Goudsche Courant, woensdag 2 april 1890

Donderdag 3 April 1 4im 1890 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekem Heden ontnam ons den Heer onze lieveling GERRITJE JOHANNA in den jeugdigen leefiyd van bijna 6 jaren E Dé JONO G 0 D JONG MoLDlft Gouda 31 Maart 1890 Er biedt zich aan een persoon nit den fatsoeniyken stand middelbare leeftyd tot het 1 doen van Kantoor of Loopwerk hoog salaris geen vereischte prie en ond r No 1986 aan bet Bnre n dezer Courant SPAAR en HULPBAKK Weg ens het Paaschfeest zal op l L SDA jr 8 APRIL van 8 9 uren in plaats van op Maandags 7 April zitting worden gpehouden tot het doen van uitbetaling en Commitêariuen der Bank Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER VnorziUêr D RUUTER Seeretarü De inagnding van adverten tien kan gesoWeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Kleinhandel Ir Sterbet Draok BÜRGEMEKSTER en WKTH0UDER8 ran Gouda brengen ingevolge art B der Wet van 28 Augustus 188i Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn iiigekonien van de navolgende personen verzoekschriften waarbg vergrinning wordt gevraagd om iij de J ij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopep als Naam van den Verzoeker anduiding der looaliteit 1 Johanna do Oude Boolekade wod W de Boom Wgk B No 164 2 J L idspor Kuipemtraat Wgk K No 22 Gouda den 31 Maart 1890 Burgahiee ter en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER Oproeping onder de Wapenen van Miliciens Verlofg angers der lichtingen 1885 en 1888 Db Burgemeester der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van de lü deze semi ente gevestigde MILICIENSVERLOPGAWJKRS d r lichtingen 1885 en 1888 behoorende tot het Regiment Grenadiers en Jagers en het 1ste 4e 5e 7e en Se Regiment Infantene dat ju evolge Kuninklgk Besluit ran den 10 Maart 1890 No 26 tot den werkelgkea dienst worden opgeroepen De Verlofgangers dar lichting 1 85 van het Regiment Grenadiers en Jagers en van het 4c en 7e Regiment Infanterie van 14 April tot 26 De Verlofganïers der lichting f888 lan het iste 5e en 8ste Regiment Infanterie die vóór den Istjn September 1 89 in het enot van onbepaald verlof ign gesteld eveneens van 14 April tot 26 April 1 1890 Voormelde Verlofgangers worden bij deze opgeroepen om op den bepaalden dag vf ór dus namiddags 4 ure Ini hunne corpsen tegenwoordig te zijn gekleed JBÜniform en voordien van de kleeilingen uitrustii SlftB bij vortrek met groot verlof me le gegeven mmede van verlofpas en aklwekjé Voorts worden bedoelde Ve lofganger uitgenoodigd om zich minstens drie dagen te voren met hunne verlofpassen te vervoegen ter Sroretarie der gemeente tot het ontvangen van vervoer of passage biljetten voor 7JomeT zij daarop aanspraak hebbes Gouda 31 M a 1890 De Burïemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Tdaart 1890 zijn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bur au Tan politie 1 zilveren armband 1 gouden vingerring 1 duimstok 1 portemonnaie inhoudende 1 itouden medaillon en 1 granaten armband 1 R C kerkboek 1 pistool met araunitiedoos 1 zwartzijden handschoen 1 R C kerkboekje 3 bonte schorten 1 tafellaken en een kussensloop I gouden oorbelletje l portemonnaie inhoudende ƒ O 7SI 5 en 2 sleuteltjes 1 blauwkoralen ar band et gouden sluiting kapittelstolue 1 wit linoenzakje I kmpmes 1 huishuurboekje 1 nickel armband 1 portemonnaie luhoadeode 1 cent 1 botervaatje 1 witlinnen Jongensboordje 1 stalenboek 1 rood wolten kindWcousje 1 snuifdoosje met snuif 1 catecbisatieboekje 1 cahier met aanteokeningen laaruit en een brochure over het Leger des Heils 1 blauw wollen kous 1 wollen kinderkousje 1 pbantasie oorknopje 1 portemonnaie inhoudende f 0 30 2 schoalboeken