Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1890

wéér in staat mag stellen ous Uwe zeer gewaardeerde medewerking te verleenen verblijf ik met de beste wenschen achtend Ow Dw Dienaar Dé Directeur Gérant M ffft W Stumpff Ik ben verzekerd dat na kennismaking met bovenstaande feiten u wel zal willen toestemmen dat het toekennen van een wachtgeld berekend tegenƒ2500 sjaars niet zulk een onbillijke daad is en wel koninklijk mag genoemd worden fe meer daar het contract ingeval van ziekte elke aanspraak op betaling doet eindigen de door u gewraakte maatregel reeds vroeger ia opgepast en de omstandigheden het nu zeker noodzakelijk maken Vrijdag 1 1 bevestigde het Hot te Amsterdam het vonnis der Eechtbank te Haarlem waaVbij de voorzitter en de leden van den kerkeraad der Hervormde gemeente te Hillegom als zoodanig bet bestuur van het weesen armhuis aldaar uitmakende waren veroordeeld aan den erfgenaam van een weesjongen die aldaar krachtens een met diens voogd gesloten contract besteed was uit te keeren het bedrag hetwelk hij verdiend had met werkzaamheden buiten het gesticht De eenige broeder en erfgenaam vorderde dit verdiende geld tor ijl het gesticht deze vordering betwistte bewerende dat het huis op niets meer recht had dan op hetgeen bij het contract aan het huis was toegestaan Hij eischle dus rekening en verantwoording van dat bestuur en afgifte van hetgeen hem zou blaken toe te komen Nadat eerst in eersten aanleg en appèl was behandeld de vraag of het gedaagde bestuur daartoe verplicht was werd het tot rekening on verantwoording veroordeeld had die afgelegd en was nu weder van het vonnis der Eechtbank dat het tot afgifte van het saldo had veroordeeld in appèl gekomen Het Hof bevestigde op de hiertoe evenzeer luidende conclusie van het O M zooals gezegd het vonnis van de Eechtbank te Haarlem en wees den eisch toe In de geruchtmakende kerkelijke quaestie te Surhnizum is Donderdag door den officier van justitie te Leeuwarden conclusie genomen De quaestie spruit voort uit eene in 1882 aangegane overeenkomst tuasch n de Vereeniging tot het oprichten en in stand houden eener bijzondere school voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag en het college kerkvoogden te Surhuizum waarbij eerstgenoemde de zorg voor dat onderwijs op zich nam terwijl de kerkvoogden zich verbonden elk kwartaal het noodige voorschot te geven en de aan de vereeniging in beheer overgedragen school en onderwijzerswoning te onderhouden Nu er tengevolge der doleantie nieuwe kerkvoogden zijn benoemd weigeren deze de gelden te betalen en beweren na daartoe in rechten gedagvaard te zijn dat de kerkvoogden van 1882 eene overeenkomst hebben aangegaan van vpel verder trekking dan waartoe zij bij schriftelijke volmacht waren bevoegd verklaard Voor de vereeniging heeft Mr U H Huber gepleit voor de gedaagde kerkvoogden Mr T van Hettinga Tromp De officier van justitie concludeert tot ontzegging van den eisch op grond dat het eischend bestuur ook aan kinderen van buiten Surhuizum onderwijs doet geven terwijl volgens de oor en nu kan ik zelfs niet voor korten tijd de kudde verlaten die ik zoo lang geleid heb Ik ken ze allen vnn aangezicht tot aangezicht en ik heb ze allen lief tot hot jongste ooilam toe Het jongste ooilam tusschen twee haakjes was van broeder Twombly en de toespeling maakte dat deze zich min of meer onpleizierig gevoelde Hij keek heel schuins naar broeder WondoH als iemand dio volstrekt niet op zijn gemak is en deze leek hem van ter zijde ook zoo raar aan en ze wenschten allebei dat de gunst om Ds Hawkins zijn ontslag te komen brengen aan een ander was te beurt gevallen Maar het moest nu eenmaal gebeuren Alles was geschikt en geregeld de keuze van een nieuwen leeraar was zelfs al bepaald voordat de diakens