Goudsche Courant, maandag 1 juni 1891

GoDDA 30 Mei 1891 M De ondergeteekende bericht üEd dat hjj zjn SPIBMÖIM heeft overgedaan aan den Heer A BRAKEL Zgn vriendelgken dank betuigende voor het hem zoo ruimschoots geschonkpn vertrouwen beveelt hg zgn opvolger in UBd gunst aan P HORNES Onder referte aan bovenstaande heeft de ondergeteekende de eer ÜEd te berichten dat hg bovengenoemde SPEKSLAGERIJ van af a s Maandag voor zgne rekening overneemt Halende zich het vertrouwen dat zgn voorganger zoo ruimschoots genoot door nette enaccurate bediening en door de levering van puike qualiteit waardig te maken beveelt hgzich beleefd in ÜEd gunst en recommandieMn UEd Dw Dienaar A BRAKEL Opentare Verkooping te REEUWIJK ten overstaan van den Notaris G G FORTÜIJN DEüOGLEEVEB te Gouda op WOENSDAG 3 JüNI 1891 des morgens te 9 uren ten sterf huize van de Echtelieden N VAN LEEUWEN Lz aan de Nieuw Beeuwgksche Weg get D No 28 van 9 K0EIE1 BOtJ W en MELKGEEEEDSCHAf 2 SCHOUWEN eene partg eOOI z Voorts eenen goed ontiPeabbuden IIVBO EL waaronder BEDDEN en BEDDENGOED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Des morgens vóór d verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris tuf Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en Igfrenten bg de Hollündtche Sociëteit van Leveniverzekeringen opge richt in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestiiur van de Heeren J POCK J T van B08SE J Q SILLEM en Jb BIER£ NSdeHA AN als Commissarissen Jbr Mr C HARTSEN Jbsz als Directeur en Mr J P POBTIELJE als Tweede Directeur zgn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat 12 bg HH Correspondenten in de voornaamste steden des Bgks en bg de Generaal Agent de Heer C H HOOFT OBAAFLAND te Utrecht Kromme Nieuwegracht 68 Correspondent voor Gouda de Heer Q C FORTDIJN UROOGLEEVER Nolari Jaarlgksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 MILI I IRE Ha3n d scii oea2LerL A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 halm Chriatiania Genere Kimberley op Ceyloo in Canada Afrika en Australië Te Londen staan het Leger 200 huizen 6 voedingstations en 14 redéingshuizen ten dienste Staten Oeneraal Tweede IUmis zitting nn Vrydag 29 Mei De Kamer werd verrast door eene mededeeling an den Min van Buitenl Zaken inhoudende dat de Czaar uitspraak heeft gedaan in hot Surinaamsche grensgeschil met Frankr k en wel ten gunste van Nederland zoodat hel betwiste gebied toegewezen liehoudens eerbiediging van vei rechten van Pransche onderiioongen Na deze goede tyding handelde de Kamer alles af wat nog op de agenda stond blykbaar met de bedoeling om in dit zittiugjaar niet tenig te keeren Althans een voorstel van den heer Van der feltz om met de legerwet voort te gaan moelit niet meer dan 14 stemmen behalen De heer Smeenge interpelleerde de Regeering oTer de zomerdieustregeling der spoorwagen in het Koorden Andere leden voegden hier hun grieven bjj Nu is het waar dat Hoogeveen Nieuweschans en IJlst hun bijzondere belangen hebben maar bewezen werd niet dat zij ten onrechte werden opgeofferd aan het algemeen belang Het zal wel een reclame geweest zijn voor de verkiezingen Het vraagstuk Koning of Koningin ianaar aller genoegen opgelost De Regeeringbleef bezwaar hebben tegen het facultatief stellender benaming zooals de heer Van Houten wilde lolosschen bleef ook zob het gevaar bestaan loot een gevaar is van nietigheid van rechtshandelingen wegens verkeerd gëliruik van benaming Omdaartegen te waken stemde de Kegeering toe in art 3 dat aanvankeiyk bepaalde dat het gebruik van de ene of andere benaming voor het in werking treden dezer wet geen nietigheid ten gevolge zou hebben de gespatieerdo woorden te laten vallen zoodat debepaling in plaats van transitoir algemeen werd Alzoo