Goudsche Courant, maandag 24 februari 1890

MHINALE TüFIJTEEINIGINB UAATSOnAFFIJ UTRECHT AMSTERDAM Opgericht 1880 en 1885 De Machinale Tapijtreiniging geschiedt volgens eeue vernuftige uitvinding monder dat de Meeden iets te lijden hebben terwijl zij ook veel vollediger is dan b i het ouderwetsche kloppen Dos ook daar waar dit laatste nog goedkooper mocht worden gedaan is de Machinale Tapijtreiniging in waarheid voofdeeliger en ook gezonder wat in of na deze tijden van ttiekte de bijxondere landacht verdient Uitvoerige Circulaires gratis verkrijgbaar b de Directie de Utrechtsche Behangersfirma s en bfl de heeren G Gravesteijn B de Jong en H J Vonk te Gouda NB Wegens de jirljsverhooging van steenkolen enz moeten wg van 1 Maart 1890 tot nadere aankondiging de volgende prijsverhooging noteeren De soorten van 6 worden 7 cents die van 7 worden 8 cents per M de andere prgzen big ven dezelfde NB Aan alle kleeden wordt eeue kaart gehecht met naam en ilatumstempel onzer firma UTRECHT Anthoniedük DE DIRECTIE een schip op t stroomgebied der provincie het schip waarop zich dr P bevond De schrijver verklaart ten slotte dat t hoogst ongepast is een man van groote verdieosten als Emin zoo aan te vallen als dit in the J os is geschied en dat nog wel op een oogenblft dat hy door ziekte verhinderd wordt zich te verdedigen De Duitsche aardrijkskundige Gerhardt Ilohlfs vraagt in de Köln Ztg omstreeks 300 millioen gld voor een nieuwe Emin expeditie Hij wil dat Emin eene nieuwe onderneming zal uitruMten om door het Duitsche gebied naar Oeganda en Oenyoro terug te keeren Zijne verschijning daar zou voldoende zijn om de vroeger door hem beheerde provinciën te herwinnen en voor Ouitschland een handelsweg naar het binnenland te openen Een zeldzaam schoone ovatie den Nederlandschen toondichter Nicolai gebracht zette de kroon op z jn jnbelfecst als directeur der Kon Muziekschool te sGravenliage Het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen was tot don nok bezet door de élite van de muzikale en kunstwereld in de residentie het orkest was een bloementuin de loge waar Nicolaï en zijn familie plaats nam een prioel De leerlingen en oud leerliugeu boden hem een concert aan dat in menig opzicht schitterend in alle opzichten welgeslaagd mocht heeten Nadat hij onder fanfares was binnengeleid traden op Henri Bosmans Ch Kriena Joh Smit en mej C W Mulder allen oogstten ruimschoots toejuichingen iu mej Mulder de voortreffelijke pianiste werd tot tweemaal gebisseerd en ontving bloemkorven en ruikers Smit de violist toonde opnieuw zijn meesterschap Kriens en Bosmans hadden voortreffelijke oogenbukken Het orkest schier uitsluitend uit tegenwoordige of gewezen leerlingen bestaande werd krachtig en met meesterschap aangevoerd door Mann ook van de Haagsche Muziekschool afkomstig De zang werd vertegenwoordigd door twee uitstekende krachtenmej Snijders sopraan en Van Vliet alt die natuurlijk liederen van den jubilaris voordroegen en veel bijval verwierven terwijl de koorklassen der school ouder leiding van Henri Vollmar en Wagener fragmenten uit Nicolai s werken zongen de jongeren de Prinses Wilhelmina cantate de dames en vrouwenkoor uit Bonifacius Voeg daarbij een concert voor orgel en orkest van Van t Kruijs on een feestvoor en naspel door Mann en Wagener voor deze gelegenheid gecomponeerd en men zal toegeven dat een rijke verscheidenheid het feest kenmerkte Een ware feeststemming bebeerschte de uitvoerenden en ondubbelzinnige uitingen van sympathie vielen den jubilaris te beurt Na het kinderkoor verscheen bij op t orkest en werd met levende bloemen bestrooid en met bloemkorven en kransen overladen In nog veel sterker mate was dit het geval na het vrouwenkoor Afgevaardigden van muziek maatschappijen van leerlingen en oud leerlingen boden hem de fraaiste kransen aan de jubilaris werd het mikpunt van den bloemenregen die uit lieve meisjeshanden op hem neerdaalde en de fanfares van het orkest