Goudsche Courant, zaterdag 11 april 1891

lf5 f Beads is in enkele bladen gezegd dat denieuwe toestel eene verbetering was van den reddingcylinder door den Heer KoninK te Teiel uitgedacht Deze beweering is nochtans geheel bezijden de waarheid dewijl beide toestellen al zeer weini op elkaar gelijken en De Wgn het zijne hoewel in zeor primitieven staat gereed had alvorens die van Koning geeïposeord werd Nu ia De Wgn s toestel op s Bgks werf te Willemsoord uit staalploats vervaardigd en van eene constructie welke het tegen de elementen bestand doet zijn De staalplaats is 0 16 Engelsche duim of O 0016 M dik De geheele toestel bestaat uit drie hoofddoelen namelijk uit twee cylinders van 0 30 M met ten middellijn van 0 7B meter voorzien van randen of zwaarden om bet afdrgven te voorkomen Bovendien is elke c indor voorzien van vijf wieken of schepraderen om het voortrollen te bespoedigen In het midden tusschen deze cylinpers zit een spil of rondsel waarop de lijn is gerold Deze kan zich te allen tijde en ouder alle omstandihheden ontrollen onverschillig hoe het geheel voortbewogen wordt Op dit spil of rondsel kan gemakkelijk 1500 meter sterke Ign geborgen worden Bijde cylinders en het rondsel worden aan elkander gekoppeld door een holle stalen as waorom een dunne ijzeren beugel is bevestigd om te dienen voor roer en tevens als leinleider De toestel kan zeer gemakkelijk in en uiteikonder wo eu genomen en behoeft dus aan boord zelfs an de kleinste schepen maar weini bergruimte Voorioopige proeven leverden de beste resultaten en deden zien dat de toestel bijzonder luchtig op het water drgft Wat nog de waarde der vinding verhoogt is een hermetisch geslotju kokertje dot iu den toestel geborgen kan worden om soüeepspapieren of stukken van waarde te redden of ook wel om medodeeliugen naar land over te brengen Om het kokertje overal in t oog te doen vallen en de bedoeling er van te laten begrijpen wil de uitvinder er reporter op laten sohUdoren Eerlang zullen er proeven mede genomen worden op zee In een vergadering van zeeoflicieren heeft De Wyn onlangs zgn toestel getoond en mocht over t geheel oen gunstig oordeel van deskundigen vernemen Men koesterde ia beste verwachtingen dat de vinding in de practijk zou Wijken een der beste van de thans bestaande middelen te zijn die verbinding tusschen gestrande schepen en de kust mogelijk maken Moge t bijdragen om de weinige zeerami n toteen minimum te beperken I ZondagsU De beroemde Vaticaansohe Codex van den Bijbel in het Grieksoh de oudste van alle bestaande en dragende het nummer 1209 in den catalogus der pauselijke bibliotheek is gepholypeerd onder leiding van den paus en door de zorgen van pater CozzaLuigi vice bibliothecaris Dit kostbare handschrift is op uiterst fijn perkament van Egyptisch antilope leder in fraaie unciaden zoo regelmatig geschreven dat bet kan wedijveren met een gedrukt boek Élke bladzijde ia verdeeld in drie kolommen zoodat het opengeslagen manuscript telkens zes kolommen vertoont behalve sommige in dichtmaat gestelde boeken die in twee kolommen zijn geschreven Het bevat den meest autheutieken tekst van do vertaling der Zeventigers Pater Gozza Luigi deelt aangaande dezen Codex het volgende mede Sommigen meenen dat het is een van de vgftig grootc bijbels die zooals Eusebius verhaalt op last van keizer Constantijn en op diens kosten met veel zorg en kunst werden overgeschreven en door hem aan de voornaamste kerken der christenheid ten geschenke gezonden doch allerwaarschijnlljkst is deze codex nog ouder gelijk de papyrusrollen van Herculaneum zonder aanteekeningen noch voorrede en met de monogrammen van Christus niet in den X vorm doch in den nog vroegeren schrijfvorm