is de zaak thans dus geregeld Ik gebruik vanden naam Koningin is imperatief en e Kegeeringkan dus waar hoodig gelasten dien te gebruiken maar verkeerd gebruik hee t geen schadelijk rechtsgevolg Het verslag ov r de Militaire Academie loktenen lang en warm debat uit De heeren tieylfardt en Boozeboom protesteerden t en het breed uitmeten van kleinigheden en het breven om van de Academie een meisjeskostacbool te maken De Minister van Üorlog stelde zich ten laak het beleid van den h enwoordigen Gouverneur te verdedigen op wieu geen blaam kou vallen al was dan ook uit het rersUg af te leiden dat de Academie niet volmaakt was Trouwens de Commissie zelf heeft erkend dat juist dere Gouverneur sedert zijn optreden zeer veel heeft gedaan vooral ook om de tocht te verbeteren Moge het venlag ook veel afkeuring bevatten de E clusie die op een zeer laat uur in een zeer geide Kamer werd aangenomen legt op niemand blaam maar spreekt bet vertrouwen uit dat de Begeeriog de noodige verbeteringen zal weten aan te brengen Hiertegen kon niemand bezwaar hebben Te Scheveniugen werd dezer dagen de jaarlijksche algemeene vei adering gehouden van de Vereeniging tot bevordering van de belangen der Nederl viasche De oude koetsier zetto zijne paarden aan eu J ulia nit hare betoovering opgewekt kwam tot het werkeIgke leveo terug Dag papa dag Auretle zeide zij terwijl hare t wangen zich kleurden en bare blauwe oogen hunne gewone uitdrukking hernamen O wat ben ik moede Zg vleide zich behaaglijk in de kussens neder en die beweging deed baar blijkbaar goed Ik was verstijfd zeide zij lachende Lichamelijk en geestelijk Je hebt de circulatie hersteld toenje mij den boed opzette Aurette De vader glimlachte voor de eerste maal sedert hij haar in den stoet had opgemerkt Je zult wei ontdooien in het Nestje zeide hij De Bertholons komen bij ons eten Dat spreekt van zelf zeide Julia goedkeurend Heb je een mooieu bouquet gemaakt zuster ï Dat hoop ik antwoordde Aurette vroolijk terwgl dezelfde lichte blos hare wangen kleurde die haar gelaat overtoog toen zij de bloemen met hare lippenhad aangeraakt En mevrouw Bertboloc zal den ruiker medenemen zooals gewoonlijk zeide het jonge meisje hare zuster met een welsprekenden blik aanziende dietot in hare ziel doordrong Aurette glimlachte flauwtjes alsof zij smeekte niet verder te gaan en dieglimlach werd met een blik van innige liefde bo1 antwoord rij Medegedeeld word o a onder toejuiching der vergadering dat U M de Koningin regentes de gemalin van den overleden vorst aan wien do vereeniging zooveel dank verschuldigd is zich bereid hoeft verklaard als beschermvrouw der vereeniging op te treden Aan H M is een telegram van dankbetuiging gezonden Vooris werd medegedeeld dat in 1893 te Amsterdam eene Hentooustelliug der vereeniging zal worden georganiseerd waartoe reeds aan de zuster vereenigingen in het buitenluud medewerking is verzocht zoodat het bestuur zich vleit dat die goed zal slagen Ter gelegenheid vau die tentoonstelling zullen 3 congressen wurflen gehouden en zoo mogelijk zal een internationale bond tot stand worden gebracht voornamelijk ook om te trachten een einde te mukeu aan de twistiu en roovei en fVan de tisschors ouderling door het in het leven roepen vun zeer strenge strafbepalingen Met lof werd gewag gemaakt van het streven der regeering om de vereeuigiug in hare pogingen te steunen en met een krachtig wuord tot samenwerking besloot de voorzitter zijne rede Tot leden van het hoofdbestuur zijn herbenoemd de heeren T A O de KIdder te Katwijk a d Ugn J W van Harwegeu den Ureems Schiedam C J B Mgnseu te Amsterdam J W K Arnold te Haarlem en benoemd de heer D Dirkzwager Mzn te Maassluis Bg de regeering zullen pogingen worden aangewend ter verkrgging van eene