dien namiddag naar de pastorie gingen Zelfs TÓor de koning noch overleden was hadden zijne onderdanen hun huldebl ken reeds voor z n opvolger in gereedheid gebracht Dit alles waa echter niet zonder strijd tot stand gebracht Eenige minder geavanceerde led n van het kerspel bleven noch vasthouden aan de bestaande orde van zaken Een halve eenw lang was Ds Wibird hun steun en troost geweest in het leven en bij ziekte en dood onder zijn geestelijk opzicht waren zij opgegroeid en waren zij grijs geworden en zij vonden het schande hem nu te verstoeten nu zijn stem een beetje beverig werd en zijn manier van doen niet meer zoo levendig en krachtig was als voorheen Zij stemden toe dat hij niet meer dB man was van spronkelyke volmacht was bedoeld dat de school jilleen voor Surhuizum zou dienen De Eechtbank zal over zes weken uitspraak doen Een brief uit A jeh gedagteekend Kota Badja 21 Maart en in De Jamiode opgenomen deelt o a het volgende mede De Atjehers hebben thans ook eens de waarheid van het spreekwoord die een kuil graaft voor een ander valt er zelf in kuunen ondervinden Hnn ijzeren vuurmond de trots hunner artillerie dat zij gelukkig tot hodeu nog zonder eenig succes b i enkele posten in batter brachten dat sohoonestuk bestaat niet meer Voor Siroen waar het voor eonige dagen aangewend werd moet het na een viertal granaatsohoten uit elk r gesprongen zijn waarbij eenige Atjehers gedood en zwaar gewond werden Te verwachten is het dus dat wij voor geruimen tyd van vijandelijk artillerievuur verschoond zullen blijven Wel moeten nog eenige vuurmonden in hun bezit zijn van grootor kaliber doch zij missen do daarvoor benoodigde projectielen Nog een ander gat is niet in hun beurs maar in hun voorraad buskruit geslagen In de nabijheid van Ketapan Doea waar zij in een magazijntje hun voorraad krult bewaarden en te geljjk de aanmaak van nieuw plaats had moet hot onvoorzichtig omgaan met vuur de oorzaak geweest zyu dat hun voorraad in do lucht gevlogen is waarbg het getal onzer vyauden weder met eenigen verminderd is In het officieel verslag zult u melding gemaakt zien van het terugvinden van 2 kinderen indertgd door roof verkregen Die zaak was ongeveer deze In 1886 kwamen eenige Atjehers op de Banjakeilanden on onder voorgeven van gebrek aan water te hebben vroegen zij verlof hun potje aldaar te mogen koken Van deze gelegenheid maakten zij tevens gebruik om na afloop dier bezigheid twee kleino kinddren nagenoeg onder het gezicht der ouders te rooven waarna zij weder per prauw naar hunne haardsteden terugkeerden Van dien roof lekte toen niets uit Dezer dagen terwijl de assis tentresident voor de belangen tor westkust de heer EuiJBsenaers eene reis langs die kust maakte werd hem do Atjeher aangewezen die in der tijd den kinderroof ploegde en thans juist de reis medemaakte Deze man bekende ae kinderen voor 150 dollars verkocht te heb ien aan deu radja van Troemon en nu wnrd bij doien onderzoek daarnaar gedaan doch deze had ze overgedaan aan een inwoner van Analaboe Het gelukte den heer Euijssenaers werkelijk de bedoelde kindeitn terug te krijgen Voorloopig nam bij ze raefle naar Kota Eadja doch spoedig zullen dozu kinderen aan hunne ouders wprden teruggejfeven Een woord van lof mag den heer Euijssenaer niet onthouden worden voor zijn flink en doortastend handelen in deze zaak In het algemeen elscht de beri beri weer menig offer zoowel aan geevacueerden als aan doodon Het stolsfl van bewaken der spoorbaan zal weder eenigszins gewijzigd worden en spoedig zullen wij onzo rollende hinderlagen weer terugkrijgen waartoe daarvoor expresselijk vervaardigde wagens worden verwacht l aar de behandeling van het geweer in die beperkte ruimte zeer lastig is worden de daarin verblgf houdende manschappon met cavaleriekar bijnen