Goudsche Courant, dinsdag 29 juli 1890

Itf antwoordde de thans beklaagde looala F het 4oet kan ik het ook Willen jelui ieder een rqksdnalder verdienen f De een gaf toe en de ander vond het ia weinig waarop aan dezen 4 beloofd werd Hierroor zouden lij over de grenzen moeten gaan zout halen en zich op een zeker punt door beklaagde doen aanhouden Door den kommies werden z j daarop onthaald op borrelljes Een der smokkelaars voldeed aan de afspraak de andere niet De eerste haalde 11 kilogram zout en werd door beklaagde aangehouden die hem ƒ 2 60 gaf en door de aanhaling leoht kreeg op 10 premie Zoo verhaalden de beide eerste getuigen doch de beklaagde ontkende toen de persoon tegen wien procesverbaal was opgemaakt ter terechtzitting zioh beriep op de omkooping door den ambtenaar Naar aanleiding van deze zaak merkt de schrijver aan het slot van zyu versUtg op Zij de zaak vestigde b j ons de overtuiging dat de aooynsen oo spoedig mogelqk dienen te verdwijnen Ie Omdat zij meermalen toonden w het aan een groot ge4eelte der grensbevolking gewennen Min vechterijen aan gevangenisstraf aan ontduiking der wet ïe Omdat zg schoolverzuim en drankmisbruik in de hand werken Se Omdat zij het zedelijk peil der bevolking Terlagen door betaalde verraders te kweeken en 4e Omdat zij slecht bezoldigde mindere ambtenaren der belastingen verleiden tot het exploiteeren der arme grensbewonors ten einde de premièn te verdienen Weet men dat alles wel boven den Moerdijk In een gemeente nabg Goriuchem liet onlangs een man die hevig leed aan asthma s avonds den dokter bij zich komen en vroeg om iets dat die benauwdheid kon verminderen De dokter schrijft een kalmeeienden drank voor en geeft de vrouw last om indien de man rustig slaapt hem niets van het drankje ta geven doch wel als de benauwdheid zich herhaalde s Morgens komt de esculaap informeeren hoe de nacht is geweest Och dokter zegt moeder de ♦rouw in het begin van den nacht ging alles goed maar later was t weer bar Maar ge hebt toch het drankje laten klaarmaken waarom hebt ge uw man toen niet ingegeven Wel dokter I dat durfde ik niet want b t waa al lang over twee uren Wat was het geval Op het flescbje stond vermeld Alle twee uren een lepel De ziel wilde dus achten tot s middags twee ure In het centrum van Eotterdam kwam dezer dagen een staljongen in een sigarenwinkel waar hy zign hoofdhaar boven de gasvlam hield tot het byna geheel was a ebrattd en bet vuur daarna doofde door zijn pet op hel hoofd te drukken Hij verklaarde dat U dit deed om du kosten van haarknippen uit te paren M kon die vijfcenten wel beter gebruiken Een bloedig ftaepel van de schuttersfeeaten werd dezer dagen afgespeeld te Berlijn Twee timmerlieden Z en G hadden te zamen een tribune gebouwd in een der lanen waar de feestatoet moest passeeren Toen G zag dat de plaatsen op de tribune gretig ÏÏIF Met aarzelende schreden als iemand die eene onaangename taak gaat vervullen ging Baymond naar mne kamer Het was die welke hij altijd had bewoond sedert de dood van zijn vader toen tante Montclar weduwe en kinderlctos hem in zijne woning ha l gevoerd Gedurende zijne vacanties van Saint Cyr had hij er heerlyke nachten doorgebracht tot acht uren s ochtends doorslapende in het groote ledikant daar ginds in de alkoof Het was een groot vertrek met een schrijflessenaar bij het venster en een ruime haard waar een flink hontvuur vlamde Boven den schoorsteen hing een groot portret van generaal De Beaurand ten voeteq nit Eiken morgen en eiken avond als hij zich te parijs bevond groette Kaymond zijn