Goudsche Courant, donderdag 26 december 1889

1889 VrUdag 27 D H einber N 4105 NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der gproote laag kolen Oupeye 2s £sug ©xe TT lsuaao lcoleaa brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiseiyk gehruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herttal tot Gouda fl 3 30 a fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken ADVKBTBNTIBN worden geplaattt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt kan geschieden tot Ma nor des namiddags van den dag der nitgave VAN AF HËDEl worden de no voorradige IIAI TELS JASJES ROKKEN PELTERIJEiV BAAIJEN BEVERS DEKEI S en verdere Artikelen tot buitengewoon veel verminderde prijzen f lMïM®e G HOÜTMARI 4 C€MT4ÜT OVERLEDEN S1i Üb 81 j P SlrngflrUnd 14 v T Meijer 6 m PËTROLËUMINOTEËRINGËN van de Makelaars C Btzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt vas heden flauw Loco Tankfust 8 60 Geïmporteerd fust ƒ 8 60 JannarileTering ƒ 8 60 April levering ƒ 8 80 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 23 DECEMBEK Een Woonen Winkelhuis A 121 ƒ 8100 k H Jongenburger qq te Waddiniveen BEURSBERICHT AMSTERDAM 23 December Per Telegraaf Binnenlandsche funqlsen vast Certificaten Deli Bat Maatsch 570 Samr barge en Ind Hand Bank 1 hooger Brazilianen weder flaauwer Warschau Weenen 2 hooger ADVERTENTIÊN Heden namiddag overleed tot onze diepe smart na een langdurig Igden in den oaderdom van raim 78 jaren onze geliefde Moeder en Behnvrdmoeder Mejuffrouw PETRONELLA WIESER Wedujve van den Heer P van SBB Staal P S TAN DEB STAAL fy A vasdeeSTAAL Bloed 8 W VAN DEE STAAL I C M VAN DBE STAAL Rotterdam Glisman H DE VRIJER I A S DE VRIJER I Amsterdam VAN DEE Staat Gouda 21 December 1889 De ondergeteekende betuigt zgnwelgeineenden dank aan allen die hulp en bystand hebben verleend b j de plaats gehad hebbende brand op 19 December 1 1 G C VAN DEE WANT Pz Qouda den 21 Deo 1889 Markt 53 hoek Kerksteeg STEENKOLEN In LOSSING Pakhuis BOGEN eene lading Grove Robr Kacbeikolen waaruit wg tot 83 Cent per Heet contant vrg in huis afleveren KRIJGSMAN de KOSTER B en 117 118 Bleekerssingel 184 NIEUWE GROENTEK Japansche ANDOORNS 40 Cent per Elo J Gerritsen Ondergeteekende bericht b deze dat op bestelling bg hem Dinsdag avond en 1 Kerstdag verkr gbaar zgn Saksische Thuringer Weihnachtsstollen a 40 et 80 et ƒ 1 en hooger Tevens te verkregen Weeoer en Parijzer BROODJES a 2 Ct per stuk ZOUTE BOLLEN a 60 Cent per 5 Ons CASINOBROOD 40 Ct met Sucade 55 Ct tevens alle mogelgke soorten Crroot en Klein mOOD RONDE BESCHUIT 12 a 10 Cent LANGE BESCHUIT met kaneel en suiker 24 a 10 Cent Bestellingen worden ingewacht tot Dinsdag middag 4 uur Onder minzame aanbeveling H N VAN SCHAIK Firma F X van dbn BEBGH MARKT naast Arti Legi BOODB en WITTE it 40 en 45 ets per fl Emserpastilles en Bitterwater bij A H TEEPE Apotheker voorheen Cs THIM Geen grijs Haar meer A De nieuwe LONDON in CaSk de beste van alle bestaande par J m fuuierien om het gryze haar binnen m enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda hg J H C HÜINCK F Ez 122 Hoogstraat 123 JP Algemeen erkend als bet beste MONDWATER der wereld 40iarige roem Mond en Tandziekten zooals het los vorden dor tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkrorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts T P n P T e Anatberin UT rwrr S Mondwater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 enls ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersol Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenns zeep en Zonnebloemen zeep PQPP e j Gekristalliseerde en Transparant CUycerinezeepen jn de fijnste Toilet m gozondheidszeepen welke ook ee verwonderlijken witten tint te weeg brengen BV De namaakselu van Anatherin Mondwatei verwoesten de tanden binnen korten tijd WU Dr J O I OPJP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Farfumeriewinkels van Nederland Mm terlange uitdrukkelijk Dr POPPt ecite Preparaten en neme geene andere aan schat Een ware voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afl Pros 2 gulden Ieder die aan de verrehrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bg het Verlags Magazin te Leipzig JSeumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk van A BsiNKMiN