Goudsche Courant, dinsdag 24 februari 1891

Ook ket Kabinet Maokay wordt heftig bestreden Allerhande schrikbeeld is aan hot volk voorgesteld van eene regeering der recbtengde O a tou een stelsel van uitsluiting worden gevolgd Dit heelt echter juist de tegenpartq jarenlang gedaan Ja Thorbecke heeft telfe tal van ambtenaars gedwongen tot heengaan Di aronder 3 commissarissen des Koninga in de provincie Een burgeroorlog lou komen Maar joiat u de bestaande strgd uit der liberalen schoolstelsel voortgekomen voor een goed deel geëindigd En dit op eene wijce waarvan Mr van Gennep dezer dagen in de Eerste Kamer verklaarde dal j gansoh niet streed met bet liberale beginsel Van al die sombere voorspellingen is niets uitgekomen Thans is echter de groote grief gebrek aan werkzaamheid bij dit Kabinet Terwg l overvloed van werk voorhanden is tal van maatregelen worden voorbereid de meeste hervormingen reeds vroeger door liberalen hadden kunnen zijn tot stand gebracht de val van dit Kabinet alleen nieuwe fertragiug veroorzaken zal Ook Mr Buys getuigt dat al mucht dit Kabinet alleen slagen met het oplossen van de schoolkwestie en de militaire kwestie het aanspraak zal verworven hebbon op een eervollen naam in onze parlementaire geschiedenis enz Ook over den geest waarin gewerkt wordt kan niet worden geklaagd Zelfs de wetsontwerpen die meer eene politieke kleur dragen kunnen van libe mie zijde worden gesteund Voor de schoolwet was het grootste deel der liberalen De stedenwet werd gesteund door de heeren Veegena Kerdijk en Van Houten De vaccinewet strekt om terug te komen tot hetgeen ook de Minister Geertsema wilde geljjk liet Kabinet zich eveneens op dien liberalen Minister ter zake opheffing der theol faculteit beroepen kan Dit alles is niet voleind De antirevolutionairen hebben juist voortdurend gezegd dat zij in tegenstelling van der liberalen eenzijdigheid eene politiek wenschten te volgen die voor het ganache volk aannemelijk was En als dit Kabinet valt wat zal dan in de plaats treden Zelb ia de oppositie hebben de liberalen niet tot eenheid kunnen komen Hun ongeschiktheid om straks als Kabinet op te treden wordt dan ook erkend door mannen als Prof Buys en de heer Fransen v d Putte Treffend is der liberalen gebrek aan eenheid uitgekomen in het onlangs gebonden 6 daagsch debat in de Tweede Kamer In 18S6 waren 6 dagen Ie weinig om het verschil tossehen liberalen en conservatieven te vinden in 1S91 warrn 6 dagen te kort om der liberalen eenheid te ontdekken Twee punten meende Mr Borgesins toch te kunnen noemen waaromtrent men het eens was progressieve inkomstenbelasting en jrleerplicht Maar omtrent het eerste werd hg tot de orde geitwpen door den heer Rooseboom en wat hrt laatste betreft bevatte juist do Tijdapiegel van Januari een pleidooi van Mr Eyssell tegen leerplicht met herinnering aan het vóór enkele jaren door de Juristenvereeniging genomen besluit die zich ereneens daartegen had verklaard De liberale partg zal tot ontbinding moeten komen ons politieke leven zal er bij winnen Aan ons antirevolutionairen heeft men verweten een rmonstervarbond te hebben aangegaan d i een verbond met verloochening onzer beginselen Thans echter sohqnen de Roomschen juist zich tegen ons te keeron van wege onze onverzettelijkheid Maar geweest zijn en moet mij steeds weer vragen is het geen droom Een droom het geluk bereikt te hebbeo waarnaar ik zoolang gezucht en verlangd heb En dan voel ik naar den ring dien gij mij op onze verbvingadag gaf en die onze trouwring zal worden Hoe lang zou het geduurd hebben of dit slot zon een nieuwe meesteres in de gade van mijn zoon gevonden hebben denk dus niet ilat ik het mot een zwKar hart verlaat Ik ben er steeds gelukkig ge veest met mijne kinderen en nu krijg geluk dat ik gedacht had niet meer te zullen