Goudsche Courant, donderdag 7 augustus 1890

dkt het bloed er uitaiSoi Ik wilde peter Dorgère roepen om mq de absolutie te geven maar kon geen geluid geven Ik beval mqn ziel aan God aan en liet my mishandelen zonder weerstand te bieden Na mq stevig te hebben vastgebonden trokken aq mqne schoenen en kousen uit en sleurden m j voor de Cabeoeiros eenigo oogenblikkea daanfa warden ook pater Dorgère en de andere blanken evenals ik gebonden en geboeid voor de Cabeceiros gevoerd De hevigste wraakzucht stond op hun gelaat te lezen Onder schreeuwen en razen zeiden zij ornaat de Franschen een van hunne staden Katoenoe gebombardeerd hadden de Cabeoeiros gevangen genomen en de vrouwen en kinderen zonder eenige reden vermoord hadden dat wq het te voren geweten hadden en derhalve schuldig waren Daarop lieten zij ons weer op den grond werpen en nogmaals dachten wij da zq ons gingen vermoorden inderdaad een twintigtal negers stonden gereed met bglen en messen Na ons bqna al onze kleeren ontnamen te hebben smeedden zq ons om den hals een zwaren qieren rinp ik zeg smeden want zq hadden aambeeld en hamer noodig om hem toe te maken Aan dezen ring was een kleinere ring bevestigd waardoor zq een enorme qzeren ketting lieten glijden op zoodanige wijze dat wq allen aan den hals aan elkander gehecht waren De ketting was ongeveer iO of 25 meter lang on ongeveer drie vingers breed Daar ik nog de laatste was had ik nog het baantje het einde van de ketting te dragen dat wel 18 a 20 meter lang was wq waren zoo dicht mogelqk aan elkander verbonden Het einde van de ketting was zoo zwaar dat wanneer men ons van du eene naar de andere plaats vervoerde ik er bijna onder bezweek Het ia wel een wonder dat er niemand van ons gestorven is want meermalen lieten zij ons bqna naakt in de brandende zon slaan Toen wq allen aan elkaar gebonden waren werden wij door een tamelijk groot getal met stokken bqlen en messen gewapende negers naar hunne verschrikkelijke gevangenissen gevoerd waar honderdan ieder jaar van honger en dorst omkomen Halverweegs lieten zij ons eenige oogenblikken voor eenafgodsbeeld wachten Wij twqfelden niet meer ofwq moesten daar gealajhtofferd worden Kengenvan ons begonnen te vloeken en te godlasteren anderen schreeuwden van wanhoop slechts ééa vroeg onophoudelqk om de absolutie en dat was mijn buurman Pater Dorgère en ik wq zwegen en trachtten in t gebed kracht te zoeken om met geduld en overgeving aan Gods heiligen wil de martelingen te verdragen die wq dachten dat de negers voor ons bereidden Tegen onze verwachting na eenige minuten wachtens gebood men ons voort te gaan Gebaktonder het gewicht van mqn ketting kon ik bqnaniet meer voortgaan men sleepte mq bij de harenvoort In de gevangenis eeii donker en allerellendigst hol aangekomen smeet men ons nogmaals op den grond Wij waren nog niet genoeg aan elkaar verbonden men smeedde nog onze voeten in qzeren ringen en kettingen zoodanig vast dat wij ons niet konden verroeron zonder ons den hals of de voeten te verwonden Daarna mochten wij ons op den grond nitatrekken Hoe zal ik u den nacht beschrijven dien wij in dat vreeselijk hol doorbrachten op een ongelijken en modderigen grond gelegen halfnaakt het hoofd lager dan de voeten bevuild door de neger uw ongelukkigen vriend gevonden zijn Het pakje ia niet groot wilt gij bet medenemen en teruggeven aan degene die er recht op heeft Het zij zoo zeide Benoist met een onlwhsaglijk gevoel BoWin opende eene lade van zijn bureau en nam er eene enveloppe uit die de kaartjes en brieven inhield welke Kaymond in zqoe laatste oogenblikken had doorgezien Bovenop lag de enveloppe met den stempel vau Laval de substitaut beschouwde baar met groote aandacht en met spijt Daar ligt het geheim zeide hij met zqn vingerop het papier kloppende maar de enveloppe is stom Wilt gij een raad