Zoon De oitgave dezer Coara4t geschiedt dagel ki met uitzondering van 2k n en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 Kioaderlgke Nommen VIJF CENTEN De insending van advertentidn üit hoofde van het Kerstfeest verSohUnt de OODDSCHE COÜRiLNT Woensdag en Donderdag NIET M deze Conrant behoort een BffToecsel BINNENLAND GOUDA 24 December 1889 Zondag 12 Januari e k zal in de zaal Kunstmitt van de sociëteit Ons Genoegen de uitvoering plaats hebben van de Christophoru Cantate en een gedeelte uit het Weihnachts Oratorium Boor het Goudsche publiek zal deze mededeeling ongetwijfeld met vreugde worden vernomen j vooral door hen die twee jaren geleden het voorrecht hadden bij de opvoering van het WeihnachtsOra torium alhier tegenwoordig te zijn En waarlijk het genot toen den kunatlieChebbsn Mogeboden belooft thans door de gecombineerde uitvoering van twee bsioemde dompositie in niet geringe mate verhoogd te zuUen worden Over het WeihnaoUtsOratorium behoeven wij weinig meer te zeggen Het groote succes hiermee Hn 1888 door het comité behaald wettigt de veronderstelling dat Deken Midler s schoone toonzetting voldoende aan onze lezers bekend is en door hen naar verdienste wordt gewaardeerd Wat betreft de Christophoms Cantate vaa Jos Schmalohr deze wordt door bevoegde beoordeelaars niet alleen als eene voortreffelijke compositie geroemd maar zelfs in degelijkheid boven het WeihnachtsOratorium gesteld Professor M J A Lans van het Seminarie Hageveld zegt o a in het H Gregorius blsd Er ligt over het gansche werk de Christophorus Cantate iets edels iets weldadigs bq al den eenvoud en de soberheid waarin het uitmunt FEVILLETOX OU het Enieheh TWAALFDE HOOFDSTUK 31 Z jn zwarte kleeding steekt nog al af bij de bonte kleeding der overige passagiers H j is in de beste jaren van zijn leven en draagt een zwaren lichtblonden baard Hij schijnt voor de overige passagiers ongenaakbaar De edele trekken van jn gelaat drukken zekere treurigheid uit Zonder eenige belangstelling laat hij nu en dan zijn blik over zqn medereizigers weiden Toen de boot aan den steiger stilhield om een half uur te toeven verliet deze heer de kajuit om ondanks den regen naar dd drukte aan den wal te kijken Daar kwam in ylende vaart een rijtuig uit de stad aan het hield op den steiger stil en daar stapte mijnheer Morris uit Zonder naar den koetsier om te zien baande hij zich een weg door het gewoel en ging aan boord van de boot Een aantal passagiers maakte zich gereed om met pak en zak de boot verlaten De advocaat werkte zich door die lieden heen en wilde naar do bovendeks kajuit Op eens voelde hy een hand op zijn schouder hy keerde zich om en stond tegenover den langen heer van wien wij gesproken hebben geen spoor van effectbejag of sentimentaliteit tis de toon van Deken Mailer s Weihnachts Oratorinm maar door een nog degelijkeWninsicus aangeslagen En iets vroeger zegt dezolfdA recensent En soli èn koren èn begeleiding zijn inderdaad verrukkelijk schoon en bezorgen derhalve aan zangers en hoorders een waar kunstgenot De tableaux vivants die b het Weihnschts Oratorium zoo overweldigend schoon bleken maken ook by de Christophorus Cantate niet het minst aantrekkelyk gedeelte uit De legende van H OhriMophorus is trouwens wel geschikt om ook door levende beelden groepen een machtigen indruk op het publiek te maken en de schoonhaid van de Cantate in niet geringe mate te verhoogen De namen van de hoofdpersonen onder wier leiding of met wier medewerkug de uitvoering zal gesohieden waarborgen ons dfl zoowel ten opzichte van het muzikale gedeelte aUjaa de tableaus vivants aan de strengste eischen zelfir van de kunst zal worden beantwoord Evenals voor twee jaren ontmoeten rq weer als directeur voor d i zang den heer Mart J Bouman als directeur voor ue levendo beelden den heer P J Bertels terwijl ook de heoren W C Konincks en B Spaanderman weer resp als pianist en organist medewerken Het Comité heeft daarenboven van de hoeren W Deckers bariton s Bosch Van E bariton Maassluis en B tenor den Haag de toezegging verkregen dat zg ter liefde van den arme voor wien het event batig saldo bestemd is als solisten in de Cantate zullen optreden Ten slotte dient nog vermelding dat door den meergenoemden heer P J Bertels een geheel