bereiken Eo nu verbeeld u Uans dikwgls ben ik voor mijn geluk baug omdat het mij te groot toeschijnt en het is mij alsof het mg slechts geleend is voor korten ti d als was de zon opgegaan om plotseling Toor mü te verdwijnen en mij in bet donker alleen te laten Ziet ge zoo is het in t leren is men arm dan wenscht men zich een schat en heeft men hem gekregen dan is men bang hem te verliezen Dat j misschien op de wnze van een gierigaard maar gierig wordt men licht als men iets van waarde bezit Toch is mg het hart te zwaar om te schertsen zwaarder is het mij evenwel nog om u het waarom te schrijven Maar het moet zoo zg n en ik mag het n niet verzwijgen hoewel ik over alle middelen nagedacht heb die mij er een grond voor zouden kunnen geven a van het volgende onkundig te laten de liberalen loopen geraar te komen tot wat men ten onrechte ons verweten heeft als zü den moed blijren missen tot scheiding der heterogene elementen over te gaan Er ia iets beters te doen dan maar te strijden om het eene Ministerie voor en het andere na ten val te brengen Laten wij ons klaar en duidelijk omtrent onze beginselen uitspreken Dat doe elke partij Te meer omdat naar het zich laat aanzien de eerste jaren telkens Kabinetten op eene coalitie zullen moeten rusten Niet déna groep kan de meerderheid op den duur vormen Men spreekt thans ook van een hervormingspartij die moet ontstaan De N Bott Ct behandelt deze zaak eenvoudig Die partij ia er reeds En wel de groote liberale partijl Antirevolutionairen zijn aartsvijanden van allen vooruitgang Toch sprak Dr A Pieraon in rOudere Tijdgenoolen van een liberale party die liefst alles bg het oude Iaat Voorts is hol wat gevaarlijk in het algemeen eene hervormingspartij te willen zijn Het komt er op aan in welken zin Dezer dagen ried Mr Van Houten aan de verkiezingen voortaan op Zondag te houden En als gewezen was op het bezwaar dat hieruit voor velen volgen zou zeide straks de verslaggever van de Amiteriammer op even zuiveren als oppervlakkigen toon dat slechts de vraag was wal meer moest wegen hel msagbczwaar van den een af het gemoedsbezwaar van den ander Mei zulke hervormijg ia dezerzyds weinig aan te vangen Toch dwingt wel het antirevolutionair beginsel voortdurend het oog voor wgzigiog geopend t houden God ia niet een God van stilstand We hebben het kleed te veranderen naar gelang van den groei der maatschappij en de ontwikkeling der omstandigheden En zoo moet dan ook door ons gestreden worden voor een sociale vertegenwoordiging verbetering van onze sociale toestanden terwijl spr daarbij opkwam tegen de onedele verdachtmaking van bet aanstaand sociaal congres door Mr Kerdijk voor scheiding van kerk en staat niet gelijk dezer dagen gezegd is ter wille der doleerende kerken maar aanvaard door Groen reedt in 1862 opheffing van de theologische faculteit aan de Overheidsunirer siteiten mede door Groen gewild en bevordering van vrij hooger onderwijs Nadat achtereenvolgens deze eunten breeder door den spreoker waren toegelicht eindigde hy met er op te wq zen dat juist op die wijze het best de eenheid onder de zonen van hetzelfde vaderUnd bevorderd worden zou Staten Oeneraal Eebste Kak Zitting van Zaterdag 21 Februari BiJ de voortgezette behandelijig van het ontwerp vaslatellende bepalingen tot bescherming van rijkswaterstoatswerken betwistte de heer VlieUnder Hein de levensvatbaarheid der wet wijl daarin niet het regeeringsgezag wordt vastgesteld over de in de wet genoemle ol eeten Nadat do heeren L ran Niqien van Lijnden van Swinderen en Insinger veraohillende bedenkingen bodden geopperd constateerde de minisier van waterstaat dat deze wet feitelijk den bestaanden toestand sanctioneert Zy bejogt geen verscherping van slrafoepalingen en zal n ar de verzekering des ministers mild en ruim toegepast worden