Goudsche Courant, maandag 25 augustus 1890

Naar wg Tememen zyn da nieuw model verbandkist en voor de spoorwegen op de Teiligheidstentoonstelling met goud bekroond en kan de invoering van de nieuwe regeling tlians spoedig worden tegemoetgezien De minister van waterstaat enx heeft z ne goedkeuring gehecht aan hst voorstel der spoorwegbesturen om den a s winterdienst op de spoorwegen hier te lande 16 October a s in plaats van 1 October te doen aanvangen A s Zondag zal het grootste gedeelte van de iSoidhollandsche wielr ders te Bolterdam b j elkander komen Alsdan zal er een bondstocht plaats hebben naar Brielle over Delftshaven Schiedam Vlaardingen Maassluis en Bozenburg Terug over Zwartewaal Heenvliet Spijkenisse Poortugaal Zuidhoek Charlois en Katendrecht De rijders zullen s morgens 10 uur op het Westplein samenkomen Door den Alg Nederl Wielrgdera Bond worden op Zondag 14 September twee wegwedstrijden gegeven en wel één over 50 en eon over 20 KM De weg zal zijn voor dien van 60 KM Hillegersberg Moerkapelle Waddingsveen en terug en voor dien van 20 KM HUlegersberg Nieuwerkerk en terug langs den Burg De prgzen zuUen bestaan in verg zUv zUv en bronzen medaille terwijl eene extra gouden medaille wordt uitgeloofd voor hem die net 60 KM record verbetert De wedstr d zal plaats hebben uitsluitend op veiligheidstweewielera die het gewicht van 15 K6 to boven gaan Bg een twist te Koudekerk a d £ jn tusschen twee Ixgaarde vrouwen heeft de eene de andere met eene zware handbijl eene wonde aan het voorhoofd toegebracht van 3 5 centimeter lengte en waarbij de hersenpan werd blootgelegd De beschuldigde verklaart hare tegenatandster wel met beide handen aan het hoofd gegrepen maar geen bql gehanteerd te hebben Op de vraag vaa waar die geweldige wond was het antwoord Het kan zgn dat ik haar even gekrabd heb De verwonde is niet buiten levensgevaar Eene commissie nit de afd Den Haag van den Alg Ked Typografenbond heeft de volgende eischen gesteld Een arbeidsdag van 10 uur Daarvoor een minimumloon van 20 cent per uur Overwerk t is dus werken vóór of na devastgestelde 10 uur worde betaald met 5 cent perunr extra i Nacht en Zondagswerk worde met 10 cent extra per uur betaald Onder nachtwerk te verstaan de werktgd na 10 uur des avonds tot 5 uur des morgens Afschaffing van alle stukwerk De JO urige werkdag worde op iederen winkel tosschen patroon en gezellen onderling geregeld metdien verstande dat er minstens 2 uur rusttqd tosschen zij willen vergeven Heb je haar dan gesproken Ik heb haar teruggezien zg houdt tegenwoordig de tante van haren overleden echtgenoot gezeUchap de arme vrouwen hebben ruim haar deel van verdriet gehad Verbeeld u dat men thans mevrouw De Beaurand beschuldigt haren man vermoord te hebben I Ik weet dat het niet waar is on juist het afscbuwelnke van dien laster heeft mij tot nadenken gebracht Ik was niet minder dwaas en niet minder slecht dan de anderen Maar nu is het uit en daar ben ik bUjde om Heb je haar de papieren teruggegeven f Niet willende liegen maakte hij eene beweging met het hoofd die zijne moeder voor eene toestemming hield En je weet oog altgd niets Niets Vrouw Benoist breide voort met buitengewonen Ilgb je nooit gedacht zeide Mevr Benoist tot haren zoon dat uw vriend toen hij jong was mis jhien eene onvoorzichtige belo te aan de eene of andere vrouw heeft kunnen doen Eene belofte bv om haar te trouwen Ik heb daar dikwgls over gedacht en ik heb mgzelve afgevraagd of hg die totach was niet het hoofd kon verioren hebben toen ha bemerkte dat men hem voor een onedel man hiJld