Goudsche Courant, dinsdag 3 juni 1890

1890 Woensdag I Jonf 4S36 De ZwitsersGhe Pillen van den Apotheker Rich Brandt aedatt 10 Jar tl door Proftaaerra waotlMMeada OaaaMAMna aa door hot raUlok boToton ala oodkoop aannnaaa zokor workoad oa oaaohadoUJk Oenees en HHiamldd l soproofd door Prot Dr T Frerlebs B iijn cti T SeanZOni WOnburg C Wltt Oop ih g H Zdekauer si Pai urg Soederst dt Kuan Lambl Warschau Torster Birmingham Onderbulks organen 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken toecepast a aaaberoten Pn I Dr R Vlrohow Banijn V Oletl Mllnch i t Beclam L ip ig et T NUSSbaum MOndMn Hertz Amsterdam V Korczynskl Krakau Brandt Klaueanbur bU storingen in de kwalaa dor lanr lakt nm aaa daraado voratopptaa eo d d a heden ilioeii oaflplja datao jaym jaym Uphold boaaewdkotd kortadoa IChold Obrak aaa ootlnat aa i Die Z IUenelie rillen n den Apotkeker Richnrd Brandt worden om hare anehte werklAf door Troaweo raana UfeDomeil en aljn te Tarkieaea boven jle iefaarp werkende zouten Blttenrater Droppelj Henfaela ena jBV Om alch bjr den aankoop te beaehermen p leven adrOHIsaktO preparaten Trace men In de apotheken iteedi naar de alleen eehto XÏvltaerache Plllea wan dea Apotheker Blehard Braadt Prji per dooa n t gebrulk aanwljilnr 70 Cent en lette nauwkenrlff er op dat het hierbowen ef drukte door de wet bescbennde handelsmerk of etiket hot wltt krals op het roode veld ea de handteekentnc Behd Brandt aleh op leder dooeje beTinde tW Hoofddepot r E van Santen KolC te Bottordani Va haljaa traaraa atooïvaav voort rnlt Toort omende onigeateld De Inzeading van advertentiön kan geschieden tot dón nor des namiddags van den dag der nitgave Nevins had geen vleiende schildering gegeven van de bewoners van Red Rock maar ze was zoo nauwkeurig als eene photographic Het gerucht dat er rijke goudmijnen in Montana ontdekt waren was als een loopend vuur door het geheele gebied der Vereenigde Staten gegaan en had een nlgemeene vlucht ten gevolge gehad onder alle klassen die het eerst door dit bericht verrukt werden Ti ee maanden te voren was het dal noch een woesternij Slechts het gezang der vogelen het geluid van een rendier in het kreupelhout of het geschreeuw van het een of andere wilde dier kwam toen een enkele maal de stilte verbreken Op zekeren dag liep een jaeer toevallig den hoUen weg in eo werd daar door den nacht overvallen Toen hij des morgens zijn ontbijt gebruikte had hij voor t gemak zijn mes naast zich in den grond gestoken toen hij het er uithaalde zag hg een geel plekje glinsteren in het stukje klei dat aan het lemmet bleef kleyen De jftger stond bedaard op en baVende een stuk voor zich af Hij wist dat hij t niet gel eim kon houden Iemand kan een moord bedrijnen zonder dat men hem verdenkt ofschoon de stemme des bloeds Ijiide weerklinkt maar hij kan geen hoop koestelen goud te vinden zonder dat hij ontdekt wordt Twee maanden later was er een drukke stad inRed Eock Canon met eene bevolking van meer dantwee duizend zielen Er is waai schijnlijk nooit een myn district van dien omvang geweest dat meer ellendelingen bevatte rede van den Oourerneur air Heniy Lcrt waarin bq rerklaarde dat de algemeene toestand dea lands en van de schatkist gunstig was Aangekondigd werd o a dat een volkstelling lal worden gehouden en dat een Departement van Landbouw en een school voor het mgnwezen zal worden opgericht De Regeering sloot met een maatschappy een overeenkomst voor den aanleg van een spoorweg van Kimberley naar het noorden en zal aan de Kamer tooralellen voor de voltooiing van de lyn tot Vrijburg indienen Het adres uit Newfoundland aan Koningin Victoria om bescherming tegen de Franachen ia door 16000 viaschers geteekend terwijl drie atgevaardigden te Londen Sir J S Winter P J Soott en A B Morine de bezwaren ondersteunen Het adres wordt niet door don heer Green zooals tjericht werd n aar door tusachenkomst van den Gouverneur aongeboden De heer Green is naar Engeland gegaan met een verzameling moties van instemming met de Newfoundlandsche eischen in Canada