vader met de oogen en in gedachte Het beeld zijner blonde teedere moeder was nit zijne herinnering geweken Haar zgn vader zag hg altijd voor zich nu eens deftig zittende op zijn gondvos dan weder dood bleek op een draagbaar van takken met die wonde in de linkerzijde van zoo zonderlingen aard dat men meermalen had gedacht dat zij het gevolg was niet van een ongeluk maar van eene misdaad Toen hij rigne kamer binnefttrad zag Raymond het portret aan en dacht hij aSn de wonde Hg miste zijn vader dien dag meer nog dan anders De zeer ziekelijke genegenheid die hij zijner nagedachtenis toedroeg had hem de plechtigheden van dezen dag zwaar doen vallen een dag waarop de wezens meer dan ooit een deel van ons ge werden genomen at kde Z voor de prijzen te verhQogen Deze wilde eohter daarvan niets hooren Hierdoor ontstond een hoogloopende ruzie waarbq zq eindelyk handgemeen werden Plotseling klonken twee luide kreten door de lucht De vechtenden lieten elkander los eg vielen half in onmacht in de armen der omstanden Z had O het topje van den neus en G had Z sen lid van den vinger afgebeten Toen werden beiden broederlijk ia een rgtuig gezet en naar het hospitaal gevoerd om zich te laten verbinden Het feest der nationale onafhankelijkheid wordt ta Gent gevierd door eene werkslakiug van de medische studenten die ala live mttnut et externe aan het stedelijk gasthuis verbonden zgn Zq hebben met hun vieren twintig het werk gestaakt wegens de ondragelijke beleediging hun door den directeur aangedaan die een der studenten gevraagd had den hoed van het hoofd te nemen als hij de kamer van den directeur binnenkwam De student verklaarde geene lessen in de beleefdheid te willen ontvangen van den directeur en toen deze een onbeleefdeo student last nif het gas buis te verlaten begon de werlistaking Daar de verpleegden door deze werkstaking Igden toont de ttrike een al te groot besef van onafhankelykheid der aapirantmedici tegenover zieken MevrouK begreep het Het stukje speelt in Den Haag Een man schelde aan en vroeg of mevrouw ook tapijten had uit te kloppen hy had dit werk over de twintig jaar by de hand gehad Wat kost het uitkloppen van dat tapyt in de huiskamer P vroeg mevrouw Twee gulden Dat is ontzaglyk duur Gisteren kwam hier een man die aanbood het voor een gulden te doen Juist mevrouw Maar op hoe u manier zou hij het doen F Hy had een stok in zgn hand Ja wel Hy zou het tapyt naar een leeg erf meenemen niet waar Ja Onze binnenphiats is te klein weet je Juist Dat is een brusselsch tapyt t Is erg versleten Kr zyn veel gaten in Hij zou er een groote vertooning van maken alt hij het hier uit en in droeg Eenmaal op het erf zou hy uw naam zeggen aan iedereen die vroeg van wien da tapyt was Is dat de manier om zulk een werk te doen Hoe doet gy het dan Ik draag het tapyt de achterdeur uil Ik krui het naar myn huis Ik klop bat uit op een erf door een hooge heg omringd En als ik het terug breng netjes opgerold en met een linnenkleed er over hoen antwoord ik als iemaod mij er naar vraagt dat het een flsweelen tapyt voor No 224 in deze straat is Vraagt niemand mij iets dan schel ik aan bij uw buren aan weerszgden en vraag of zij een nieuw Smyrna s tapyt besteld hebben Dan zien zij mij hier ingaan Begrypt u mevrouw Mevrouw begreep het en hg mocht het tapyt hitkloppen Amet Ct Onder de zeelieden is het een heorschend geloof dat de ratten het schip verlaten ala het zal vergaan een geloof dat dikwijls bewaarheid wordt Maar hoe zonderling het moge klinken volgens I geloofwaardige getuigenissen hebben verscheidene