van mij aannemen een in alloopzichten belangeloozen raad Bewaar deze enveloppe spreek er niemand over misschien komt de onüirekeade brief er eenmaal vanzelf in en dan zult gi alles weten Er met niemand over spreken zelfs niet netmevrouw Montclar Hat is nutteloos het staat vast dat zij ons ingeeneriei opzicht kan helpen En met mevroaw Da Beaorand Ik raad u er niemand over te spreken herhaalde de jeugdige magistraat met een fijn eenigszins sceptisch glimlachje Maar als zij het schrift eens herkende Als t Het is niet waarschqnlqk dat zij een schriftal herkennen dat gelqkt op dat van alle menschen die ons be lllktét uirtA Tootuitaoht den volgandea morgen te zullen gemarteld worden op de meest verachiikkelqke wqze en dat gedurende maanden en jaren looals hun gebruik is met hunne gevangenen zonder eenige hoop van verlossing niets anders hooreude dan vloeken en godslastariogen van onie medegevanganea brachten wij een naoht door die niet te bwohrqTen is Om niet door d andere gevangenen ventaan t worden vroeg ik in t Latqn aan pater Dorgère die de gewoonten van Dahomey zeer goed kent wat hq van onzen toestand dacht hq antwoordde mq maken wij ons gereed naar mque meening is het morgen met ons gedau Mqn buurman had ons verstaan arme jongen hq beefde eenige oogenblikken later verzocht hq mq zqn biecht te hooren Ik gevoelde mq gelukkig nogmaals zelfs in do gevangenis eene van da varhevenste funotièn van ons H Priesterambt t mogen uitvoeren Ik s rde nog een ander aan om te biechten maar hq antwoordde mq dat hq in geen biecht geloofde Hoe gaarne zou ik ook gebiecht hebben doch pater Dorgère was aan t andere einde van de ketting gebonden enfin ik troostte mq met de hoop dat ik do absolutie ion ontvangen op het ooganblik van gevaar De vieeselqke nacht scheen geen einde te zullen nemen Slapen was niet mogelqk aan voeten en bals leed ik vieeselqke pqn daarbq de gadaehte den volgenden morgen op de vreesehjkste wqze vermoord te zullen warden ontnam mij alle rust tot slapen met vreugde droeg ik het olfer van mqn leven aan God op voor de bekeering onzer zwarten Toch kon ik nu en dan mijn tranen niet weerhouden wanneer ik dacht hoezeer mqn dood u zoude treffen Enfin aan aUes komt een einde isoo ook aan dien nacht Ten ongeveer 6 ure geleidden zq t ua naar een open plaats om aan zekere natuurlijke behoefte te voldoen Langzaam als slskken sleepten wq ons voort wq konden de voeten niet oplichten zonder ons te wondenj tot aan een put waar wq allen tegelqkertijd dezelfde beweging moesten maken Het was allesbehalve aangenaam maar er was niets aan te doen Hierna werden wq weel naar onze gevangenis geleid men ontdeed ons van onze voetketenen en wederom mochten wq ons op den grond uitstrekken Om ongeveer 9 ure lieten de Cabeceiros ons voor zich roepen De treurige processie nam weer een aanvang Een troep met roeden gewapende negers joeg ons voort In plaats van het einde der ketting op mijne schouders te leggen hadden zij het om mijn bals gedraaid ik kon bqna geen adem meer halen en zou bezweken zqn indien men mq niet te hulp gekomen ware Voor de Cabeceiros die rondom hunne afgoden gezeten waren gekomen dachten w j wederom dat zq ons wilden slachtofferen Obchoon het dezen keer ook niet aan beleedigingen au mishandelingen ontbrak schenen toch de Cabeceiros beter gezind te zqn zq geboden zelfs een slaaf mq mque keten ta helpen dragen Een kwartier uurs later werden wq wederom naar onze gevangenis gevoerd a Treurige processie van 9 blanken door negers als de grootste booswichten aan elkaar gebonden Wij zagen er allerellendigst uit blootshoofds en blootsvoets hemd en onderbroek eenigste kleederen gescheurd vol modder de eene de handen de andere den hals een derde da oogen gewond Vol bloed den bals aan zware ketenen de handen met een touw die niet gewoon zijn te schrqvan deze soort