gewapend Tot dit doel is een 40 tal karabijnen van Batavia aangevraagd en worden thans roeds kader en manschappen bataljonsgewijze in de voor dertig jaar Hij schreef nu geen nieuwe preeken meer en zijn laatste was van t jaar 1850 Zo wilden wel weton dat hg zich soms wel eens versprak als hij een van die preeken uit lang vervlogen dagen uit do dooden opwekte en zinspelingen maakte op Generaal Jackson of onzen pas overleden President maar daarom was de preek toch noch wel goed en heel wat beter dan die suikerzoete preekjes zonder oen enkel woord van do ware leer er in zooals zo dio van die jonge hekkespringers van dominé s uit de stad wel eens gehoord hadden Laatst was er noch eens een geweest op dien Zondag toen Ds Hawkins ziek was die had al maar jreekt over een man die Darwin heette Wffi j die Darwin Darwin hoorde toch niet bij de sjSStelenl Nou zei Wiggins da slager ik ben wel wat als ik het niet mét den dominé houd hij heeft mo Jewantje begraven en dat zal ik nooit vergeten Daar het bekend was dat de overleden Johanna onzen Wiggins zijn loven lang zoowat naar haar pijpen bad laten dansen deed deze zonderlinge soort van dankbaarheid sommigen wel eens glimlachen De oude Jedd de doodgraver van Old Brick Church dreigde dat hij geen enkel graf moer graven zou als ze Ds Wibird wegjoegen Oude Jedd dacht zoo bij zich zolven dat zoo n maatfegol van zijne zijde het besluit voor do gemeente van Eivermouth noch al moeielijk zou maken Er zijn graven en er zijn gaten placht oude Jedd te zeggen zie je ik maak graven dat doe ik maar ik ben ook de eonigste behandeling van dat wapen en het schieten tot op 100 pas geoefend Do groote schryfmachine die administratie heet beeft thans ontdekt dat reeds lang aan de schatkist een groot voordeel onthouden werd Tot dusver hadden de inlandsoho militairen tot een wettig huwelgk slechts een zoogenanmden soerat kawin noodig die hun door den panghoeloe versterkt word Thans moet deze soerat op een zegel van ƒ 1 60 worden afgegeven Aan do korps commandanten zal nu mogelijk nog afgevraagd worden te willen nagaan of deze maatregel eene vermindering der inlandsche huwelijken ten gevolge heeft Hot vroeger doof mij aangekondigde muziekconcours heeft gisteren Zondag 23 Maart te Oleh leh plaats gehad De muziekkorpseu van het 1 2o 14e en I5o namen hieraan doel en door het bestuurder Sociëteit te Oleh leh waren hiervoor uitgeloofd een gouden en zilveren medaille met eenig gold terwijl ais premie een bronzen medaille was toegezegd Het concours nam des morgens om 7 uur een aanvang en eindigde ongeveer halftien Keu menigte bolangsteilendon van uit Kota Eadja en Oleb leh hoorden met het grootste genoegen hei spelen der verschillende nummers aan De uitslag was dat aan het muziekkorps van het 12e bataljon de gouden medaille werd toegekend en ann het Ue bat de zilveren medaillo terwijl de bronzen medaille behaald word door het muziekkorps van het 16e bataljon Do jury bestond uit de heeren Van Blommenstein kapiWin der infanterie Munting officier van gezondheid Ie klasse en Broekman 2e luitenant der inf Ten behoeve van het passiespel hetwelk in de Pinksterweek te Oborammergau wordt geopend hebben de dorpelingen 30 000 mark besteed voor 518 costumes en 170 000 mark voor do nieuwe inrichting van don schouwburg waartoe al hot hout tor waarde van ongeveer 40 000 mark hun kosteloos beschikbaar was gestold Wegens iio vergrooting zal de schouwburg voel gemakkelijker zijn ingericht dau in 1880 £ r is plaats voor 4000 toeschouwers de zitplaatsen op de hoogste rangen zijn beschermd tegen de zon De constructie dor toestellen is ingericht op 40 veranderingen van tooneel Kon gedeelte der decoratién is te Weoncn geschilderd In hot goheol zullen er 600 uitfoerende personen zijn waarondor 126 met sprekende rollen