Van den tgd van paus Sixtus V af diende deze codex als grondslag van de welbekende sixtijnsche editie in het Grieksoh die als de meest geldeode vertaling ook door de protestanten is aangenomen In den vooruitgang der bgbelsche studiën bleef dit handschrift altijd de eerste plaats bekleeden en was het t voornaamste gezag ten aanzien van de verschillende leningen verzameld door de Engelsche geleerden Holmes en Parsons en blgft ook thans nog voor allo degelijke navorschers die plaats innemen De volledige reproductie van dit handschrift werd reeds in de vorige eeuw ondernomen Kardinaal Mal beproefde ze tgdens de regeeringen van Leo bewijs als herinneriqg aan deisn dag U aan te bieden Aanvaard dan mqnheer Haber deze geschenken als een bewqs onzer achting als een bewijs van omen opreohten dank voor al hetgeen wjj U verplicht i jn In dit album vindt U de namen van diegenen die tot dit doel hebben medegewerkt Wanneer U dit doorziet zult U vele namen daarin vinden opgoteekend die hetzij voor vgf tien of v jftion jaarhier school gingen en thans wjjd en zqd verspreidiqn doch is thans die band die ons toen vereenigde verbroken zeker is het dat allen zichdezen dag in gedachten vertenigen en ongetwijfeldook met die hier aanwezig zqn zullen instemmenmet een hartelijk Leve mjjnheer Huber 1 Ken artistiek bewerkt buffet en twee prachtwerken Dante s Hel en Jonathan Waarheid en Droomen legden getuigenis af van de hoogachting en erkentelijkheid aan hun oud hoofdonderw jzer De heer J M Noothoven van Goor sprak namens de Schoolcommissid en het Gemeentebestuur hartelijke woorden van waardeering en hoognchting Hg schetste het streven en werken van den heer Huber gedurende het 25 jarig tgdperk dat hg hier aan t hoofd stond en bood hem ook namens bet Dagelijksch Bestuur en den gemeenteraad een prachtige pendule met coupes aan Na iedere aanspraak stond de heer Huber op en dankte met gevoelvolle woorden woorden uit het hart tot het hart H j dankte de onderwijzers voor hun steun bij het onderwgs voor hun ijver en tact bq dat onderw js en hoopte nog jaren lang door hen gesteund te worden H j achtte het een geluk voor hem en voor zjjn school dat hg onder zulk een verlicht Bestuur met zulk een flinke Schooleoramissie aan t hoofd kon samenwerken Met genoegAi merkte hg op dat onder de oud leerlingen er hier tegenwoordig waren die als kind bij hem op school kwamen bij de opening H j kon niets beter wenschen dan dat het hem gegeven mocht zgnook ban kinderen te mogen leiden te vormen Was hrt waar dat het zaliger is te geven dan te itvangen b j het onderwijs was dit wel geheel waar want wel degelijk moesten de leerlingen beseffen dat het zaliger is te ontvangen dan te geven maar toch voor den onderwijzer gold zeker het eerste Hen goochelaar hield daarop de jongens eenigen tqd aangenaam bezig versnaperingen en ververschingen werden ruimschoots rondgediend Allerlei voordrachten gaven aanleiding tot verhooging van de pret De nitalag van de verkiezing van een HoofdIn geUi d en een Hoofd Ingeland PIaatsvervanger voor het 2e district in Schieland is als volgt In de Ï ilaats van den heer Mr C J A Bichon van Jssel monde ia tot hoofd ingehuid gekozen de heer P Hetz te Zevenhuizen en in de plaat ran den heer A van der Spek die niet meer in aanmerking venschte te komen tot hoofd ingeland plaatsvervanger de heer A van den Berg te Bleisw jk Naar de T is de gezondheidstoestand van den heer Mr B H Bahiman die in zijn woonplaats Botteidam is teruggekeerd e zooveel verbeterd dat hg weder de zittingen der Kamer zal bgwonen Hg zal echter om redenen van gezondheid die hem elke emotie verbieden niet deelnemen aan de debatten Gedoken in een grooten leunstoel het hoofd