Goudsche Courant, woensdag 13 augustus 1890

wij T memec meer en meer gebruik gemaakt gedurende de laatste weken hebben op die wijze ruim SOOO werklieden uit verschillende plaatsen de tentoonstelling bezocht iV e li Door de firma Hughes in Lancaster te Chester worden belangrijke proeven genomen om samengeperete lucht te gebruiken als drqf kracht voor trams Het denkbeeld dat hieraan ten grondslag ligt is juist hetzelfde als bij de bekende vuurlooze locomotieven welke op bepaalde stations met samengepersten stoom worden gevuld De wagen is een gewone tramwagen tusschen welker beide assen ijzeren luchthouders en w motor gelegd zijn Van buiten is ooals bij de bctrische tramwagens van het me chanisme weinig te zien Het nieuwe van het stelsel bestaat daarin dat de luchthouders naar verhouding klein zijn en daardoor dikwijls gevuld moeten worden Van het hoofdstation uit is eene buisleiding naast de rails gelegd en op bepaalde afstanden van inrichtingen voorzien die het mogelijk maken dat de luchthouders van zelf gevuld worden De inhoud van een luchthouder is bg een aanvankelijken druk an tien atmosfeeren voldoende voor 2 a 3 KM fetand Daar de halten van eene tram meestal dicht bg elkaar liggen schgnt de vulling der luchthouders tg iedere halte wel uitvoerbaar De proeven op een klein traject genomen bewezen dat de tot 3 atmosfeeren verminderde luchtdruk binnen 10 seconden weder aan eene halte op 10 atmosfeeren gebracht kon worden Het systeem dat ontwijfelbaar goedkooper is dan paardentrams schijnt bestemd om in steden waar stoomtrams niet ingevoerd zijn of mogen worden met de duurdere electrische trams in concurrentie te komen De pianist Smil Olbrich te Berlijn beeft een klavier uitgevonden dat bestemd schgnt tot eene afdoende en bevredigende beantwoording te zullen leiden van een vraagstuk dat in den laatsten tijd tengevolge der talrijke proeven tot verbetering vele boofden bezighield namelijk hoe dit onderdeel van liet meest gebruikte muziek instrument ingericht moet ojn Olbrich heeft aan het thans gebruikte klavier ign hoofdgebrek trachten te ontnemen hetwelk daarin gelegen ia dat de duim niet met dezelfde vrgheid op de borentoetsen als op de ondertoetsen kan worden gebruikt Hij zoekt de reden daarvan in de omstandigheden dat wegens de eigenaardige plaatsing van den duim de langere vingers de ondertoetsen op het achtersta smalle en lager lijgMide vlak gevaar loopen te geraken Daarom heeft hij op het achterste gedeelte der ondertoetsen eene verhooging aangebracht welke boven de boventoetsen uitsteekt Daardoor worden de ondertoetsen op die plaats boventoeteen en krggen de boventoetsen het karakter van ondertoetsen De toetsen hebben dus alle eene dabbele beteekenis zg faunen naarmate men noodig oordeelt onder en boventoetsen zijn Op dit aldus samengestelde klavier kan men toonladders en doorloopende accoorden op de oude wijze spelen doch kan men zich ook nheel nieuwe vingerzettingen vormen bv die van C dur voor alle toonladders Ook kan men daarop alle trillers spelen met elk wUlekenrig vingerpaar alle dubbele trillers met de gekruiste vingerzetting 23 14 of 15 chromatische tertstoonladders met ééne hand eenvoudig met 13 24 enz Hoezeer dit vele moeielijke passages gemakkelijk zal maken ligt voor de hand daar die moeielijkheid toch grootendeels voor haren dooden echtgenoot dan zij hem bij zijn laven had toegedragen hare genegenheid ontdaan van het aardsch element waarvoor zij altgd een instinctmatigen angst bad gevoeld hechtte zich aan het graf van Saymond In die verheven en vertroostende gedachten had da jonge weduwe eene soort van rechtvaardiging voor de handelwijze van Benoist te haren opzichte gevonden Eene diepgevoelde vriendschap ver boven de gewone vriendschapsbetrekkingen varheven zooSls llaen iemand als Baymond met ne ridderiijken eigenschappen