van calligraphie maakt tot zalb de inspanning van deskundigen vruchteloos Het zal altqd nog vroeg genoeg zijn om er haar over te spreken als de omstandigheden het vorderen Evenwel Bolvin raakte met den top van den vinger even den arm van Theodore aan Bedenk wel zeide hij dat indien mevrouw De Beaurand niets vermoedt gq haar zonder nut muizenissen in het hoofd brengt Maar riep Benoist uit zij weet dat men haar verdenkt Wie heeft haar dat gezegd Ik in een oogenblik van wrevel Zjj was tochook al te koelbloedig I Gij hebt eene fout begaan Mevrouw DeBeaurand zal voortaan voor u op hare hoede zqn Ik denk zelfs dat zij mij zal gaan haten indienzij dit niet teeds doatl Het een is geen beletsel voor het ander integendeel merkte de substitnut met een eenigszinsspatachtigen glimlach op Wij hebben elkander in de wereld ontmoet waarde beer en bat onderhavige geval boezemt mij keel belangstelling in vooral ook omdat ik mij zaei tot uw vriend aangetrokken gevoelde boud de aiveloppe voor u Ik ben tot uwdienst zoo dikwijls ik u van eenig nut kan zijn enals gij iets verneemt moet gij bet mq komen zeggen Afgesproken antwoordde Benoist afscheid op dan rug gebonden een Nero zou meiel den met ons gehad hebben de negers lachten en dansten alsof zij groot feest vierden Om ongeveer 11 uur bracht men ons rjjst wjj haddan allaslwhalve eetlust Om ongeveer 6 uur s avonds werden wij naar een betere gevangenis geleid en beloofden ons de Cabeceiros beter eten te inllen laten klaar maken Inderdaad om 8 uur bracht men ons een tamalqk goed dinar Tameljjk uitgeput strekten wq ons weer op den grond uit allen sliepen alleen ik kon geen oog dichtdoen Sedert ik in Afrika ben slaap ik bqna nooit zelden slaap ik s nachts meer dan twee uur Geen wondor dus dat ik in de gevangenia gaan oog toedeed Steeds in dezelfde positie op een ongelijken grond gelegen bet hoofd lager dan de voeten gevoelde ik mq ondanks al mqn leden gelukkig Het is wanr niet direct voor ons H geloof werd ik gemarteld dooh was het niet voor het heil der zielen derhalve voor Gods glorie dat ik mq had blootgesteld f Ik dacht dat God mqn vurigste wensoh verhoorde dat hq het offer van mqn leven aannam voor de bekeering der Heidenen mijn offer was Gode niet aangenaam Zijn heilige wil zq gezegend Ik eindig daar ik morgen dezen brief wit verzenden om u niet ta lang te laten wachten Binnen eenige dagen schrqf ik u weer oU u het verder verhaal van mqne lotgevallen te gaven Het bestuur der afdeeting Amsterdam van den Volksbond vereeniging tegen drankmisbruik denkt in bet einde dezer week aldaar twee volkskoffielokalen te openen waar tegen uiterst billqkon prq koffie thee cacao bier melk en brood verkrijgbaar zullen lijn Met het oog op bat drukke verkaar in den vroegen morgen zullen die lokalen s zomers te 5 uur en s winters te 6 uur s morgens geopend zqn ten gerieve van den werkman die zich aan den arbeid begeeft De lokalen liggen Tuinstraat 2ii en Katlenburgerplein Si Slaagt deze proef dan stelt bet bastuur zich voor binnenkort op andere drukke verkeerspunten meer dergelqke lokalen te openen Op 28 Nov 1889 werd een Sljarig colporteur door het kantongerecht te s Hago bij verstek veroordeeld wegens dronkenschap bij dertiende herhaling tot 3 weken hechtenis en opzeuling naar eene Rqkswerklnricbting Tegen dit verstek vonnis kwam da veroordeelde in verzat zoodat de zaak 20 Maart opnieuw voor het kantongerecht behandeld werd met dit gevolg dat de man nu alleen tot 3 weken hechtaain werd veroordeeld Van deze uitspraak voorzag d colporteur zich in hooger beroep hetwelk 8 Juli voor de rechtbank diende doch waarbq de appellant weder afsezig was hq was niet normaal Hat bestreden vonnis werd wagens een gebrek in dan vorm vernietigd doch de Uatstelqk door deo kantonrechter opgelegde straf gehandhaafd Weder kwam de veroordeelde in verzet