terwgl er onder de groepen die eene volksmenigte moeten voorstellen 230 kinderen zullen raedoworkon Daar er op het tooneel geen valsche baarden mogen worden godragon en d vertooners die ntet lang haar moeten verschijnen zich daartoe van geen pruiken mogen bedienen is het er tegenwoordig voor de haarsuijders en barbiers een zeer schrale tijd Behalve to Oberammeagau zelf zijn er ook in de omliggende plaatsen weder gelegenheden geopend tot nachtverblijf voor vreemdelingen er is gerekend op minstens 3000 bedden Een Profeet door zijne volgelingen als een Messias beschouwd zal eerstdaags te Kiow als oplichter terechtstaan Deze man Malewany genaamd is een 40 jarige boer die lezen noch schrijven kan maar die met behulp van zijn kittde OB en door middel van zijn uitmuntend geheugen 1 bijbelkennis heeft opgedaan en daarna is opgetreden als stichter van de secte der sidderaars Hij wist zich door zijn proekoi over hot naderend einde der werold en man in het graafschap die dat kan Ongelukkig maakten zij die don domino steunden de minderheid uit en zelfs volstrekt geen invloedrijke minderheid De meerderheid was voor het ontslaan van Ds Wibird Hawkins en ontslagen zou hij worden Do heoron Wendell en Twombly vonden hun commissie verre van pleiziertg en waren heel erg verlegen met het geval We bobben natuurlijk geprobeerd om het hom zoo voorzichtig te zeggen als het maar kon zeide broeder Zebedeus Twombly toen hij de hoole geschiedenis later aan den troep nieuwsgierigen tn den winkol bij Odiome den kruidenier vertelde maar lieve hemel je hebt noch nooit een man gezien dio zoo onbegrijpelgk wa De dominé bleef maar altijd de strekking van Het voorstel der diakens niet verstaan totdat zo ten laatste genoodzaakt waren het hem zoo duidelijk riugelyk te zeggen en don slag in het geheel niet te verzachten waarvan zij meer vermoedden dan wi en dat hij hoe voorzichtig ook toegebracht zeker zwiar zou treffen Maar toen hij eindolgk ioo ver was dat hij het verwonderlgk fei t begreep dat Old Brick Church van Eivermouth bepaaldelijk wenschte dat hij zijn ambt zou neerleggen toen boog d ude man het hoofd en terwijl hij met zijn handeT een beweging maakte al gaf hij de beide diakens zijn zegen ging hg met langzame schreden en hailgend hoofd naar hot kleine kamertje dat in de studeerkamer uitkwam en liet do steunpilaren der kerk in een mill of meer zonderlinge positie midden in het vertrek staan fFordt verv boetedoening door visioenen somnambulisme enz groot aanzien en voel aanhangers te verwerven De boeren hielden hem voor oen Mos ias en braclitea rijke goven in een te zijnen huize gcplaatsie bus Is offers aan God Malawany gaf voor dat hij door God gevoed werd maar hij loofde ondertussohon met de zijoen van de offergeldon Dit duurde zoolang tot er door twisten onder do geloovigen zaken aan hol licht kwamen welke aanleiding gaven tot inhechtenisneming van don Messias In het lokaal é r Drapers Compony in Throgmortonstroet te Londen zijn thans de plannen en teokoningen te zien ingezonden op den uitgeschreven wedstrijd voor een hoogon toren wolkon mon te London bouwen wil De ontworpen zijn ton getale vnn 68 ook zijn er nog 18 tentoongesteld dio niet tot hot ooncouts zijn toegelaten en alleen om hot daarin uitgedrukte denkbeold aan te govon Over hét geheel laten zich do ingozondei ontworpen in twee klassen vordoelen nl dio welke naar het beginsol van den Eiffeltoren zijn opgemaakt en die waarbij meer do klokketoren vnn Westminster als model hoeft gediend Om iets fraais en good in dit genro te leveren dient de ontwerper bouwmeester ingenieur en kunstenaar tegelijk to zijn en aan het tentoongestelde moet wol merkbaar zijn dat deze geniale drieéonheid slechts schaars onder het menschdora voorjcomt Enkele ontwerpen zouden vrij annnemolgk