kon inboezemen had den jongen man er toe kunnen brengen om zijn gestorven vriend zoo mogelijk te wreken ofschoon zij een zekeren wrok Ueef gevoelen voor hem die haar zoozeer kon miskennen was Eetelle er toch niet ver van af hem vergiffenis te willen schenken Met koortsachtig ongeduld zag rj dan ook het oogenbtik tegemoet waarop de gewone loop der dingen Benoist in het salon van mevrouw Montclar zouterngvoeren eu ij alleen door de macht van hare onschuld hem ontzag zou inboezemen het was immers onmogelijk dat een man die in staat was de dierbaarste vriend van Baymond te zijn ongevoelig bleefvoor hare onschuld Estelle was twintig jaar ond en twijfelde n K aan de rechtvaardigheid van het lot Die hoop verhelderde haren toestand De serie badgasten van Augustus pakten hunne koffers voortspruit uit de noodzakelijkheid de boventoetsen niet door den duim te doen raken Daar echter de duim ook van de verhooging gebruik moet maken moesten de toetsen aan ds achterzijde een weinig verlengd worden opdat de vingers niet tegen het houtwerk zouden stoeten Op dit verlengde gedeelte verhoogt de uitvinder ook de boventoetsen doch niet hooger dan het niveau van de verhooging der ondertoetsen Hg verkrggt daardoor op dit gedeelte een chromatisch glissando en de gemakkelijker uitvoering van verschillende chromatische figuren Het klavier is dus diatonisch en chromatisch te gelijk De uitvinder beeft reeds de noodige maatregelen genomen om zijne vinding voor namaak te behoeden De Vereenyitiq van Nederlandtche Sch rp chutters zal haar eerste groote nationale schietwedatrgd houden op 24 28 Aug te Hoorn Tot deelneming worden uitgenoodigd Marine en leger alle dienstdoende schutterijen alle rustende schutterijen alle vereenigingen gevormd uit deschutterg alle weerbaarheidsen scherpschuttersvereenigingen alle Flobertschiet vereenigingen en alle liefhebbers van het juistschieten in Nederland De wedstrijd tal omvatten I Corpswodstrgden met rijksgeweer en rijksinunitie met alle militaire geweren met Floberlgeweer II Personeele wedstrgden met rgksgeweer en rijksmuuitie met alle militaire geweren III Wedstrijden op vrge en vaste banen voor rijksgeweer en rgksmunitie voor alle militaire geweren voor Flobertgeweer en revolver beaumontgeweer met goupillatpatronen op 40 Metsr voor vlugvuur voor cartonscbieten Het scbietterreii grenst onmiddellijk aan de stad en heeft 16 geweerbanen van 160 226 300 en 600 meter benevens een aantal banen voor flobert revolver enz De standplaatsen der schutters zgn alle overdekt en naast elkander in écn gebouw voor cantine ingericht gelegen Het beslaat met inbegrip van dienstlocalen eene oppervlakte van nagenoeg 600 M Te Liverpool heeft iemand dezer dagen een tandmeester een proces aangedaan wegens het uittrekken van een gezonde kies in plaats van die welke getrokken moest worden Hg eiscbte eene schadevergoeding van £ 10 Het schgnt dat de dentist nadat hij de kies getrokken had pogingen heeft gedaan om die weder te planten en den eischer daardoor onnoodigpgn deed Igden De tandmeester voerde aan dat het de schuld was van den man selven die op het kritieke oogenblik ign hoofd plotseling bewogen had maar hij werd niettemin veroordeeld tot £ 5 schadevergoeding Dit is derhalve de waarde van een goede kies in Engeland althans De Prins van Wales legt het Engelsche modetijdschrift tht Outfitter is de best gekleede man in heel Europa zoo niet van de gebeele wereld Zgne garderobe is grooter en van rgker verscheidenheid dan die van eenig ander man naar de mode Bij een onlangs opgemaakten inventaris op Marlbarougk Uou e is gebleken dat de vermoedelgke troonopvolger wel 300 pantalons heeft Hoeveel vesten oohtendjaaaen namiddagjaasen jackets jacbtrokkec gekleede rokken overjassen en De tweede reeks die van September deed zgn intocht en bergde zijn linnengoed