beginselen der Fransche taal benevens een cahier De gevonden voorwerpen in de maand September 1889 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter beschikking van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bucean voor gevonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 1 uur s morgens i s Commissaris van politie te Gouda J W TUINENBÜBG Hal eerlijke Sr and GEBOREN 28 Mairt Geriréoa Htirdrikni ouden t H van Slraiten en A M G Hrentel JohsDDa Mtna ouder i Rerman de Groot en L Overeynder Johanna Maria onders K K J Hrgbaji en J M Heerkeoa 29 WllbeliDDB Vlarliniu otidera Zwamb eh en C C vanUeoweo Heiidncoe ooders P G Orereijnder en C naat 30 V i be1miD8 Maf ia oudera 6 H Poralbo elen C Nederbof 31 l eoaaj daa Jozef oodera D GerntacDen M de r Dd Wk OVERLEDEN 39 aart WMelkert 2 m 30 N F Zevenhutsen OIBOREN Jia oiidwi w Bonleil M Hctniiw Pieter onderi L Verhorll to H i Vi OVKKLEDKN A C Onilhoek 8 Pl l M j ONDKBTKOUVVDi 1 ail Vlhl l M Jotftlinl AbVERTENfÏÊNl GEVRAAGD een bekwamen geheel op de hoogte der fabricatie Brieven onder No 1984 aan jiet Bureau dezer Courant Eelth ttobbel BoornvlleH Huideelt Wratten enz worden in 7 ik 8 dagen tgd geheel verwyderd Mudec de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prija per flaeon met j eni eel 50 ets Alléén echt hg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL BENE FATSOENLIJKE met alles bekend in het vak zoekt nog eenige NAAIHUIZEN Adres onder No 1985 aan het Boreau dezer Conrant HOOGSÏRAA T A 130 Specialiteit in Corsetten Ondergoed Kousen VOOB Damefe en Kinderen Uitzetten 7oor de Luiermand HANDSCHOENEN enz Westfaalsche HAM B L van VEE V Blaowstraat A M SMIT Bleeklngingel VRAAGT om dadelyk in dienst te treden een Halfwas Bakkersknecht Afgepaste Vitrage Qordijneii in diverse lengten Prachtige Dessins Ongekend lag prgzea 8CHEi K Zn NIEUWE Dassen en Linnengoed A V os Az EUiweg E 73 en 73 4 WELTEB Hoogstraat ONTVANGEN Zomerkleeiijes en Bloises TOO JONOBS8 en MEISJES SPECIALE INRICHTING voor het nitstoomen en verven van alle soorten AMEUBLEMENT STOFFEN VITRAGB en TüLLB GORDIJNEN worden nitgestoomd ook CRÈME g verfd en naarde Nieuwste Methode geappreteerd Depot te GOUDA Tiendeweg Firma Wed BOSMAIT A DVKRTBNTIÊN in alle Binnen en BaltenUtwlsehe Cots ranten worden dadelyk opcezonden doorbel Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Goud SnelperédruV van A Bwxkman t Zoom De uitgave dezer Conrant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nömmers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 April 1890 Brnnomil tot kapelaan te Hoofddorp da hoer Kabel van Oouda Tot ona leedwezen vprnemon wg dat dr Schaepman in de Inataie dagen weer minder wol ia dan voor eenigen tijd Heden zou onze katholieke afgevaardigde eene operatie ondergaan aan de keel Centrum Aan het VEE8LAG van de Kamer van Koophandel on Fabrieken te Qouda over des toestand van Handel Nijverheid en Scheepvaart in 1889 ontleenen wq nog het volgende De marfforinó lioterfttbnek werkte ala iu t vorige jaar doch ieta minder voordeelig wegens de hoogere prijzen der margarine een gevolg van speculatie De vergunningen in 1889 volgens de Wet vin 2 Juni ia 5 M No 95 verleend lijn 1 aan W 3 Steenweg mineraalwaterfabriek S attn A van Lom bierbrouwerij De pypen aliriekm werkten geregeld door ook wegens de toenemende vraag naar lange pijpen in het buitenland De vraag voor t binnenland waa voldoende terwijl buitenlaudsche orders schraal waren hoofdzakelijk door concurrentie van Duitschland en Schotland die steeds tot lagere prijzen verkoopen ook de stijgende arbeidsloonen maakten het moeilijk daartegen te concurreeren De nieuwe wet vaii 5 Mei 1889 Staatsblad No 48 zal een groeten