daar hg echter eenmaal gehuwd was kon niet meer terugtreden Heb je daar nooit Uit Ommen wordt aan de Zw Ort over den dood van d n heer Van Fallandt nog het volgende geschreven De heer Van Fallandt ging Dinsdagmiddag halfdrie achter hel kasteel Eerde langs de Kegge jagen om watersnippen te schieten eu zou tegen etenstijd terug z jn Men verwonderde zich dat hij tegen dien t jd nitt verscheen zoodat men om zes uur ging zoeken Om hairier had men hem dicht by de Begge zien schieten daar gekomen vond men in een aan bet water staand koepeltje het geweer hangen In de daarbij liggende boot lag zgn hoed en zakdoek Natugriijk vermoedde men een ongeluk en hoewel dadelijk de Kegge werd afgezocht en met eeu net afgesloten ontdekte men dien avond niets van den drenkeling Den volgenden ochtend te zes uur weder in booten met dreggen begonnen vond men om 8 uur zgn Igk ongeveer 80 meter stroomafwaarts van de boot Het schgnt dat hij zich in de boot heeft willen wassohen en toen waarschgnlgk door een duizeling overvallen overboord is geslagen De heer Van Pallandt leed in den laatsten tgd meermalen aan duizelingen en neusbloeding Aan den nationalen schietwedstrqd welke van 24 tot en met 28 Augustus te Hoorn wordt gehouden wordt deelgenomen door 48 korpsen eu vereenigiugen 0 a ook door het 4e Regiment Infanterie Bg de te Woerden gehouden tentoonstelling van paarden zijn de volgende bekroningen toegekend Voor dekhengsten van inlandsch ras niet ouder dan 6 jaar Boekei Barsingerhom Ie prgs J G van Dgk Schalkwijk 2e prgs Voor veulen merries met veulen 3 de Mol sOra venhage Ie prgs A Kromwgk Usalstein Ze prgs Voor merries geboren in 1884 1886 of 1886 G Kok Nieuwerbrug Ie pr A Kok Montfoort 2e pr N Vroege Kamerik 3e pr Voor merries geboren in 1887 of 1888 i A Oskam Utrecht Ie pr N Vroege Harmeien 2e pr Smorenburg Jut as bestuursprgs Deze prgzen en die op do vorige dagen toegekend werden in het lokaal van den heer £ van der Pijl uitgereikt na een korte toespraak van den heer C A Zelveldar secretaris der tentoonstelliugs commissie De remonte commissie was ook op het terrein tegenwoordig maar heeft niets aangekocht Onder de nieuwe schoolmeubelen aan de 2e openbare school te Berg Ambaoht trekt vooral de aandacht eene schoolbank vervaardigd ten behoeve van een kind zonder armen dat genoemde school bezoekt en die hoogst waarachgnlijk in Nederland hare wederga niet vindt Genoemde bank bestaat uit eene zitbank die gemakkelijk achteruit geschoven kan worden waardoor het kind in de gelegenheid ia met hare voeten te schrijven Het tafelblad is beweegbaar in verticale richting waardoor de bank voor lezen en scbrgven tevens kan dienen Ook de voetenplank is verstelbaar zoodat de leerling gedurende den ganschen leertijd van het meubel gebruik kan maken De bank is vervaardigd naar eene teekening van den hygiënist Coronel te Leeuwarden Aan bedoelden heer komt zeker dank vopr zijne belangelooze medewerking terwijl niet minder aan gedacht Theodore was opgeaprongen en liep met groote schreden de kamer op en neer Neen En dat is vreemd genoeg Dat isimmers eene oplossing Wat mij betreft het varbaast mij dat gij op dat denkbeeld zijt gekomen terwijl toch ik Maar in deze geheele zaal hebik als een ezel gehandeld Moeder gij zijt de verstandigste vrouw die ik ken Hij nam het kleine welgevormde hoofd van vrouw Benoist in zijne handen en kuste haar verscheidene malen op de beide wangen waarna hij tot zijn leunstoel terugkeerde eu weder in gedachten verzonk Gij moet gelgk hebben zeide hg na eenigeminuten Maar alleen kan ik geen onderzoek