Goudsche Courant, maandag 10 februari 1890

I 4143 Dinsdag 11 Feoraari 1890 ii GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad foor Gouda en Omstreken De inieadlng van advertentiön kan gescUeden tot ódifbiir des namiddags van den dag der nltgave Wegens Gebrek aan ftnimte en om alzoo plaats te maken voor de nienwe G O B ID B I E I T zullen wij te beginnen met WIAAI DAG a s alle noff voorhanden zijnde ll inler Arlikelen tegen buitengewoon IkAGE PRIJZE geheel Firma Wed BOSMAM TIENI VEG NB M aandag Lappendag y Hulpkantoor Ned Rhijnspoor Door de opheffing van het Hulpkantoor bij den fleer Stüte worden de goederen van af MAANDAG 10 FEBRUARI a 8 voorloopig aangenomen door den Heer li A de VLETTEH Firma ZELDEITRIJK Co De STATIONSCHEF der NED RHUN SPOORW Mij Gedurende de maand FEBRUARI OPRTJIMING wMKpnder eene groote partfl j B AH Lm ANIV en Co GOUDA VOORTZETTING der Groote loorjaars Opruimiitg AUe STUKGOEDEREN als Watertwisten Halflinnens 6 ü littil eng Bfadttpolams étc Èasijns Kepers Diémets en nog oTeigebleren der door on aangekochte Toorraad Tan een geliquideerd Magazijn van Witte Goederen worden biionder GOEDKOOP ÜITVEEKOCBT Van de TafellaOserLS Sexrretteaa HANDDOEKEN LUIERS THEEDOEKEN eni sijn nog zeer Toordeelige loorteB om DAMAST STEL 12 Serr en 1 Tafellaken prachtige dewine zeer eoliede ƒ 7 00 STOFDOEKBN roode rand en gezoomd doi 90 ot GLASDOEKBN doi 1 50 THBBDOBKJBS doz 1 60 Pantalons en Chemises bekend goedkoop Kinder HEMDEN met linnen kant 30 et Kinder BROEKJES met breedeatrook 45 eiKind PONNEN 55 et enz enz i Soliede afwerking en kwaliteit SCHENK en Zn Good Snelpendrnk tm A BaniKKAM ie Zoos lokaal ïTiit en Veomaak Oosthaven Gouda Musicale et Littéraire op VrUdag 14 Februari 1890 dei Tonda 8 nar door Mejuir NANNY de ROEVER Concartzangens en V TITIA van GELDER DéoUmatrioe Tan Amtterdam Inteakening 1 25 Bareau 1 50 De Igit blp tot Woenidag 12 F br in de Sociëteit di RiuiiM Zie verder het Programma Het Comité Opeiil are Verkooping op DINSDAG 11 FEBBOAEI 1890 de moroena 10 oar aan den BleekeminMl op de S uwgrond ran den Heer C KOOUMAN t Qouda Tan eene aansianlgke partg PAABDBNKBIBBEN en EUIVBN Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore Tan de Deurwaarder B H ta di WEBvE te Oimda OPENBARE AAlirBESTEDIII BÜBGBMBESTBE en WETHOUDERS Tan Oouda ino voornemen op WOENSDAG den 19 FEBRUARI 1890 de namiddag ten l ore in bet Raadhaii aldaar bn inachnJTing in af nderlgke perceelen AAN TE BESTEDEN 1 Het dnnpeD en rloleeren van vn strekk Heter ZUl tuaacben de Turfmarkt en de Bienwe Etaven 3 Het dempen en rloleeren van ra ttekk Beter Sloot lang de Boelekade Het maken en leveren van eene Boeiboot In de Zwem en Badrnrioliting rioliting De beetekken illen dwelgk de Zondagen nitgezondecd de Toormiddag ran 10 tot de namiddag I nre ter plaatwiTijke SecreUne en aan deStadtTimmerwerf ter Ti ie liggen Inlichtingen worden gegeTen door den Gemeente meenteBon rmeeater De UITVERKOOP van manufacturen bij Q VICTOR KAULINS vA nog eenige dagen Toortgeiet worden GOUWE C 242 A v 0SAz Kleiw gE73eii73 Soeletelt ONS GENOEGBPf 6e Laattte Abonnemente VoontilUng DONDERDAG 13 FEBRUARI 1890 Kon Ver flet Nederlandach Tooneel De Strïjd om het Bestaan Struggle for life Tooneelroel in 5 Bedr Tam ALP DAUDET AanTang 7 anr f0r Gewone bepalingen en prijzen De nitgaTe daser Conrant geachiedt dagel k met nitzondering Tan Zon en Feeatdagen De pqja per drie maanden ia 1 25 franco per poet 1 70 Aixóoderlgke Nommera VLIF CENTEN BINNENLAND GOUDA lOFebrasri 1890 Kentdaags komt de nieawe stoomboot de Usel Dezer dagen is het juist CO jaar geleden dat da lijn Botterdam Gouda door deze boot be wen wordt Dat niettegenstaande de groote concurrentie die zij te doorslaan had deze onderneming zich zoo Tooitjurtiid in een bloeiend bestaan moojil verheugen geeft een gunstig getuigenis van de wijze waarop de zaak geëxploiteerd