op de hand latende rusten hield Florence haar voe es voor het vlammende haardvuur Na ik u eenmaal hier heb hond ik a ook Ge blgft b j mg het middagmaal gebruiken Bolandzal wel thuis brengen Florence maakte nog eenige tegenwerpingen maar haar vriendin wilde daar niet van hporen Ge hebt geen enkele aitnooaiging voor vanavond ik wil niet dat ge alleen thuis zult zitten Ik twijfel er niet aan dat ge a in aw home nooitTerreelt maar men verlaat zgn beste vrienden niet om zich uren lang met zgn boeken en z jn muziekop te sluiten Dan neem ik het aan antwoordde Florenceglimlachend Nn nam ook Alice plaats en staarde peinzend naar de brandende takkenbossen die zich kronkelden onder het aangrijpen van de vlam Kijk kindliof dat is nu voor mg een van deprettigste uren van den dsg Ik heb mijn dagwerkverricht en ben over mijzelve tevreden omdat ikgedaan heb wat mij te doen stond Nu wacht ikhier mijn man en mijn broeder af Er is geen voorstelling van avond ik verheug mij reeds bij voorbaatin de oogenblikken die ik geheel alleen met henin den vertronwelgken familiekring ga doorbrengen Florence zuchtte Ja fluisterde zij liefhebben geliefd worden dat is het echte leven Hoe Ijdel zijn alle Aan de hoofd ingenieur b j den aanleg van Staatsspoorwegen te Amsterdam den heer J Leijds is met ingang van 1 Mei e k eervol ontslag verleend wegens opheffing van bediening het ontslag is verleend onder dankbetuiging voor de vele en belangrijke diensten den lande bewezen Do heer Legds heeft met Mei oen veertigjarigen diensttijd achter den rug Gedurende do dieusttgd in do hoofdstad heeft h j zich vooral verdienstelgk gemaakt bg deu bouw van het Contraalstation welke geheel onder zijn leiding geschiede naar de plannen der bouwmeesters en b j de overkapping van de perrons Met de aftreding van den heer Leijds wordt het bureau van den aanleg der Staatsapoorwegen in het commandantshuis op den Dam opgeheven Dat gebouw zal dan evenals de loods ep het Damrak gedeeltelijk voor den dienst van post en telegraphieworden ingericht gedurende den bouw van hetnieuwe postkantoor Eene vrouw van omstreeks 40 jaar Mietje L te Boelof Arendsveen die sedert haar 17de jaar ziekelijk en ellicht i eeds tien jaar bedlegerig is verloor in November van het vorig jaar geheel en al de spraak zocdat z hare huisgenooten die dag en nacht met haar omgaan slechts door gebaren hare wenschen beduiden en niut hot minste geluid voortbrengen kon Voor eenige dagen nu heeft zü naar aan het L D wordt gemeld zonder do minste aanleiding plotseling haar spraakvermogen teruggekregen Tot groot gnnoegen van kaanselve en hare omgeving spreekt zij weer even gemakkelgk als te voren Staten Oeneraal Ekkste Kuur Zitting van Donderdag 9 April De stedenwet was aan de orde doch hoewel door de discussie in de Tweede Kamer en de breedvoerige schrifteLgke behandeling bg de Eerste het onderwerp uitgeput scheen zal er toch nog een tweede zitting aan gewijd worden De heer Kappegoe had ren grondwettig bezwaar weinig steekhoudo jd co spoedig door de minister en dpn heer Van Lgnden wederlegd dat namelgk de grondwet bedoeld heeft het geheelo stelsel der enkelof meervoudige districten aan een nadere beslissing van den gewonen wetgever te onderwerpen Maar door den heer Kappeyue en ook door den heer Voning Meioesz werd een andere grondwettige quaestie ter sproke gebracht die aan de aandacht van de Tweede Kamer ia ontsnapt en toch van het hoogste gewicht moet worden geacht Volgens het ontwerp zal de Vraag in welk district van de gesplitste gemeenten een kiezer zal meestemmen afhangen van de vraag welke woning hg op 15 Februari bewoont Nu doet zich daarbg terstond de moeilijkheid voor waarop voonl de heer Meinesz wees dat het