omkeer in de pijponfabriekeu te weeg brengen hetgeen tot groot nadeel niet alloen der werklieden maar ook der fabrikanten zal blijken te zyn De pottebakker en of aardacerkfabrieken werkten geregeld door Overgroote bestellingen van bloempotten warea oorzaak dat er minder goudach aarde FEViLLETOIV Vil iet Duilach V EEESTE HOOFDSTUK 4 Zich weinig bekommerende om den eigenaardigen toestand waarin hij verkeerde er niet aan denkende of hij misschien niet mnt eigen hand de schitteronde vooruitzichten die hem werden aangeboden vernietigde riep hiJ het hoofd trotsoh opheffend toornig uit Gij mevrouw die hier van uit uw paleis over aanzienlijke geldsommenbeschikt en over vele dienstbare geesten te bevelen hebt die in uwe oogen niet veel meer zijn dan kiezelsteenen gij kunt ongetwijfeld niet beoordeelen wat er omgaat in het gemoed van een man die eens betere gelukkiger dagen beeft gekend en die alleen uit bittere ellende wordt genoodzaakt een karig stuk brood te verdienen I Ja mevrouw een ware lichtstraal was het voor mij don u bekenden brief van den consul te ontvangen I Ik ontken dit volstrekt niet Met begoerige handen greep ik naar de reddingsplank die mij werd aangeboden ik vloog hierheen vol zalige hoop geheel vervald van de schoonste verwachtingen Maar werk werd gefabriceerd dan gewoonlijk zoodat de voorraad van vroegere jaren bijna geheel is afgescheept Niettegenstaande de aanhoudende stijging van de prijzen der grondstoffen vooral brandstolfen is de prijs van het aardewerk dit jaar niet verhoogd Aanbiedingen die door de afnemers werden gedaan om gedurende eenigen tijd vooruit do fabrikanten te verbinden tot den tegenwoorJigen prijs te blijven leveren werden niet aangenomen De klemgarmfabriikeH verkeerden ook nu in kwijnenden staat I De machinale garenapinnerij werkte gemiddeld 70 uren per week telde 120 werklieden 69 m en 61 v en betaalde aan de mannen van l tot lS aaude vrouwen van 2 B0 tot 6 B0 per week De gefabriceerde hoeveelheid bedroeg ruim 205000 K G De fabriek gaat voort met alle krachten het hoofd te bieden aan de concurrentie der Duitsohe garens die hier en elders worden ingevoerd De uitvoer naar Duitschland is zeer beperkt De ttormieukmolen Aia gofeiel van do kleingarenfiibrieken afhankelijk is had een zeer onvoordeeligjaar In den toestand der Goudache uroopfahriek kwam geene verandering Door de toenemende concurrentie liepen de te maken prijzen steeds lager De bvrèro werijen hadden een goed debiet Omtrent den lederhandel valt niets bijzonders te vermelden Omtrent de itoomoliedagerij wordt ons medegedeeld dat de vraag naar lijnkoeken buiten verwachting in het voorjaar niet zoo groot zelfs minder dan in het najaar van 1888 was daar andere voerartikelen goedkoop bleven en de landbouwers dooreengenomen een minder goeden tijd hadden Lijnolie verbeterde vooral in het najaar daardoor in pnja Niettegenstaande de zomerborichten een kleine lijnzaadoo st beloofden waardoor die prijzen stegen kwam er va in het hart van den armen ver van zijn land verwijderden Duitscher klopt toch nog iets dat sterker is dan de honger waardoor hij dikwijls gepijnigd werd Dat is namelijk de trots de trots van den man miss Burton die niet bukken wil noch bukken kan ondor den scepter ner vrouw wien het eene onmogelijkheid is zich te voegen naar de luimen van een grillige vrouw De beginselen en ideeën die ik van uit mijn vaderland hierheen heb meegebracht en dio zich zoo maar niet laten afschudden zijn nog te echt Duitsch dan dat ik in staat zou zgn het gezag van een vrouw onvoorwaardelijk boven mij te erkennen In dit land spelen geëmancipeerde dames een eerste rol bij ons waar do vrouw alleen als zij in haar schoon zacht karakter blijft