paarden zich aan de toejuichingen uit de zaal Toen nam Nicolaï het woord om zijn innigen dank te betuigen voor zooveel schooni en zooveel lieflijks te zijner eere verricht In een der zangen had een phrase geluid Wie had gedacht wat is het was hier j l even kond als in de gang Mevrouw Bayner stond aan het voeteinde en terwijl ij met hare hand krampachtig het ledikant vasthield staarde zg Violet angstig aan met oogen die flikkerden alsof zij ifiUe de koorts had Violet was niet op haar gemak Hoe had zij zich ook alleen hierheen 1 durven begeven bij een doodziek kind en eene krank zinnige vrouw Haar boezem hqgde en zij omklemde den st l van het ledikant met beide himden toen zij zeide Wie geeft u het recht hier te komen Hebt u het niet warm genoeg op de torenkamer Komt u I hier Oiu op mij te triomfeeren V zijt goe Ie vrien den met mijn man mqn kind hebt u van mij afgetrokken kunt u het mij niet eens overlaten nu het sterft Violet meende dat men met waanzinnigen moest spreken alsof zij wijs zqn Zij is niet stervende zeide zij vriendelijk Ik kwam alleen vragen of ik opk van dienst kon zijn Waarom legt u haar niet in uwe kamer Het is hier zoo koud Zou het niet goed zijn dokter Maitlasd te laten roepen O het is waar hij ia op reis Haar wij zouden Sam naar Beaconsburgh kunnen zenden om dokter Lowe te halen Terwijl zij sprak verdween de boosheid van mevToaw gehe l zelfs de wantrouwende uitdrukking in hare oogen was verdwenen Snikkend fluisterde zij Maar dat durf ik niet ik mag niet Mag ik haar dan naar uwe kamer overbrengen volbracht Dit woord had hem diep getroffen want inderdaad wie had 26 jaar geleden kunnen denken toen de groote Thorbecke hem benoemde dat zooveel voortretTelijks thans hier zou worden geleverd door de leeilingen Zijne benoeming was niet geschied dan na harden strijd dia de gemoederen toen zeer in beweging bracht Er werden toon stemmen gehoord die zich zeer ongunstig over de keuze uitlieten Welnu hy was er dankbaar voor Ze hadden hem geprikkeld om alles te doen wat mogelyk was ten einde de school te doen bloeien En dank zy den steun der leeraren mocht de school thans bogen op enkele leerlingen die een wereldvermaardheid hebben en anderea uie in Nederlard kunstenaars van rang en boteekenis zgn Daarbjj er is vaak gewaagd van oprichting van een nationaal orkest in de residentie Welnu het ia er de avond van heden getuigde het Aan allen dankzeggende voor hun hulde hun toewijding voor dezen sclioonen avond die een ware genoegdoening ia voor een kunstenaar wiens pad lang niet altoos met rozen ia bestrooid die moet strijden en Igden spoorde hg jongeren en ouderen aan hunnerzgds de banier der kunst hoog te houden ter eere van ons vaderland Daverende toq uiching begroette dit uit het hart gewelde woord van den voortreffelijken kunstenaar en besloot glansrijk den feestavond Aan een brief door een officier van het te Kotta Radja gelegerde gamizoeif aan zijne familie te Utrecht gericht die aan het l tr üagblcd welwillenil ter inzage gegeven werd wordtontleend de volgende bgzonderheid over de roeda met telegraaf gemelde inneming bij verrassing in den nacht van 5 op 6 Januari van de vgandelgke versterkingen Kota Toeankoe Kota Hajoe en Kota Baroe t r was bericht dat de Atjehers des nachts die vorsterktogen nooit bezetten omdat z bang waren voor de geesten der gesneuvelde panglima a aanvoerden op 26 Juli 1889 Toeu detachementen ter sterkte elk van 2 officieren en 40 bajonetten in genoemden nacht ten 4 uur in den morgen voor die bentings kwamen geleid door onzen beleidvollou en dapperen kapitein chef vao den staf van Heutsz wenl er dan ook geen enkel geluid vernomen dan het onvermoeid kraaien van een haan in de grootste der drie versterkingen Kot Baroe Even vóór vijveputon de Nederlaudschejongens er in zonder een aébot te lossen Die haan een groote witte bleek di s de eenige bezetting te zgn De Wezenlijke bezetting bleek bg bet aanbreken van den dag zich op oen 100 meter