zijn als do onderbouw goed is maar waarbij do bovenbouw tot te veel gegronde aanmerkingen aanleiding geeft Onder de monstruositeiten schijnt er eene te bestaan uH een aantal opoongostapelde vogelkooien van afnemende grootte en eene andere uit eene reeks eveneens behandelde trommen Van een dier dwaze ontwerpen verklaart de inzender dat zulk eoi gebouw tienduizend jaar staan kan als wijkplaats der wotonschsp en der beschaving Tegelijk benuttigt hij zijne inzending voor hot advorteeren van zijne liften en voor het verspreiden van zijne bokondmaking uitvindingen worden volgens order ontworpen Bij de meeste plannen zijnodo voorgestelde bouwstoffen ijzer staal of bolde Do hoogte der ontworpen gevaarten wisselt tusschen de 1000 en 2000 voet en do hoogte van 1200 voot hooft sterk de voorkeur genoten De keur commissie zal in don aanvang geono moeilijke taak hobbon met het uitschiften van prullen doch later zal de eindbeslissing nog nl bezwaarlijk zgn De welbekende Spaansche schatbeg over heeft zgn geluk ook te Enkhuizen willen beproeven en een brief gericht aan den voormaligen eigenaar van het Parkhotel don hoor C Bakker waarin hij Anselmo Euiz Perez verklaart in de nabijheid van het hotel eene som van 500 000 franken te hebben verborgen Vroeger militairopperbevelhebber in Spanje was hij genoodzaakt te vluchten had eenigen tijd in Nederland vertoefd en was naderhand naar Spanje teruggekeerd om zijne eenige dochter te halen vóór zijn vertrok had hg genoemde som in don grond verborgen In Spanje teruggekeerd werd hij gevangen genomen Do toekomst van zijn kind willende verzekeren verzocht hg den geadrossoerdo de reiskosten van Spanje naar Nederland voor zijne dochter en nog eene dame te willen overzenden Zg zal do plaats wijzen waar de schat verborgen ligt en de heey Bakker zal een derde deel van het bedrag ontvangen Hot antwoord in hot Fransch te schrgven moet in 2 enveloppen worden gesloten op de binnenste het adres van den schrijver op de buitenste dat vui Fernando Figuèras te Barcelona BDttentaiidscli Overztcüt Weldra zal de Duitsoho rgksdag zich bezighouden met het wetsontwerp tor bescherming van den arbeider dat in don vorm van een aanvulling dor Gewerheordnvng is ingediend Het ontwerp bestaat uit een tiental hoofdstukken over 155 paragrafen verdoold die betrekking hebben op de Zondagsrust verbod van het trucksysteèm algemeone bepalingen betrekkelijk de veiligheid van den arbeider contractbreuk do rechten der opzichters werkraeesters en technici de inrichting der fabrieken don arbeid van vrouwen en van kinderen straf en overgangsbepalingen Het ontwerp beantwoordt geheel en al aan denaard en de richting der op de Berlijnscljrintermi tionalo arbeidsjjonferentio gehouden beroaoM giiigen zelden blijft bet daarbg ton achter dikwerf gaat hetverder nooit is het in strijd met de op de conferentie genomen besluiten of beter gezegd uitgesproken wenschen Wat de Zondagsrust betreft zoo is op SSJ feestdageii de arbeid in mijnen hoogovens fabineken veend ïjen enz enz verboden waarbij eohtor uitzondsrwgen zijn toe te laten Voor kinderen beneden 13 jaar is alle fabrieksarbeid verboden voor kinderen boven 13 joor slechts veroorloofd voor zoovof zij niet meer verplicht zijn do volksschool te bezoeken Kindoren beneden 14 jaar mogen niet langer dan 6 uur per dag werken Nachtarbeid is voor vrouwen verboden Zaterdags en don dag voor feestdagen mogen zij niet langer dan tot half zos Samiddag arbeiden Arboidsters boven 14 jaar mogen niet langer dan olf uur arbeiden Voor arboidsters met huisgezinnen zgn nog enkele bepalingen ter vergemakkelijking van hun huishoudelijken arbeid hieraan toegevoegd Ook de sociaal democraten zijn met hun wetsontwerpen betrekkülijk do bescherming van den arbeid gereed gekomen lu sommige punten