zeer onzeker ia wat onder de uitdrukking een woning bewonen moet worden verstaan of het b v voldoende is een woning in gebruik te hebben dan wel of nen daarin ook nachtverblijf moet houden Aangenomen echter dat men die moeilgkheid overwint dan staat men voor deze andere moeilijkheid dat er vele burgers zijn die ergens kiezer zijn en toch geen woning bewonen Hoe zal men heu laten meestemmen Het gemeentebestuur mag voor ieder gesplitst district alleen hen op de Igst brengen die werkelijk op 16 Februari daar een wo ning bewonen maar hoe dan b v te handelen met andere genoegens die men nastreeft in vergelijking van da vreugde die uit bet hart komt Als ge er over denkt waarom brengt geuwe daden dan niet in overeenstemming met uwwenschen Ge zjjt lief r jk eu verstandig het kanu dos gemakkelijk vallen een keuze te doen Welkeman door u uitverkoren zou lieh niet gelukkigachten n te mogen aanbidden P Miss Sidney verborg met een onverwachte beweging het gelaat in de handen Wat is dat Weent ge f Het is niets bet ia belachelijk van mg mg niet te kimnen inhouden Vergeet mg U vergeven arm kind I Ik zelve heb door een onhandig gezegde bg n zeker een droevige herinnering gewekt Welnu ja Beeds lAeermalen spraakt ge mijover een huwelijk en ge weet niet gekunt niet weten Zg zweeg een oogenblik en vervolgde toen met zachte stem Ik mag niet trouwen I Tracht niet dit tehegrijpen Een heilige plicht bindt mg De achting voor myzelve ontzegt mij het recht over mijn lot te beschikken zoolang ik m jn schuldniet heb afgedaan Indien ik verliefd werd zou iknaar het andere einde der wereld vluchten om dezeliefde door de vergetelheid te dooden indien iklaf genoeg ware aan mijn arm hart gehoor te geven dan zou ik hem haten die mij afvallig had ge de schippers die wel te Amsterdam of te Botterdami gedomicilieerd z jn maar er geen woning hebben P Hun wordt zoo betoogden de heeren Kappeyne en Meinesz het kiesrecht ontnomen en dit in strgd met de Grondwet eu de kieswet want volgens de grondwet zijn alle inwoners kiezers die aan zekers b j de wet gestelde eisohen voldoen en onder dis eischen is niet opgenomen de thans voor het eerst ingevoerde eiscb dat zij ook oene woning moeten bewonen Immers men kan zeer goed ergens ingezeten of inwoner zgn dat wil zeggen ergens domicilie hebbon zonder dat men er werkelijk een huis bewoont Met dit bezwaar zat de Ministor blijkbaar geheel verlegen en de eenige verdediger van do wet do heer Van Lgnden erkende ridderlgk dat men hier te doon bad met een fout al achtte hg die fout ook niet van dien aard dat daarom de wet moest worden verworpen De Minister wilde het bestaan der fout niet erkennen maar hiold over dit punt een zeer lange vrij ouverstaanbare redeneering waarbg hg er zich meer en meer inwerkte zoodat hg ten slotte dan ook aan den voM zitter verzocht hem toe te staan zgn rede heden te vervolgen Is dit bezwaar dan op zichzelf reeds voldoende om de wet onaancemelgk te maken door de heeren Meinesz Kappegne en Van Swinderen werden nog tal van andere bezwaren aangevoerd deels ontleend aan de slechte techniek der wet deels ook aan de h i geheel verkeerde grondgedachte waarvan de voordracht uitgaat De Tijd bevat een artikel over verkitziagaprogram waarin het blad betoogt dat het bestendigen van den tegenwoordigen toestand in geenen deele wenBcfaelijk is noch voor de katholieke party in het bizonder noch voor het Vaderland in t algemeen Want ds onafhankelijkheid der katholieke partg wordt bedreigd door onvoorwaardelijk samengaan met de partg van Dr Kuyper en hetvaderiand moet noodwendig Igden omler een samenstelling der Kamers die een onjuist beeld biedt van de gevoelens der bevolking Hadden w j een kiesstelsel zegt