilo J Gerritsen Ie kl 2e kl l kl 2e kl Ie kl 2 kl 2e kl 2e kl Gouda Bodegraven Reenwyk I Reenwgk Bodegraven Goada SpokersbrüjtSpokersbrag BodegravenReenw Brng Sp ol ersbrag 2e 1 1 OadReeawgk 2e kl Reenvrgk Ond Re nn k 2e M 16 Deciember $ 889 l AANBESTEDDTG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van üouda zgn Toomemens op DINSDAG 24 DECEMBER 1889 des namiddags 1 nnr in het Raadhnis aan te besteden de ten dienste der Gemeente beuoodlgde Drukwerken Kantooren Scbr fbehoeften van 1 Januari 1890 tot 31 December 1895 De Voorwaarden liggen dagelgks Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 nar op de Secretarie der Gemeente ter inzage alwaar de inschrgvingsbiljetten op Zeg l geschreven geteekend en gesloten met het opschrift fDrnkwerken Kantoor tooren Schrijfbehoeften den 23 December 1889 voor des namiddags 5 ure moeten zgn ingeleverd H W HARMS Korte Tiendeweg b d Markt Specialiteit in Koffie en Thee Zeer zwaar en geurig zgn mgn THEESOORTEN van ƒ 1 1 25 f 1 50 Prima W4lte Suiker 25 et per 5 Ons Diverse CACAOPOEDERS voorhanden Een Kindermeisje GEVRAAGD Mevrouw C vak der WANT Markt A DVfiRTENTIÊN in alle Binnen en BuitenXandsche Couranten worden dadelgk opgezondendoor et Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Een ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de Terschnkkelgke gevolgen van deze ondengd Igdl moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarigks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk van A Bbinkman ZooN f De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitz ndering van Zon en Feestdagen i De prgs p6r drie maanden ii 1 25 franco it post 1 70 NENLANDi aderlgke Nommen VLIF CENT£l l De inzaading van adveij nnön GOÜDAJ 17 Dec4nbBr 1889 r im dffbedenmidlla gehouden zittini tru den geiMenUiaad mi door 16 ileden werd Üjccewoond ttifmg Waren Se hh Prince en Uasel de Schepper de laatsw met kenniageving werden goedgekeurd Het suppletoir kohiMi der pi dir beiaalingop de iiikomateu dienst 1880 H t in de vorige vergadering ingekomen voorstel vau B en W tot w iiging der Gemeentefaegnmtin dienst 188S Vervolgens werden herbenoemd tot Leden der operibare gezondbeidacommiaaie de hh T J Koobs en M Spruyt Lid der CoWmissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwqs de heer Sr 1 H O van Iterson Lid der Commissie van Toezicht op het Lager Ondorwqs do heer C W van der Velde Lid dei Commiaaie van Toezicht op de StadsMuziekschool de heer C van Veen Aic Lid der Commissie voor da Hoffmans stichting Volksgaarkeuken de heer C van Veen Lid der Commissie van Toezicht op bet Stedelgk Museum van Oudheden de heer N Scheltema Lid van het Burgerlijk Armbestuur de heer P C van der Meulun Lid in het Coilegie van Libryemeesters de heer ï r D Terpstra Regent der beide Oaathuizen de heer H G Hoefhamer Regent van het Wees on Aelmoeseniershois de heer G C Fortuyn Dioogleever R gent van het Bestedelingenhuii de heer A van Dorst Regentes van de beide gasthuizen Mevr M Haverkamp BegemaunCaldemeijer FEVILLETOX iUU het EngeUch TIENDE HOOFDSTUK 26 Koert stapte eene poos zw gand ntaat den adro aat voert Toen bleef hij op eens staan en vroeg als in vertwijfeling Zgn er geen middelen om zulk een noodlottige gebeurtenis te voorkomen P Ge haalt de schouders op mgnheeri Bedenk toch wat er voor mij op het pel staat Gesteld dat de buitenwereld de feiten vernam en ten langen leste de zuivere waarheid kende dan zou mes mij en mgn familie beklagen mgn eer zou niet geschonden zijn als men tot de ervaring kwam dat ik die vrouw den rug bad toegekeerd zoodra ik wist wie zg was en toch ondanks alles zon ik onmogelgk zgn geworden nog erger dan wanneer ik voor God en de monschen mgn eer met voeten had getreden Ik begrijp u volkomen mgnheer Ondanks allea zoudt ge toch den man zijn die eenmaal met de sohoone Jane Gray gehuwd was Ge zoudt misschien nog vele jaren na uw dood de hoofdpersoon van allerlei onnatuurlijke verhalen zijn en zelfs gedurende Hiw leven zou de fantaaie u tot den held van menig Regentes van het Wees en Aelmoeseniershuia Mevr C E Knaap de Klerk Regentes van het Bestedelingenhuis Mevr de Wed I A Lunenburg Gabry De Eerste Kamer beeft laden met 40 tegen 2 steftmien verworpen de wet de consignatiekas In de zitting der Tweede Kamer van heden werd de Marinebegrooting aangenomen met 68 tegen 21 st na afvoering door den müiiter der gelden voor de aanschaffing der eeiate van kes torpedobootjagers en na schrapping der venneeiaering van het aantal zeeluitenanta Ken amerikaansch luchtreiziger profieasor Von Tassrt die te Honolulu Hawai opsteeg en met een valacherm daalde ia in zee eergekomen en daar onmiddellijk door haaien naar beneden getrokken en veracheurd zander dat zijn broeder en eeniga andere personen die in een schuine en op een kleine stoomboot dicht by waren ou ham ap t nemen ieta tot zgn redding konden doen 30 uren dienst Het detachement infanterie dat in den nacht van 9 op 10 dezer de gevangenen