luk uitmaken In het grgze licht van dezen achtermiddag in Mei scheen het portret hem bleeker toe den anders Wie zou toch zijn vader gedood kunnen hebben Een wraakzuchtige Maar hg bad op vriendschappelijken voet in alle huizen vijf mylen in den omtrek verkeerd Op den noodlottigen dag was hy alleen ter jacht daar hij zyn jager gelast had zyn hond terug te brengen en hem een anderen te halen met een drijver Toen de mannen terugkeerden vonden zij hem dood bijna op dezelfde plek waar zijn jager hem verlaten had aan den voet van eene heg bg eene sloot Het geweer moest afgegaan zijn terwgl de heer De Beaurand over de heg sprong Wie toch zou den generaal hebben kunnen dooden en waarom Kaymond schudde de onaangename gedachte van zich en ging naar zijn bureau Eene groote photographie van Estelle goed in het licht staande viel dadelijk in het oog kalm met eene goedhartige uitdrukking de handen samengevouwen zag zg hem met vriendelijk vertrouwen aan Lieve I lieve fluisterde hij zijne lippen op het glas drukkende dat het portret bedekte Die aanraking van het koude glas deed hem onaangenaam aan hij nam de photographie uit de Igst en kuste haar hartstochtelijk terwgl zyn hart nog sneller klopte dan het den ganschen dag reeds geklopt had Toen hij de photographie weder op het bureaQ vogelsoorten zulk een gevoel van dreigend gevaar als aan de ratten wordt toegeschreven Toen in 1884 te Marseille de cholera uitbrak verdwenen al de zwaluwen en musschen uit do stad en hot volgend jaar kwamen zij zelfs niet terug Daarentegen waren er een aantal kraaien in de straten te zien Het zelfde is ook te Curo Alexandrie en andere steden in Noord Afrika tydens het heerschea van bovengenoemde epidemie opgemerkt DE ZWEM WEDSTEUa Onder begunstiging van hel prachtigste zomerweder had gisteren borengenoemÉ wedstrijd plaats uitgeschreven door de OoudacAe Zwemclub Onze zwemschool was voor deze gelegenheid feestelgk versierd waarbg de Goudsche kleuren den boventoon voerden zoodat men al aanstonds by het binnentreden in een feestelyke stemming werd gebracht Een talrgk publiek van dames en hoeren was tegenwoordig waaronder met genoegen werden opgemerkt de Burgemeester Mr van Bergen IJzendoorn de Wethouder Noothoven van Goor en verscheidene raadsleden De wedstrijd mocht zeer geanimeerd heeten dank zy de ruime deelneming van zwemmers buiten deze gemeente Het was opvallend zoo weinig Gouwenaars er aan deelnamen Hoe nu vroeg men zioh onwillekeurig af Er bestaat een zwemclub die werkelyk geen slecht figuur slaat onder de overige welke tot den Nederlandschen Zwembond behooren die integendeel met eero bekend staat Deze schrgft een wadstrgd uit en slaat men een blik op het programma dan sch jnt het aantal Goudsche zwemmers die zich durven meten met anderen al zeer gering Wat mag daarvan de reden zijn Wq willen liefst veronderstellen dat onze stadgenooten beleefdheidshalve het terrein aan de vreemdelingen overlieten daar zij het min of meer onkiesch achtten hunne gaaten de mooiste prgzen voor hun neus weg te kapen en alzoo mag hun geen verwyt worden gemaakt van hun afwezigheid op het programma De wedstryd werd geopend door jongens beneden 16 jaar die kosteloos van de zwemschool gebruik maken Slechts 7 knapen namen daaraan deel inderdaad zeer weinig als men het groote aantal jongens ziet die op warme dagen tusachen 12 en 2 van het water komen profiteoren Daarop volgde het snelzwemmen op den buik van juniorea onsenioies het snelzwemmen op den rug het dniken gekleed en ongekleed welk laatste woord natuurlyk niet