Voor dijkvallen eu oeverafschuivingen in Zeeland i Spoedig na mijn aankomst op Kirchberg als de I eerste stormachtige vreugde van mijne kinderen I over de terugkeer hunner oude moeder voorbij I was nam ik beiden mede in mgn boudoir en ver I telde hen met een van geluk overvloeiend hart van onze verloving I Fred zette eerst een lang gezicht en groote oogen I maar dit duurde slechts een oogenblik daarna om armde hg mij en zeide op zijn trouwhartig toon j I Geluk ermee lief mofidertje I U zult wel het best weten wat gij doet niet waar P En een flinke man is de stiefpapa toch zeker Ja daarvoor meen j ik uw goeden smaak te goed te kennen l Ik wist dat mijn kind zoo spreken zou maar toch j maakte zijne woorden mij gelukkig en lachend 1 wendde ik mij nu naar de andere zijde om Sol j mijne dochter mg n trots te hooren I Sol echter stond doodsbleek als vastgeworteld voor mij Zg zag mij met hare groote oogen aan en voegde mij toen harde zeer harde woorden toe over de dwaasheid van eene oude vrouw van de ontrouw der weduwe aan haar doeden man die zij in t leven geacht had van winzuchtige bedoelingen die u u gedreven hadden eene zooveel oudere vrouw te huwen en In het begin stond ik als verlamd onder den stortvloed van verwijtende woorden toen wees ik naar de deur Ga sprak ik En zij ging zonder mü aan te zien en ik had zal de mogelijkheid van exoeplioneele bepalingen worden nagegaan Het ontwerp werd hierop aangenomen met ig tegen 15 stemmen Als naar gewoonte kwamen by de begrooting van Waterstaat zeer rertchillende belangen ter sprake De heer Prins was hel die uiting gaf aan de klachten over de exploitatie der spoorwegen Wg hoorden doarby met veel klem verzekeren dat de regeling in dezen winter allerellendigst was geweest en dat die veel beter had kunnen zgn maar tij kunnen niet zeggen een bgzooder helder licht over do moeiIgkheden te hebben zien opgaan In het buitenland was het zooveel beter gegaan als de heer Prins het zegt zal het wel zoo wezen repliceerde de heer Meinesz sceptisch die zgn redenen had niet dieper in hel onderwerp in te gaan Ook wg betwgfetgn dio alonte verzekering Elders neemt bg gesloten water het spoorvervoer niet zoo enorm toe als bg ons omdat elders hel vervoer te water zoo groot niet is maar men behoeUe bgr in den wintortyd de bladen uit de Rynprovinoie slechts in te zien om overtuigd te worden hoe ernstig do klachten daar waren over de Staatsexploitatie De minister stelde in het licht dat hel onmogelijk is materieel en pertoneel la hebben berekend voor het buitengewone verkeer van dezen winter maar boiendien dat men in zulke tijden te worstelen heeft met ziekten van het pertoneel waardoor met zija toevlucht moet nemen tot minder geoefenden En zoo ook thans in de verwarring nog geen volkomen orde IS gekomen it dit ook niet vreemd daar de fouten lang nawerken waar het gewone ver keer niet stilstaat De heer Wertheim kwam met weinig succes op voor het pertoneel der telegrafie dat bij de postambtenaran achterstaat in de schatting der odpinislratie Wy vermelden nog het pleidooi van den heer Nebbens Sterling die zich als gemakkelgk spreker deed kennen voor gsopruiming op de Nieuwe Uerwede ten opziohle waArvan de ongekend gunstige afloop der i sbezetting in dezen winter niet tot zorgeloosheid mag stemmen i den aandrang van meer dan éea zgde met kracht en denkelgk niet vruchteloot gebezigd om bg de beperking van Zondagsdienst bg post en telegrafie niet te rcr te gaan eiudelgk een belangwekkende discussie over de verzekering ran arbeiders tegen ongerallen by rijkiwerkon Het hoofdttuk werd zonder tlemming aangenomen zoodat roer beden nog de koloniale begrootingen orerbigven Men lohrgft uil de Haag aan het HondeMlad Toen in de laatste dogen éa pert by hoor verslag over de tentoonstelling op het Dramak den