van de versterkingen in t bosch gelegerd te hebben toen de mannen tegen een uur of zos naar binnen wilden keken ze erg van op dat er is dien tnschentgd een nieuwen huurder in huis was tfekomen zonder verlof te vragen vooral toen ze uit Dunne eigen bezitting met wat blauwe boenen ontvaagen werden liet plan is die vijandelgke positie zoo lang bezet te houden tot het terrein tusschen die positie en de lijn Pakan Kroeng Tjoet Kota Pohama schoon gekapt is Ik moet hier nog bijvoegen dat het 14 bat infanterie ander majoor De la Parra achter de bovenbedoelde detachementen eene gunstige opnamestelling had ingenomen voor t geval de I aanleg mocht mislukken Generaal Van Teijn be vond zich te Kota Pohama De troepen waren om Neen o neen Mag ik haar dan mede naar mgne kamer nemen U zult er zeker geen bezwaar in zien haar zoover van u te verwijderen als u wee dat bet beter voor baar is niet waar Bij mij boven is het zoo lekker warm dat het haar niet zal hinderen al woeli zij de dekens af IILa zorgvuldig inpakken zoodat zij bij het overdragen geen koude kan vatten Hulpeloos staarde mevrouw haar aan WUt u dat er op wagen Zeker met uwe toestemming iiV weet wel dat mijne toestemming niets beteekent snikte zij Geen wonder arm schepsel dacht Violet Zij had innig medelijden en vroeg of ook zij naar boven wilde komen om dicht bij haar dochtertje te zijn Maar daarvan wilde zij niets hooren Violet pakte de kleine goed in een deken zij wilde haar dadelijk meenemen en voorloopig in haar bed leggen tot het ledikantje boven zon zijn opgeslagen Hoe zou Sarah het opnemen ala zij haar vroeg daarvoor te zorgen Terwijl Violet daarover dacht kwam Sarah binnen Sarah ik wilde je vragen het ledikantje van Haidee naar mijne kamer te brengen het is hier te koud voor haar Jane kan je helpen als het te zwaar is voor u alleen Zij was in twijfnl of zij onderworpen of bmiaal zou antwoorden maar besloot tot het laatste Op wiens gezag juffrouw geef u hier orders om ll i uur s avonds van Kotta Badja afgemaroheerd Wr Dagblad Aan het Hbl wordt uit den Haag geschreven Het wordt nu toch wel wat sterk zooals de Standaard steeds doorgaat zijne goedgeloovif e lezers wat wijs te maken Nu vertelt zij dat het in den ministerraad stond 4 tegen 3 de roomache miniators Kuija on Bergftnsins met de heeren Hartsen en Dyserinck zouden de drie anti revolutionnire ministers Mackay Godin de Beaufort en Havelaar helibcn overstemd Ieder die hier wat op de hoogte is van hetgeen in de politieke kringen omgaat weet het anders en naar ik geloof boter Buys en Bergansius wilden blijven voor lion was er geen enkele reden om heen te gaan en de laatste was wel verplicht om zoo eeni sziii8 mogelijk de belofte te vervullen tot spoedige indiening der militaire wetten Havelaar wUde blijven al ware t maar om zijne spoorwegwetten tot stand te brengen Mackay wilde blijven omdat hij volkomen duidelijk begreep dat het volum der Eerste Kamer volstrekt niet het Kabinet maar wel den heer Keuche nius trof Daarentegen wilden Hartsen Godin de Beaufort en Dyaecinck heengaan zij hoopten van de gelegen beid gebruik te maken om eene eervolle retraite te maken nverluigd wellicht dat zij minder berekend waren voor de taak die zij in April 1888 hadden aanvaard Inderdaad stond het dus 4 togen 3 en het heeft vrg wat moeite gekost om de 3 tot blijven te bewegen Maar hot stond geheel anders 4 tegen 3 als de Standaard doet voorkomen nm hare vrienden oen hoog denkbeeld te geven van de trouw aan Keuchenius van de drie antirevolutionaire ministers Trouwens sedert wanneer worden dergelijke quaestien bij meerderheid van stemmen uitgemaakt wat had de drie vrienden van de Standaard belet om ontslag te blijven vragen en den Koning te sdviseeren eeo der andere ministers met de reconstructie van het kabinet te belasten Het is waarlijk kras dat ds Staniaard de drie antirevolutionaire ministers durft te verdedigen op de wgze als zij thans g daan heeft Ik geef Mackay en Havelaar