en gisteren was hq in de gelegenheid zijne bezwaren tegen zijn vonnis aan de rechtbank mede te doelen Hot O M vorderde opzending voor 6 maanden nadat hq eerst da opgelegde 8 weken hechtenis zal hebben ondergaan UiUpraak 12 Aug Men leest in bel D v Z Jt Dezer dagen werd gemeld dat nu de spoorw nemende Toen hij op straat was haalde hq twee of driemalen diep adem hopende dat zqne onbehagelqke stamming door de friaacbe lacht zou verdreven worden maar zijne verwachting werd teleurgesteld Terwijl hij langs de Seine voortging nam de beklemming van zijn gemoed toe Eindelijk stond hq stil op de kade en besobauwde het belangwekkende steenen landschap dat zich voor zijne oogen uitbreidde zoo aandachtig alsof hij er een krachtig element van afleiding in vond maar bq herwon zijne kalmte niet Hq hervatte zqne wandeling langs de kade naar de boomen van de Tuilerieén en trachtende de mstigheid in zich op te nemen van dezen bqa zwqgenden bijna bewegingloozen hoek van Psrqs Wat heb ik daar te maken dacht hij ontavreden op zichzelf en zichzelven eene strafpredikatia toedienende haastte hij zich met groote stappen naar de Bue Drouot waar zijne woning van vrqgezel ge Vin Na de eerste veertien dagen van rouw die aan onvermqdalqke en pqnlqke schikkingen moestan gewqd worden bad mevrouw Montclar aan Estelle voorgesteld naar bet kasteel van Beaurand te vertrekken de jonge vrouw bad echter zeer stellig den wensoh te kennen gegeven dit niet te doen fFordt verwijfd Orereenkomsteli waren goedgekeurd de vroegere afdeeling Spoorwegen aan het departement van Waterstaat zou worden hersteld Dat bericht was d rom reeds onjuist dewijl aan genoemd departement nimmer een afdeeling Spoorwegen heeft bestaan Do spoorwegbelangen warden behandeld aan de afdeeling Waterstaat B Bq de vorming van een afzonderlijk departement van Waterstaat enz werd de afdeeling Spoorwegen welke aan Binnenlandsche Zaken bestond niet door den beer Tak van Poortvliet gehandhaafd In 1888 is do afdeeling Waterstaat B opgeheven terwql de taak welke zij vervulde over drie andere afdeelingen werd verdeeld Van een herstel dier vroegere afdeeling onder baar toanmaligen of nieuwen naam is geen sprake Er zqn daarvoor op de begrooting voor 1891 naar men ons verzekert geen posten uitgetrokken Het personeel bq dan raad van toezicht op den spoorwegdienst zal daarentegen in verband met de nieuwe regeling van de exploitatie der apoorweglijnen worden uitgebreid speciaal het aantal rqks opzieners vergroot Volgens een ander bericht zou de bezoldiging van den directeur van het nieuwepensioen en weduwenfonds voor rijksambtenaren een jaarwedde van 6000 badrsgen terwijt de titularis van zyn tegenwoordige batrekkiitg van directeur van het loude weduwenfonds voor de gecmployeerden tot bet Algemeen Bestuur behoorende zou worden ontheven De waarheid is dat de benoemde beide betrekkingen zal vereenigen en voor het bekleeden van beide ambten te zamen aan jaarwedde respectievelijk ƒ 000 en 1000 zal genieten Een afzonderlijke toelage zal hem niet worden toegekend anders dan de gewone toelage welke alle ambtenaren wegens bet gemis van loges zal worden toegelegd Thee m UAUltm Te Londen bestaat aane maatschappij die thee in samengedrukten vorm in denhandel brengt Door hydraulische drukking wordende bladeren tot tabletten van bepaald gewicht enafgedeeld in vakjes als bij de chocoladetablettengeperst Daarbq worden zij zó 5 sterk gekneusd datzq in heet water veel volkoroener worden uitgetrokken dan gewone thee zoodat men er minder vannoodig heeft om thee van de elfde sterkte te zetten Ook verliest de geperste thee minder van haar aroma en is zij 7ainiger in het gebruik daar de vormder tabletten een nauwkeurige afmeting toelaat Daarde omvang tot a derile gereduceerd wordt zjjnda transportkosten geringer en kan dus da prqs lager zqn