visschershaveu aan de Oostkaap te Oostereud op ïessel Do vergadering sprak het weusohelgke van de betonning van het Èierlandsche gat en het wenacbelqke om vrgdom Ie erlangen voor de oeslervisacherij op onveipacbte gronden Aan de regeenng zal het verzoek worden gedaan tot wegruimiog van voor de visschen belemmerende wrakken in het Weatgat Aangenomen werd een voorstel van da afdeeling Scheveuinien om een uniformtarief voor UoUandsche vuschèrgplaataen voor opgevischte nettau t verkrijgen Men zal trachten eene internalioiiale regeling en voor dit vischaeizoeu nog eene binneuiandsohe regeling te verkrygen Aan het hoofdb tuur is opgedragen alle middelen te steunen tot berieving der viascherg vau JKgmond Door tusachenkomst van de Liberale Unie zgn twee redevoeringen verspreid die door den heer J T Cremer lid van de Tweede Kamer voor Amsterdam gehouden zijn i vèr koloniale politiek lu da rede op 13 Apnl jl uilgesproken in de kieavereenigiug Burgerplicht te Amsterdam gaf de heer Cremer een schets van de door hem gewanschte hervormingen Hg verwachtte die alleen van een zelfbewBst krachtig vooruitstrevend bestuur en hoopte voor ludie en Nederland dat de naaste toekomst ons dat brengen zal Op de vraag Hebben wg zulk een bestuur in de laalaie jaren gehad f rerkhiarde de heer Cremer Ik zou daarop geen bevettigfad antwoord durven geven Het program dezer K eering bg de terste troonrede was uitvoerig op Indisch gebied Op dat program stond Matiging bg het invorderen van belastingen Hieraan is voldaan vooral wat de tendrente betreft Ottthefiing vau onbetaalde diensten op dezen Tien minuten later stapten zij voor de stoep hunner wouing uit het rgtuig diedeu beveiligen naam van rhet Vogelnestje droeg Bij verkorting noemde men hetbuis bet Nestje en de brievenbesteilers zelveu duidden het ifiet anders meer aan Daar had vijfentwintig jaren geleden de heer Leuiel voor zgne jeugdige ecbtgenoQte het oude buis gekocht en in orde laten makeu dat toen niet veel vertoon maakte maar thans een der lieflijkste builenverblyveu uit de omstreken van Angers was geworden Eene dame van vgftig a zestig jaren wachtte hen op de stoep op Ik ben u voor geweest ze e zg met eenbemmnelijkeii glimlach dat wil niet zeggen datgij lelaat komt want ik wachtte u niet zoo vroeg Wg hebben het geluk gehad Julia te kunnen opnemen toen de processie de kathedraal weder binueu ging zeide ile heer Leuiel Het is wel vriendelijkvan u dat gij zoo vroeg zgt gekomen wij zullenuxiveel te langer uw gezelschap genieten Waar isuw zoon lu de ploals geloof ik wg vonden niemandom ons te ontvangen Is Charles er niet f Hij is misschien uitgegaan Ik heb hem niet gezien En Sidonie Zij heeft zich niet vertoond Maar zg zullen wel teruggevonden worden maak u niet ongerust Mevrouw Berlholon drukte de lippen op elkander terwijl weg reeds lang ingeslagen i bedachtzaam voort geschreden Aanleggen van der bevolking ten nutte komende openbare werken met de meeste bezadigdheid werd in dit opzicht opgetreden Spoorwegen b v dis onderhanden waren zgu voortgebouwd geen nieuwe aanlog is voorgesteld particuliere aanvragen zijn drie jaren hangende gehouden plannen voor rentegarantie worden overwogen maar zijn niet voorgestold De belangrgke irrigatie plannen zullen niet krachtig worden aangevat Verbetering der toestanden op Sumalra wjurdoor een vreedzame oplossing dor goschillen met Aijoh zou mogelijk worden diiarvai is gekoraeu em blokkade eon uithougeriugspolitiek waarbij t voosi vreedzaam auii spot doet deuken Keu soheepvaartregeling een maatregel die op den duur guaatig zou kunnen werken die goedgeziudo kuststaten sis Telok Semawe weer aan ous zou verbinden de Begeeriug wil er niet aan Herziening der wet op het beheer en do verantwoording der geldmiddelen