naam van Deijstelhof noemde wient riaachen en aquarellen eeoe openbaring tchenen vroeg iedereen wie it die onbekende De Hoagsohe kroniektchrijver kon daarop antwoord geren Een twaalftal jaren geleden zag de bekende kunstschilder jhr Heemskerk van Beeta in Overijsel ten boerenjongen op een hofstee zulke mnkwaardige dingen naar de natuur teekenon dtt hg in die knaap een kuntlenaar meende te ontdekken Hrt boerde wilde niet liever dan teekonen en zoo kwam Degttelhof voortgeholpen door Heemskerk op bet Haagsche Teekenacadeniie waar hy zich bekwaamde voor het diploma M middelbaar ondarwgs en het teekenen Het boertje toekende verwondtr I een zeer slechten nacht Van morgen vroeg bracht men mg een brieve van haar van den volgenden inhoud Ik zal en wil de tweede echtgenoot mgner moeder nooit zien en verzoek om de toetlamming naar de zutter van mgn overleden en onrergetelgken vader Ie vertrekken Sol Ik acbreef onder deze regelen met een bedroefd hart Het verzoek ii toegestaan Verder niets Weinig tgd later rolde het rgtuig dol hoor naar hel italion bracht uit de poort Fred kwam neertlochtig lol my en zeide Zy it weg moeder I En zy bleef by haar gevoelen onveranderiyk onverbidileiyk I Dal it dut voorbg Ik heb geen dochter meer en mgn geluk heeft reedt een offer verUagd Fred laat u groeien en u zeggen hoezeer hg er naar verlangt u te leeren kennen Xenia Hant von Weiher was in welstand naar Kirchberg overgekomen voorloopig onder den titel von gast det huizee want ter gelegenheid van de opening der jacht zou de verloring bekend gemaakt worden alles woa dut nog een geneim dot alleen maar aan den jongen vortl en zgn zusier bekend was JFordi ttnolgi liik goed gooebdde de exacte wetenschappen in een ommezien in zijn bol en legde een prachtig examenaf Toen hg terugkwam en men hem vroeg hoe hetgeweest wos antwoordde hy leukweg Best Daaris niks aan hoor De vlugge teekenaar werd kort daarop leeraar aan een inrichting van openbaar onderwgs te Amsterdam en menige zwaarhoofd vreesde reeds dat de wetenschap de kunst verstikt bad toen Degsselhof dezer dagen hot tegendeel kwam bewyzen In hel Zondagiblad leest men een huwelgk door de courant is doorgaans uu juist niet iets zou men zeggen wat onder poëtische omstandigheden wordt aangegaan Zielen die elkander per advertentie moeten zoejien en vinden kunnen moeilgk verwant en zullen zeker niet hooggestemd zyn Haar men kan ook op eene andere inderdaad voor onzen on romonlischen tgd nog al poélische wgze door de courant aan elkander komen AUyd in het redactioneel gedeelte Stel dat een gevoelvol diohleresje hnren arbeid die onder een paar eenvoudige initialen in hot letterkundig gedeelte van het dagblad of in hel weekblad verschgnt ziet opgemerkt door een componist van grooteron aanleg voorloopig nog don van naam die zyn talent aon haar t lent beproeft en hare dichterlgke gedachten op zgno muziek zot Vandaar tot een bescheiden bezoek aan het redac tiebureau is maar ééae schrede De rol mei bet op muziek gezette versje wordt overhandigd en het verzoek gedaan om als trail d union te willen dienen tnsschen oomponisl en dichter De initialen worden nameiyk eerst als die van een hoer opgevat Op een ingezonden dankbrief der dichteres onder handhaving der anonymiteit en voorloopig ook van hel vermeende matculinum komt dan al tpoedig eene aanvrage om den juiaten naam en het adres te mogen weten Uit eene aangeknoopte correspondentie ontstaat eene persoonlgke kennismaking die beide partyen eerst oen weinig verrast naluurlgk doch die medevalt de luldjes nader tot elkander brengt al inniger en inniger wordt en ten slotte tot een huwelgk leidt Zieldaar slechts in zeer vluohtigen en dorren omtrek aangeduid óók een huwelgk door de courant een vry zeldzaam exemplaar zeker Welnu juist om dezer zeldzaamheid wille vinden