instellen dat kans beeft op welslagen men zou endat juist is onmogelijk Wat dan Men zou in de papieren van Uaymond moeten zoeken naar een spoor dat ons naar het verledaneleidde en hoe kom ik aan die papieren Vraag ze aan zijne weduwe zeide vrouw Benoist kalm die nadat zg haar kapsel weder in ordehad gebracht haar breiwerk had hervat Aan haar Wel je kunt ze toch niet stolen denk iklHet schijnt mij toe ook in het belang van die damete zijn dat men de waarheid te weten komt Na een oogenblik van stilte legde zij haar breiwerk op den schoot en zag haar zoon aan het gemeentebestuur is te prijzen dat geene opoffe ring ontziet om het onderwgs dienstbaar te maken aaifalle leerlingen zelfs aan misdeelden Bg de Tweede Kamer zgn thans tngekoaen do wetsontwerpen tot wgziging van de bepalingen der gemeentewet betrekkelgk de plaatselgke belastingen en tot wgziging in verband hiermede van de wet tot regeling van de grondbelasting De Duitsche vissoherg confereutie te Dantzig gehouden is gesloten Bg de behandeling van de quaestio over het poten van snoekbaarzen in den Bnn kwam de Ned afgevaardigde tegen dien maatregel op als schadelgk voor de zalmteelt De gronden door onzen vertegenwonrdiger tegen de snoekbaarzen aangehaald mochten de vergadering echter niet overtuigen Betreffende het ongeval dat den Duitschen soldaten bg Wurzburg ia overkomen deelt de Frankturter Zeitung nog eenige bgzondorhoden mede Het regiment marcheerde om halfzeven uit Wurzburg en kwam na l i uur te Eibelstadt aan De afstand was 10 kilometer de soldaten waren zwaar bepakt efi het was zeer warm 26 Béaumur en stoffig De gevolgen van dezen snellen marsoh onder deze omstandigheden deden zich spoedig gevoelen Keeds te Sommerhausen de eerste plasti na Eibelstadt vielen de eerste soldaten neer Later tusschen Ochsenturt 18 kilometer en Marksbreit vermeerderde het aantal der soldaten die niet verder konden zoozeer dat de inwoners weldra met wagens moesten komen om de bewustelooze manschappen weg te brengen Honderdzeventig soldaten vielen in onmacht en tweehonderd moesten nog uit het gelid treden en achterbigven De inwoners der geheele streek waren Zeer verontwaardigd De Wurzburger General Anzeiger zegt nde wegen van Sommerhausen tot Marksbreit geleken wel een slagveld In het Wurzburger Journal schrijft een ooggetuige dat de soldaten er uitzagen alsof zg uit den slag kwamen en omvielen als vliegen Een soldaat die bgna niet meer voort kon terwijl het schuim hem op den mond stond en zgn lichaam beefde alsof hg de koorts had moest voortgaan totdat hij dood neerviel Een streng onderzoek is ingesteld naar de juistheid dezer feiten Het regiment stond onder commando van kolonel Scholier die onlangs tot dezen post was bevorderd Weer is een lid van de Tweede Kamer ziek enweer beter geworden In den regel krijgt men inde dagbladen het bericht van de ziekte als de beterschap reeds is ingetieden Zou men detgelijke gezondheidsbulletins niet liever achterwege houden Heel interessant zgn zij toch waarlijk niet iedereen wordt wel eens ziek maar waarom het nu juist in de courant gezet als men lid van de Kamer is Zoo innig ia toch de band niet tusschen het volk en zgne vertegenwoordigers Amh Ct Bargerlijke Stand GEBOREN 21 kaf Jobinaei asden H na dea Eod en A BoBtefteto 22 Ellubeth Jobanna ooderi T u icra tn M Zwsiabscb Pieter Glludiiu oad ri M W SehoDtea en E do Grail Zie je Theodore als ik eens van zoo iets beschuldigd werd dan zou ik dag nog nacht rust hebben tot alles tot klaarheid was gebracht Zoo gaat het ook haar zeide Benoist treurig Welnu dan als