leiterlyk moet worden opgevat en tan slotte een gecostumqerde tobbenwedstryd Tussohen twee v in die afdeelingen had een aardig i termezzo plaats Toen gebeurde iets wat in onze zwemschool nog nimmer was voorgekomen en waarover misschien sommige ouderwetsche stadgenooten hun voorhoofd afkeurend zullen fronsen een meisje vertoonde haar zwemkunst Een Amsterdamsoh jongmensch H Stoffers toog met zijn zusje Betsy StofTars ta water Deze laatste negen jaar oud een aardig deerntje zwom dat het een lust was en ontlokte rechts en links uitroepen van bewondering Voor Gouda moge dat vreemd zijn voor Amsterdam is het zwemmen van meisjes verre van zeldzaam daar zijn vele zwemsters en zoo gaat dan ook genoemde jongejuffrouw dagelijks om 6 uur s morgeni met een paar vriendinnetjes naar de zwemsohooL De Goudsche meisjes zulleu dat genot voorloopig nog moeten missen Naar men weet besloot de gemeenteraad pUatate zag hy op een blad een groote hoop kaartjes brieven en telegrammen Lieve Hemel dacht hg zal ik dat alles moetan lezen Ten einde zich van die ervelande bezigheid ta ontalaan zag hij op zijn horloge maar zyn horloge liet hem den tgd om alles na te zien Het was ook maar beter het dadelijk af te doen dan was hg later vrij Met vaste hand greep hg de eerste de baste enveloppe opende haar en las geduldig den inhoud Kaartjes van afwezige vrienden met een vriondeIgk woord kaartjes van onverschilligen zonder iets er op aanbiedingen van leveranciers en van bedienden die wenschten in dienst te treden vanmgnheer of van mevrouw Aa voor éhi daed Raymond da enveloppen open las en sorteerde de brieven da nuttelooze aan é n kant die welke een antwoord vereischten aan den anderen met de snelheid en da methode van iemand wiens tijd kostbaar ia Tweemalen zog hg ongeduldig op zijn horloge maar ziende dat hij nog tyd had zette hy het werk voort zich inspannende om zijn ongeduld en het geweldig verlangen dat hem van tijd tot tijd overviel te beheerschen Trouwens hij was nog niet langer dan tien minuten bezig geweest Zijn kamerdienaar kwam binnen om te zien of het VDur goed brandde Ik kom Miohel zeide Raymond zonder om te zien Da deur ging weder dicht iWirrit vervolgd nog niet lang geledon de zwemschool voor meisjes niet toegankelijk te stellen De gecostumeerde tobben wedstrgd viel eveneens zeer in den smaak van het publiek al was het jammer dat ook hier de deelneming niet grooter was De werkende leden van de Goudsche Ztoemclub hadden althans hieraan in grooter aantal moeten deelnemen want juist vele verschillende costumes maken zoo n wedstrijd aardig De weinigen die er waren hadden veel succes Toen de rookende Engelschihan met zyn kolossalen hoed en kluchtigen rok gearmd voor het pybllek verscheen met een allerliefste keurig getoiletteerde jonge dame ging er een daverend gejuich op en met belangstelling volgde men hunne pogingj n het evenwicht te bewaren in da tobben Het slotnr was een aardig einde van een prettig feest De uitslag van den wedstryd was aldus De jury bestond uit de hh A C Cosyn F Th Lafeber C Lunenburg i Jr D Samsom en J Zegers Afdeeliiig A I Snelzieemmen op den luik Voor jongens beneden 16 jsoor welke kosteloos van de Zwemschool gebruik maken Lengte der baan 80 M 1 keerpunt Ie prgs C Sprugt 1 min S4 sec Se II J Dykman 1 min 36 sec Se II W Bron 1 min 48Vj sec 4e II M Dekker 1 min 48 sec II Snelzieemmen op den buit Juniores Lengte der baan 80 M 1 keerpunt Voor HH Liefhebbers die voor 1 Mei a o geen prijs hebben behaald Ie prys G Sala Leiden 1 min 24 sec 2e II A Ferin Rotterdam 1 min 25Vc sec Se C