gelijk maar hoe de Standaard hare lezers loo kan voorlichten zal mij wel altijd een raadsel blijven I Bulteoiandsch Overzicbt De Fransche Parü bevestigt het bericht dat den hertog van Orleans kwijtschelding zal worden verleend van de hem opgelegde straf en dal hü tot aan de grens zal worden teruggebracht Allengs komen uit de verschillende kiesdistricten van het Duitsche rijk berichten over den uitsUg der verkiezingen Ofschoon nog slechts een gedeelte der 398 verkiezingen bekend is weet men toch reeds dat de seeiaal democraten aanmerkelgk versteekt in den Rijksdag zullen terugkeeren Nu reeds zijn in de 230 districten waarvan de uitslag bekend is 16 sociaal democraten gekozen terwijl een groot aantal huuner candidaten in horstemming komen De kansen voor de sociaal democratische partij welke in den vorigen Rijksdag slechts 14 leden telde staan dus zeer goed Tot dusver is de uiuUg bekend ia 230 districten de meubels te verplaatsen Je meesteres verlangt het Mijne meesteres Wie is dat als ik vragen magf Dat weet je wel mevrouw Rayner Zoo is dat de eenige autoriteit waarop ge n kunt beroepen Neen Sarah ik heb ook die van den heer Bayner zeide Violet dapper Beide vrouwen ontstelden Sarah nam het bed op en verliet de kamer zonder een woord te zeggen Violet wendde zich naar mevrouw en zeide Wees niet bezorgd voor Haidee mevrouw Ik zal haar goed oppassen en ala a mij uwe toestemming slechts wilt geven dan ben ik bereid op mgne verantwoording een dokter te laten halen De arme vrouw boog zich over het kind heen God zegene u juffrouw prevelde zij en brak iu een stroom van tranen los Zij l et zich niet troosten door Violet s welgemeende woorden en met deernis voor haar in het hart en zelve met tranen in de oogen droeg zg den lieven last naar boven Zij kon niet snel voortkomen want Haidee was zwaar genoeg Maar zij kwamen er toch en toen Violet op hare kamer kwam was Haidee s bedje opgemaakt en Sarah verdwenen Hoe nu aan een dokter te komen Een nieawen dienst van Sarah te vragen scheen onmogelijk Violet ging naar de kinderkamer waar Jane juist naar bed I wilde gaan en vroeg haar waar Sam sliep JFordt vervolgd Gekozen ziju 22 oonaervatioven 10 leden der rgkapartij 9 nntionaal liberalon B2 leden van het centrum 11 Duitach vrijzinnigen 16 sociaal democraleu 3 Polen 1 wilde 1 0 Elzassers S democraten en 1 Deen Irt 92 herstemmingen komen voor 11 oonoervatieven 13 leden der rgkspartg B3 nationaal liberalen 14 loden van bet centrum 36 Duitach vrijzinnigon 40 socionldemooraten 2 Welfeu 4 Polen 1 wilde 1 Elznaaer en 9 democraten Alle partijleiders zijn naar de tot dusver ingekomen berichten herkozen Hammerstein ia gtslagen en aangaande Stöcker is nog niets bekend Hot grootate verlies Igdon de nationaal liberalen De Aarfctóraoerderlioid verliest ongeveer 40 zetels welke nun de vrijzinnigen en de aociaal democraten ten deel vallen De regeeringsbladen erkennen de nederlaag der JCarfeWpartyeii De Nat Zeitung driagt aan op eenagezindlieid van alle burgerlijke partijen tegen de sociaaldemocratie bij de horstemmingen l o vrijzinnige en ultramoiitaanacbe bindon zien in den uitslag dor verkiezingen de nederlaag van Bismarck s stelsel wat betreft de binnenlondache politiek Zelfa te Berlijn hebben de Duitsoh vrijzinnigen bij de eerate atemming geen hunner candidaten kunnen kiezen In het tweede diatriot orkreeg zelfs prof Virchow 2000 steramen minder dan de Poolsche kleermaker Janiazewaki de candidaat der sociaaldemocraten De drie candidaten von de FortscimU A Komen dus allen in lieratemming terwijl de sociaaldemocraten Singer en Liebkueclit in hun districten terstond met groote meerderheid worden gekozen Niet alleen te Berlijn en iu het fabriekaland Saksen brachen de sociaal democraten veel meer stemmen uit dan voorheen maar zelfs in de stad Keulen waar de candidaat van bet centrum in 1887 10 661 en de sociaal democraat Bebel 4952 atemmen verkreeg moeten beiden nu in herstemming komen De ultramuntaan