in de pas den vorigen dag geledigde laden de nieuw aangekomenen installeerden zich aan de open tafels De magistratunr was dit jaar zeer goed vertegenwoordigd eenige jongeren waren in de rgen gesbpen om tegelijk met hunne gezondheid ook hunne bevordering te verzorgen onder deze laatsten bevond zich André Bolvin Hij stond goed aangaschnten bezat talent en schrniderheid maar was wat orer het paard getild Op een Zondag namiddag bevonden alle nieuw aangekomenen en de overgeblevenen van de eerste reeks zich op het strand het gaf tot eiodelooze herkenningen en voorstellingen aanleiding Mevrouw Montclar en hare nicht in hare strandstoelen gezeten zagen die drukte met meer of minder belangstalling aan Bolvin wandelde langs het strand dezen of genen groetende of op zijne beurt gegroet wordende naar gelang van den rang dergenen die hg ontmoette Eene dame met twee hnwtore dochters lachte hein toe hij naderde haar en was weldra ingepalmd Manheer Bolvin gg die alles weet noem onsde namen van de mentchen Ue wg niet kennen Hij beschreef met veel welwillendheid en soms wat ondeugend de badgasten die hg kende Mevrouw Barrière was eene lieve vrouw en volkomen geschikt om eene ideale schoonmoeder te worden Eb deze en dief ulsters hg heeft is men nooit te weten gekomen maar de voorraad was groot genoeg om een kleeren magazijn van de eerste klasse op te richten De Prins houdt zich niet aan éeu kleermaker A 1 de voornaamste kleermakers van Londen en verscheidenen van de kleinere soort krggen van tgd tot tijd bestellingen van hem De prgzen van die kleeren zgn verschillend maar men kan als bijna zeker aannemen dat de Prins er niet te veel voor betaalt Eerst toen er in het Parlement beraadslaagd werd over het betalen van zijne schulden is het zelfs uitgekomen dat hg in eenige jaren zijne kleermakersrekeningen niet betaald had Dat hindert echter niet hg heeft de kleeren en hij heeft een onbeperkt krediet om er nog zooveel meer bij te krggen als hij wil Oewoonlijk kleedt de Prins zich met veel smaak hij heeft een aantal kamerdienaars en een daarvan heeft het toezicht over zgno garderobe De kleedingen die dit personage voor hem uitkiest trekt de Prins aan Hij is altijd gaarne in t zwart gekleed en de Prins Aliiertrok ter eere van zgn overleden vader alduf genoemd is eene van zijne lievelingskleedingen Hij is ook zeer gesteld op gelakte laarzen en witte pantalons en heeft bijzonder veel op met een zgden noed Zulk eene uitgebreide garderobe beeft hij dat hg zelden dezelfde kleeding tweemaal in dezelfde maand aanheeft Hg is de toongever der mode in de stad maar zijne twee zoons Prins Eddie bekend als Collar and Cuffn halsboord en manchetten en Prins George van Wales komen hom tegenwoordig al zeer r abij Als de troonopvolger naar Schotland gaat om te jagen of te visschen kleedt hg zich in het costuum der Bergschotten Wanneer hg eene militaire vergadering bijwoont draagt hij altijd zijne regimentsuniform Gaat hg Oxford of Cambridge bezoeken dan kleedt hg zich als een der studenten met toga en baret Zgne zoons volgen op het punt van kleeding getrouw zijn voorbeeld Beiden zijn evenals hun vader bgzouder gesteld op den zwarten rok gelakte laarzen en zgden hoed Zij maken een keurig net drietal uit in Uydt Park of in eene der talrgke clubs waarvan zij lid zgn Prins Eddie geeft den toon in halsboorden eu manchetten aan en hij heeft de fraaiste en uitgebreidste sorteering van dassen die ergens in het Rgksgebied der Koningin te vinden is De heer N J Ten Bosch chirurggu te Utrecht heeft een paar dagen geleden het ongeluk gehad dat het paard voor zijn rgtuig aan het hollen sloeg De koetsier werd van den bok geslingerd en o genomen met een paar gebroken ribben en een wonde aan het hoofd terwgl de heer Ten Bosch uit het rgtuig springende eveneens zoo tegen den kant van het