O Slot Rotterdam 1 min 29 t sec III Sneliwemmen op den buik Seniores Lengte da baan 240 M 5 keerpunten Ie prijs A W Slotaroaker Arnhem 4 min 28 i sec 2e J D W Lüniuï Rotter4am 4 min 41 sec Se II J M Hagenbeek Arnhem 4 min 43 1 sec Afdeeling B I SneUipemmen op den rug Junioras iengte der baan 40 M geen keerpunt Voor HH Liefhebbers die voor 1 Mei a c geen prijs behaald hebben Ie prys G J Viverooq Rotterdam 36 sec Se G Sala Leiden 37Vt sec II SneliKemmen op den rug Seniores Lengte der baan 80 M 1 keerpunt Ie prijs S J M Kans Rotterdam 1 min 22 sec ïe II Rob van Gllse Utrecht 1 min 25 sec Se O 3 Viverooy Rotterdam 1 min 27 sec Afdeeling C Duiken Junioros Diepte 2V3 M Ie prijs O Vrugtman Rotterdam 1 min IS sec 2e II H D Sala Leiden 1 min 14 sec Afdeeling D Gekleed duiken en taemmen Diepte S g M Ie prgs C C Krom Rotterdam 43 sec De 2e en Se prys werden niet toegekend daar geen der andere deelnemers de pop uoven water bracht Afdeeling E Oeeottumeerde toibenmedeiryd voor HH werkende Leden der Club Lengte der baan 80 M 1 keerpunt De prys voor het eerst aankomen werd behaald door C Frinoe alhier terwgl die voor het aardigst oostuum gecombineerd word toegekend aan de hh C Prince en A C Coster beiden alhier Des avonds ten half 9 ure h d de prjjsuitdeeling plaats in het bovenlokaal van het Café Vredebeat De president der Goudsche Zwemclub de haar A D van Vreumingen hield daarbij een toespraak waarin hg met genoegen kon constatearen dat de belangstelling in de zwemkunst toeneemt overal zgn daarvan blgken op te merken b v in de nabg liggende gemeenten Bodegraven on Foskoop werden zwem cholen opgericht in Rotterdam kwam een zwemclub lot stand en zoo meer Spr gelooft dat een der redenen waaraan die vermeerderde liefhebbery in het zwemmen moestjrorden toegeschreven bestaat in rf wteedttryden Zim zwemmen doet de lust ontwaken ook te water te gaan zich de zwemkunst eigen te maken en daarom zgn die wedstryden zoo aan te bevelen Het deed spr genoegen te kunnen constateereB dat die van naden zoo uitmuntend geslaagd is dank zg veler medewerking en steun Spr bracht vervolgens een woord van dank aan Burgemeester en Wethouders dezer gemeente voor hun steun aan den gemeentearchitect voor zijn medewerking aan de jury aan den geachten stadgenoot die de zwemiohool geheel belangeloos zoo smaakvol en feestelgk had versierd aan den directeur dier inrichting mz enz Toon Spr eindigde bewees een daverend applaus van de aanwezigen dat allen met zyne woorden instemden Vervolgens werden de prgzen uitgereikt Bg de overhandiging waarvan de Voorzitter nog menig hartelijk woord sprak Toen hg den haai C C Kraia die wel als Rotterdammer op den wedstryd stond ingeschreven maar die toch tot onze vroegere stadgenooten behoort zijn medaille overhandigde bracht hg het feit in herinnering hoe genoemde heer den dag na den vorigen wedstrijd hier tor stede in Rotterdam een kind het leven bad gered dat anders voorzeker zou verdronken zijn waarvoor hem een medaille word aangeboden door de gemeente Rotterdam Deze medaille prijkt nevens vele andoren op de borst van den heer Krom en het was zeide spr een eer voor de Goudsche Zwemclub daaraan thans een nieuwe medaille te mogen toevoegen Opnieuw worden daverende toejuichingen gehoord Na afloop van den wedstryd bleef men nog geruimen tyd gezellig bijeen Het feest laat niets dan aangename herinneringen achter Bulteolandsch Overzicbt Een omwenteling is te Buenos Ayres uitgebroken ten gevolge van opstand der soldaten In de straten wordt gescholen en alle winkels zyn gesloten Nadere