we vrybeid onzen lezers te vertellen dat we dezer dagen een zeer opgewekten en dankbaren brief kregen van een paartje dat elkaar op deze wgze in ons Zmdaffablad heefl gevonden een huwelgk dus waorbg wg een onbewuste en onschuldige middelaarsrol hebben gespeeld en waarbg we eigenigk t heeft aan het paar trouwens niet gelegen I als getuige hadden moeten tegenwoordig zgn wy groeten u en uw Zondagtblad dat ons tol Zondagskinderen heeft gemaakt dus besloot de bruid haar schryven Ondervindingen en brieven van dezen aard zyn te zeldzaam in het leven van een journalist dan dat hg l ia zoo zgn eenige wijze ran zieh te kunnen uiten er niet een berichtje van zou maken een ditmaal dat eindigt met eenen hartelijken gelukwensch bg wgze van toost op het bruiloftsmaal Uit Landen wordt van 11 dezer geschreven Gisteren op Vastenarond hier shrove tuesday geheeten is volgens hel oude gebruik in alle gezinnen en restaurants de moaltyd met een sehotol ponnekoeken besloten Deze gewoonte is ook in de groote openbare scholen ingevoerd In de West minsterschool bestaat in verband mei den Vastenavond een curieus oud gebruik Nadat de ochtendscbooUyd afgeloopeq is komen alle scholieren in de groote hall bgeen waar de groote eikenhouten tafel met het zwarte boek en de roede die tot het straffen der scholieren gebruikt wordt staat De monitors der school kiezen door het lot twaalf stevige jongens uit die zich in het midden der hall plaatsen dicht onder een yzeron stang die van den eenen muur naar deu andoren reikt De klok luidt en gevolgd door een kok mei een wit voorichoot voor treedt de provoost binnen in zwart gewaad met den zilveren schoolscepter op den schouder Op een teeken plaotat de kok zich met de braadpan waarin een bruin gebakken pannekoek blinkt roor de gzeren stang balanceert zijn pan een oogenblik en werpt dan den inhoud over uo stang in de hoogte Als de koek op den grond valt werpen de jongens zich daarop een hoop schreeuwende hoestende rechtende jongens rollen orer den vloer Plotseling klinkt eene halfverslikte stem ik heb hem en de kluwen ontwikkelt zich om den overwinnaar met den koek in flarden gescheurd in de hand het opstoan gemakkelijk te maken Hg ia erg toegetakeld precies als de elf die er mei niets zgn afgekomen maar zyne belooning is eene blanke gouden guinje De geheele school heeft t namiddags vacantie Bier op de Fhilippgnen Volgens mededeeling van den consul der Vereenigde Staten te Manilla wordt er op de Fhilippgnsche eilanden taraelgk reel bier gedronken daar deze drank rolgecs oordeel van de aldaar wonende Europeanen een voorbehoedmiddel is tegen het afmattendo klimaat Aangezien de zeden en gewoonten der Europeanen door ds hoogere klasse der inboorlingen worden nagebootst is het bier ook d rom zoo gewild omdat hel wegens zijn hoogen prijs S 0 60 per halve flesch als een aristocratische drank beschouwd wordt iemand die zgaen gasten geen bier voorzet wordt dan ook niet gerekend tot den hoogeren stand te behooren Het grootste gedeelte ran hel geïmporteerde bier komt nit Engeland Ongereer een jaar geleden Is op de Philppgnsohe eilanden de eerste bierbouwerij opgeriohi waarin een kapitaal gesloken werd ran S 50 000 Volgens den Börsen Courier ran Berlijn zal op de dit jaar plaats hebbende internationale electrioiteits tentoonstelling te Frankfort a M een groote kabellu chtbol worden benut om het verschillend gebruik aan to toonen dat bg do luchtschecpvaart van de eleclnciteit wordt gemaakt De ballon zal ingericht zg n om tien personen te doen opstijgen hel windas dat voor het oplaten en neerhalen dient zal door olectrioiteit worden bewogen een telefoondraad zal het schuitje met den grond verbinden en eene electrische lamp zal bg nachtolüke opstgging het omliggend terrein verlichten Ook zullen tgdeos de lentoonitelling