trottoir terecht kwam dat hg met eene geduchte hoofdwonde twee uren lang bewusteloos bleef liggen Hoewel ernstig is de toestand VBO den heer Ten Bosch niet gevaarlijk De 1 1 Donderdag te Antwerpen geopende BoehKeiendof beeft al dadelgk wat de algemeenheid der deelneming betreft aan de verwachting beantwoord Tal van voorname buitenlandsche vooral Nederlandsohe en Fransche huizen lijn op den Antwerpschen Boelacnendaff vertegenwoordigd o a de firma Ngho f Sijthoff Thieme de Maatschappij Elsevier BMMMMMMMMSaHHBHMMaBM lMa Hil Hg ging voort Die wonderlijke man kende iedereen Eindelijk viel zijn oog op de twee stoelen waarin Estelle en hare tante gezeten waren En die dames vroeg de jongste der Barrières Zg zijn te ver ik zie ze niet duidelijk zeidede jonge substituut haar trachtende te herkennenzonder onbescheiden te worden Ik kan u bare namen noemen zeide de oudste Het zijn mevrouw De eaurand en mevrouw Montclar eene oude dame en eene jonge beiden in den zwareo rouw Mevrouw Montelar is de jonge dame niet waar Bolvin maakte een gebaar van verrassing en zag een anderen kant ait Indien gg zeker zgt van de namen mquffrouw zeide bg dan is mevrouw Montclar de oudste Waarlgk Waarom zgn zg in den rauw Zfjbehooien tot de voorname wereld niet waar Tot de allerroomaamste antwoordde Andrékoel Mevrouw Montclar is de tante van mevrouwDe Beaurand door aanhuwelijking Zoti mevrouw De Beaurand weduwe zijn Zo jong Beaurand Ik ken dien naam Wachteens daar is eene geschiedenis aan verbonden I Mevrouw De Beaurand zeide André Bolvin met eenige minachting in zgne stem is op den eigendag van haar huwelijk weduwe geworden Wordt vervolffd Hachette Bousson Valadon enz beroemde instellingen als het Arohivio Storico Gentilizio te Milaan le Cerole de la librairie l Ecole Estienne en la Sooiét des Bibliophiles contemporains alle drie te Parijs de nationale drukkerij te Lissabon de Keizerlijke Eijksdrukkerg te Berlijn enz zonden afgevaardigden De opening had plaats des vOorm 10 uur in de concertzaal van hot Antwerpsohe Kuntteerbond In het bureau hadden pfaats genomen de heeren Euelens van de Koninklgke Boekerij te Brussel Booses conservator van het Plantijnhuis Merzbach en anderen Na een vrij lange reeks mededeelingen omtrent ingeschreven redenaars die van hun spreekbeurt wilden afrien of zelfs afwezig wareu en geschenken door verscheidene leden aan de deelnemers aangeboden stelde de heer Looses voor den heer Buelens tot algemeenon voorzitter uit te roepen en den titel van onder voorzitter te verloenen aan verscheidene heeren waaronder wij vermelden graaf de Daugnon van het ffArchivio Storico Dealandes van de Koninklijke drukkerij te Lissabon Pion Merzbach prof J ten Brink enz Om de discuBsién te vergemakkelijken wordt aan elke afdeeliog een vertaler toegevoegd De redenaars bedienen zich van de taal welke zij verkiezen De heer Buelens hield daarna een korte welkomatrede In deze eerste algemeene vergadering van den Boekaeiendag te Antwerpen is hat voorstel over een algemeen stelsel tot het bepalen van boekforraateu na langdurige besprekingen teruggezonden naar de afdeelingen Een motie betreffende een eenvormig formaat voor alle officioele uitgaven Kamerverslagen enz werd aangenomen Voorts sloot de vergadering zich aan bg den wensch omtrent bet tot stand komen van een internationalen bond van boekhandelaats voroenigingen Een bijzondere wetgeving tot regeling van de betrekkingen tusschen sckrgvers en uitgevers achten zg onnoodig Wel verklaarde zij zich voor het inrichten in ieder land van een natiouale boekbeschrijving en het wensohelijke van een diplomatieke conferentie om te bewerken dat voorwerpen behoorende aan openbare bibliotheken onvervreemdbaar en onaantastbaar verklaard worden Hot Vaderland heeft in een artikel over de Hoofdbegiaselea der Lagerwet verklaard bet ontwerp met