nieuw decoratief is vervaardigd en dat de costumes en alles wat tot opluistering van het geheel kan strekken door de eerste firma s van ons land geleverd wordt Verdere bgzonderheden omtrent het uur van aanvang den entreeprijs enz worden eerstdaags door Een oogenblik stond mijdheer Marris verrast en verlegen toen greep hij de hem aangeboden hand en vroeg beschroomd Heb ik de eer den consul Sir James Gray te zien Een hartelijke glimlach speelde om den mond van den langen heer Juist mijn beste heer Morris juist Ik begryp dat het u moeielijk is mg zoo dadelgk te erkennen Dat is zeker altijd zoo als men een dood gewaanden vriend onverwacht voor zich ziet Ik zou zelf niet minder verbluft staan kgken Pardon mijnheer merkwaardig het geluk van u weder te zien is niet zoo geheel onverwacht Myn gemachtigde Wilkens Jeffers telegrafeerde mij dat mgn weldoenor na treurige lotgevallen gelukkig te Londen was aangekomen en mij aan den Biju wensohte te ontmoeten ft vertrok dadelijk uit Parijs en liet sedert een dag en nacht geen boot voorbijgaan zonder naar u te onderzoeken Een tweede handdruk beloonde den advocaat Laten wij in de kiyuit gaan mgn vriend sprak James Gray Het regent weer harder Bij een glas Eijnwijn kunnen wg daar ongestoord praten Als u het goedvindt mijnheer dan houd ik u gedurende uw verblijf in Duitschland gezelschap Zonder onbescheiden te zijn meen ik toch dat ik u nu es dan nuttig kan zijn Valt het Duitsch spreken u niét moeilgkP Ik hoop er met mijn Duitsoh wel te komen antwoordde de consul maar het gezelschap van een aanplakbiljetten maakt en door annonces bekend ge Gisteren had in de Sociëteit Ons Genoegen in tegenwoordigheid van een talrgk publiek het jaarlijksch examen pUats van de Stedelijke Muziekschool Het met zorg gekozen programma werd tot genoegen dor aanwezigen uitgevoerd en het geheel gaf een gunstig getuigenis van het onderwijs op genoemde inrichting De volgende prijzen werden toegekend Eerste Zangklasse Prijs C C van Oudheusdeu G J van Scbadenburg J M Coster A L Bretbaart J E Maaskant P Spruijt A Sohulmg en 8 Olman Aan moediging A M i Biezenaar P C Goedewaagen L H V d Jagt M Stevens H M J Verzijl W Slingerland M Eereninok A P van Lange en H Bonte Tweede Zangklasse a Prijs M L Bertelman S van Leeuwen J G E Knniman en i W W Bekkers Aanmoediging A Verbeek D van Wgk J A van Kesteien A tL Teeling S Puijt i M van preveld Tweede Zangklasse h Prijs W A Haverkamp C P Spruijt M W van Kekem J L Nobel E de Jong en Cor Vorster Aanmoediging P A v d Hoek J Sprugt M Dirkzwager en E P van Zutphen Derde Zangklasse Prijs M J van Uven A P IJssel de Schepper L Buisman H W Koning en M W Julius Aanmoediging A J H Konincks C K M Kluit M J Huber H M J W Vermeulen en A Bui ersdjjk Vierue Zangklasse I Prijs F van der Eing E Cats en f C deKo ning Munting Aanmoediging C S J vanSchou1 wenburg en C E van Santen man die met de jaren bijna de plaats van oen zoon bij mg inneemt zal mg recht aangenaam zgn Schijnbaar getroffen keek mijnheer Morris ter zijde Ik zou gelukkig zijn als u mij zoo n eereplaats in uw hart wilde gunnen Als trouw liefde en dankbaarheid de middelen zijn om tot die eereplaats te geraken dan hoop ik mettertgd dit doel van mgn streven te zullen bereiken De hoeren gingen nu in de kajuit De consul liet door den hofmeester een flesch Bgnwijn brengen en spoedig zaten de beide mannen tegenover elkander Laat mij u mijne oprechte deelneming betuigen over het afsterven van uw onvergetelijke echtgenoote begon de advocaat Wie haar gekend heeft zal zeker haar noodlottig einde betreuren Het is vriendelgk van u mijn boste Morris dat ge met zooveel liefde en piëteit denkt aan de vrouw wiet nagedachtenis lUg altgd heilig zal zgn ofechoon ge u nooit in haar genegenheid hebt mogen verheugen Ik heb den afkeer van mgn vrouw jegens u nooit begrepen Uw rustelooze ijver uw talent uw welgeslaagd streven waren toch wol geschikt om haar tot erkenning van uw goede hoedanigheden te dwingen Doch vrouwen rekenen met andere factoren dan wg mannen Ik ben echter overtuigd dat dit mettertgd anders zou geworden zijn als zij bg de stranding van de King Biohard niet Door zijn gevoel overmeesterd voleindigde James Gray den zin niet maar drukte de hand voor de oogen om een traan weg te pinken