proeven worden genomen met het besturen van ballons door electriciteit en met het langs eleclrisohen weg bereiden van waterstofgas zooals dit thans ook te Meudon in de werkplaatsen van hel Fransche leger plaats heeft In Amerika waar de electrische spoor en tramwegen reedt een beduidende lengte in kilometers betlaan is men in den laatsten tijd ook op het denkbeeld gekomen de electriciteit dienstbaar te maken aan het vervoer van brieven en drukwerken Te Boston heeft zich voor dat doel reeds een maatschappg gevormd en de voorloopige resuUalen waren lang niet onbevredigend De inrichting bestaat uit twee boven elkander aangebrachte ijzeren rails waarlusschon de wagen op wielen zich voortbeweegt Die wagen heeft den vorm van een grjot prujectiel met een doorsnede van 2 cM on een lengte van 3 5 meter Op afstanden van ongeveer 2 meter zijn over de goheele lengte van de baan draadspoelen van ongeveer 30 cM doorsnede aangebracht die ieder 9 kilo koperdraad van i InM diluie bevatten Door die inrichting wordt de wagen op hot oogenblik dat hg met zgn spits toeloopeud einde in zulk een spoel komt in den door de rails looponden eleolriachen stroom gebracht en zoodra het middeldeel de spoel raakt weder uil den stroomkring gevoerd met een kracht lic voldoende is om hem tot de volgende spoel te brengen waar dan weder hetzelfde plaats vindt zoodat de wngen op die wgze de geheele baan afloopt De palen waarop de rails rusten zijn slechts 1 tot 1 Vi meter hoog zoodat de wagen op elk punt van den weg gemakkelgk te bereiken is De wagen bevat op verscheiden plaatsen gzeren deurtjes waarin men de postpakketten kan doen De proefbaan te Boston heeft een lengte van 900 M met verscheiden kronkelingen en hellingen De wagen legt dien weg af in l minuut doch men hoopt bg minder geaccidoiiteenl terrein de snelheid te kunnen opvoeren tot mivateus 3 kilometer per minuut Tol hut levercu van den electrischen stroom gebruikt men eeu dynamomachine die door een stoommachine van 20 paardenkraoht in beweging wordt gebracht Natuurigk valt er als an elke nieuwe uitvinding ook hier nog veel te verbeteren en te vereenvoudigen vóór de electrische post algemeen dienstbaar kan worden gesteld doch de ondernemers met den eleclroteohnicus prof Dolbear aan het hoofd beweren dat hun uitvinding binnen weinig jaren het algemeen gebruikte middel voor postvervoer zal zgn Amet a Een vgf jarig knaapje heeft door zgn tegenwoordigheid van geest zichzelf en zgne beiden jongeren zusjes hel leren gered Te Mieradorp bg KönigsWuslerbausen was de koetsier Gnildig met zgn rrouw uitgegaan terwyi zg hunne kinderen alleen thuis badden achtergelaten Om den tgd door te brengen gingen de kleinen aan het knikkeren en pur ongeluk viel daarby een der knikkers onder hel ledikant Intusschen was de duisternis ingevallen en hoe het jongere ook zocht hg kon zgn knikker niet terug vinden Nu had hg wel eene van zgne ouders gezien dat die in donker met een brandende lucifer naar iets zochten Spoedig had hg hot lucifersdoosje bemachtigd een stokje aangestoken on hiermee kroop hg onder het bed doch daar vatte eenig stroo dat uil een matras hing vlam waardoor zoo n walm ontstond dat de knaap bgna was gestikt Hy kroop echter dodelijk onder het ledikant vandaan pakte zusj op dat met stralende oogjes naar de vlammen stond te kgken en bracht het kind uaar buiten Hierop snelde hg weer naar binnen om zgn jongste zusje dat in een kinderwagen lag te slapen te redden en toen dit gelukt was putte hy in den tuin een emmertje water om het vuur te blusschen Inmiddels haddon eenige buren het gevaar bemerkt en nu was spoedig de vuurgloed gedqpfil Een curleuse toepossing van het premiestelsel werd dezer dagen in Engeland in praktijk gebracht Pearton t Journal een weekblad had behoefte aan abonnó s en deed nu week aan week