berichten melden dat op aanstoken hunner ofliciercn de soldalen van het al4aat in gamiioen liggende 10e regiment in verzet kwamen legen de regeeriug De plaatselijke overheden en het centrale bewind namen onmiddellgk krachtige maatregelen om den opstand If dwingen en te trachten met hulp der politie de oproerlingen Ie isoleeren De opstand heeft een bijna algemeen karakter en de insurgenten zijn meester in hun kantonnement De regeering heeft Buenos Ayres in staat van beleg verklaard Mou vreest dat de opstand groote uitbreiding zal verkrijgau De beurs en de banken zijn gesloten Slechts 61 van de 270 stemmen hebben zich in bet Engelsche Lagerhuis verklaard tegen den afstand van Helgoland aan Duitschland De radicalen die na het indienen van dit wetsontwerp als zeker voorspelden dat Helgoland do strop zou zgn waarin het ministerie hel leven zou laten hebben weinig eer van hun heftige oppositie Hun groote fout was dat zij zich totaal vergisten in de stemming der Helgolanders Het is voor een Engelschman moeilijk aan te nemen dat men gelukkig kan zijn wanneer men niet behoort tot de getrouwe onderdanen van Hor Most Gracious Queen Het is hem volkomen onbegrijpelijk wanneer hij oen Engelsohman vroolijk en wel Duitscher ziet worden De Engelsche rsdicdlen die hel lieten voorkomen alsof men do broeders in Helgoland verkocht en hen het Duitsobe juk met geweld oplegde vonden dan ook onder bet groote publiek in den aanvang wel eenigen bijval Weldra bleek hot echter dat de Helgolanders de zaak volstrekt niet zoo hoog opvatten dal zij veel dichter bij Duitschland stonden dan bij Engeland en dat zij den Duitschen gouverneur met dezelfde welwillendheid zouden begroeten als zij dat gewoon waren den Engelscben te doen De voorrechten die Duitschland den eilanders gedurende de eerste jareii toestaat o a ontheffing van krijgsdienst hebben zeker veel tot de goede stemming op Helgoland bijgedragen Intusschen was door de houding der Helgolanders het voornaamste wapen den radicalen uit de hand geslagen toch heelt Gladstone er nog iels opgevonden Hij heeft hel wetsontwerp nl bestreden op grond dat hel inbreuk maakt op de voorrechten van de kroon Van radicale zg de waar het beperken der voorrechten van do kroon tot beginsel is geworden werd deze aanval zeker niet verwacht en de aanhangers van Gladstone wisten dan ook eerst niet wat van deze argumenten te denken Zelfs de Kmei eohter erkent thans dat de opmerking van Gladstone waard was overwogen te worden De gedachlengang van Gladstone was deze Het afstaan van grondgebied is evenals het sluiten van verdragen een voorrecht van de kroon Het Lagerhuis beeft over die handelingen alleen in zooverre te zeggen dat zij het ministerie dat niet naar haar zin handelt door een votum van wantrouwen tot aftreden kan dwingen Worden deze zaken nu echter als wetsontwerp behandeld dan zal ook het Hoogorhuis dat tot dusver in dergelijke aangelegenheden niets Ie zeggen had mogen meepraten en meestemmen Dit nu acht Gladstone een zeer gevaarlijk precedent Niet tegen het inkrimpen der rechten der kroon maar tegen het uitzetten van het Hoogerhuis was dus Gladstone s aanval bedoeld De regeering heeft in haar antwoord in hel licht gesteld dat men door dezen loop van zaken volstrekt niet voor de toekomst gebonden is Een volgend ministerie zal den ouden weg weer kunnen inslaan Voor dit büzondera geval nu in tijd van vrede grondgebied werd afgestaan meende hel ministerie het eohter beter eerst de meening der volksvertegenwoordiging te hooren De Time wijst naar aanleiding van dit