je haar vriend bent moet het je aangenaam zijn haar de rust te verschaffen waaraan zij soo groote behoefte heeft Voor bet overige ofje haar behaagt mijn jongen dat is eene zaak tusschen u beiden maar uw plicht als vriend als vriend zoowel van de dame als van den overleden kapitein is de waarheid uit te vorscheo Gij hebt gelijk moeder zeide de jonge man opstaande zoodra gij mij niet meer noodig hebt Je kunt terstond vertrekken ik ben wèl enheb niet veel meer to doen Maar luister even mijnjongen Je weet wel dat ik je lief heb en je gelukkigwenach to zien Als die dame zin in je krijgt danzal dat voor haar aie niet veel anders dan ongelukheeft gekend in haar leven zeer gelukkig zijn omdatjij een beste jongen bent en je braaf zult gedragen Maar ik ben eene tsoenlijke vrouw en dat is mijne moeder voor mij ook geweest en zoo zal het als Godhet wil blgren zoolang onze familie zal bestaan Ikzou niet gaarne zien dat men uwe vrouw met denvinger kon nawijzen en zeggen Die vrouw is daoorzaak geweest van den dood van haren man hetbewgs daarvan is dat men nooit te weten is gekomen waarom hg zich heeft gedood Men moetweten waarom hij dat gedaan heeft Wordt vervolgd OVERLEDEN i 28 AnK A M van At 7 ai C Gladbacfa 74 j J NienwcahuiiOD 89 j ONDERTROUWD 22 Au H J Romgo te Baratveld 23 j eu M M Teepe 21 j R Reinderi 28 j en M Geleuote 27 j A de Brogn 4S j m M vaa der Klaga 49 j Haastreobt GEBOREN Adrlanua ouden W Varboom so A n Dijk OVERLEDEN J Slegt 2 j J do Graaf 6 w ADVERTENTIEN ARNOLDINA JULIA MEIJERS Hunne dankbare Kinderen Den 30 Augustus a st hopei onze geliefde Ouders FREDERIK KAREL JOHANNES KAGIE Hartelgk dank aan al de bewoners der Turfmarkt welke my geholpen hebben aan een zeer doelmatigen MANGEL Beveel mg tevens tot bet MANGELEN in ieders gunst aan Wed P W VAN EIJK Turfmarkt Allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zgn aan of stukken onder hunne berusting hebben behooreude tot de nalatenschap van wjjlen den Heer ADRIANVS COBNELiaaCaOVTEy in leven Koopman gewoond hebbende te Woerden en op den 16 Augustus 1890 te öouio overleden worden verzocht daarvan vóór 5 SEPTEMBER 1890 opgave betaling of afgifte te doen ten Kantore van den Notaris H GROENEN DAAL te Öoutia Opentare Verkoopïng te GOUDA op DINSDAG 9 SEFfEMBER 1890 svoorm 11 uur in het Ko£Sehnis chkt Schaakbobd bewoond door den Heer A DAM aan den Kleiweg ten overstaan van de Notarissen F M MONTIJN te Qouda en G J 8PRUIJT te Ouderkerk a d IJaiel van PEKO 1 Een Woon en Winkelliuis met ERF aan de Westhaven wgk B 186 te Qouda bevattende groote winkelruimte Bovenen Benedenvertrekken en ruimen Kelder met ingang vóór aan de straat en binnenshuis voorzien van Gas en Waterleiding Kad Sectie No 2113 Huis en Erf groot 1 Are 05 Centiaren Aanvaarding 3 Nov 1890 ERC 2 Een WOONHUIS op den hoek van het Plantsoen aan het Galgeveld wflk C No 93 te Oouda voorzien van waterleiding en verdere geriefelgkheden Kad Sectie B No 1831 Hnia en Erf groot 98 Centiaren Dit perceel is in publieke veiling d 7 Juli 1890 opgehouden Te aanvaarden dadelgk na betaling der kooppenningen De perceelen zgn te bezichtigen gedurende de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 unr Nadere inlichtingen verstrekt Notaris MONTIJN voornoemd Breeder bg biljetten Openbare Vrijwillige VERKOOPING m van den KOOJlJ iMOLEl i met volledig toebehooren SCHUREN ERVE en GROND aan de Gouwe en Noordkade onder Waddinxveen om te aanvaarden 15 SEPTEMBER 1890 op Dooderdag 4 September 1890 des voormiddags ten 11 ure ia de tHAHMOSiï op dfi Markt te Gouda ten overstaan van den NotaHs