en do directie gefOfsrd werd Wq wenschen de hh van der Garden ier naam ZOO nauw rerbonden is aan deze onderneming ran harte toe dat zij ook in het Tervolg bloeien moge en dat haar nieuwe boot steeds behoore tot de meest gebruikte verroermiddelen dezer stad Tot de derde tevens laatste uitvoering van de ChristophorusCantate enz die gisterenavond ia de Sooleteit Ona Genoegen plaats had waren alle leden der Congregatie uitgenoodigd die daarvan aaar zich laat denken met groot genoegen gebruik maakten Gisterenavond toen de nieuwe stoomboot do Usel hier tw stede aankwam en aan den wal FEVILIETOX IETS GEHEmZINNIGS iUU iet E fehcA S9 Ik riep om hulp en toen kwam de heer Bayner boven die haar geducht heeft beknord Deze verklaring was door het geheele gezelschap zeer oplettend aangehoord zij had ze nu willen geven want zy had wel begrepen dat er over gepraat was Mevrouw Mannen verzocht den heer Beade haar toch vooral niet bij den bazaar in de steek te lat n en hij bdoolde te zullen komen Mevrouw Manners sprak over de grootore uitbreiding die het feest dit jaar had verkregen en over de muzikanten uit Beaconsburgh doch op eens zweeg zq want die waren door den ouden heer B ade besteld Ja dat is de schuld van mijn vader lachte Laurence Papa gaat waarlijk op zijn ouden dag nog de eenvoudige rust van het dorpsfeest met muziek verstoren Hoe ondeugend 1 Laurence waarschuwde zijne oudste zuster Zij spraken nog eene poos over de beste verdeeling der werkzaamheden op het feestterrein en daarna maakten de dames zich voor den aftocht gereed Onder de drukte van het afscheid nemen fluisterde cTfa aanlag werd de stuurman K er pndo boot bij bet afzetten tussohen de beide xntea ingedrukt zyn toestand is gelukkig niet gevattlijk Honderdduizenden Nederlaodishe mannen en Trol wen zijn thans zonder dat zij lot weten leden van een in l n Haag opgerichte ereesiging genaamd Oranjtbond Volgens de statuten die dezer dagen in de Staalêomrant zijn openbaar gehaakt zgn namelijk vleden der Vereoniging persoften welke het huis van Oranje Naasan zqn toegaftan en hiervan door gekechtheid en trouw blijk giften Die omschrijving geldt gelukkig van nagenoeg het geheele Nederlandsche volk en er wordt in de statuten niets bepaald over a inmelding of andere voorwaarden van aanneming als lid Het voordeel van het lidmaatschap bestaai o a in de ondersteuning die behoeftigen kunnen ontvangen Wel kan het bestuur hen die v f Bchtereenvql nde weken in gebreke blijven hunne contributie vqf centen in de week ta jroldoen royeeren maar het lal den bestuurders nog al moeite kosten die bspaltag op alle door geuoemde algemeene regeling als leden ingelijfde personen toe te passen De aangeduide leemte in de statuten doet natuurlijk niets te kort aan de goede bedoelingen der stichters wiön wy een groot geta wtrielyte leden RbU en begunstigers toewenschen Het hoofdbestuur der Nederlandsche openbire onderwijzersen hoofdonderwijzers vereeniging na de Koninklijke goedkeuring op de gewijzigde statuten zal de naam veranderen in Bond van Nederlandsche onderwijzers heeft een circulaire rond gezonden aan de onderwijzeressen en onderwijzers in Nederland om hen tot toetreding uit te noodigen Daarin wordt opgesomd wat tot dusver door de vereeniging werd verricht tot bevordering der speciale belangen van de onderwijzers Maar ook al kon de vereeniging Laurence Violet in Wacht nog even ik breng u thuis Ik kom terug Violet had zich niet al te vlug aangekleed terwijl zij er over dacht hoe Lourence zijne belofte zou kunnen boaden toen er aan de huisdeur werd gebold en de stem van den heer Bayner zich liet hooren Mevrouw Manners bleef in hare rede steken en zag Violet onderzoekend aan Het schijnt dat de heer Bayner komt om u thuis te brengen zeide de oude dame koel Violet zou die wandeling met Laurence voor geen schat willen missen en daarom ontvielen haar