debat nog eens op de voorde l en van den thans gevolgden weg Wordt afstand van grondgebied door een watsontwarp geregeld dan kan de Volksvertegenwoordiging het voorkomen blgft hij een daad der kroon dan kan de volksvertegenwoordiging alechts straffen Gesteld een ministerie stond Gibraltar af Wal zou een motie van wanmuwen dan baten Het eenige gevolg zou zgn dal men Gibraltar en ministerie beide kwijt zou zijn De Time acht het dan ook t beste daar waar het mogelyk is de volksvertegenwoordiging eerst ta i hooren doch hel blad geeft toe dat veljende ministeries folkomen rij blijven zonder medewerking van hel Lagerhuis verdragen te sluiten Aangezien zelfs Gladstone in beginsel niet tegen den afstand van Helgoland gekant was nu de eilanders er in toestemden was de oppositie verder zeer mat De oorspronkelijke grieven werden nog eens opgerakeld door een lid dat Britsche onderdanen niet als vee verhandeld wenschte te zien het Spaansche blad dat Helgoland in Afrika zocht kreeg een mededinger in het Lagerhuis die Helgoljjnd het GibrAUar der Oostzee noemde maar overigens leverde de gedachtenwisseling weinig bijzonders op Met groote meerderheid kreeg de regeering dan ook Bon Jiat op haar verdrag een succes dat een niet onwelkome steun van haar wankelenden zetel kan zijn De algemeene beraadslaging in de Fransche Kamer over het voorstel betreffende deifSuikerbelasling was spoedig afgeloopen want al de tet verdedigiag ingeschreven hoeren verklaarden van hol woord af te zien Met 253 tegen 232 stemmen werd besloten tot de behandeling der artikelen over lo gaan Met een meerderheid van ruim veertig stemmen werden vyf amendementen op het eerste artikel verworpen hetwelk een afzonderlijk recht van 30 fr voorschreef op de 100 kilogr ioheemsche en koloniale suiker boven de thans belostbare hoeveelheid geproduceerd Ten slotte word het artikel goedgekeurd De suikermannen stellen blgkbaar alles in het werk om de afdoening van het outworp te vertragen PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 05 September October November en December levering ƒ 8 10 REM lSGErmG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BÜRGE MEESTEE en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van don 2n Juni 1875 Staat bhd no 95 Doen ta weten Dal zij vergunning hebben verleend aan J vanWijk Az en zijne rechtverkrijgenijen tot het oprichten eener suikerbekkerij in het perceel aan de Keizerstraat geteekend K no 183 kadaster sectie D no 261 V GOUDA don 28 JÜni 1890 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER = S B S g II Afloop van Openbare Verkoopiagen van Onroerende Goederen VEILING 28 JULL Huis en Erf in de Lange Dwarsstraat Wijk H No 142 ƒ 1080 kr D van der Kist Idem klooster Nieuwe Haven No 70 390 kr A Grendel Idem aldaar No 64 ƒ S80 kr G de Grnijl Idem Varkenmarkt M 218 ƒ 820 kr Wed A Grendel Idem Spelderaakersslaeg Q 52 ƒ 810 kr F J Sparnaaij Idem aldaar G 78 ƒ 600 kr J C Zeldeurijk Idem aldaar G 72 ƒ 610 kr F J Sparnaag Idem Bloedpoorlje M 86 ƒ 60 kr F van Vliet Twee Idem Weeserf L 116 en 117 ƒ 520 kr A van der Heg Een Idem aldaar L 132 310 kr Wed A Grendel Idem Zak L 274 ƒ 485 kr Wed A Grendel Idem Vijverstraal F 115 446 kr G Haagsman Idem Turfsingel P 71 ƒ 1320 kr F J Sparnaag Idem Regulierswatertje O 213 ƒ 420 kr J Sluijter Idem Komyniteog K 36 ƒ 626 Wed A Grendel Twee Idem Lazartisstaeg O 665 en 656 ƒ 690 kr de Goudsche Gl ucose fabriek Burgerlijke Stand Haastxeoht GEBOREN Ileodriks Alidi oaders A Hoabnrg enC StriTM OVKKI EI EN A KaU 74 j O VDERTKOUWD G vso Eyk en T den Oodcn