verkreeg nu 16 873 en de sociaaldemocraat 10 653 stommen dus ruim 6000 meer dan in 1887 De nationaal liberale candidaat verkreeg eoliter ook nog 6544 stemmen zoodat een herstemming noodig is waarbij de dericalen het natuurlijk gemakkelijk kunnen winnen Eere wien eere toekomt ook het goede moet gezegd worden van de nieuwe Brnziliaansobe repu blikeinsche Regaering Met haar bealuit tot scheiding van Kerk en Staat heeft zü aan het land een weldaad ivlwwozen De correspondent van het Journal iles Débats na de omwenteling nnar Bio de Janeiro gezonden schrijft daarvan het volgende De Staat zal aan de thans dienstdoende Roomsche priestera levenelang hun bezoldiging blijven uitkeeren en de Seminarien nog een jaar ondersteunen voor het overige is de Roomsche Kerk aan welke onder de Keizerlijke Constitutie buitensporige voorrechlen waren toegekend op gelijken voet gesteld met alle andere alle eeredienal n zijn vrij en aan alle kerken wordt rechtspersoonlijkheid verleend binnen de perken der wet op dedoode hand tijdens het Keizerrijk werden de andere kerken slechts geduld kon haar eeredienst slechts worden uitgeoefend in gebouwen welke niet het voorkomen van kerken hebben en baar lidmaten hadden slechts een denkbeeldig kiesrecht immera mochten slechts stemmen wanneer zij op het Evangelie bezworen de Roomsche kerk te zullen helpen handhaven t Is niet vreemd dat zulk een bestuur in Amerika niet kon gedijen uurKerlljke Stand OEBOREN 20 Febr Jas Hendrik onder W Xaliag eo A C Jonker Martina Cbriitisan OiJBbertbB ouders O en Oocb en A W fan Leeat Jacob oudera K van Vliet en L den Heaten Lndoficua Cornelia oadera T lAurier en C L Braal OVERLKDhN 20 Febr W Tooro liet 7 w J Kr inberg 3 m J Twigt 12 ra Ü MDEKTBOUWDi St Febr A de Moou 23 j on A C Knatera Ie Beeuwyk 19 j A Mighout 23 j en M C Jongkind 21 j J Wijkbaiien 24 j en H Hoegee 17 j ADVERTENTIÊlt xfcABM iq a tgggsm axiiaeX Op den 4n Maart a s hopen onze geliefde Oaders GERAEDU8 du JONG EN JOHANNA HAPPBL hnnne 50 JABIOM JECJBTVHBUJENIGINO te herdenken Hanne dankbare Kinderen Behawd en Kleinkinderen Bevallen van een Zoon C e TA STRAATEN Paaij Gouda 21 Februari 1890 Een WEDUWE verzoekt beleefd tot verzorging van haar 4 kinderen om Wasschen en Mangelgo d Wed TEEUWEN Weeserf Blikgr oenten Prima qualiteit a 40 et per blik vooral Snyboonen en Spersieboonen munten uit boven allen andere fabrikaten Verkrijgbaar bfl W SCHALERAMP Jr GAGAO 6R00TES De ZIJDE BON BONS met verschillende smaken HERZ CACAO zeer fgn zeer zuiver W Schalekamp Tr Oosthaven B 17 Ten gpevolge der Influenza ontwaart men meestal hevige catarrhalische aandoeningen der sljimhuid bij groote zwakte des lichaams Het gebruik van den wegens 25jarig succes wereldberoemden Rijnlandachen DRDIVEN BORST HONIG van W H ZICKENHEIMER te Mainz oefent hier door spoedige slgmoplossing eenen buitengewoon weldadigen invloed op de catarrhaUsoh aangetaste organen uit waardoor de dnnr en de hevigheid der ziekte zeer verzacht en verkort wordt en het verloop der ziekte meestal gunstig en Ipoedig is Echt verkr gbaa i in flesschen van ƒ 2 1 en van 65 cents Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwijk bg C O V d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswoude bg Wed W Hendriks PUIKE VERSCHE GROOTE E Z B Z E InT 1 B Gi ËDHART LANGE GROENENDAAL Pnddinifpoeder in verscb smaken a 10 et per pakje Vauillesulker in de plaats van atokjea Vanille te gebruikeu a5 et p pakje j Verkrijgbaar in de voorn Kruideniers en Comest winkela Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van ƒ 160 ƒ 0 85 en 0 45 Palriek te Westzaan Opgericht 182S Taartjes en Tbeebisquits DEMI LÜNES MAITRE d HOTEL Pencees Vanille Sprits Vanille Kattentongen ROOMHORENS APPELBOLLEN enz Verder alles wat tot de Banketbakkerij behoort alsook GROENTEN en PIQUANTESAÜCEN in blik ZALM SARDINES enz Mij beleefd aanbevelende LOUIS JAI ISSEIM Lange Tiendeweg GOUDA NIEUWE STBISEEN en FOULAfiDS A V OS Az ïaeiwegE73 en 73