de Tyd dat gelegenheid gaf tot zuiver proportioneele vertegenwoordiging dan ware san alle bezwaren een einde Maai nu wg zulk een kiesrecht niet bezitten rgst voor ons da vraag Mogen wg door onzen steun een samenstelling der Kamers mogelijk maken die op kunstmatige en onbillgke wgzo een meerderheid verzekert aan wetten die wg verderfelijk achten en die met ont volkskarakter met do wenschen der meerderheid van de bevolkijig in strgd z jnP Ons dunkt bet antwoord kan niet tw felachtig zgn Willen w j dan dat bg algemeenen maatregel de kathoUeke kiezers ten eenenmale hun stem weigeren aan de anti revolutionaire Kamerleden die tot dusvar door hun medewerking zitting verkregen in bet Parlement In geenen deele Waar irq tegen opko men wat wg meenen te moeten bestrijden is alleen een handhaven van het monsterverbond als zoodanig Het stellen der candidaten blijve allereerst overgelaten aan de wgsheid het beleid de errs i ring der verschillende kieevereenigingen Alleen men behoort zich o i niet te stellen op het stand punt waarop in 1888 b j de verkiezingen werd ge bandeld Het overnemen van een onderteekenaar van het anti revolutionaire Program als eandidast eener katholieke kiesvereeniging aUem omdat zulk I maakt Alice luisterde met ontsteltenis naar deze raadselachtige woorden en aan die ontsteltenis paarde zich een pgnlgke oarost Zg zag Florence s leed en z j vreenle dat Boland eveneens zou Igden Het jonge meisje wischte hare tranen af en her nam op smartelijken toon En toch ben ik geboren om een gelukkigi echtgenoote om een gelukkige moeder te worden Ik ben bestemd om een man kinderen een eign huis een hnisgezin te hebben Een huisgezin ik die de geliefde irezens die mg het leven hebbes geschonken bgns niet heb gekend Haar aandoening was hartbrekend zij barstte iltranen uit en wierp zich aan de borst van Alios met de onschuldige vertrouwelijkheid van een bedroefd kind De jonge vrouw trachtte haar tot bedareu tebrengen maar Florence schudde zachtkens het hoofden verzette zich roet kracht tegen het denkbeeld dat men haar ontroostbare smart zou kunnen leuigen Het arme kind weende langen tijd voort on terwjjl i mevrouw Dutac haar gadesloeg zocht zij naar ds joorzaak van deze wanhopige uitbarsting Het meisje Jhad blijkbaar een plicht te vervullen of verbeeldde zich dien te hebben een plicht die haar belette te itrouwen Zij wenschte onafhankelijk te blgven vrij 1 in hare handelingen zonder door vreemde oogen te 1 worden nagegaan Jj Ifordt vervolgd een onderteekening om eenigen waarborg zou aanbieden achten wg niet gerechtvaardigd Wij achten het zelfs een gevaar waarvan de beteekenis uit het door 0DS gezegde hopen wij onzon lozers duidelijk zal zgn Met zekerheid bericht men aan het Haagsche Dagblad dat de ambtenaren der voormaliga Nederlandsche BbijnspoorwegMaatschoppij niet volgens anciënniteit tusschen do orabtenaren der Maatschappij o Exploitatie van Staatsspoorwegen op do ranglgst zijn geplaatst daar z j bg de nu plaats gehad hebbende bevorderingen allen gepasseerd zgn hoewel sommigen feitelijk meer salaris genoten dan de in fang verhoogden n de Amsterdammer leest men De redactie van Becht voor Allen heschudigt Bos die met Tieman het land verlaten heeft om acht maanden govangenisstraf te ontloopen van lafheid en houdt dis beschuldiging vol ook na de verzekering van Bos dst hij naar Amsterdam terug zal keeren indien het hem niet gelukt voor vrouw en kinderen brood te verwerven en de zaak van het socialisme te Antwerpen te dienen Gelukkig bohoeveil wij in dit gerei niet partg te kiezen Moest het het zou uiterst moeilgk zgn De bekende veroordeeling zegt Bos bad plaats en goode partijgenooten roadden mü aan Holland vaarwel toe te