uitgebracht Men zegt dat de Canadascfhe Regeering aan de Kngelsche heeft voorgesteld de Franschen uit te koopei een plan dat ia Newfoundland zelf veel steun vindt Inmiddels seinde Reuter gisteren dat Ffansohe oorlogsschepen de Kngelsche vissohors dwongen hun netten in te nemen wat onder protest werd gedaan maar wat èr natuurlijk niet toe bydraagt om de opgewonden gemoederen te bedaren In de maand Mei 1390 zijn de volgende voorwerpen flls gevonden gedeponeerd aan het Bureau van Politie 1 koperen penning en 1 ijzeren vingerhoed 1 jacqoetlqfje 1 rozenkrans 1 gouden armband 1 sigarettenpijpje met étui 1 stalen knipje inhoudende 2 centen 1 portemonnaie inhoudende 0 25 en een brieve voor eene loterij 1 portemonnaie inhoudende y 0 22 1 tilen rozenkrans 1 portemonnaie inhoudende 5 centen 1 blauw schort 1 bril 1 schildpadden Mgarenkoker met naamplaatje 1 gouden medaillon 1 bloedkoralen armband met gouden sluiting 1 dames pantoffel 1 dames handschoen 1 zil veren armband 1 koperen buisje 1 bloedkoralen armband 1 zwart schoFtje gedeelte van een gouden kettl ng 1 rozenkrans 1 fantaisie armband 1 dito I zwin stoffen horlogeketting met goud gemonteerd 1 fantaisie armband 1 duimstok De gevonden voorwerpen ift de maand November 1889 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter dispositie van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogelljjc geopend van 11 1 uur s morgens D Commissaris van Politie te Gouda J W TÜINENBÜRG PETROLKÜM i OTEEmNGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwüki te Rotterdam De markt was heden vast t Loeo Tankfust ƒ 8 25 Geïmporteerd fust 8 25 September October November en Decemberlevering ƒ 8 40 ii ƒ 8 46 Zeilend ƒ 8 55 Afloqp van Openbare Verkoopingen van Onroerende Ctoederen VEILING 2 JUNI 2 Huizen Stal en Erven Keizerstraat K No 205 en 206 f 2000 kr J H Grottendieck 2 Huizen en Erven Fluweelen Singei R 623 en 624 ƒ 1730 kr A C van dei Want 2 Huizen en Erven Buurtje P 38 en 38o 3350 kr W Stikker 1 dito aldaar P 39 2150 kr M J Oosterling II Il Bargerlijke Stand Haastreobt 6EB0RKN Jobannu Wilhelaiiii onaert D Slgyi ao A J CoQipier OVERLEDEN P JaoKD 61 j ONDEETKOÜWD i de Oruf en E Veernun VliBt OVERLEDEN C Boer 43 j J Schoonderoaerd 49 j APVERTEWTl£Na Voor de vele bewgzen van deelneming ontvingen bg het overlgden Van mgn geliefde EcHtgenoot den Heer P PENTINpA betnig ik mgn oprechten dank De Wed D PENTiNGA ► v d Heid Govda 2 Joni 1890 6EVBAAQD in of baiten Omida voor eene jonge DAME G emeiil ileerde Kamers met PENSION Brieven francometprgsopgaaf onder No 2010 aan het Bnreaa van dit Blad KliVDEIlMEISJE Wordt gevraagd een faisoenlgk EINDERMEISJE van 14 jaar voorzien van goede getuigen goed loon en geheel in den kost Zich te vervoegen Flnweelen Singel 575 Dagelgks versch voorbanden aSpergeö bloemkool jonge wortelen komkommers i IIEUWË mm mrnm 10 Cent pe Pond J GERRITSEN SoclGteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE v r het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hiBbben op ZATERDAG 21 JÜNI a s en de Ballotage Lgst ZATERDAG 7 JUNI gesloten is Namens het Bestnar J q LJ83ELSTIJN SKnlari Gouda 31 Mei 1890 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeifbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Rétau s elfbewaringf HoUandsche uilgave met 27 afb Prgs 2 gulde Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deie ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt j aarlgks doizenden van een zekeren dood Te verkrijgen 6g het Verlags Magazia te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelperadrnk van A f hikkhan Zoot Miraculo Fr parate Prgs bekroond met Gouden Medaljes ter genezing van Zwaktoestanden Zenowenaandoeningen gevolgen van jeugdige liederlgkbeid niet manbaar etc Beleerende schriften in de Nederlandsche taal worden discreet verzonden tegen toezending van 60 cents Ned Postzegels Éduard Bendt Braunaehteeig Duitschland Alom te bekomen SE mmi mil of de beschrgvins der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschild s de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Dooa CHRISTIAAN KRAMM f Pr ja 80 Cents A BRINKMAN MT Algemeen erkepd als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooal het lo worden der tanden tandpijn oatsteking zwere bloedend tandwiaesch onaangename reuk uit deiL mond Jc lkvomiing worden 2eket voorkomen m genezedMoor het gelyks gebruikt van het eofale K K Hof Tandarts Amt erln mondwater Dr POPP s in aanmerkelyk vergrootte lleeachen voor 60 enU ƒ 1 20 en ƒ 1 76 j hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPFaTandpo der of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POEi s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eikenhuiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venns ïeep en Zonnebloemenzeep POPP s l eekrlstalUgeerde en Transparant f Olycerlnezeepen ijn de fijnste Toilet nn gezondheit szeepen welke ook e en verwoirterlijken witten tint te weeg brengen flV De namaaksels van Ataatherln JfondwaÜM verwoesten de tanden binnen korteij tjjd Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkel van Nederland De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AicoaderlgkeNommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Juni 1890 Do kapitein der genie bij het leger an O I op non activiteit G Hoogenb oom in aétiviteit hersteld is geplaatst als eerst aauweeend genieofBcier te Makassar Aan heeren Donateurs en Leden dar Weerbaar heidsVereeniging f Burgerplicht is de volgende circulaire verzonden Gouda 2 Juni 1890 Het Bestu ir heeft de eer ter Uwer kennis te brengen dat ter gelegenheid van de in gebruik neming der Nieuwe Sch jfinrichting eon Wedstr d op vr e baan zal worden gehouden op Zondag 8 Juni a s van des voörm 9 tot 12 uur en van des nfm 1 tot 4 uur Aangezien de opbrengst zal strekken ter tegemoetkoming in de kosten van aanleg van toestellen ter algeheele baveiligiiig ran het personeel in de waarnemingspoBt meent het Bestuur op eene groote deelneming te mogen rekenen Feestelijke opening ten i ure Bq ongunstig wedey wordt de Wedstij d uitgesteld en van den St Jans toren door eene roode vhg kenbaar gemaakt De Leden worden verzocht het insigne der Vereeniging te dragen Namens het Bestuur voornoemd G H G DE LANGE Voorzitter DORXLAND X Secretaris Door de Commissie vo de Koninklijke subsidien is op de tentoonstelling van Schilderyen van levende FEVILLÈTOJX l U het Eitgehch VII T ie hier onder dit volk aarzelt zei Nevins zich tot zijn makkers wendende is verloren Als ik niet had laten en dat ik g ust zou gaan vechten zouden ze mij doodgeschoten hebben Hadden ze t kwaad opgenomen dan had ik hen doodgeschoten Wel Nevins zei Twombly wat een bloeddorstige kerel ben jij toch Wacht maar zei Nevins jje weet niet oflder wat voor soort van volk je hieï verzeild bent Er kan hier misschien eens een enkele eerlijke kerel onder loopA maar de rest dat zijn galgevogels uit de Ve enigde Staten valsche spelers uit San Francisco schurken uit Colorado en Nevada en uw dieven en schelmen uil alle hoeken van de wereld Gnze medebifrgers uit de bloeiende stad Bed Rock zijn het uitgelezen schuim het uitvaagsel der menschheid en ik z u my zeer moeten vergissen of we zullen binnenkort zoo gewoon zijn aan het geluid van refVolverschoten als aan het gekwaak der kikkers onder de elzen ADVEUTENTIBN worden geplaatot van 15 regels i 50 Centen iedere ngal meer 10 Centen GROOTE L TTBBB worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maand fs verschgnt De drijfveer tot het misdrijf was het verkrijgen van de begrafenisgelden die ongeveer f 50 zoude bedracwn meesters te s Hage o a aangekocht het schilderstuk f Schapen in het duin van den beer P C Koot Naar wij vernemen is de commissie benoemd dbor de Maatschappij tot Nut van t Algemeen tot het instellen van een onderzoek naar den toestand en de werking voor o zieken en begrafenisfondsen in Nederland thans zoo ver met haren Jrbeid gevorderd dat zij weldra haar onderzoek in zake ds begrafenisfondsen waaromtrent zij het eerst een verslag hoopt uit te brengen denkt te sluiten Omtrent