Eergistereiiavond te ongeveer zes uur is te Arasterdam hef perceel 808 Amstel bij ds Achtergracht ingestort Het HU meldt daaromtrent Het perceel eigendom van en bewoond door den heer Schagen was bijna voltooid alléén waren eenige werklieden in het benedenhuis nog bozig De heer Schagen woonde mot i jno echtgenoote tijdelqk op de zolderverdieping en op bet oogenblik der instorting bevond zich in haar gezelschap een kind van een der burep Met donderend gekraak stortte de massa steen en balken ineen en daar men wist dat onder deu bouwval eenige personen moesten bedolven liggen haastte man zich hoewel in de grootste ontsteltenis de brandweer te waarschuwen Deze begon spoedig mot het werk der ontruiming en smaakte de voldoening om spoedig eenige werklieden vervolgens juffrouw Schagen en het kind van onder het puin te voorschijn te halen Als door een wonder waren allen slechts in lichte mate gedeerd De gekwetste werklieden werden naar het gasthuis gebracht juffrbuw Schagen vond bij de buren zorgvuldige verplnging on do kleine werd aan de ouders teruggegeven Op dit oogenblik zqn brandwachten en mannen von de straatreiniging in net achtergedeelte van den bouwval nog aan hei zoeken daar men vermoedt dat nog He 71 jarige metselaar Burgerbout die in het huis werkzaam was onder bet puin be lolven moet liggen Een ooggetuige deelt mede dat het perceel slechts in zooverre nagenoeg voltooid kon heeten dat het reeds van een dak was voorzien maar de voorpui ontbrak nog Daaraan zal wol voornamielijk het ongeluk te wgten zqn omdat dientengevolge het onderiinge verband der deelen werd gemist Het onheil geschiedde zeer plotseling de buren hoofden enkel een vervaariqken slag en daarna een gil De werklieden die in hel ingestorte huis aan den arbeid waren waren eenstemmig in hunne verklaring dat da ramp hen geheel onvoorbereid trof Er woren op het oogenblik der instorting zes timmerlieden on een metselaar aan hot weik Naar den metselaar werd gister avond nog gezocht de timmerlieden van wie twee op den zolder bezig waren zqn allen evenals juffrouw Schagen slechts licht gewond de vrouw aan Jtat gelaat een van de timmerlieden aan den voet Twee der werklieden werden naar het gasthuis vervoard Mat uitzondering van het kind werden allen ingebracht in de woning van mevr de wed Kaqzar waar dr van Proag de eerste hulp verieonde In t belang van da veiligheid werd later nog een gedeelte van een nieuw gemetselden acbterzqmuur omvergetrokken Van een belendend huis is eenstuk van bet dak mee naar beneden gegaan Eenoude heer en twee dames die in dit buis woonden moesten door de politie als t ware gedwongen worden het te verlaten Vtr BH Het hoofdbestuur der HoU Maatschappq van landbouw heeft gunstig gepraeadviseerd op het voorstel der afd Alfen Oudshoorn Aarlanderveen om bij de regeering aan te dringen dat bij het uitbreken der besmettelijke varkenaziokte onmiddellijk worde overgegaan tot onteigening en afmaking van alle dieren in denzelfden stal of op hetzelfde erf met vergoeding van de halve waaide voor ziekte en van de geheele waarde voor gezonde dieren Het hoofdbestuur is van meening dat indien het mocht gelukken de vlokziekte bij de varkens uit te roeien evenals dit mot de longziekte bq het rund ee door de toepassing van hol afraskingssysteem heeft plaats gehad dan de voordoeleu daaruit voortspruitende do kosten zeer zekor vele malen zouden overschrqden en bet zou ook zeker vooral in bet belang zqn van den kleinen boer en van den arbeidersstand En gesteld dat de poging mislukte dan toch zou het geld dat er voor besteed was niet geheel weggeworpen zijn Het hoofdbeatuur acht het tevena wenschelijk bij aanneming van het voorstel dal de vergadering hel hoofdbeatuur uitnoodigo zich mal een adres tot de regeering te richten met het verzoek dat de gewenschle maatregelen zullen worden