geëerd wordt beoordeelt men hier aarzelde hij even om voort te gaan en zijne lippen trilden zenuwachtig als hij bijnaopwoesten toon ahi us voortging beoordeelt men vrouwenheerschappij als een belachelijke en dwaze zaak Vergeef mij daarom dat ik u lastig heb gevallen miss Burton Vergeef mij bovendien dat ik een vreemde indringer zoo open en zonder omwegen tot u durfde spreken Maar droefheid teleurstelling eu wanhoop over mijn eigen mislukt bestaan woelen zoo hevig in bet diepst van mijn gemoed dat alle nauwlijks geheelde wonden daardoor opnieuw worden opengereten Hoe gaarne ik die zoo benijdenswaardige betrekking bij de firma Burton dan ook zou hebben aanvaard hoe dwaas het wellicht van mg is een zoo vereerend aanbod AOVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen G BOO TE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien rati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt het najaar door minder vraag uit Noord Busland vooral veel zaad tot verlaagde prijzen aan de markt De Goudache machinefabriek had gedurende het jaar 1889 over het algemeen voldoen Ie werk en tusschen 40 en 50 werklieden in dienst Door haar werden ondor meer de Goudscbe glu cosefabriek en de stoombiorbrouwerij het dubbel Anker ingericht terwijl eenige kleinere installaties te Antwerpen en hier te lande werden geleverd De omzet der Stearine kaaraenfabriek Gouda bleef ongeveer dezelfde en de behaalde winsten laten een ruim dividend toe Omtrent de kaaraenpittenjahriek valt niets bijzonders te vermelden Omtrent de aigarenfabrieken wordt ons medegedeeld dat de toestand ongeveer dezelfde is als in het vorige jaar De toestand van den houthandel en de houtiagerij was in het afgeloopen jaar niet ongunstig De vraag naar gezaagd bout was belangrgk meer dan in de laatste jaren en de verhoogde houtprijzen in bet buitenland kwamen den houthandel ten goede De toestand der boekdrukker en bindwij door stoom gedreven veranderde niet De loodmtfabriek werkte het geheele jaar goed door en de vraag naar loodwit nam toe Op nieuw bleek dus dat het Hollandsehe fabrikaat tegenover het goedkoopere Duitsche de voorkeur blijft verdienen De fabriek van kunatinineraalwater werkte door den korten duur van den zomer niet zoo voordeelig als in t voorjaar te verwachten was De resultaten zijn evenwel bevredigend In den toestand der zeepziedertj is geen verandering gekomen De Goudache waterleidingmaatachappij begon het jaar 1889 met 1412 abonnements contracten over 1939 perceelen en een opbrengst van ƒ 21533 07 en 106 meter contracten met 119 perceelen voor een minimum bedrag van ƒ 2 69 Op 1 Januari 3 890 waren aangesloten 1549 abon van de han l te wijzen onder de bestaande omstandigheden moet ik tot mijn leedwezen daarvoor bedanken Hij maakte oen diepe buiging en keerde zich om Doch op datzelfde oogonblik stond miss Burton op en trad op hem toe In sprakelooze verwondering de groote vurige oogen strak op hem gericht hing haar blik aan de lippen van den stontraoedigen spreker Toen wierp zij met één ruk het haar an haar voorhoofd naar achteren en zeide met krachtige stem Zoo zoo Alzoo noemt gij hoogwijze Duitschera het onvrouwelijk wanneer een vrouw door handelend op te treilen nog juist ter rechter tijd have en goed ja de eer en den goeden naam van een oud handelshuis van den ondergang redt Ongetwijfeld dan loopen onze inzichten op dat punt wijd uiteen Voorwaar zoo heel gemakkelijk is het niet van uit een paleis met onbeperkte macht bevelen uit te deelend Dikwijls bedriegt de schijn er komen oogenblikken waarin het ruwe onbarmhartige noodlot ook een zwakke Met het hoofd fier in de hoogte stond het jonge j meisje die in lengte niet veel voor hem onder deed