eene algemeene verordening op het mijnwezen zouden worden voorbereid VV g hebben er niets van gezien evenmin als vaa de in verband daarmede noodzakelijk geoordeelde herziening van enkele bepalingen van het Indische regeeriugsreglemeni De geldmiddelen hebben geleden door nutteloos geknutsel met de opiumpacht bet mguwezeii is of nieuwe paden gebracht door de militaire tinver kenuingsprtrouilles Verder is aan die beloofde zaken niet gedaan Het is ook moeilijk aan te nemen dat godsdieaHtigu overtuigingen een maatstaf zouden vormen voor koloniale politiek Op koloniaal gebied zijn onder de beide groote kerkelgke fracties Dehouders en hervormers die elkaar neutraliareren op kolooiaiil gebied bestaat slechts de groote distinctie conservatief of liberaal Heeft de liberale pary ns de vele overwinuiogM op dit gebied bebaald stil gczeti u ik oi keu dat niet ik verwacht echter dat lij de noodzakelgkheid daarvan inziende weder voorwaarts zil gaan op den ingeslagen weg Ik acht haar de eeuige die de innerlijke kracht beeft om Indie vooruit te brengen en te zorgen om de woorden der troonrede vao h Mei 1883 te gebruiken dat da 1 hoersoba ij van Nederland san die bezittingen tot i Z en zg eo dat verlevendiging van den Undboiiw handel en ngverheid tot verhoogde algemeene weU vaart zoowel onder de volken van Inilieals onder de ingezetenen van bel rglc zelf bgdrage De tweede rede die is afgeilrukt is uitgesproken in de Twoedo Kamer op 10 December 1890 De beer Cremer leverde daarin een pfeidoci ten gunSM van daoeotralisatie vau het bestuur in Ned Indie en gaf rekenschap waarom hg zich geen goed bestuur van die vereeniging van eilanden met verschillemle behoeften bevolkingen godsdiensten en talen kan voorstellen wanneer niet de deelen plaat sal k worden bestuurd en in de plaatselijke behoeften voonóen wordt door plaatsolgke inkomsten zonder sdmioislntievs en iinaucieele decentralisatie dus De Krsnsohe stelteulooper Domon heeft te Moskon bedankt voor verdere uilnoodigingeu bg de Fraoaebgezinde kooplieden daar De ervaring bij een te zgner eer gegeven feestmaaltijd opgedaan was niet tevr geschikt om hem te doeo raikhaken naar eens zij deze laat woorden sprak De heer Loniel wendde de oogen met eenig misnoegen af Aurette bloosde Julia werd bleek en iedereen scheen ontevreden Daar zgn zy I zeide de vader met een gevoel van verlichting Om den hoek van eene laan vertoonden zich Usoul Bertholon met Charles Sidonie volgde hen eeiiigszins afgetrokken lissen makende van het lint van haar centttur dat zij telkens tiet neervallen om het even dikwgis weder op te nemen Waar bigft gg toch I zeide de heer Lenieleenigszins knorrig Gg hadt beiden hier behoorente zgn om in onze afwezigheid onze gasten te ontvangen Sidonie hield de oogen neergeslagen zouder een woord te zeggen Cbaries prevelde eene verootschuldiging omhelsde zgne jongste zuster eu begon dadelijk met mevrouw Bertholon te praten Kaoul was naar Aurette gegaan en zij hadden elkaèaer zwijgend de baud gwlrukt Sedert een jssr was reeds tut hun huwelijk besloten en zij hadden misschien uog geen tien keer gelegenheid gehad om eenigeu tgd met elkander te spreken maar Uaoal kwam lederen Zondag met zijne moeder op het Ves dineeren on eiken keer gevoelde hot jonge meisje zich meer in haren verloofde opgaan oriit venolfd voortzetting van die feesten Na het diner dat wij bedoelen waren zoowat alle deelnemers smoordroukeu In de wodka en champagnestemming verlangden de brave flussen van hunnen hartelyk geliefden FranBcben gast eens te toonen wat hij nu wel met zijn stellen kon uitrioliton Dornoschtt Dornonnetje bind ze eens aan ter eere van Fraiikigk riepen zij hem toa En Dornuscho wos zoo dwaas en deed een pas of drie tor eere van Fraukrg lt maar verder kwam