roepen Ik heb hier zeer lang over nagedacht of ik ook in strijd handelde met ons beginsel en kwam tot de conclusie dat ik verplicht was als man van beginsel die geon grenzen kent wat ook ons program aangeeft aldus te handelen Wanneer ik in werkelijkheid zoo n gewichtig persoon ben geweest ik vraag waarom heeft dan de centrale raad mij niet ontboden om mijn zaken terwijl ik acht maanden afwezig zou zijn te regelen ook ven de afdeeling Amsterdam werd ik niet ingelicht Dus ik heb naar omstandigheden gehandeld en mg voor eenigen tgd verplaatst om te zien of ik hier in t belang van vrouw en kinderen kan werken en ook zeker in t belang van onze partg Vrouw en kinderen acht maanden onverzorgd dat is in de grootste ellende achter te laten om daarna het recht te hebben weer brochures of blaadjes te kannen verkoopen is een krasse eisoh Wij kunnen ons voorstellen dat Bos bij zichzelf zegt voor dat Vverk i n nog wel anderen te vinden Te eer nu Bos als man van beginsel geen grenzen kent Wg lezen in de Standaard In het Predikbeurtenblad van heden komt een reseltttie voor waarmode zich de vergsdering van predikanten en ouderiingen der Ned Herv kerk uit de classis Amsterdam verleden weck te dezer stede f ehouden vereenigd heeft Vreemd is het niet dat üdoelde resolutie in die vergadering werd genomen want reeds eenmaal vroeger werd ons vaderiand op zulk een resolutie vergast De thans asngenomene Inidt als volgt Aangezien de Hervormde Christen uitgaat van het beginsel dat een iegelijk ook iu t openbaar leven dus mede door de Staatsambten Christus behoort te dienen en alzoo Z jn Koninkrgk te doen komen met bestrijding van al hetgeen Hem wederstaat en aangezien alle hedendaagsche politieke partijen dat beginsel verloochen eu zelf meer dan ééae van die partijen onze kerk wil vernietigen zoo mag h j wil h j zich niet schuldig maken aan verloochening van den christus zijner belijdenis met geeu der politieke partgen meedoen maar moot hij zich van de stembus onthouden tenzij hij stemmen kan op lulke Protestanten t z j aftredende Kamerleden t zij voor het eerst gcoandideerden van wie hg met wkerheid weet dat zg aan zijn beginsel niet bepaald vgandig zgn zich zelfstsndig gedragen en m gwn geval medegaan met destructieve liberalen aet die antirevolutionairen die medewerken aan de ontkerstening van onzen slaat of met de staatkundige leiders van de Eoomsohen Het bericht meldt verder dat de vergadering met gebed on met dankzegging gesloten werk dat het eerste deel der vergadering waarin meer kerkelijke zaken werden behandeld werd geleid door dr LauriUarU en het tweede gedeelte waarin bovengeuoemde revolutie werd behandeld door ds Steenbakïor Morilyon Loysen predikont te Naarden Een zestigtal personen woonden de vergadering Wg en die waren over den afloop zoo tevreden dat de voortzettiDg der vergadering door de aanwezigen weusoheUjk en noodig werd gekeurd din afgeloopen jaar in dit blad melng werd gemaakt van een nieuwen reddingstoe Wi 8 den door den loodssohipper J de J iz te Nieuwediep beloofden wij nader deeC van dien toestel te zullen mede XII en Gregorius XVI doish hg was niet voldaan over de methode die daarbg gevolgd was en heefl derhalve die reptodactièn niet openbaar gemaakt Onder de regeenng van Plus IX werd opnieuw de lange en moeitevoUe arbeid eener facsimile uitgave met succes begonnen door de paters Vercellone on Oozza geholpen door hunne assHtenlen en onder het pausschap van Leo XIII voltooid Thans heeft pater Cozza door middel der phototypografie 60 copieén genomen die elk 400 francs kosten en olg een verkrijgbaar zijn gesteld Beeds zijn bestellingen ingekomen uit üuitschland ingeland en Amerika Een brief van den paus aan den vice