genomen en tevens aan alle zuster maatschiippijen kennis ta geven van het genomen besluit en hen te verzoeken daaraan hunne adhaesio te schenken Door de afdeeling Waard en Groet der Holl Mij van landbouw was voorgesteld bij de gemeentebesturen van Alkmaar Hoorn en Schagen aan te dringen op het verkrijgen van gelijke gemeentelijke voorschriften omtrent hel gewich der koppen of stukken boter die op de botermarkten worden aangevoerd en verkocht Het hoofdbestuur der Maatschappij doel in haar preadvies opmerken dat hot voorstel der afd Waord en Groet en vooral de toelichting een sprekend bewijs levert voor do menigmaal geuite klacht dat nieuwe wetgevingen zoo uiterst langzaam doordringen tol bet volk en bier schijnt het dat zelfs de openbare besturen daarvan de schuld dragen door bel schijnbaar sanclionneeren van wetsovertreding Wanneer dus op do markt boter verkocht wordt bij den kop en zoodanige kop hoeft niet de wettelijku waarde dan is men strafschuldig en betquasivoorsohrift der plaalselqke verordening kan don verkosper niet redden Zonderling klinkt de vermelding dat openbare liesturen zie art 7 der wet een maal creèeren ondsr een wettelijke benaming maar met een andere dan de wettelijke waarde en n b officieelo prijsnoloeringen van die onwettige maat uitlokken of doen geven Dat hierdoor bedrog in de band gewerkt wordt is zoo duidelyk dat het door de afd gegeven voorbeeld zeker gemakkelijk met andere zal zijn te ermeerderen Dat dergelqke bepalingen zoodra mogelqk worden afgesohaft desnoods vernietigd door hooger bestuur is zeer zoker gewenschl terwijl enkele rigoreus doorgezette bekeuringen vermiodtlgk voldoende zu len zijn om te bewerken dat boter niet anders worde verkocht dan overoeukomstig do wet d i alleennaar het gewicht wat wel het eenvoudigste zal blijken of bij een zekere niet wotlelqke inhoudemaat die dan overal natuurlqk hetzelfde gewicht zat vertegenwoordigen Wenscheu gemeentebesturen te dien aanzien zekere voorschrifteu te geven dan schijnt hel aanbeveling te verdienen den aanvoer bq inhoudsmaat op de markt te verbieden en uitsluitend te veroorioven naar het gewicht Het hoofdbestuur stelt voor het onderhavige voorstel aan te nomen in dezen meer algemeenen zin dnt het hoofdbestuur zich tol de bedoelde gemeentebesturen wonde men het erzoek om de door de ofdeeling bedoelde misbruiken op de botermarkten te helpen weren Baltenlandsch Overzlcbt Te Home is een verkiezing gehouden voor de Kamer welke niet zonder politieke beteekenis is Er waren drie candidaten de Afrika reiziger graaf Anlonelli de vertegenwoordiger der rcgeoringspartij de redacteur der Triiuna Barzilai de candidaat der radicalen en de heer Ricciotti Garibaldi De clericalen namen aan dezen strijd geen deel en stelden geen candidaat Zoo kwam het dat ofschoon in dit district ruim 23 000 kiezers waren inschreven slechts 4018 kiezers aan dan strqd deelnamen Van dezen stemden 1735 op Antonalli 1581 op Banilai en 614 op Garibaldi Geen dar candidaten verkreeg dus da volstrekte meerderheid zoodat een tweede stemming noodig is De organen der oppositie zqn zeer ingenomen met dezen uitslag daar hun candidaat een grooter aantal stemmen verkreeg dan zij hadden durven hopen Zelfs gelooven zq dat Garibaldi s kiezers bij de tweede stemming ook op Barzilai zullen stemmen zoodat zq de overwinning vau hun candidaten verzekerd achten Het gejuich der oppositie over deze nederlaag van den heer Crispi dat vooral bq de Fransche bladen weerklank vindt is echter zeer voorbarig want bet aantal opgekomen kiezers is zoo gering dat uil deze stemming geen gevolgtrekking voor den uitslag der tweede stemming is te maken De Duitsche afgevaardigden in den Boheemschen Landdag hebben besloten dal de deelneming der Duitsche inwoners aan de jubileum tentoonstelling die bet volgende jaar in Praag zal worden