aan het hoofd der eerste pagina do volgende aankondiging versohgnen Onze premie eene vrouw en honderd pond rente Verder in het blad rond men de bgzonderheden De heer Pearson en zijn vrouw zelf eeu jong en gelukkig getrouwd paar wilden het geluk der menschheid en van bun blad op de volgende wijze bevorderen Zg kozen een jong meisje uit dat inderdaad heel wat physieke en moreele goede eigenschappen bezat zg vergunden haar een man te kiezen uil de abonné s en waarborgden haar honderd pond sjaars uit de opbrengst van Pearson Journal Er kwamen een menigte pri tendenten Gewezen officieren van de zee en landmacht gewezen ambtenaren uit Britsch Indié en vooral een overgroot aantal Angükaansche predikanten Uit de aanvragers deed de familie Hearson eerst een zekere keus en zond er dan lederen middag een naar het jonge meisje en hare moeder die in eene voorstad van Londen woonden om te gaan theedrinken Hectoliters thee ponden bg panden koekjes werden op die wgse verorberd Maar het meisje kon geen keus vinden ile volmaakte echtgenoot dieuzg wenschte kwam niet Na eenige maanden Hot de heer Pearson over den uitslag niet ontevreden de aankondiging erdwgnen Hetgeen mg het meest genoegen doet zeide hg is eene volmaakte vrouw ontdekt te hebben zoo volmaakt dat geen man harer waardig is Hetgeen hem nog Aeer genoegen deed was wellicht de honderd pond sjaars te kunnen uitzuinigen en het gewenscht aantal abonné s gewonnen te hebben Bultenlanüscb Overzicht Bg de nieuwe leening voor Duitschland en het koninkryk Pruisen is voor voover tot dusver bekend voor dertigmaal het gevraagde bedrag ingeschraren Gevraagd werden 200 000 000 Mark voor het Duitsche Egk en 250 000 000 Mark voor het koninkrgk Pruisen Hel grootste gedeelte dezer som werd naluurUjk aangeboden door de Berlgnsche bankiers die uaar men beweert alleen voor twaalfmaal het gevraagde bedrag inschreven maar toch toonden ook andere landen groote deelneming en werd ook in Nederland België Engeland en Oostenrijk voor een aanzienlgk bedrag ingeschreveu üe inschrijving was op Vrijdag opengesteld van s morgens 9 tot s avonds 5 uur Ten einde invloed Ie oefenen op den koers werden te Berlgn de onzinnigste geruchten verspreid Eerst werd ter Berlgnsche beurze verteld dat keizer Wilhelm ernstig ziek was geworden eo voor geruimen tgd naar Italië ging terwgl hg hot regentschap aan zgn broeder prins Hendrik zou opdragen Van de beurs drong hel gerucht ook door tot hel Huis van Afgevaardigden en zoo kn am het ook den minister van financiën den heer Miquel ter ooro De minister haastte zich om bg de betiandeliog der inkomstenbelasting waarmede de Pruisische Kamer nog bezig is terstond zgn afkeuring over dergeUjke hsndelwgzen uit te spreken Tevens verklaarde de heer Miquel dat het gerucht geheel ongegrond was Behalve het gerucht van s kiezers ziekte dat ook te Weenen door de Neue Freie Presse werd verspreid deden te Beilijn nog tal van andere dergelqku praatjes de ronde Zoo o a erspreidde zich ook hel gerucht dst keizerin Frederik te Pargs door hel volk beleedigd zou zgn en dal president Carnol zgn ontslag had genomen Op last van den roinitter van financiën werden terstond deze geruohlen tegengesproken maar toch bleven ze niet geheel zonder invloed Wat de gezondheid des keizers betreft verzekert de Nationale Zeitung dat deze niets te wenSchen iaat Trouwens Donderdagmiddag was er diner ten bore Vrgdagochlond maakte de jieiter zyo gewonen rit in den Thiergarten en s aronds woonde hg hel jaarlijksche feestmaal bg ran de Brandenburgsche prorinciale staten waar Wilhelm evenals ten vorigen jare weer een toespraak hield Er bestaat dan ook geen twijfel af het gerucht van s kiezers ziekte heeft zgn oorsprong aan de leening te danken Omtrent bovengenoemde rede aan de Brandenburgers wordt het rolgondo gemeld