warme sympathie te begroeten Het bevat toch alle beginselen waarvoor het blad nagenoeg twintig jaren zoolang het bestaat met volle overtuiging heeftgestreden vin de eerste plaats de persoonlijke dienst afschaffing van eiken vorm van dlenstvervanging zoowel plaatsvervanging als nummerverwisaeling en toepassing van het beginsel van algemeenen dienstplicht in gezonden zin Het denkbeeld van algemeenen dienstplicht met korten oefeningstgd vindt nog slechts onder enkele utopisten aanhangers meent het Vod Met voldoening hebben wg ontwaard dat de Begeeringen den tgd voor eerste oefening der dienstplichtigen niet verkort heeft in hare voorstellen Inderdaad een oefeningstgd van één jaar bij de niet bereden wapens en van anderhalf jaar bij de bereden wapens is wel zeer bepaald als een minimum te beschouwen waar men niet benoden mag gaan zonder de bruikbaarheid der lerende atrgdkrachten ernstig ie de waagschaal te stellen Over het voorstel tot afschaffing der dimitvervanging wil Hit Fad niet veel zeggen Er is daarover toch reeds zooveel geschreven en gewreven dst er inderdaad niet nieuws meer van te zeggen valt De Begeering bepaalt er zich dan ook wgselgk toe te verklaren dat de persoonlgke dienst onvermgdelijk noodzakelgk is om de noodige kaders benevens het vereisohte personeel voor de TervulUng van sommige diensten en betrekkingen te verkrggen En dit valt niet tegen te spreken Gaat men nu na dat alle Staten die de samenstelling hunner levende strijdkrachten op nieuwe grondslagen gevestigd hebben den persoonlgken dienst daarbij aannamen dan is toch immers de bewering niet vol te houden dst wg het zander dit beginsel zouden kunnen doen De grondslag van elk nieuw stelsel van legervorming moet zgn persoonlijke dienst dit is in ons oog een axiotaa waarover verdere discussie overbodig is Geheel ia dien geest heeft de Begeering bet dan ook opgenomen en zich niet begeven in eene wederlegging der bezwaren die door de tegenstanders nog in den laatsten tgd te berde gebracht werden Een tweede hoofdbeginsel van het ontwerp is volgens het Vod dat in de land en zeeweer enkel dienstplichtigen komen die roeds bg het leger hunnen dienstplicht vervuld hebben en deze reserve van het leger dus geheel bestaan zal uit geoefende manschappen die blijven dienen bg het wapen waarbij zij geoefend zijn Het is duidelijk dat de militaire waarde van dit gedeelte der levende strijdkrachten zoodoende aanzienlijk zal worden verhoogd Maar bovendien is eene zoodanige regeling als een zegen te beschouwen voor degenen die deel van de land en zeeweer uitmaken Wij betoogden reeds zoo vaak dat onze schutters als de nood eenmaal aan den man kwam diep te beklagen zouden zijn niet loozeer nog door hunne gebrekkige geoefendheid als wol door hunne mindere tucht orde en samenhang Aan dien noodlottigen toestand zal nu oen einde komen De ontwerpen verzekeren verder een voldoende aanvulling aan welke thans bg do zeer groote verliezen die een oorlogvoorende krijgsmacht rooral in den eersten tijd te wachten staan meer don ooit dringende behoefte is En ten slotte wijet het Fad op het voordeel van de invoering der vrijstelling van kostwinners van den dienst voor den tijd van vrede en van de invoering van tijdelijke vrijstellingen zooraede op de wijziging van het tgdstip van opkomst voor eerste oefening dat tusschen 1 en 15 Februari is bepaald waardoor een betere regeling der opleiding mogelijk gemaakt wordt De voorgestelde wijzigingen zullen jaarlijks ƒ 1 332 500 meer kosten Doch bij de beoordeoling dier hoogere kosten zegt het a 2 moet wel degelijk in aanmerking worden genomen dat ook bij het bestaande stelsel de kosten grooter en veel greater zouden worden indien werd overgegaan tot het uitbreiden der militie en het verbeteren der schuttergen bijv in den zin als in 1881 toen generaal Beuther minister