een grooit aantal fondsen en raaalschappijen werden haar inlichtingen verstrekt terwijl zü met verscheidene personen uit verschillende deelen des lands op tjre vergaderingen een mondeling onderhoud had Wij vesHigen er de aandacht op dat de commissie bereid is alfe inlichtingen in ontvangst te nemen zoowel van besturen ala van leden van begrafenisfondsen alsook van al diè personen die vermoenen op dit gebied roldoende bekendheid te bezitten om de commissie van voorlichting te dienen Dese inlichtingen mondeling of schriftelijk verstrekt worden tot uiterlijk 1 Juli a s gaarn ingewacht door den secretaris der oommissie den heer J L Huijsinga civiel ingenieur Hemonystraat 39 AmsterJ pS Omtrent de aanhouding te Keulen van tifee Duitsehers verdacht als handlangers te zijn opgetreden van mevr Bulkley wordt gemeld dat de beide aangehoudenen uit Keulen afkomstig zjjp en beide handelaars zijn wier huancien in slechten toestand verkeeren en hunner moet reeds faillipt zijn verklaard Zij ontkennen niet van mevr Bulkley de opdracht te hebben ontvangen haar schoonzoon te vermoorden maar beweren die opdracht te hebben aanvaard ten einde met behulp van de hun aangeboden som zich uit financieele moeilijkheden te redden zonder plan Uit Zevenhuizen schrijft men ons In de vorige week heeft alhier een anderhalf jarig kind 34 uren achtereen geslapen zonder daarvan echter kwade gevolgen te ondervinden In een adres aan de Tweede Kamer der StatenQeneraal komt de heer Henry Tindal opnieuw op de reeds vroeger door hem TOrlcondigde denkbeelden betreffende s Unds defensie terug en dat wet naar aan leiding van de aangenomen wet tot verlenging vander diensttijd van twee liohtingtn der nationalemilitie Zondag is in Den Haag de melkrerkooper G A 29 jaar oud wonende Falokstraat in arrest genomen verdacht van vergiftiging gepleegd op zijne huisvrouw Deze vrouw bracht Zat rd g een kind ter wereld dat kort mt de geboorta stierf De moeder leed voor en na de bevalling hevige pynen gepaard met een zwavelsmaak in den mond De geneeskundige wiens hulp werd ingeroepen constateerde sporen van phosplyjrus vergiftiging De vader moet beproefd hebben ne vrouw terwijl zij zwanger was te vergiftigen welke poging echter alleen hare uitwerking gehad heeft op fiet kind dat kort na de bevalling overleed De kraamvrouw bevindt zich na het gebruik van tegengift in bevredigenden toestand De verdachte die korten tijd na zijne aanhouding bekendp is naar ei huis van bewaring overgebracht Het geval werd ontdekt to n gevolge van het hevige gekerm der kraamvrouw waardoor de aandacht d r buren werd getrokken dan Red Rock g edurende het eerste jaar Daar stroomden alle schurken samen die andere plaatsen te warm hadden gemaakt dan dat ze er langer konden blijven heeren met al te veel reputatie en dames mat veel te weinig Daar vormde ziek ook de keur van die bende gauwdieven bekend als de Straatwachtersbende van Henry Plummer die d bergpassen onveilig maakten en die plunderden en moordden totdat de wachten hen grepen en hen ophingen met zoo korten vorm van proces en zoo weinig genade als zij aan hunne medemenschen betoond hadden Dat vult in de geschiedenis van het gcud gravrn in Amerika eene zwarte bladzijde die eindigt met e terechtstelling van Joe Fizanthia Buck Stinson Haze Lyons Boone Helme Erasmus Yager Dutch John Clubfoot George en Billy Graves de namen alleen zijn een soort ven moord 1 Dit nu waren de voornaamste burgers van Red Rock toen ons troepje fortuinzoekers hunne tent opsloeg en aan het Werk ging op hun afgebakend veld ir de goud vallei Nevins heeft evenmin het geologisch als het zedelijk karakter van den canon verkeerd beoordeeld schrijft John Dent in zijn dagboek den 12 October Langs de bedding van de niier is overal goudzsnd gevonden en gelukkige zoekers hebben er soms goede zaken gemaakt ma r die groote mas e klompen 1 £ eD Tfrhsai vtn de daden eo lotgevalleo dextr mnnDc vindt men in een merkisairdig bock f tan Prof Thomas i DimsdaU van Virginia Citj getiteld The rtgilanlri ofSlontmnt IV