van Leiden naar Leeuwarden overbracht is bijna onafgebroken twintig aren in touw geweest Dat detachement trad zoo meldt de jimil Ct te 10 4 uur dos avonds in de kazerne te Leiden aan stond van ll tot 12Vi aan het station in de open lucht bleef tot b f uur in den trein en bracht de gevangenen ongeveer te 7 i uur in de gevangenis te Leeuwarden Het marcheerde daarna naar de kazerne te Leeuwarden gebruikte aldaar de soep marcheerde te half tien van dienzelfden ochtend naar hot station te Leeuwarden en kwam in den namiddag van dien dag ten 4 44 verkleumd van de kou te Leiden verdichtsel maken Weldra zon men op straat de droevige ballade zingen van den Duitachen officier de Bchoone vrouw en den moordenaar Houd op mgnheer Morris ge zoudt mg tot razernij brengen Pardon ik noemde de dingen slechts bg hun naam zooals ze voor het grgpen zijn Doch ik stelde u het gevaar in zgn vollen omvang voor oogen omdat dit noodig waa voor ik u een middel kon aanwijzen om dit gevaar te ontkomen Mevrouw von Reidersdorf een verstandige dame heeft het eerst de noodzakelqkheid ingezien om de dochter van James Gray naar het buitenland naar Pargs te laten reizen Dat zal zij nooit doen Juist zoo denk ik er ook over maar dit moet ons niet weerhouden om althans een poging te doen om haar naar het buitenland te laten vertrekken Laten wg niet vergeten dat op een vrouw geen rekening is te maken Nn is mevrouw von Reidersdorf van meening dat uw vrouw onmiddellgk naar Pargs zou vertrekken als men haar in den waan kon brengen dat gg mgnheer von Berghaupt in de Fransche hoofdstad vertoeft Het zou daarom geraden zgn dat ge in een vertrouwelijk brieve aan iemand van uw familie mededeelt dat ge t Pargs verblgf houdt Dit briefje zou dan door de welwillende medewerking van mevrouw von Reidersdorf in handen van uw vrouw gespeeld worden Als men in aanmerking neemt hoe de jonge vrouw met koortsaohtigen ijver naar haar man zoekt dan kan men venekerd Het Nieum put nit een bnef van een milicien de volgende bijzoDderhedeo t Was een heele zit zoo tot Leeuwarden in eens door maar de gevangenen zongen allemaal liedjes en we moesten zoo lachen want ze deden alles zoo maar op den grond maar ze mochten er ook niet nit en de hoeren van het spoor in Leeuwarden vonden took niets erg want toen we teruggingen lag t er nog De wagens aren erg vuil en t rook er niet heel lekker Ten aanzien van het feit dat de soldaten die van half een tot zes uren gereisd hadden een paar uren later reeds weer de lange terugreis ondernamen wordt da volgende poging tot opheldaring gegeven Ze zeggen als een deUchament na 12 nren aan komt dan wordt je ingekwartierd maar dan ben je met den eeraten trein s morgens gekomen Nu cqn we den vorigen avond weggegaan met een nachttrein nu komen we natuurlijk vóór 12 uren aan en na 3 uren rust gaan we dan weer vooruit Zoo komt t dat je eerst vgf en een half uur s nachts en dan nog eens zeven uren overdag op een en denzelfden dag in het spoor zit Kahib Zitting Staten generaal Eebste van Maandag 16 December Aan de orde was de instelling eener consignatiekas Zooals men weet heeft de Tweede Kamer bq amendementVeegens daarin opgenomen dat een aanbod van betaling in bankbiljetten geldig is Daarttgen zijn van alle kanten bezwaren gerezen omdat aldus de bankbiljetten incidenteel worden gestempeld tot wettig betaalmiddel Deze bezwaren werden te berde gebracht door de heeren Kappeijne Van Lier Vening Meinesz en Hein De eenige verdediger de heer Pijnappel kwam tot de merkwaardige conclusie dat de wet met algemeene stemmen moeat worden verworpen In deze omstandigheden zat het zijn dat zij in allerijl naar Pargs zal vertrekken Als mevrouw von Reidersdorf geen zedelgk bezwaar maakt om dezen stap aan to raden dan durf ik ook mijn bedentingen wel ter zgde zetten Pardon op dit punt moet ik de achtenswaardige dame in bescherming nemen Zg heeft een zwaren strgd gestreden met haar zedelijke bezwaren maar ze eindelijk overwonnen omdat zg overwoog aan welk een zware miadaad de dochter van James Gray zich schuldig maakte door haar sluw doorgezet huwelijk en hoe haar verblgf in uwe omgeving voortdurend gevaar voor u oplevert Maak mevrouw von Reiderdorf mgn compliment Hier moet het doel de middelen heiligen het kan nauwelijks een verkeerde handeling genoemd worden als men een Jane Gray dupeert Ik wil daarom zoo n brieve voor u schrgven maar waarom viel de keus van mevrouw von Reidersdorf op Pargs Om mg genoegen te doen ik wees haar er op dat het voor mg pgnlijk zou zijn die vrouw te Londen in mgn nabgheid te hebben Het zon bgna niet mogelgk zijn haar van mg verwgderd te houden en eenmaal zal toch hoop ik de tgd komen dat ik kan zeggen Goddank die zaak van Janè Gray is nu afgedaan Natuurlijk Maar wat winnen wij er bij als Jane naar Parijs gaatP Zal zg niet spoedig hier temgkeeren als zij mg daar niet vindt Zoodra zij op reis is gaat ge naar de echtelijke woning en vraagt naar uw vrouw Zij zal dagen en