gehouden afhankelijk zal zijn van de verdere houding der Czechen in den Landdag ten opzichte van den Ausgleich Als antwoord op dat besluit beeft de Ciecbische meerderheid van de tenloonslellingsoommissie bestoten dat de helft van de benoodigde plaatsruimte vóór den 15n Sopt door de deelnemers moot gehuurd zqn Op dien datum komt uimelijk de Landdag weer bijeen en de aanmeldingen voor de toDtoonalelling kunnen dus niet afhankelijk gemaakt worden van de besluiten die de Landdag zal ntsnen In financieele kringen te Buenoa Ayres verzekert men volgens de Timea dal de ondorbandelingeu lusschen de Argentijnsche en de Engelsche Bogeeringen over het sluiten eener nieuwe leening op het punt zijn te slagen Majoor Palma die volgens president Culman bij de jongste samenzwering betrokken was is plotseling overleden Men vermoedt dat hij vergiftigd is Eon ongunstig teeken ia dat Soca naar de telegraaf meldt weder ala Miniator is teruggetreden hq toch is de kraohtigale de meest gevreesde en meest geziene man der regeeringspartij De oorzaak is misschien de strqd in den Kabinetsraad waarva i aan de Timet bericht worJt over de invoering van den gedwongen koers waartegen Roca en Pellegrini zich verzetten Den len Augustus was het een jaar geleden dat op do Hongaarsche staatsspoorwegen hot kring tarief in toepassing gebracht werd Wel mag schrijft de Pester Tlayd de dag herdacht worden waarop in Hongarqe eone instelling werd in het leven geroepen welke in andere reeds sedert tientallen van jaren naar vooruitgang strevende landen niet bekend is ja zelfs niet beproefd werd en welker verdere ontwikkeling door de ganeche beschaafde wereld met onverdeelde belangstelling gevolgd wordt Met groote voldoening mag op hel eerste jaar sedert de invoering van hel kring tarief worden teruggezien Het doel hetwelk de minister van koophandel Baross beoogdo was niet in de eerste plaats financieel maar oetfonomisch on dit is ten volle bereikt De cijfers van het verkeer gedurende de eerste elf maanden onder de werking van het kring tarief wijzen eene onverwachte vermeerdering ain van het personenvervoer op alle lynen der Hongaarsche ataataapoorwegen Er werden in hel geheel uitgegeven 11 176 775 plaatskaartjes tegen slechts + 072 197 in hetzelfde tijdperk van het voorafgegane jaar zoodat het personenvervoer van 1 Augustus 1889 tot 1 Juli 1890 met 7 104578 personen vermeerderd is De bruto opbrtngt van het peraonenvervoer bedroeg in dat tijdaverloop fl 9 925 452 tegen fl 8 233 740 in het jaar te voren wal eene vermeerdering is in elf maanden van fl 1 621 766 Hel aantal vervoerde personen is dus 174 4 pet de bniloopbrengsl van dit vervoer 18 4 pot gestegen Deze cijfers hebben inderdaad guene nadere toelichting van noode zij bewijzen duidelijk hoe het denkbeeld der invoering vnn hel kring tarief aan hot landslialang in elk opzicht is ten goede gekomen De minister Baross mag met billijken trots op deze regeeringsdoad terugzien hij heeft zich door zqn moedig initiatief verdienstelijk gemaakt en heeft aanspraak op alzqdige dankbaarheid Do Buda Pe ter Correyxmdettz is reeds in staat te vermelden dat in Juli van dit jaar het verkeer op de Hongaarsche staatsspoorwegen grooter is geweest dan in een der maanden sedert de invoering van het kringtarief verloopen Het resultaat von het met 1 Augustus gesloten jaar ie volgena dit bericht eene vermeerdering von bet personenverkeer met 880 pet en van de opbrengst daarvan met 15 a 17 pel terwql de uitgaven niet meer gestegen zqn dan in verhouding tot de vermeerderde lengte der gezameulqke lijnen De uitkomsien van het kringtarief overtreffen derhalve niet slechts in oeconomisch maar ook in financieel opzicht de hoogst gespannen verwachtingen Eindelqk is de Engelacbe regeering het eens geworden met de regearing dor Zuidafrikaansohe republiek over Zwasi land l