is het gelijk met hot regeeringsontworp in andere gaat het verder Kon der belangrijkste artikelen is dat betrekkelijk den nomiualon arbeidsdag Zooals reeds gemeld willen de socialisten dezen voor alle arbeiders boven 14 jaar invoeren en wel zoo dat de arbeidersdag van 1 April 1891 af 10 uur van 1 Januari 1894 af 9 uur en van 1 Januari 1898 af 8 uur zal zijn In werkplaatsen onder den grond of waar onafgebroken nacht en dag goworkt wordt zal de arbeid acht uur niet te boven mogen gaan Andere artikelen in hot wetsontwerp der socialisten betreffen de oheidsrechtbanken arboidskamers enz De Duitsche rijkskanselier Caprivi hoeft in den Hgkstlag zijn eerste rede gehouden ton minste als rijkskanselier want voorheen toon Caprivi nog ministor van marine was voerde hij zeer dikwijls van do ministertafel het woord Aan de orde was het krediet van 4 500 000 mark dat do regeering aanvraagt ten behoeve van kapitein Wissmanns onderneming in Oost Afrika Do Bijkskansolior liet de uitvoerige toelichting der kredieten over aan don nieuwen minister van buitenlandsche zaken baron Von Marshall en bepaalde zich tot eenige algemeene beschouwingen over de koloniale politiek wolko niet voel nieuws bevatten Caprivi erkende openhartig dat hij voorheer nooit een kolonialschwdrmer was gewoest maar nu kon de Duitsoho regeering onmogelijk terug De kanselier stond er echter voor in dat geen mnn en geen Mark meer dan strikt noodig is voor Afritóa zal worden besteed De slotsom van Caprivi s refle was dat do Duitsche regoering zorg zal dragen voor oen koloniale staatkunde welke Duitschland s algemeone politiok en het Duitsche nationale govoel niet zal schaden Ook wat de koloniale aangelegenheden betreft blijft dus de Duitsche politiek onder den nieuwen kanselier dezelfde als onder prins Bismarck die gelijk genoeg bekend ia evenmin tot de ijveraars voor koloniale ondornemingon behoorde In de houding der verschillende partijen is in dft opzicht ook geen verandering gekomen Do liberale afijovaardigde dr Bamberger ontwikkelde uitvoerig de reeds vroeger oo dikwgls geopperde bezwaren togen Duitschlands koloniale staatkunde on verklaarde dat do liberale partg ook in dezen Eijksdag hetzol de standpunt van vroeger blgft innemen Wanneer gij ons den weg wijst om uit deze veroveringspolitiok to geraken aldus luidde de slotsom van Bamborgers rode dan zullen wij gaarne meegaan maar een koloniale staatkunde welke tot in hot oneindige wordt uitgobreid zal nooit of nimmer door de liberalen worden gesteund Ook de hoer Windthorst verklaarde dat hij nog evenmin mot de koloniale politiek dweepte als te voren Ter wille van do Oostafiikaanscho maalsohappg ert de bestrijding van don slavenhandel had het centrum in der tijd voor de kredieten gestemd maar in geen gevel zou de heer Windthorst een stap verder gaan dan strikt voor dit doel noodig is Behouden wat we hebben blijft ook nu de leuze van het centrum ton opzichte van de koloniale politiek De sociaal domocraat Vollmar vereenigdo zich methet standpunt van den heer Bamberger Liberalenon sociaaldpmocrateii zullen dus teg de kredietenstemmen maar toch loepen deze geen gevaar nu deheer Windthorst met do nationaal liberalen en conservatieven r Ingaat De Italiaansche Minister van Financien heeft in de Kamer een l9hóntwerp ingediend dat op de bezuinigingen betrekking heeft Hg verklaarde dat het evenwicht tusschen ontvangsten on uitgaven op de staatsbegrooting van 1890 91 daardoor volkomen is bereikt Do Eaad van Antwerpen hoeft een belangrgke overeenkomst mot dejjjStaat goedgekeurd De Staat zal het vijfde of laatste deel der Scheldekaaien jiilïoeren ten noorden dor stad 800 000 fr bijdragen in de kosten van het maken dor zeealuis bij de nieuwe Afrika en Amerika dokken oen spoorweg aanleggen van het zuiderstation in