hg niet hg lag languit over don vloer Ei ei broedertje jubelden do Russen lor eoru var Frankrijk spoel jü t niet klaar maar tor eero van Kuslaud zul je t wol kunnen I En zij hielpen den armen Dorno8oh op do beun on weder giijg bel een drie passen goed ter eere van Rusland Toen was het slot dezelfde vertooning Dornon mat den vloer Hoor eens broeders schreeuwde do toegovondo koopman dat 18 toch zeer bedenkelijk Noch ter eero van Frankrijk noch ter eere vun Rusland kan hij op zijn stelten loopen en dat noemt zich oen Franscbman Dttt is in t geheel geen Franscbman dut is een Njemez een Duitschor of neon God holpo ons hroeiler dat is oen Jood Kr uit mot hem 1 Wat er toen gebeurd is weten de lui zelf niet meer maar els men don eorzaraen Fransohon bakkijr Dornon van Kussisoho kooplieden spreekt dan trekt hg een zeer meewarig gezicht Een treifundo aanwijzing van don nadeeligen invloed op de gezondheid door biermisbruik veroorzaakt heeft dr J Sendtner na een nauwkeurig onderzoek gevonden Zooals men weet bedraagt het bierverbrulk in geheel Duitsobland 88 liter per hoofd in Beioren 209 liter en in Munchon 631 liter in 1888 en 565 liter in 1889 Men kon daar dus wel van misbruik sprekeu en deze stad was dus bgzonder geschikt voor het onderzoek dat dr 8 zich voornam Het ligt voor de hand dat zg die in het bier hun zaken doen uog meor drinken dan de eigenlijke Munohener burgerg Een Muncheuer bierbrouwer dio to Berlijn in eon dor ziekenhuizen was opgenomen verklaarde dagelijks 40 halve liter to drinken De gemiddelde ouderdom dien de Muuchoners bereikten bedroeg in de laatste twintig jaren 63 jaar veeltijds lager dan bet sterftejaar over andere plaauen in Duitschland doch de gemiddelde ouderdom welke biertappers bereikten was rairo 51 jaren biartapsters 51 brouwers 42 ke iiier 36 kolluerinnen slechts 26 jaar wgutappers 49 wgntapsters 47 en brandewynstokere 89 jaar Volgens dr Sendtner spelen hartkwalen doch ook andere ziekten waartegen het door bier verzwaktelichaam geen weerstand kan bieden een groote rolin deze sterfgevallen j ADVERTEWTIËIW Door Godg goedheid bevallen van een Zoon Q TÜIJTHOF FB tlKIN Gouda 29 Mei 1891 Voorspoedig bevallen van een Zoon G W BLOM geb KoLHBBCGOlt Qouda 29 Mei 1891 Voorspoedig bevallen van eene Dochter Mevrouw M v d BRANDBLBB Klem Sauenheim 29 Mei 1891 Voor de vele bewgzen va belangstelling op 25 dezer uit onze geboortestad ontvangen betuigen wg hierbg onzen hartelijken dank W F SMITS A SMITS TAK LiMi NT Jut aai 29 Mei 1891 GOÜDSCHE VLEESCHHOÏÏWEEU De AANDEELBN dezer Vereeniging zgn aflosbaar gesteld ten kantore van de firma Wed KiN OX en DOBTLAND HET BEÖTÜÜB EITQELSCHE EAZAIl Grootste keuze in Heeren Mode Artikelen zooals OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en DASSEN Fgnste natuur Wollen ONDERGOEDEREN Beste Dames en Heeren HANDSCHOENEN ia alle mogelgke kleuren PARAPLÜIES voor Dames en Heeren met garantie Markt A 08 GOODA Het fijnste bij een Boterham APPËTIT IIEitmCË I verkrijgbaar bij J BREEBAART IYloeikar KoolzuurTj BEINS Chemisch Zuiver vloeibaar KOOLZUVB levert de Nederlandsche Kaenoliet en HKoolzuur Maatschappij systeem Beins H te Rotterdam H a ƒ 4 per 10 Kilo s g Café VFilET DRIE BILLARDS Zaal voor Verkoopingen en Feestelijkheden LANGE GROENENDAAL 112 C3 TUItJTBIOF imiumim Ondergeteekende bericht de OPEXIMG van zgn KIN DER SPEELTUIN Beleefd aanbevolen C F VAN DEN BERGH STOLWIJKERSLÜIS AFGEPASTE Vitrage GOEDUITEIT in diverse lengten van 1 75 per paar af TAFËLKLËËDGnf SCHE K Zd ® ® ® Ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEREN van l te KEUR LEIISCSB SQOUBOTEII JAN VISSER Firm J van GROOS J Boskoop Wordt gevraagd tegen 1 AUGUSTUS eene fatsoenlijke S DIENSTBODE bekwaam voor de wasch Adres aan het Bureau dezer Courant