de woorden Ik vrees dat het zoo is De goede vrouw keek zóó vreemd op dat Violet slechts ééa uitweg zag ronduit de waarheid te zeggen Beste mevrouw de heer Beade heeft gezegd dat hij mij wilde thuisbrengen wat moet ik doen En wilt gij liever met hem gaan O ja veel liever Mevrouw Manners veranderde geheel van toon haor arm om Violet heen geslagen leidde zij haar naar den tuin Loop dit pad af kindlief en wacht op hem bq het hek Het is een weinigjo misleiding vrees ik maar jij bent een kind en hq is een beste jongen Ga ga 1 Violet liep haastig tot aan het zijhek Daar maakte het pad een bocht en zij hoorde het hek dicht ADVERTENTIEN worden geplaairt Tan 1 6 regela ii 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GBOQJE LETTERS worden berekend naar plaatamimte BoTendien worden alle Adrertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIBBLAJ t welk des Maandags Terschgni niet op resultaten wijzen dan nog zou zoo leest men in de circulaire bq de tegenwoordige wettige verhouding tusschen hoofden van scholen en onderwijzers haar bestaan noodzakelijk zijn Immers die verhouding is zoodanig dat de onderwqzer in t belang zijner positie dikwijls zijne meening niet durft te uiten in t bijzijn van hoofden En tengevolge van die verhouding hebben de hoofden van scholen misschien zander het zelf te willen de maatechappelijke positie van den onderwijzer voor een groot deel in hun handen daar zij meestal eenen beslissenden invloed hebben op de benoeming en de bevordering Ook in de school staat de onderwijzer tegenover het hoofd in dezelfde afhankelijke betrekking De beslissing over den gang en de methode van het onderwijs zelfe in de eigen klasse van den onderwijzer berust uitsluitend bü het hoofd niettegenstaande de onderwijzer verantwoordelijk wordt gesteld voor de resultaten van zijn onderwjjs Bij zulk eene verhouding is het niet mogelijk dat de meening der onderwijzers omtrent sehoolzaken tot haar recht komt Eerst wanneer ds onderwijzers niet onder maar naast het hoofd der school hunne gemeenschappelijke belangen en die van het onderwga kunnen bespreken en behartigen kan er sprake zqn van in alle deelen vruchtbare samenwerking En terwijl de Vereeniging zooveel mogelijk de stoffelijke belangen harer leden behartigt is haar doel vooral de betrekking van onderwijzer even goed als die van hoofd eener school te maken tot eene erkende onafhankelijke maatschappelijke positie Een voorspoedige reis De Engelache bark Margareth kwam dezer dagen te Boston aan Het schip kwam van Afrik s westkust en had aan boord eea lading dieren voor een menagerie bestaande uit 18 slangen 400 kakatoe s en papagaaien 1 orang oetang een gorilla een aantal andere apen en twee krokodillen slaan maar zij kon niet terug en kwam in aanrakiog met uen heer Beade die in volle vaart terugkwam loopen Pardon mqnheer zeide zü doodelijk verlegen Hq had haar bq den arm genomen en hield haar met zachten dwang vast Juffrouw Howart Is u op de vlucht Ik ik was op weg naar huis stamelde dj Maar dit is niet de weg daarheen Liept gij mij misschien tegemoet liet hq er zacht op volgen Wel neen I riep zq halfechreiend terwql zq zich los maakte Hoe vreesebjk den schijn te hebben den heer Beade na te loopen Niet Ik had het in stilte gehoopt Ik heb gedraafd als een postpaard om bijtijds te komen Zij zeide niets Waarom wildet gij alleen naar huis Ik had immers beloofd n te halen Ik ik wilde u geen moeite veroorzaken Dat is bijzonder lief van u Maar als die moeite mij niet kan schelen maf ik u dan nu niet thuia brengen Ik ben er nu toch of gaat u bepaald liever alleen Ja ik zou liever alleen gaan dank u De woorden wilden er haast niet uit en zij zag dat Laurence haar niet geloofde Hq bleef naast haar loopen met het hoofd in den nek Opeens veranderde hü van houding en op hartelqken toon zei hq O niet schreien lieveling Ik zou je niet be k