van oorlog was voorgesteld werd Daarbij toch zouden afgescheiden van een aanzienlijke uitgave voor eens de jaarlgksche uitgaven vermeerderd zijn met een som van ƒ 2 270 600 een groot verschil dus in het voordeel van het nu aanhangige wetsontwerp Ten slotte zegt Bet Fad in s lands belang te hopen dat dit ontwerp in hoofdzaak oagewgzigd zal worden aangenomen Alle kringen der bevolking zullen schrijft Het Fad hunne leden elk gezin zal zgne zonen moeten beschikbaar stellen tot het vervullen van een deel der taak die op allen rast Mot deze behartigingswaardigo woorden der memorie van toelichting waarmede wij ten volle instemmen willen wij voor ditmaal besluiten BulteDlandscb Overzicht In de bgeenkomst welke de gemachtigden der radicale en werklieden partg te Brussel hielden werd besloten koning Leopold het volgende telegram te zenden i Tot uwe voorlichting hebt gij oen wachtwoord gevraagd van het land Dit wachtwoord is algemeen stemrecht Tevens werd besloten don lOden of den ISden September een congres bijeen te roepen waar een voorstel tot bet organiseeren van een algemeene werkstaking zal bespraken worden Vele gemachtigden voerden bet woord om te betoogen dat in plaats van den wettelijken neg de weg van geweld moest worden ingeslagen daar het volk dat de ware souverein is moest gehoord worden Naar aanleiding van de groote socialistische betoogiug ten gunste van invoering van het algemeen stemrecht kwamen van alle kanten des lands tal van extratreinen die een groot aantal deelnemers aanbrachten Het aantal deelnemers wordt op 40 000 geschat onder wie vele vrouwen Allen zongen de Marseillaise afgewisseld door kreten van leve het algemeen stemrecht Een gedeelte van den weg werd door den optocht in de beste orde a elegd maar om één uur kwam een hevig onweer opzetten dat gepaard ging met zwaren regen De betoogers werden daardoor verstrooid en zochten hun heil in buizen en koffiehuizen De talrijke menigte die zich tgdens den optocht in de straten verdrong juichte de socialisten zeer toe Elke groep werd voorafgegaan door vlaggen en borden waarop de eisch om algemeen stemrecht kenbaar werd gemaakt Na het onweer schaarden de betoogers zich naar het park Saint Gilles waar de leiders der socialisten op plechtige wgze don eed aflegden dat zij zander verpoozing zullen blgven strgden tot den dag waarop het algemeen stemrecht in België zou zijn ingevoerd Op dit oogenblik kwam weer een hevige stortbui waardoor aan de betooging een einde werd gemaakt Het garnizoen was in de kazerne geconsigneerd en de politie had buitengewone voonorgsmaatregelen genomen maar ongeregeldheden kwamen nergens voor In het Engelsch Lagerhuis zeide baron Henry de Worms dat de concessién waarop de Engelsche onderdanen in de nabgheid van Kosi basi aanspraak maken niet door de Engelsche regeering worden erkend Hü kan niet gelooven dat president Kniger aan den Tréinsvaalschen Volksraad heeft verklaard dat de Engelsche regeering beloofde geen bedenking te maken tegen aanhechting van Swarieland bij Transvaal zoodra de zaken van Swaziohind goed geregeld zouden zgn Tot zulk eene verklaring bestond geen grond De op 5 dezer tusschen Engeland en Frankrijk uitgewiaaelde verklaringen zgn aan het Parlement overgelegd De heer Bieger de bekende leider der OudCzechische partij in Bohème is te Weenen aangekomen ten einde met den minister president graaf Taaffe te beraadslagen of er nog niet een middel te vinden ia om het tusschen de Duitschers en OudCzechen getroffen vergelgk betreS nde Bohème ten uitvoer te brengen Op het oogenblik staan de kansen voor de totstandkoming van dit vergelijk zeer slecht De radicale Jong Czechen blijven zoo hevige oppositie voeren tegen de getroffen schikking dat deze alleen nog kans van slagen heeft indien de Oostonnjksche regeering er in kan bewilligen het Czechisch