MAHLSTEDE te Bergambacht Openbare Vrijwillige Verkooping TB REEUWIJK en GOUDA ten verzoeke van het R K KERKBESTUUR van Meeutoijk ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen ïen Eerste Op Maandag 1 September 1890 ten 10 ure des morgens op het terrein van de Oude R K Kerk en Pastorie in Bandenburg te Beeuwijk van ongeveer 70 beste lEPEBOOMBN geschikt voor Wagenmakers en Klompmakers 2 BSSCHEBOOMEN 11 LINDEBOOMEN 1 bruine BEUK LINDEN en lEPENHAKHOÜT enz enz alles staande en groegende op gemeld terrein Ten Tweede Bö m W d a il September 1890 ten II are des morgens in t Verkooplokaal van het Café hbt SchaakBOBO aan de Kleiweg te GOUDA V4N PERCEEL EEN Voor Afbraak De oude R K Kerk van Reeuwijk in Randenhurg met Toren en Schuur PERCEEL TWEE Voor Afbraak De oude R K Pastorie van Reeuwijk slaande naast perceel Een PERCEEL DRIE Het geheele Terrein waarop thans nog die f sbouwen staan zonder die gebouwen met uin Laan en aldaar gelegen verderen grond strekkende van halve wegsloot tot t voormalig Kerkhof en tot de halve achtersloot PERCEEL VIER De gemelde Pastorie zgnde deftig Heeienhttis met II Kamers voorzien van vele genjakkeu nog niet langgeleden nieuwgebouwd behevens het geheele Terrein sub perceel drie vermeld De kooper van dit perceel 4 is niet verplicht tot afbraak der Pastorie en beeft het recht van naasting der bovenbedoelde op het terrein groegende Boomeu enz fietaaldag op 15 October 1890 onder borgstelling Breeder in biljetten Bezichtiging dagelgks met uitzondering van Zondiig en Dinsdag Aanvrage daartoe aan de Pastorie Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris Mr MOLENAAR te Waddinxveen 4 bekwame TIMMERLIEDEN GEVRAAGD Adres aan het Bureau van dit Blad SEI r POST Schev eningen DINSDAG 26 ACQUSTDS 1890 S7UF1NIE C0N0EST door het Orkest van het Amsterdamsch Concertgebouw onder Directie van den Heer W KES Aanvang 7 uur Entree 49 Cents Plaatsen zgn te bespreken ad 25 Ct tot DINSDAGNAMIDDAG 3 uren Na afloop van het Concert TRAMS en STOOMTRAMS disponibel Openbare Vrijwillige Verkooping bg veiling en verhooging op WOENSDAG den 3 SEPTEMBER n en bg afslag en toewgzmg op WOENS DAG den 10 SEPTEMBER beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van C OOMS Herbergier te Gouderak van Een Heerenliuis ïïl ïy met TUIN ERF en DIJK twee HUIZEN waarvan één ingericht tot twee Woningen mede met TUIN ERF en DIJK eene EOMANSWONINQ met SCHUREN STOEPHUIS en verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD ERF en DIJK en voorts diverse perceulen Wel Bfloi Bouw m Grlendland WEG eP WATERING staande en gelegen in de gemeente Gouderak in den polder Middelblok nabg het dorp te zamen groot 17 Hectaren G8 Aren 68 Centiaren Alles breeder omschreven bg boekjes welke te bekomen zgn ten kaötore van den Notaris G J SPROUT te Ouderkerk aan den IJsel waar ook nadere inlichtingen worden gegeven zullende des verlangd aanwgzing geschieden door den Heer W OOMS te Gouderak p E mmmi m 8 Oravenhage NOOBDEINDM 139 Alle werkdagen van 10 11 en l 2 te conaulteeren voor ziekten van Maag en Ingewanden Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Tusschen scliool de Avond of Ueriialingsschool de Kostelooze en de Hewaarscliolen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de iDSCbrijving van Leerlingeo wier plaatsing men met den 1 OCTOBER 1890 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG 26 AUGUSTUS 1890 des namiddags ten vgf uur Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie de Secretaris Ma J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 14 Augustus 1890 f T r