rechte lijn naar Eockerspoel ten noqrdon van Meohélen on de kortste verbinding tusschon genoemd station en Brussel vormende Deze spoorweglijn zal binnen drie jaar voltooid zgn Ook al do Staat binnen vgf jaar het ooMerstatien aan de Keyzer slei voltooien en aan de stadjeen som v n 2 400 000 fr betalen De stad van hare zijde eigenaros geworden der gronden van hot Zuiderkasteel ziet af van de schuldvordering van 10 millioen ten laste van de Société immobilière in wier plaats de Staat getreden is tg ziet ook af van haar recht otn den Slaat te dwingen eep brug over de Schelde te bouwen en van de sehadevorgoediBg haar uit dien hoofde toekomende zij zal op de Zeeuwsche Korenmarkt bij den ingang dor oude dokken een gebouw voor het loodswezen oprichten dit de Staat van haar tot 1930 zal huren Nog in do tegeurwoordige zitting zol aan do Kamer bekrachtiging van deze overeenkomst worden gevraagd Do geruchten welka te Pargs over het Crédit foncier in omloop zijn blijven stand houden De hoer Christophie de directeur dio de instelling tot zijn tegenwoordige hoogte bracht heeft vele vijanden die niets liever zouden zion dan dat de directeur zijn ontslag nam Vandaar dat zooveel geruchten worden verspreid over zijn ontslag en zijn optolger die tot dusver nog geen vnn olie gegrond zijn goblokon Hetzelfde is ook het geval met het bericht dat do heer Bouvier wi eiia SSS Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 14 Mei No 14770 ƒ 1000 No 690 24 31 7572 12181 en 14238 ƒ 400 No 1891 4693 12177 en 19347 ƒ 200 No 1021 3367 3678 6863 10623 13368 16821 17212 en 19614 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 96 2721 5818 8780 10938 12668 15139 18196 188 2817 5859 8914 10960 12881 15214 18346 280 3160 6469 8917 11083 13307 15400 18358 338 3266 öfR 8920 11127 13427 1604S 18536 369 3302 6649 8935 11152 13530 16158 18556 863 3367 8671 9001 11252 13580 16197 ISÏIO 398 3446 6742 9100 11402 13652 16532 18828 404 3495 6806 9229 11406 13693 16636 18S54 527 3621 7023 9286 11478 13738 16639 18865 665 3952 7079 9300 11542 13763 16643 19342 791 4347 7365 9422 11607 13875 i6988 19376 1266 4619 7426 9469 11647 14036 17227 19663 1339 4639 7593 9696 11907 14064 17246 19704 1647 4564 7598 9736 11943 14091 17393 19899 1956 4673 7612 9803 12006 14093 17410 19916 1958 4742 7713 10104 12044 14321 17475 2004S 2025 4959 8246 10148 12115 14372 17525 20131 2034 6084 8360 10167 12148 14408 17880 20176 2206 6086 8443 10289 12255 14820 17882 20541 2422 284 8530 10530 12398 14827 17965 2061S 2495 6760 8687 10687 12519 14878 181J3 20898 2561 6815 8748 1092S 12693 14988 7 1 I I I I I UjiJajfc MARRTBERICHTBN Gouda 14 Mei 1890 Door don ongewonon marktdag had de graanhandel yeinig te beteekenen Tot vorige prijzen ging er in énkele artikelen iets om Mindere Tarwe Zoeuwche ƒ 7 90 a f 8 40 ƒ 7 60 a ƒ 7 80 Polder ƒ 6 50 ü ƒ 6 75 Rogge Zeeuwsche 5 76 a ƒ 6 26 Polder ƒ 6 40 ü ƒ 5 60 Gerst Choralier ƒ 6 25 a f 6 25 Haver p r Heet ƒ 3 25 a 4 25 per 100 KG f 8 it f 8 60 Kanariezaad ƒ 6 75 a f 7 50 Maïs per 100 Kilo Bonte Amorikaansche ƒ 5 30 a ƒ 5 40 Cinquantine f 6 60 a ƒ 7 Veemarkt Melkvee goode aanvoer handel trager echter prijzen blgven hoog vette varkens tamelgke aanvoer handel gewoon 20 23 et per half kilo biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 18 a 19 et por half kilo magere biggen goode aanvoer handel vlug ƒ 1 10 a ƒ 1 65 por week Vette schapen goedeajavoor handel gewoon ƒ 26 a ƒ 36 Lammerei groote nanvoar handel vlug f 10 a ƒ 18 Jsfuchtere kalveren goode aanvoer handel vlug f 6 a 10 Fokkalveren ƒ 12 a ƒ 22 Kaas Aangevoerd 09 partijen handel zeer ving 1ste qualiteit ƒ 27 ƒ 29 2de qualiteit ƒ 25 Or ƒ 27 Noord HoIIandsohe ƒ 25 k f 30 Bjitpr tamelgke aanvo fiandel vlug Boter öoeboter ƒ 1 15 a ƒ l 5 Weiboter ƒ 0 95 a ƒ 1 0