sis de officieele taal voor Bohème te erkennen Graaf Taaffe heeft zich steeds tegen deze concessie aan de Czuchen verklaard en ook keizer Frans Jozef heeft meermalen te kennen gegeven dat hij de Duitsche taal als de officieele taal in het geheele keizerrijk Oostenrijk zal handhaven Het is dus niet aan te nemen dat de regêering nu dezen eisch zal inwilligen Tot zekere hoogte is deze quaestie voor het ministerie Taaffe eene levensvraag Indien de beraamde verzoening tusschen de Duitschers eu Czechen mislukt moet graaf Taaffe weer op een andere wgze de meerderheid in den Oostenrijkschen Eijksraad samonstellep en dit is onder de tegenwoordige omstandigheden niet zoo gemakkelijk De heer Bieger deelde als zijn meening mede dat graaf Taaffe indien het vergelijk mislukt slechts de keus heeft om of liberaal te worden en met de Duitsch liberale partij een verbond te sluiten of af te treden Deze meening van den bejaarden Czechischen staatsman vindt weinig instemming Dat graaf Taaffe met de liberale partij zal regeeren wordt even onmogelgk geacht als dat hij na zich tien jaren al schipperend tusschen de verschillende partijen staande te hebben gehouden nu heen zal gaan omdat de verzoening tusschen de Czechen on Duitschers op den tegenstand der long Czechen schipbreuk dreigt te leiden Ook indien het vergelgk ter elfder ure nog mocht mislukken zal de minister president wel een middel vinden om zich weer op de een of de andere wijze een meerderheid in den Bijksraad te verschaffen De berichten over een dreigende ministerieele crisis in Oostenrijk die reeds ile ronde doen zijn in elk geval zeer voorbarig ook al is het nog duidelijk hoe graaf Taaffe zich uit de klem zal redden Bg de verkiezing van een lid der Italiaansche Kamer is bg de herstemming graaf Antonelli de candidaat der regeeringspartg gekozen met 6362 stemmen De candidaat der radicale oppositie Banelai verkreeg 4619 stemmen Voor het gebouw van het Oostenrijksche gezantschap werd een betooging gehouden waaraan 2000 personen deelnamen die riepen Leve Triest Totdrie malen werd de menigte uiteengedreven evenals een betooging welke men op het Colonnaplein hield De politieagenten en gendarmen moesten vereterkt worden door soldaten voordat het hun gelukte aan de manifestatie een einde te maken Helgoland is nu Duitsche bodem geworden De keizer vertoefde er Zondag van 11 tot 3 uren en heeft tot groot genoegen zeker der Helgolanders in een lange proclamatie verklaard dat hg met hun oude gewoonten zal rekenen en voorloefiig het tolen belastingstelsel onveranderd zal laten Uit Centraal Amerika blijven de beriohleo tegenstrijdig De Herald die steeds uit Salvador berioht ontvangt dat met New York in directe telegrafische gemeenschap is rtelt dat Generaal Barillas zoo zeker is dat de omwenteling in Guatemala sal zegevieren dat hg voortdurend een extra trein gereed laat staan om weg te kunnen komen Alle vreemdelingen roepen de hulp hunner gezantschappen in en de ge ant der Unie was zelf reeds op een oorlogsschip gevlucht Daarentegen wordt uit Meiioe gemeld natuurlijk uit Guatemalaanache bron dat de revolutie terrein verliest en genoraal Barrandia de aanvoerder der revolutionairen op Mexicaansoh grondgebied ia gevlucht en gevangen genomen Deelden wg vroeger mede dat de nieuwe president van Argentinië van Engelsche afkomst is nader wordt bericht dat hg een kleinzoon is van Friscilla Bright tante van John Bright die met zekeren Mr Bevan gehuwd met hem naar Zuid Amerika vertrok Een barer dochters huwde den italiaanschen ingenieur FollegriAi uit welk huwslgk de nieuwe president is gesproten Als een gunstig teeken wordt bet beschouwd dat de nieuwe Steering niet uit de opstandelingen is voortgekomen en toch algemeen symptahie ontmoet Een bewgs dat de strijd ging tegen Celman persoonlgk I I i JMmim mmmim f s ÜÉBV