bibliothecaris prgst de uitvoering van dit werk in hooge mate Baltenlandscli Overzicht De centraio afdeeling van de Belgische Kamer kwam weer bgeen om over de Grondwetsherziening te spreken De president Lantsheere las een uitvoerigen brief voor van deu Minister president Beernaert waarin het reeds vroeger door hem ontvouwde stelsel op den grondslag der bewoning uiteengezet wordt De Eegeering verklaart zich daarin ten gunste van de toekenning van het kiesrecht voorde volksvertegenwoordiging asn de gemeentelijke kiezers krachtens den census van 10 frs vervolgens zou zg het kiesrecht wepschen te verleenen aan de bewoners vau een huis welks getaxeerde kadastrale opbrengst zoo bepaald zdu worden dat het kiezerskorps tot omstreeks 600 000 zou stijgen De Minister herhaalt zijn verklaringen omtrent het verleenen van het recht van toepassing van het referendum aan de Kroon omtrent het mogelijk maken der annexatie van den Kongo en omtrent het voorafgaand verlof des Konings bij huwelijken van Komnklyke Prmsen Op voorstel van den voorzitter besloot de centrale sectie den brief te doen drukken en ronddeelen Daarop volgde een verwarde gedachtenwisseling De Gentsche algevaardigde Smet de Naeyer die een stelsel van woninecensus ontwikkeld had verklaarde dat in den grond zh n stelsel met dat der Eegeering overkwam en hg zich daarom bg dit laatste aansloot behoudens enkele onderdeelen Do heer Janson merkte op dat in het schrijven van den Minister Beemaert gezwegen wordt van do capaciteitskiezers der wet van 188S welke voor gemeente en provincie het kiesrecht verleend heeft aan een categorie van burgers die bij aanneming van dej 10 frs census en de getaxeerde huurwaarde als grondslogen buitengesloten zullen blijven De heer Prère Orban handhaafde zijn bezwaren tegen de wyze van werken der centrale sectie welke zooals hg zeido geen systeem heeft samen te stollen De volgende bijeenkomst werd bepaald op Woensdag a s De Engelsche regeering is nu gereed met de samenstelling der oommissie welke met het onderzoek van het arbeidsvraagstuk zal worden belast Vermoedelgk zal de regeering reeds heden in het Lagerhuis de namen der leden mededeelen Naar alle waarschijnlijkheid zal het dau weer tot een heftige discussie komen want de heer M c Carthy is voornemens namena de nationalistische partg er tegen te proteateeren dat de regeering geweigerd heeft Michael Davitt den bekenden lersohen leider en redacteur van de Labour IForld tot lid der oommisne te benoemen De regeering had zich gewend tot dea leider der partg den heer M c Carthy met het verzoek een zgner partg leden aan te wgzen De heer M c Carthy wees toen Michael Davitt aan maar de regeenng weigerde dit goed te keuren daar Davitt een van de heftigste leiders is dor lersche nationalisten en wegens zijn verieden niet in aanmerking kon komen Davitt nnm voorheen Ijverig deel aan de bekende samenzweringen der fenians en moest hiervoor zelfs eenigen tgd dwangarbeid verrichten Lord Hartington zal als voorzitter de beraadslagingen leiden Tot de onlangs benoemde leden behooren ook de liberale afgevaardigde en oudmi nister van handel Mundella en de conservatieve afgevaardigde Sir John Gorst onder secretaris bg het departement van koloniën die Engeland b j de Berlijnsche arbeid conforentie heeft vertegenwoordigd Voorts heeft de regeering uit de werklieden die deel zullen nemen aan de beraadslagingen ook gekozen den werkman Henry Tait den leider van de jongste werkstaking der Schotsche spoorweg Werklieden PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caotzkar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfusti 7 65 April leveriug ƒ 7 60 September October November Jen Decemberlevering ƒ 7 75